REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 239 poz. 2027

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 10 grudnia 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 128, poz. 829, z 1998 r. Nr 143, poz. 918, z 1999 r. Nr 92, poz. 1047 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 93) w załączniku do rozporządzenia „Polska Klasyfikacji Działalności (PKD)” wprowadza się następujące zmiany:

A. W części „Schemat klasyfikacji”:

1) w sekcji K „Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej” w dziale 74:

a) grupa 74.5 klasa 74.50 „Rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu” otrzymuje brzmienie:

„Rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu oraz działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu”,

b) podklasa 74.50.B „Działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych wynajmujących się do pracy” otrzymuje brzmienie:

„Działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu”

2) w sekcji M „Edukacja” w dziale 80:

a) w grupie 80.1:

– klasa 80.10 otrzymuje brzmienie:

„Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, szkoły podstawowe i gimnazja”,

– w klasie 80.10:

– podklasa 80.10.A otrzymuje brzmienie:

„Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”,

– podklasa 80.10.B otrzymuje brzmienie:

„Szkoły podstawowe”,

– dodaje się podklasy 80.10.C i 80.10.D w brzmieniu:

„80.10.C Gimnazja

80.10.D Szkoły artystyczne niedające uprawnień zawodowych”,

b) grupa 80.2 otrzymuje brzmienie:

„80.2 Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne”,

– klasa 80.21 otrzymuje brzmienie:

„80.21 Licea ogólnokształcące:

– 80.21.A Licea ogólnokształcące (ponadpodstawowe)

– 80.21.B Licea ogólnokształcące (ponadgimnazjalne)”,

– klasa 80.22 otrzymuje brzmienie:

„80.22 Szkoły zawodowe i placówki kształcenia praktycznego dla młodzieży:

– 80.22.A Szkoły zasadnicze (ponadpodstawowe)

– 80.22.B Zasadnicze szkoły zawodowe (ponadgimnazjalne)

– 80.22.C Szkoły artystyczne

– 80.22.D Licea profilowane i licea techniczne

– 80.22.E Technika i licea równorzędne

– 80.22.F Licea zawodowe

– 80.22.G Szkoły policealne i pomaturalne

– 80.22.H Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych

– 80.22.l Pozostałe szkoły zawodowe

– 80.22.J Placówki kształcenia praktycznego dla młodzieży”,

c) grupa 80.4 otrzymuje brzmienie:

„Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia”,

– klasa 80.41 podklasa 80.41.Z otrzymuje brzmienie:

„Działalność szkół nauki jazdy i pilotażu”,

– klasa 80.42 otrzymuje brzmienie:

„80.42 Szkoły języków obcych, kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane:

– 80.42.A Szkoły języków obcych

– 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane”

3) w sekcji N „Ochrona zdrowia i opieka społeczna” w grupie 85.3 w klasie 85.32 podklasę 85.32.B „Przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych” uchyla się;

4) w sekcji O „Pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna” w dziale 92 w grupie 92.5 w klasie 92.51:

– podklasa 92.51.B otrzymuje brzmienie:

„92.51.B Działalność bibliotek innych niż publiczne”,

– podklasa 92.51.C otrzymuje brzmienie:

„92.51.C Działalność archiwów”.

B. W części „Wyjaśnienia”:

1) wpodklasie65.22.Z „Pozostałe formy udzielania kredytów” w części „Podklasa ta obejmuje pośrednictwo finansowe, dotyczące przede wszystkim udzielania pożyczek przez instytucje nieobjęte pośrednictwem pieniężnym:” w czwartym tiret kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się piąte tiret w brzmieniu:

„– factoring.”

2) w podklasie 74.11.Z „Działalność prawnicza” w części „Podklasa ta obejmuje:” wyrazy: „– działalność notariuszy.” zastępuje się wyrazami „– działalność notariuszy, komorników, rzeczników patentowych, radców prawnych.”

3) w podklasie 74.30.Z „Badania i analizy techniczne” w części „Podklasa ta obejmuje:” drugie tiret otrzymuje brzmienie:

„– wykonywanie badań i analiz związanych z jakością żywności oraz badanie zwierząt rzeźnych przed ubojem i mięsa po uboju,”

4) w podklasie 74.50.A „Działalność związana z pośrednictwem pracy”:

a) w części „Podklasa ta obejmuje:” w czwartym tiret kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się piąte tiret w brzmieniu:

„– wynajmowanie do pracy własnych pracowników przez podmioty gospodarki narodowej innym podmiotom na podstawie umowy.”,

b) w części „Podklasa ta nie obejmuje:” trzecie tiret otrzymuje brzmienie:

„– działalności jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, sklasyfikowanej w 74.50.B,”

5) podklasa 74.50.B „Działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych wynajmujących się do pracy” otrzymuje brzmienie:

„74.50.B Działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu

Podklasa ta obejmuje:

– działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, której efektem jest jedynie praca, bez ponoszenia ryzyka związanego z jej wykonywaniem.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności jednoosobowych podmiotów gospodarczych – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą równocześnie na rzecz więcej niż jednego podmiotu, sklasyfikowanej w odpowiednich grupowaniach zgodnie z wykonywaną działalnością,

– działalności związanej z wynajmowaniem pracowników rolnych, sklasyfikowanej w 01.4,

– działalności związanej z rekrutacją pracowników i pozyskiwaniem personelu, sklasyfikowanej w 74.50.A,

– działalności agentów teatralnych i artystycznych, sklasyfikowanej w 74.84.B,

– działalności związanej z obsadą aktorską, teatralną i filmową, sklasyfikowanej w 92.72.Z.”

6) w podklasie 74.82.Z „Działalność związana z pakowaniem” część „Podklasa ta nie obejmuje:” otrzymuje brzmienie:

„Podklasa ta nie obejmuje:

– pakowania związanego z transportem, sklasyfikowanego w 63.40.A, B, C.”

7) w podklasie 75.24.Z „Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne” w drugim tiret wyrazy „z ochroną cywilną” zastępuje się wyrazami „z obroną cywilną”

8) w podklasie 75.25.Z „Ochrona przeciwpożarowa” w części „Podklasa ta nie obejmuje:” w czwartym tiret kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się piąte tiret w brzmieniu:

„– działalności administracyjnej związanej z obroną cywilną, sklasyfikowanej w 75.24.Z.”

9) opis sekcji M „Edukacja” otrzymuje brzmienie:

„Sekcja ta obejmuje:

– szkoły publiczne i niepubliczne wszystkich typów, prowadzone przez organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, inne osoby prawne oraz osoby fizyczne,

– kształcenie na kursach dziennych i wieczorowych, w drodze korespondencyjnej oraz przez radio i telewizję,

– kształcenie w systemie przedszkolnym i szkolnym obejmującym: przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe oraz szkoły wyższe,

– pozostałe formy kształcenia prowadzone przede wszystkim dla dorosłych, kształcenie ustawiczne.

Kształcenie dorosłych w systemie szkolnym jest ujmowane przy poszczególnych poziomach kształcenia.

Sekcja ta nie obejmuje:

– działalności o charakterze opiekuńczym i wychowawczym (np. działalność żłobków, burs, internatów, organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży), sklasyfikowanej w działach 55 i 85,

– kształcenia związanego głównie z rekreacją (np. kursów gry w brydża, golfa), sklasyfikowanego w 92.”

10) podklasa 80.10.A „Szkolnictwo podstawowe” otrzymuje brzmienie:

„80.10.A Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Podklasa ta obejmuje:

– działalność opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną w przedszkolach, w tym specjalnych, dla dzieci w wieku od 3 lat do rozpoczęcia przez nie nauki w szkole podstawowej,

– edukację w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– edukacji w szkole podstawowej, sklasyfikowanej w 80.10.B,

– dziennej opieki nad dziećmi, sklasyfikowanej w 85.32.A i 85.32.C.”

11) podklasa 80.10.B „Szkolnictwo gimnazjalne” otrzymuje brzmienie:

„80.10.B Szkoły podstawowe

Podklasa ta obejmuje:

– edukację w szkołach podstawowych, w tym w szkołach specjalnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– edukacji w gimnazjum, sklasyfikowanej w 80.10.C,

– dziennej opieki nad dziećmi, sklasyfikowanej w 85.32.A i 85.32.C.”

12) dodaje się podklasy 80.10.C i 80.10.D w brzmieniu:

„80.10.C Gimnazja

Podklasa ta obejmuje:

– edukację w gimnazjum, w tym w gimnazjum specjalnym.

Podklasa ta nie obejmuje:

– edukacji w szkole podstawowej, sklasyfikowanej w 80.10.B,

– dziennej opieki nad dziećmi, sklasyfikowanej w 85.32.A i 85.32 C.

80.10.D Szkoły artystyczne niedające uprawnień zawodowych

Podklasa ta obejmuje:

– edukację w ogólnokształcących szkołach muzycznych l stopnia, szkołach muzycznych l stopnia, szkołach sztuki tańca.

Podklasa ta nie obejmuje:

– edukacji w szkołach artystycznych, sklasyfikowanej w 80.22.C.”

13) podklasa 80.21.Z „Szkolnictwo średnie ogólnokształcące” otrzymuje brzmienie:

„80.21.A Licea ogólnokształcące (ponadpodstawowe)

Podklasa ta obejmuje:

– edukację w liceach ogólnokształcących 4-letnich (ponadpodstawowych).

Uzyskanie wykształcenia średniego i złożenie egzaminu dojrzałości daje prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kształcenie się w szkołach policealnych,

– edukację w liceach ogólnokształcących specjalnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– kształcenia ustawicznego dorosłych, sklasyfikowanego w 80.42.B.

80.21.B. Licea ogólnokształcące (ponadgimnazjalne)

Podklasa ta obejmuje:

– edukację w liceach ogólnokształcących 3-letnich (ponadgimnazjalnych).

Uzyskanie wykształcenia średniego i złożenie egzaminu maturalnego daje prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kształcenie się w szkołach policealnych,

– edukację w liceach ogólnokształcących specjalnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– kształcenia ustawicznego dorosłych, sklasyfikowanego w 80.42.B.”

14) podklasa 80.22.A „Szkoły zasadnicze” otrzymuje brzmienie:

„80.22.A Szkoły zasadnicze (ponadpodstawowe)

Podklasa ta obejmuje:

– edukację w szkołach zasadniczych zorganizowanych na podbudowie programowej szkoły podstawowej. Nauka trwa 3 lata. Świadectwo ukończenia potwierdza posiadanie wykształcenia zasadniczego zawodowego umożliwiającego absolwentowi uzyskanie tytułu zawodowego robotnika wykwalifikowanego po zdaniu egzaminu i wykształcenia ogólnego umożliwiającego dalsze kształcenie,

– edukację w szkołach zasadniczych specjalnych.”

15) podklasa 80.22.B „Licea i technika zawodowe” otrzymuje brzmienie:

„80.22.B Zasadnicze szkoły zawodowe (ponadgimnazjalne)

Podklasa ta obejmuje:

– edukację w zasadniczych szkołach zawodowych zorganizowanych na podbudowie gimnazjum. Nauka trwa nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 3 lata. Ukończenie szkoły daje absolwentowi możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu oraz wykształcenie ogólne, umożliwiające absolwentom dalsze kształcenie,

– edukację w zasadniczych szkołach zawodowych specjalnych.”

16) podklasa 80.22.C „Szkoły artystyczne drugiego stopnia” otrzymuje brzmienie:

„80.22.C Szkoły artystyczne

Podklasa ta obejmuje:

– edukację w szkołach umożliwiających uzyskanie średniego wykształcenia zawodowego lub średniego wykształcenia zawodowego i ogólnego. Okres nauki w tych szkołach trwa od 4 do 9 lat.

Podklasa ta nie obejmuje:

– edukacji w szkołach artystycznych niedających uprawnień zawodowych, sklasyfikowanej w 80.10.D,

– edukacji w szkołach policealnych i pomaturalnych, sklasyfikowanej w 80.22.G.”

17) podklasa 80.22.D „Szkoły pomaturalne (policealne)” otrzymuje brzmienie:

„80.22.D Licea profilowane i licea techniczne

Podklasa ta obejmuje:

– edukację w liceach profilowanych i liceach technicznych o zróżnicowanych profilach kształcenia ogólnozawodowego stosownie do wybieranego przyszłego kierunku kształcenia zawodowego. Uzyskane kształcenie ogólne umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego i daje prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Zdobyta wiedza ogólnozawodowa daje możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych w skróconych cyklach kształcenia w szkole policealnej lub w formach pozaszkolnych,

– edukację w liceach profilowanych i liceach technicznych specjalnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– kształcenia ustawicznego dorosłych, sklasyfikowanego w 80.42.B.”

18) podklasa 80.22.E „Pozostałe średnie szkoły ogólnokształcące i zawodowe” otrzymuje brzmienie:

„80.22.E Technika i licea równorzędne

Podklasa ta obejmuje:

– edukację w technikach zorganizowanych na podbudowie programowej szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły zasadniczej i zasadniczej szkoły zawodowej oraz równorzędnych liceach zorganizowanych na podbudowie programowej szkoły podstawowej lub szkoły zasadniczej. Absolwenci tych szkół otrzymują świadectwo ukończenia szkoły, dające możliwość uzyskania tytułu zawodowego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego, który upoważnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe,

– edukację w technikach i liceach równorzędnych specjalnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– kształcenia ustawicznego dorosłych, sklasyfikowanego w 80.42.B.”

19) dodaje się podklasy 80.22.F, 80.22.G, 80.22.H, 80.22.l i 80.22.J w brzmieniu:

„80.22.F Licea zawodowe

Podklasa ta obejmuje:

– edukację w liceach zawodowych na podbudowie programowej podstawowej. Absolwenci tych szkół otrzymują świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego ogólnego, umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu oraz wykształcenia zasadniczego umożliwiającego uzyskanie tytułu zawodowego po zdaniu egzaminu z zawodu,

– edukację w liceach zawodowych specjalnych.

80.22.G Szkoły policealne i pomaturalne

Podklasa ta obejmuje:

– edukację na podbudowie szkoły średniej realizowaną w szkołach policealnych i pomaturalnych, w tym policealnych szkołach artystycznych oraz pomaturalnych szkołach bibliotekarskich i animatorów kultury. Absolwenci tych szkół otrzymują świadectwo ukończenia szkoły dające możliwość uzyskania tytułu zawodowego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje po zdaniu egzaminu.

80.22.H Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych

Podklasa ta obejmuje:

– działalność zakładów kształcenia nauczycieli, tj. 3-letnich kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych, których celem jest kształcenie nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, placówek oświatowo-wychowawczych, a także nauczycieli języków obcych. Kształcenie w kolegiach jest zakończone egzaminem dyplomowym. Dyplom ukończenia kolegium potwierdza uzyskane kwalifikacje nauczycielskie.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności placówek doskonalenia nauczycieli, sklasyfikowanej w 80.42.B.

80.22.l Pozostałe szkoły zawodowe

Podklasa ta obejmuje pozostałe formy edukacji zawodowej, poniżej poziomu szkolnictwa wyższego, sklasyfikowanego w 80.30A i w 80.30.B:

– edukację w szkołach przysposabiających do pracy,

– edukację w pozostałych szkołach zawodowych, gdzie indziej niewymienioną.

80.22.J Placówki kształcenia praktycznego dla młodzieży

Podklasa ta obejmuje:

– działalność centrów kształcenia praktycznego, realizujących zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz organizujących egzaminy zewnętrzne w zawodach objętych klasyfikacją zawodów kształcenia zawodowego.”

20) po podklasie 80.30.B „Wyższe szkoły zawodowe” dodaje się grupę 80.4 w brzmieniu:

„80.4 Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia Grupa ta jest zarezerwowana dla kształcenia dorosłych, które nie jest ujęte w grupach 80.1–3.

Nauczanie może odbywać się w klasach, przez radio i telewizję, internet lub drogą korespondencyjną.”

21) podklasa 80.41.Z „Działalność placówek organizujących kursy na prawo jazdy” otrzymuje brzmienie:

„80.41. Z Działalność szkół nauki jazdy i pilotażu Podklasa ta obejmuje także:

– działalność placówek organizujących kursy mające na celu uzyskanie licencji pilota oraz uprawnień i certyfikatów upoważniających do prowadzenia statków, innych niż profesjonalne.”

22) podklasa 80.42.Z „Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane” otrzymuje brzmienie:

„80.42.A Szkoły języków obcych

80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podklasa ta obejmuje:

– kształcenie osób dorosłych umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, prowadzone w szkołach i w pozaszkolnych formach, na kursach dziennych, wieczorowych, radiowych, telewizyjnych, korespondencyjnych,

– działalność placówek doskonalenia nauczycieli,

– działalność uniwersytetów ludowych i uniwersytetów powszechnych,

– edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania.

Podklasa ta nie obejmuje:

– szkolnictwa wyższego, sklasyfikowanego w 80.30.A i 80.30.B,

– działalności kolegiów nauczycielskich, sklasyfikowanej w 80.22.G,

– działalności szkół tańca, sklasyfikowanej w 92.34.Z,

– działalności szkoleniowej w zakresie sportu, sklasyfikowanej w 92.62.Z.”

23) podklasę 85.32.B „Przedszkola” uchyla się;

24) opis podklasy 93.04.Z „Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej” otrzymuje brzmienie:

„Podklasa ta obejmuje:

– działalność mającą na celu zapewnienie dobrego samopoczucia fizycznego i komfortu, wykonywaną w takich obiektach, jak np.: łaźnie tureckie, sauny, łaźnie parowe, solaria, salony odchudzające, salony masażu (z wyjątkiem masażu leczniczego), pijalnie wód leczniczych, baseny lecznicze, centra fitness.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, sklasyfikowanej w 85.1.”.

C. W części „Powiązanie NACE Rev.1 – EKD wyd.ll – KWiU–PKD wyd. l” kody:

1) „EKD 80.10.20 – PKD

80.10.A

 

80.10.B”

zastępuje się kodami:

 

„EKD 80.10.20 – PKD

80.10.B

 

80.10.C”

 

2) „EKD 80.10.25 – PKD

80.10.A

 

80.10.B”

zastępuje się kodami:

 

„EKD 80.10.25 – PKD

80.10.B

 

80.10.C”

 

3) „EKD 80.10.30 – PKD

80.10.A

 

80.10.B”

zastępuje się kodami:

 

„EKD 80.10.30 – PKD

80.10.B

 

80.10.C

 

80.10.D”

 

4) „EKD 80.10.40 – PKD

80.10.A

 

80.10.B”

zastępuje się kodami:

 

„EKD 80.10.40 – PKD

80.10.B

 

80.10.C”

 

5) „EKD 80.21.10 – PKD

80.21.Z”

 

80.21.15

 

 

80.21.20

 

zastępuje się kodami:

 

„EKD 80.21.10 – PKD

80.21.A

 

80.21.15

80.21.B”

 

80.21.20

 

 

6) „EKD 80.22.10 – PKD

80.22.A”

zastępuje się kodami:

 

„EKD 80.22.10 – PKD

80.22.A

 

80.22.B”

 

7) „EKD 80.22.20 – PKD

80.22.B”

zastępuje się kodami:

 

„EKD 80.22.20 – PKD

80.22.D

 

80.22.E

 

80.22.F”

 

8) „EKD 80.22.50 – PKD

80.22.A

 

80.22.B”

zastępuje się kodami:

 

„EKD 80.22.50 – PKD

80.22.A

 

80.22.B

 

80.22.D

 

80.22.E

 

80.22.F“

 

9) „EKD 80.22.60 – PKD

80.22.E“

zastępuje się kodami:

 

„EKD 80.22.60 – PKD

80.22.I

 

80.22.J”

 

10) „EKD 80.30 – PKD

80.30

 

80.30.B

 

80.22.D”

zastępuje się kodami:

 

„EKD 80.30 – PKD

80.30.A

 

80.30.B

 

80.22.G

 

80.22.H”

 

11) „EKD 80.42.10 – PKD

80.42.Z

 

80.42.20

 

80.42.25

 

80.42.30

 

80.42.35

 

80.42.40

 

80.42.45

 

80.42.55

 

80.42.60

 

80.42.70

 

80.42.90”

zastępuje się kodami:

„EKD 80.42.10 – PKD

80.42.A

 

80.42.20

80.42.B

 

80.42.25

 

80.42.30

 

80.42.35

 

80.42.40

 

80.42.45

 

80.42.55

 

80.42.60

 

80.42.70

 

80.42.90”

 

12) „EKD 85.32.12 – PKD

85.32.B”

zastępuje się kodami:

„EKD 85.32.12 – PKD

80.10.A”.

 

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-12-31
  • Data wejścia w życie: 2003-01-15
  • Data obowiązywania: 2003-01-15
  • Dokument traci ważność: 2004-05-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA