REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 236 poz. 1984

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 21 grudnia 2002 r.

w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, Nr 200, poz. 1685, Nr 213, poz. 1802, Nr 214, poz. 1806 i Nr 216, poz. 1824) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa stawkę dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich, wyrównującej przewoźnikom kolejowym utracone przychody z tytułu honorowania ulg przejazdowych określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440), zwanej dalej „dotacją”, oraz szczegółowe zasady, tryb jej udzielania i rozliczania.
§ 2.
Dotacją nie są dofinansowane przejazdy kolejowe, o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350 i Nr 137, poz. 638, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 121,poz. 770 i Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 52, poz. 527 i 528, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, z 2001 r. Nr 94, poz. 1032 i Nr 138, poz. 1567 oraz z 2002 r. Nr 27, poz. 266 i Nr 199, poz. 1673).
§ 3.
1. Podstawę obliczenia należnej dotacji stanowi, z zastrzeżeniem ust. 2, wartość utraconych wpływów taryfowych z tytułu stosowania ulg przejazdowych, pomniejszona o wartość podatku od towarów i usług, przy zrealizowanej, udokumentowanej i zewidencjonowanej sprzedaży biletów:

1) jednorazowych z ulgą 37%, 49%, 78%, 95% i 100%,

2) miesięcznych imiennych z ulgą 37%, 49% i 78%

– skorygowanej o zwroty biletów niewykorzystanych i anulowanych.

2. Z podstawy obliczenia należnej dotacji wyłącza się wartość pobranych przez przewoźnika kolejowego:

1) dopłat za zmianę przez podróżnego klasy i rodzaju pociągu;

2) jednorazowych dopłat do pociągów objętych dopłatą;

3) innych należności związanych z wykonaniem usług przewozu osób, inkasowanych przez konduktorów w pociągach.

§ 4.
Ustala się stawkę dotacji w wysokości 68% podstawy obliczenia należnej dotacji, o której mowa w § 3.
§ 5.
Ogólna kwota dotacji stanowiąca iloczyn stawki dotacji, określonej w § 4, oraz łącznej wartości utraconych wpływów taryfowych przy sprzedaży ulgowych biletów jednorazowych i miesięcznych imiennych, o której mowa w § 3, nie może przekroczyć kwoty 200 000 tys. zł.
§ 6.
Przewoźnik kolejowy sporządza rozliczenie dotacji na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.
§ 7.
1. W przypadku zaniechania, w ciągu roku, działalności objętej dotowaniem, przewoźnik kolejowy powiadamia właściwy urząd skarbowy i ministra właściwego do spraw transportu oraz dokonuje ostatecznego rozliczenia dotacji, w tym pobranej zaliczki, przy rozliczeniu dotacji za ostatni miesiąc, w którym dotacja przysługiwała.

2. Właściwym urzędem skarbowym jest urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce wykonywania przewozów, które są podstawą rozliczeń z tytułu dotacji przedmiotowej, a jeżeli przewozy te są wykonywane na terenie właściwości dwóch lub więcej urzędów skarbowych – urząd skarbowy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przewoźnika.

§ 8.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozporządzeniu stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych (Dz. U. Nr 20, poz. 244).
§ 9.
Stawkę dotacji, określoną w § 4, stosuje się do przewozów zrealizowanych od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.
§ 10.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich (Dz. U. Nr 77, poz. 696, Nr 128, poz. 1095 i Nr 223, poz. 1872).
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Finansów: w z. H. Wasilewska-Trenkner

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 21 grudnia 2002 r. (poz. 1984)

..........................................

(pieczęć przedsiębiorstwa)

ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ

od 1 stycznia do ... 2003 r.

Lp.

Rodzaj przejazdów według uprawnień wynikających z ustawy wymienionej w § 1 rozporządzenia, zrealizowanych na podstawie biletów:

Liczba przewiezio­nych pasażerów z ulgą ustawową

Wartość utraconych wpływów taryfowych z tytułu ulg przejazdowych skorygowana o zwroty niewykorzysta­nych i anulowanych biletów

Wartość określona w rubr. 4 po odliczeniu podatku od towarów i usług

Wartość utraconych wpływów określona w rubr. 5 w danym miesiącu

Stawka dotacji
w %

Należna kwota dotacji w zł

za dany miesiąc

narastająco od
1 stycznia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

jednorazowych

 

 

 

 

68

 

 

 

– razem,

 

 

 

 

 

 

 

 

z tego z ulgą:

 

 

 

 

 

 

 

 

*37%

 

 

 

 

68

 

 

 

*49%

 

 

 

 

68

 

 

 

*78%

 

 

 

 

68

 

 

 

*95%

 

 

 

 

68

 

 

 

*100%

 

 

 

 

68

 

 

2

miesięcznych

 

 

 

 

 

 

 

 

imiennych

 

 

 

 

 

 

 

 

– razem,

 

 

 

 

68

 

 

 

z tego z ulgą:

 

 

 

 

 

 

 

 

*37%

 

 

 

 

68

 

 

 

*49%

 

 

 

 

68

 

 

 

*78%

 

 

 

 

68

 

 

3

Ogółem (1+2)

 

 

 

 

68

 

 

 

Sporządził:

......... ..........................................

............. ..........................................

(nazwisko i imię oraz nr telefonu)

(nazwisko i imię kierownika jednostki)

 

............................................. dnia ................2003 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-12-30
  • Data wejścia w życie: 2003-01-01
  • Data obowiązywania: 2003-05-16
  • Dokument traci ważność: 2004-02-19

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA