| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 24 października 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które policjanci są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń.

Na podstawie art. 95 § 2 i 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1148) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2002 r. w sprawie wykroczeń, za które policjanci są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2002 r. Nr 174, poz. 1430) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) art. 50, 51 § 1, art. 52b, art. 54, 55, 64, 67 § 2, art. 69, 72, 75 § 1, art. 76–79, 80 § 1 pkt 1 i 5, art. 81, 82 § 2, art. 84, 85 § 1 i 2, art. 86 § 1, art. 88–91, 92 § 1 i 2, art. 94, 95, 96 § 1 pkt 2 oraz pkt 4–6 i § 2 za czyny określone w 5 1 pkt 4–6 oraz za nieumyślne dopuszczenie do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień, art. 97, 98, 99 § 1, art. 100–102, 106, 108, 117, art. 137 § 1, art. 141, art. 145, 147 § 1 oraz art. 161,"

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Za czyny inne niż wymienione w załączniku, o którym mowa w ust. 1, kwalifikowane jako wykroczenie z art. 88–91, art. 92 § 1, art. 94, 95 oraz art. 97 Kodeksu wykroczeń, grzywnę w drodze mandatu karnego nakłada się w wysokości do 100 zł."

3) w załączniku do rozporządzenia:

a) w tabeli część D „Inne wykroczenia" i część E „Znaki i sygnały drogowe" otrzymują brzmienie:

Grupa

Kwalifikacja prawna Kodeksu wykroczeń

Naruszenie

Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych według opisu pod tabelą

Grzywna w zł

1

2

3

4

5

D

Inne wykroczenia

 

 

 

art. 90

Niezastosowanie się do obowiązku ułatwienia przejazdu pojazdu uprzywilejowanego

art. 9

do 500

 

art. 85 § 1

Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału, urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego

art. 45 ust. 1 pkt 8

do 500

 

art. 99 § 1

Niszczenie lub uszkadzanie drogi publicznej lub drogi w strefie zamieszkania, przynależności lub urządzenia drogowego

 

do 500

pkt 2

 

art. 99 § 1

Usuwanie lub niszczenie zasłon odśnieżnych

 

do 500

pkt 3

 

art. 100

Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi

art. 39 ust. 1

do 500

pkt 2

pkt 23)

 

art. 100

Uszkadzanie rowu, skarpy, nasypu lub wykopu albo samowolne rozkopywanie drogi publicznej

art. 39 ust. 1

do 500

pkt 3

pkt 73)

 

art. 96 § 1

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemąjącą wymaganych uprawnień

 

do 500

pkt 2

 

art. 84 lub art. 90, lub art. 91

Nieoznaczenie wbrew obowiązkowi w sposób odpowiadający wymaganiom i łatwo dostrzegalny jakiegokolwiek przedmiotu pozostawionego na drodze, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu ruchu

art. 45 ust. 1 pkt 6

do 500

 

art. 90 lub

Umieszczanie na drodze lub w jej pobliżu urządzeń wysyłających lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie albo wprowadzających w błąd uczestników ruchu

art. 45 ust. 1 pkt 7

do 500

art. 97

 

art. 99 § 1

Zajęcie bez zezwolenia drogi publicznej lub pasa drogowego, urządzenia lub budynku drogowego na cele niezwiązane z gospodarką lub komunikacją drogową

§ 1 ust. 12)

do 500

pkt 1

 

art. 96 § 1

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd:

 

 

pkt 5

a) pojazdu do jazdy na drodze publicznej nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia

do 300

pkt 6

b) do korzystania z pojazdu samochodowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem

do 300

pkt 4

c) pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu

do 300

 

art. 99 § 1

Prowadzenie robót w pasie drogowym bez zezwolenia lub nieprzywrócenie, wbrew obowiązkowi, do stanu użyteczności w określonym terminie

art. 40 ust. 1 lub ust. 63)

do 500

pkt 4

 

 

art. 100

Zaorywanie lub zawężanie w inny sposób pasa drogowego lub przydrożnego

art. 39 ust. 1 pkt 83)

do 500

pkt 1

 

1

2

3

4

5

 

art. 100
pkt 2

Włóczenie lub porzucanie przedmiotów na drodze publicznej

art. 45 ust. 1 pkt 6 w zw. z

do 500

art. 39 ust. 1

pkt 23)

 

art. 98

Niezachowanie należytej ostrożności przez prowadzącego pojazd poza drogą publiczną i zagrożenie bezpieczeństwu innych osób

art. 1 ust. 2

do 500

w zw. z odpowiednim przepisem ustawy –Prawo o ruchu drogowym

 

art. 91

Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi

art. 45 ust. 1 pkt 9

do 200

 

art. 97

Samowolne umieszczanie na drodze jakichkolwiek znaków, napisów lub symboli

art. 45 ust. 1 pkt 10

do 160

 

art. 101

Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami błota, kurzu, śniegu lub lodu

 

do 300

 

art. 102

Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości

art. 303)

do 300

 

art. 100

Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym

art. 39 ust. 1

do 100

pkt 4

pkt 103)

 

art. 98

Niestosowanie się przez prowadzącego pojazd poza drogą publiczną do przepisów regulujących korzystanie:

art. 1 ust. 2

 

a) z dróg wewnętrznych lub

do 500

b) innych miejsc dostępnych dla ruchu pojazdów

do 500

 

art. 92 § 1

Niestosowanie się do wiążących poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

art. 6 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 129 ust. 2 pkt 1 lub pkt 7

do 500

lub § 2

 

E

Znaki i sygnały drogowe1)

 

 

 

art. 90

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu w związku ze znakiem:

§ 5 ust. 5 lub 6

w zw. z § 1 ust. 2 pkt 1 § 36 ust. 2

 

a) A-7 „ustąp pierwszeństwa"

do 500

 

b) C-12 „ruch okrężny" łącznie ze znakiem A-7 „ustąp pierwszeństwa"

do 500

 

art. 90

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu w związku ze znakiem B-20 "stop"

§ 21 ust. 1 pkt 2, ust. 4 lub ust. 5

do 500

 

art. 90 lub art. 92 § 1

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych, w tym:

 

do 500

 

niezastosowanie się do sygnałów zakazujących wjazdu za sygnalizator

§ 95 ust. 1 pkt 2, 3 albo 4

§ 96 ust. 3

§ 97 ust. 1 i 2

§ 102 ust. 2 pkt 2 albo 3

§ 104 ust. 1 pkt 2 albo 3

106 ust. 1 lub ust. 2 pkt 1

 

 

wjazd na pas ruchu, nad którym umieszczony jest sygnalizator S-4 nadający sygnał czerwony

§ 98 ust. 1 pkt 2

do 500

 

 

wjazd na przejazd dla rowerzystów, jeżeli sygnalizator S-6 nadaje sygnał czerwony

§ 98 ust. 3 pkt 2

do 500

 

 

wjazd za sygnalizator nadający sygnał zielony lub sygnał w kształcie kreski pionowej, kiedy jest to zabronione

§ 95 ust. 2

do 500

§ 97 ust. 2

§ 102 ust. 3

§ 104 ust. 2

§ 106 ust. 4

 

1

2

3

4

5

 

 

wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony

§ 98 ust. 2 pkt 2

do 300

 

niezastosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza

§ 100

do 400

 

 

Niestosowanie się do sygnałów dawanych przez uprawnione osoby

§ 108 ust. 3 lub 5

do 500

 

§ 109

art. 90 lub

§ 110

art. 92 § 1

§ 111 ust. 2 lub 3

 

§ 112

 

art. 90 lub art. 92 § 1

Niestosowanie się do znaków:

 

 

 

1) B-23 "zakaz zawracania"

§ 22 ust. 5

do 500

 

2) B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach"

§ 16

do 500

 

3) B-2 "zakaz wjazdu"

§ 17

do 500

 

4) B-21, B-22 "zakaz skręcania..."

§ 22

do 400

 

5) C-1 do C-11 "nakaz jazdy..."

§ 35

do 400

 

6) B-3 do B-7 "zakaz wjazdu..."

§ 18 ust. 1 do 8

do 400

 

7) B-13 do B-14 "zakaz wjazdu..."

§ 19

do 300

 

8) C-12 "ruch okrężny"

§ 36 ust. 1

do 400

 

9) B-15 do B-19 "zakaz wjazdu..."

§ 20

do 300

 

10) Niestosowanie się do znaku B-25 "zakaz wyprzedzania" lub B-26 "zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe..."

§ 23 ust. 1, 2 lub 3

do 500

 

11) B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka"

§ 25

do 200

 

12) B-36 "zakaz zatrzymywania się"

§ 28 ust. 2 z uwzgl. ust. 3 do 5, 7 i 8

do 200

 

 

13) P-4 "linia podwójna ciągła"

§ 86 ust. 5

do 400

 

art. 90 lub

Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym

§ 99

do 200

art. 92 § 1

§ 102 ust. 4

 

§ 107

 

art. 90 lub art. 92 § 1

Niestosowanie się do znaków:

 

 

 

1) B-8 do B-12 "zakaz wjazdu..."

§ 18 ust. 9 do 13

do 200

 

2) B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych"

§ 24

do 100

 

3) B-32 "stój – kontrola celna" lub jego odpowiedników

§ 26

do 200

 

4) B-35 "zakaz postoju "

§ 28 ust. 1, z uwzgl. ust. 3 do 5, 7 i 8

do 200

 

5) B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni..."

§ 28 ust. 6, z uwzgl. ust. 7 i 8

do 200

 

6) B-39 "strefa ograniczonego postoju"

§ 29

do 200

 

7) B-41 "zakaz ruchu pieszych"

§ 30

do 200

 

8) C-13 "droga dla rowerów"

§ 37

do 200

 

9) C-14 "prędkość minimalna"

§ 38

do 200

 

10) C-17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi"

§ 41

do 200

 

11) C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych"

§ 42

do 200

 

art. 90 lub art. 92 § 1

Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:

 

 

 

1) D-11 "początek pasa ruchu dla autobusów" lub D-12 "pas ruchu dla autobusów " oraz P-22 „BUS"

§ 49 ust. 1 lub 2

do 200

§ 91 ust. 1

 

1

2

3

4

5

 

 

2) D-13 "początek pasa ruchu powolnego"

§ 49 ust. 3

do 200

 

3) D-18 lub D-18a "parking..."

§ 52 ust. 1 – 3 lub
ust. 4

do 200

 

4) D-19 "postój taksówek"

§ 53

do 200

 

5) F-10 "kierunki na pasach ruchu" lub F-11 "kierunki na pasie ruchu" oraz P-8a, P-8b lub P-8c "strzałka kierunkowa..."

§ 72,

do 400

§ 87 ust. 1 lub 2

 

6) BT-1 "ograniczenie prędkości"

§ 81 ust. 1 i 2

do 200

 

7) BT-3 "blokada zwrotnicy"

§ 81 ust. 3

do 200

 

8) BT-4 "stop – zwrotnica eksploatowana jednostronnie"

§ 81 ust. 4

do 200

 

9) P-2 "linia pojedyncza ciągła"

§ 86 ust. 3

do 160

 

10) P-3 "linia jednostronnie przekraczalna"

§ 86 ust. 4

do 300

 

11) P-7b "linia krawędziowa ciągła"

§ 86 ust. 8 pkt 2

do 160

 

12) P-17 "linia przystankowa"

§ 90 ust. 1

do 160

 

13) P-18 "stanowisko postojowe"

§ 90 ust. 2

do 160

 

14) P-20 "koperta"

§ 90 ust. 4

do 160

 

15) P-21 "powierzchnia wyłączona"

§ 90 ust. 5

do 200

 

art. 92 § 1

Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop"

§ 21 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 albo ust. 4

do 200

 

b) pod tabelą przypis 1) otrzymuje brzmienie:

1) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393).".

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 października 2002 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2002 r. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »