| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 października 2002 r.

w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) „WDT” – należy przez to rozumieć Wojskowy Dozór Techniczny;

2) „specjalistycznych urządzeniach technicznych” – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne o szczególnej konstrukcji, przeznaczeniu lub sposobie eksploatacji, podlegające dozorowi technicznemu WDT;

3) „inspektorach WDT” – należy przez to rozumieć żołnierzy WDT, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania czynności dozoru technicznego.

§ 2.
Szczegółowy zakres działania WDT obejmuje:

1) wykonywanie czynności dozoru technicznego nad określonymi w odrębnych przepisach urządzeniami technicznymi, w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, zwanej dalej „ustawą”

2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi, określonymi w odrębnych przepisach;

3) wydawanie – na podstawie odrębnych przepisów – świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu materiałów niebezpiecznych;

4) wnioskowanie o objęcie dozorem technicznym urządzeń technicznych, o których mowa w art. 50 ust. 2 ustawy;

5) prowadzenie:

a) usystematyzowanego wykazu urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym WDT,

b) ewidencji urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym WDT,

c) ewidencji wydanych świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu materiałów niebezpiecznych;

6) szkolenie inspektorów WDT, kandydatów na inspektorów WDT i innych pracowników WDT;

7) egzaminowanie inspektorów WDT i kandydatów na inspektorów WDT;

8) przygotowywanie rocznych planów pracy WDT i rocznych sprawozdań z działalności WDT oraz przedkładanie ich Ministrowi Obrony Narodowej;

9) analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych oraz stałą ocenę stopnia zagrożenia stwarzanego przez te urządzenia;

10) uzgadnianie opracowanych przez właściwe podmioty programów szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne;

11) współpracę z Urzędem Dozoru Technicznego i Transportowym Dozorem Technicznym w zakresie wykonywania dozoru technicznego;

12) inicjowanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie zagadnień dotyczących bezpiecznej pracy urządzeń technicznych;

13) inicjowanie:

a) działalności normalizacyjnej, a także współudział w opracowywaniu projektów warunków technicznych oraz norm określających zasady i warunki bezpiecznej pracy urządzeń technicznych,

b) opracowywania projektów warunków technicznych dla specjalistycznych urządzeń technicznych,

c) przedsięwzięć oraz prac badawczych w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych i prowadzenie w tym zakresie badań diagnostycznych i wykonywanie ekspertyz,

d) działalności mającej na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji wytwarzających i użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych;

14) popularyzowanie zagadnień związanych z bezpieczną pracą urządzeń technicznych i organizowanie doradztwa w tym zakresie.

§ 3.
Zadania, o których mowa w § 2, WDT wykonuje w stosunku do:

1) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;

2) przedsiębiorców posiadających specjalistyczne urządzenia techniczne, w zakresie projektowania, wytwarzania, w tym wytwarzania materiałów i elementów, naprawy i modernizacji oraz obrotu tymi urządzeniami.

§ 4.
1. Strukturę organizacyjną WDT tworzą Biuro WDT w Warszawie i delegatury.

2. Siedziby delegatur, o których mowa w ust. 1, znajdują się w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Olsztynie, Warszawie i Wrocławiu.

3. Terytorialny obszar działania delegatur, o których mowa w ust. 2, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Biuro WDT i delegatury posiadają etat zbiorczy, nadany przez Ministra Obrony Narodowej. Podziału określonych w etacie zbiorczym stanowisk służbowych pomiędzy Biuro WDT i delegatury dokonuje Szef WDT.

§ 5.
1. Szef WDT wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy i szefów delegatur.

2. Szef WDT do wykonywania w jego imieniu czynności określonych w § 2 może upoważnić:

1) zastępcę Szefa WDT;

2) głównych specjalistów;

3) szefów delegatur;

4) inspektorów WDT.

3. Szef WDT wydaje inspektorom WDT upoważnienia do wykonywania czynności dozoru technicznego, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Załącznik 1. [TERYTORIALNY OBSZAR DZIAŁANIA DELEGATUR WOJSKOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 29 października 2002 r. (poz. 1584)

Załącznik nr 1

TERYTORIALNY OBSZAR DZIAŁANIA DELEGATUR WOJSKOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

1. Wojskowy Dozór Techniczny – Delegatura w Bydgoszczy obejmująca obszar województw: kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego bez powiatów: kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, miasta Koszalin i bez jednostek Marynarki Wojennej oraz w województwie wielkopolskim obszar powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, kolskiego, konińskiego, pilskiego, słupeckiego, tureckiego, wągrowieckiego, złotowskiego i miasta Konin.

2. Wojskowy Dozór Techniczny – Delegatura w Gdyni obejmująca obszar województwa: pomorskiego bez powiatów: kwidzyńskiego, malborskiego, tczewskiego i sztumskiego oraz w województwie zachodniopomorskim obszar powiatów: kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego i miasta Koszalin oraz jednostki Marynarki Wojennej.

3. Wojskowy Dozór Techniczny – Delegatura w Krakowie obejmująca obszar województw: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, w województwie lubelskim obszar powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i miasta Zamość oraz w województwie opolskim obszar powiatu strzeleckiego.

4. Wojskowy Dozór Techniczny – Delegatura w Olsztynie obejmująca obszar województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, w województwie mazowieckim obszar powiatów: ciechanowskiego, makowskiego, mławskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, przasnyskiego, żuromińskiego i miasta Ostrołęka oraz w województwie pomorskim obszar powiatów: kwidzyńskiego, malborskiego, tczewskiego i sztumskiego.

5. Wojskowy Dozór Techniczny – Delegatura w Warszawie obejmująca obszar województw: łódzkiego, mazowieckiego bez powiatów ciechanowskiego, makowskiego, mławskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, przasnyskiego, żuromińskiego i miasta Ostrołęka oraz obszar województwa lubelskiego bez powiatów biłgorajskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i miasta Zamość.

6. Wojskowy Dozór Techniczny – Delegatura we Wrocławiu obejmująca obszar województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego bez powiatu strzeleckiego i obszar województwa wielkopolskiego bez powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, kolskiego, konińskiego, pilskiego, słupeckiego, tureckiego, wągrowieckiego, złotowskiego i miasta Konin.

Załącznik 2. [WZÓR UPOWAŻNIENIA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI DOZORU TECHNICZNEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR UPOWAŻNIENIA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI DOZORU TECHNICZNEGO

 infoRgrafika

Opis wzoru upoważnienia do wykonywania czynności dozoru technicznego

1. Format A7 (układ poziomy).

2. Tekst barwy czarnej.

3. Na pierwszej stronie umieszcza się:

1) centralnie, pionowo w odległości 10 mm od siebie paski o grubości 8 mm barwy czerwonej;

2) wyrazy o treściach:

a) w jednym wierszu – „WOJSKOWY DOZÓR TECHNICZNY”,

b) w jednym wierszu – „UPOWAŻNIENIE NR ...”,

c) w sześciu wierszach – „Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) inspektor Wojskowego i Dozoru Technicznego (stopień wojskowy, imię i nazwisko) jest upoważniony do wykonywania czynności dozoru technicznego”,

d) w dwóch wierszach – „Upoważnienie jest ważne do dnia ... za okazaniem legitymacji oficera seria ... nr.... (data)”,

e) w dwóch wierszach – „SZEF WDT ...”

3) symbol „mp.”.

4. Na drugiej stronie umieszcza się wyrazy o treściach:

1) w pięciu wierszach – „Niniejsze upoważnienie uprawnia do wstępu, bez potrzeby uzyskiwania przepustki, do pomieszczeń i obiektów, w których znajdują się urządzenia podlegające dozorowi technicznemu.”

2) w trzech wierszach – „Podstawa: art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)”.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iuridico

Doradztwo Prawne & Tłumaczenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »