REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 213 poz. 1802

USTAWA

z dnia 23 listopada 2002 r.

o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny
Art. 1. [Prawo o ustroju sądów powszechnych]
W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 77 § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Sędzia delegowany do sądu wyższego, po sześciu miesiącach delegowania, na pozostały okres delegacji uzyskuje prawo do wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej, przewidzianego dla sędziego tego sądu, chyba że przysługuje mu druga stawka awansowa na zajmowanym stanowisku.”

2) [1] w art. 91 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego na danym stanowisku ustala się w stawce podstawowej, w stawce pierwszej awansowej albo w stawce drugiej awansowej. Pierwsza stawka awansowa stanowi 107% stawki podstawowej, a druga stawka awansowa – 115% stawki podstawowej dla danego stanowiska sędziowskiego.”

3) w art. 142 po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Wynagrodzenie zasadnicze aplikanta sądowego ustala się według zasad określonych w art. 91 § 1 zdanie pierwsze, w trybie określonym w art. 91 § 8.”.

Art. 2. [Ustawa o prokuraturze]
W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 50 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prokurator delegowany do innej jednostki organizacyjnej prokuratury, z wyjątkiem Prokuratury Krajowej, po sześciu miesiącach delegowania uzyskuje na pozostały okres delegacji prawo do wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej, przewidzianego dla prokuratora tej jednostki, chyba że przysługuje mu druga stawka awansowa na zajmowanym stanowisku.”

2) w art. 62 ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

„1. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów równorzędnych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury jest równe i stanowi, odpowiednio do rangi stanowiska prokuratora, wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa; wysokość wynagrodzenia prokuratorów równorzędnych jednostek organizacyjnych różnicuje staż pracy i pełnione funkcje. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów jest równe wynagrodzeniu zasadniczemu sędziów w takich samych jednostkach organizacyjnych sądów powszechnych. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów Prokuratury Krajowej jest równe wynagrodzeniu zasadniczemu sędziów Sądu Najwyższego.

1a. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora na danym stanowisku ustala się w stawce podstawowej, w stawce pierwszej awansowej albo w stawce drugiej awansowej. Pierwsza stawka awansowa stanowi 107% stawki podstawowej, a druga stawka awansowa –115% stawki podstawowej dla danego stanowiska prokuratorskiego.”.

Art. 3. [Ustawa o finansach publicznych]
W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300 i Nr 200, poz. 1685) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 35d w ust. 1 dodaje się pkt 15 i 16 w brzmieniu:

„15) powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury,

16) jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.”

2) w art. 35e:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Audyt wewnętrzny w jednostce sektora finansów publicznych prowadzi audytor wewnętrzny zatrudniony w tej jednostce, z zastrzeżeniem ust. 2–2e.”,

b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b–2e w brzmieniu:

„2b. W sądzie rejonowym audyt wewnętrzny przeprowadza audytor wewnętrzny zatrudniony w sądzie okręgowym.

2c. W prokuraturze rejonowej audyt wewnętrzny przeprowadza audytor wewnętrzny zatrudniony w prokuraturze okręgowej.

2d. W ośrodku szkolenia i ośrodku doskonalenia kadr Służby Więziennej, funduszu celowym oraz środkach specjalnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej audyt wewnętrzny przeprowadza audytor wewnętrzny zatrudniony w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej. W zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w gospodarstwie pomocniczym przy zakładzie karnym i areszcie śledczym audyt wewnętrzny przeprowadza audytor wewnętrzny zatrudniony w okręgowym inspektoracie Służby Więziennej.

2e. W zakładzie budżetowym oraz środkach specjalnych działających w Ministerstwie Sprawiedliwości audyt wewnętrzny przeprowadza audytor wewnętrzny zatrudniony w Ministerstwie Sprawiedliwości.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Rozwiązanie stosunku pracy z audytorem wewnętrznym zatrudnionym w jednostkach, o których mowa w art. 35d ust. 1 pkt 2–16 oraz ust. 2, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego, nie może nastąpić bez zgody Głównego Inspektora Audytu Wewnętrznego.”

3) w art. 35f w ust. 5, w art. 35o w ust. 2 i 3 oraz w art. 35r w ust. 1 wyrazy „o których mowa w art. 35d ust. 1 pkt 2–14” zastępuje się wyrazami „o których mowa w art. 35d ust. 1 pkt 2–16”.

Art. 4. [Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej]
W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 152, poz. 1267) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. Pracownikami państwowej sfery budżetowej są:

1) osoby objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń:

a) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, członkowie korpusu służby cywilnej, etatowi członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych, pracownicy Rządowego Centrum Legislacji, eksperci Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorzy i aplikanci prokuratorscy, funkcjonariusze Służby Celnej,

b) sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, których wynagrodzenia są finansowane ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości, oraz prokuratorzy,

c) żołnierze i funkcjonariusze, o których mowa w art. 2 pkt 2, którzy podjęli służbę przed dniem 1 stycznia 1999 r.,

d) żołnierze i funkcjonariusze, o których mowa w art. 2 pkt 2, którzy podjęli służbę po dniu 1 stycznia 1999 r.,

2) osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.”

2) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Limity zatrudnienia ustala się łącznie dla sędziów, prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratorskich, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a) i b), oraz łącznie dla żołnierzy i funkcjonariuszy, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. c) i d). ”.

Art. 5. [Ustawa o kuratorach sądowych]
W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 i Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 38 otrzymuje brzmienie:

„Art. 38. 1. Do obsługi kuratora okręgowego i jego zastępców, przy wykonywaniu ich zadań ustawowych, prezes sądu okręgowego wyznacza urzędników lub innych pracowników sądu okręgowego.

2. Prezes sądu okręgowego może, na wniosek kuratora okręgowego, delegować do sądu okręgowego kuratora z sądu rejonowego z danego okręgu sądowego w celu udzielania kuratorowi okręgowemu pomocy przy wykonywaniu zadań.”

2) w art. 41 w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) koordynowanie obsługi biurowej zespołu,” ;

3) art. 42 otrzymuje brzmienie:

„Art. 42. 1. Czynności z zakresu obsługi biurowej zespołu wykonują pracownicy wydziałów sądu rejonowego, na rzecz których zespół wykonuje zadania.

2. Prezes sądu rejonowego może utworzyć sekretariat zespołu.

3. W przypadku utworzenia sekretariatu, o którym mowa w ust. 2, jego pracami kieruje kierownik zespołu.”.

Art. 6. [Wynagrodzenie zasadnicze delegowanych sędziów i prokuratorów]
Przepisy art. 77 § 5 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz art. 50 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do wynagrodzenia zasadniczego sędziów i prokuratorów, którzy zostali delegowani po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 7. [Wejście w życie]
[2] Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych.

[1] Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2004 r. (Dz.U. Nr 34, poz. 304) art. 1 pkt 2 jest zgodny z art. 2 i art. 178 ust. 2 Konstytucji RP.

[2] Ustawa wchodzi w życie 31 grudnia 2002 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA