REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 239 poz. 2028

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 17 grudnia 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002 (Dz. U. Nr 97, poz. 1052 i Nr 146, poz. 1641 oraz z 2002 r. Nr 15, poz. 141 i Nr 146, poz. 1226) w załączniku do rozporządzenia „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002” wprowadza się następujące zmiany:

1) w poz. 1.01.03(003) Zasoby leśne w rubryce 2 i w rubryce 3 wyrazy „zarządy gmin” zastępuje się wyrazami „wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)”

2) w poz. 1.01.07(007) Ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej w rubryce 3 wyrazy „zarządy gmin” zastępuje się wyrazami „wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)”

3) w poz. 1.01.12(012) Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska:

a) w rubryce 3 trzykrotnie użyte wyrazy „zarządy gmin” zastępuje się wyrazami „wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)”,

b) w rubryce 4 wyrazy „OŚ-4 – sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kar za naruszanie wymagań jego ochrony oraz redystrybucji tych wpływów” zastępuje się wyrazami „OŚ-4 – sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszanie warunków korzystania ze środowiska oraz redystrybucji tych wpływów”,

c) w rubryce 4 trzykrotnie użyte wyrazy „RRW-12 – sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych w zakresie gromadzenia i wykorzystania środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych” zastępuje się wyrazami „RRW-12 – sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gromadzenia i wykorzystania środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych”

4) w poz. 1.01.13(013) Obiekty małej retencji wodnej w rubryce 3 wyrazy „zarządy gmin” zastępuje się wyrazami „wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)”

5) poz. 1.02.02(015) Organy samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie:

 

„Symbol i temat badania

Zakres podmiotowy i przedmiotowy

Prowadzący

Źródła danych

1

2

1.02.02(015)

Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatów oraz województwa w zakresie:

Organy samorządu terytorialnego

Badanie stałe Prezes GUS

– radnych gmin, powiatów i województw według liczby, wieku, płci, wykształcenia i podstawowych grup zawodów,

– wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), członków zarządów powiatów i województw według liczby, wieku, płci, wykształcenia i podstawowych grup zawodów,

– uczestnictwa kobiet w pracach organów samorządu terytorialnego różnych szczebli,

– liczby referendów, powodów zorganizowania, frekwencji uprawnionych do głosowania w dniu referendum, wyników referendum,

– liczby sołectw.

Źródła danych: GUS; sprawozdania SG-01 (dla organów gmin), sprawozdanie ST-P (dla organów powiatu), sprawozdanie ST-W (dla organów województwa).

Podmioty zobowiązane

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

3

4

5

6

wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)

SG-01 – statystyka gminy – samorząd

raz w roku do dnia 20 lutego 2003 r. z danymi za rok 2002

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot zobowiązany

zarządy powiatów (bez miast na prawach powiatu)

ST-P – statystyka powiatu – samorząd

raz w roku do dnia 20 lutego 2003 r. z danymi za rok 2002

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot zobowiązany

urzędy marszałkowskie

ST-W – statystyka województwa – samorząd

raz w roku do dnia 20 lutego 2003 r.
z danymi za rok 2002

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot zobowiązany

 

 

7

 

Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania

Informacje w zakresie:

– radnych gmin według liczby, wieku, płci, wykształcenia i podstawowych grup zawodów [grupowania według: gmin, grup gmin (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiatów (miast na prawach powiatu), podregionów (NTS 3), województw, kraju ogółem],

– radnych powiatów według liczby, wieku, płci, wykształcenia i podstawowych grup zawodów [grupowania według: powiatów, podregionów (NTS 3), województw, kraju ogółem],

– radnych sejmików województw według liczby, wieku, płci, wykształcenia i podstawowych grup zawodów (grupowania według: województw, kraju ogółem),

– wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz ich zastępców, członków zarządów powiatów i województw według liczby, wieku, płci, wykształcenia i podstawowych grup zawodów (grupowania w przekrojach jak dla informacji o stanie radnych),

– liczby referendów i wyników referendów, powodów zorganizowania, frekwencji uprawnionych do głosowania w dniu referendum [grupowania według: gmin imiennie, grup gmin (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiatów (miast na prawach powiatu) imiennie, województw imienne, kraju ogółem],

– liczby sołectw [grupowania według: gmin, grup gmin (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiatów (miast na prawach powiatu), podregionów (NTS 3), województw, kraju ogółem].

–Tablice wynikowe (wydruk) – kwiecień 2003 r.,

– Bank Danych Regionalnych – wrzesień 2003 r.,

– „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2003” – czerwiec 2003 r.,

– „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2003” – listopad 2003 r.,

– „Rocznik Statystyczny Województw 2003” – listopad 2003 r.,

– publikacja internetowa „Polska – podstawowe tendencje”.

Koszty i sposób finansowania

8

127 151 zł – budżet GUS”

 

6) w poz. 1.02.03(016) Grunty komunalne rubryka 3 otrzymuje brzmienie:

 

„Podmioty zobowiązane

3

wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)”

 

7) w poz. 1.21.01(022) Urodzenia. Zgony rubryka 3 otrzymuje brzmienie:

 

„Podmioty zobowiązane

3

wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) poprzez urzędy stanu cywilnego”

 

8) w poz. 1.21.02(023) Małżeństwa. Rozwody. Separacja w rubryce 3 wyrazy „zarządy gmin poprzez urzędy stanu cywilnego” zastępuje się wyrazami „wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) poprzez urzędy stanu cywilnego”

9) w poz. 1.21.03(024) Migracje wewnętrzne ludności w rubryce 3 wyrazy „zarządy gmin (dzielnic/delegatur)” zastępuje się wyrazami „wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)”

10) w poz. 1.21.04(025) Migracje zagraniczne ludności w rubryce 3 wyrazy „zarządy gmin (dzielnic/delegatur)” zastępuje się wyrazami „wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)”

11) w poz. 1.22.02(033) Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce rubryka 3 otrzymuje brzmienie:

 

„Podmioty zobowiązane

3

stowarzyszenia narodowościowe i etniczne, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)”

 

12) w poz. 1.26.05(061) Zasoby gruntów gminnych pod budownictwo mieszkaniowe rubryka 3 otrzymuje brzmienie:

 

„Podmioty zobowiązane

3

wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)”

 

13) w poz. 1.42.04(102) Przekształcenia własnościowe w gospodarce komunalnej rubryka 3 otrzymuje brzmienie:

 

„Podmioty zobowiązane

3

wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)”

 

14) skreśla się poz. 1.44.12(123) Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach rolnych;

15) poz. 1.44.13(124) Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych otrzymuje brzmienie:

 

„Symbol i temat badania Prowadzący

Zakres podmiotowy i przedmiotowy

Źródła danych

1

2

1.44.13(124) Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych Badanie cykliczne Prezes GUS Minister Gospodarki

Gospodarstwa domowe wybrane metodą reprezentacyjną z populacji gospodarstw domowych w miastach i na wsi, objętych badaniami budżetów rodzinnych (ok. 8000).

Charakterystyka gospodarstwa domowego (liczba osób, powierzchnia mieszkania), wyposażenie w urządzenia zużywające energię, sposób ogrzewania, prywatne środki transportu, zużycie nośników energii oraz wydatki na paliwa i energię.

Źródło danych: jednorazowa ankieta E-GD, wtórne wykorzystanie danych z kwestionariuszy BR (omówione przy badaniu 1.25.01(054)).

 

 

Podmioty uczestniczące w badaniu

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

3

4

5

6

gospodarstwa domowe w miastach i na wsi objęte badaniem budżetów domowych w 2002 r.

E-GD – ankieta o zużyciu energii w gospodarstwach domowych

do 31 stycznia 2003 r. zdanymi za rok 2002 (co 5 lat)

ankieterowi w miejscu zamieszkania gospodarstwa domowego

Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania

7

Wielkość i rodzaj zużycia nośników energii według grup gospodarstw domowych, w podziale na gospodarstwa domowe oraz gospodarstwa użytkujące grupy rolne

– „Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2001–2002” – październik
2003 r.

Koszty i sposób finansowania

8

878 557 zł – budżet GUS

850 000 zł – budżet MG”

 

16) w poz. 1.45.03(126) Użytkowanie gruntów w rubryce 3 wyrazy „zarządy gmin” zastępuje się wyrazami „wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)”

17) w poz. 1.45.05(128) Powierzchnia zasiewów w rubryce 7 pierwsze i drugie tiret otrzymują brzmienie:

„– „Wyniki produkcji roślinnej w 2002 r.” – maj 2003 r.,

– „Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2002 r.” – maj 2003 r.,”

18) w poz. 1.45.06(129) Okresowe oceny stanu upraw w rubryce 7 wyrazy „– „Wyniki produkcji roślinnej w 2002 r.” – marzec 2003 r.” zastępuje się wyrazami „– „Wyniki produkcji roślinnej w 2002 r.” – maj 2003 r.”

19) w poz. 1.45.07(130) Produkcja ważniejszych upraw rolnych w rubryce 7 czwarte i piąte tiret otrzymują brzmienie:

„– „Wyniki produkcji roślinnej w 2002 r.” – maj 2003 r.,

– „Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2002 r.”– maj 2003 r.,”

20) w poz. 1.45.08(131) Produkcja ważniejszych upraw ogrodniczych w rubryce 7 dwukrotnie użyty wyraz „marzec” zastępuje się wyrazem „maj”

21) w poz. 1.45.23(145) Zagospodarowanie lasu i zadrzewienia:

a) w rubryce 2 wyrazy „zarządy gmin” zastępuje się wyrazami „wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)”,

b) w rubryce 3 wyrazy „zarządów gmin” zastępuje się wyrazami „wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)”

22) w poz. 1.45.24(146) Użytkowanie lasu w rubryce 2 wyrazy „zarządy gmin” zastępuje się wyrazami „wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)”

23) w poz. 1.47.04(167) Pozwolenia wydane na budowę obiektów budowlanych w rubryce 2 i w rubryce 3 wyrazy „zarządy gmin” zastępuje się wyrazami „wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)”

24) w poz. 1.47.07(170) Efekty działalności budowlanej w rubryce 2 i w rubryce 3 wyrazy „zarządy gmin” zastępuje się wyrazami „wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)”

25) w poz. 1.49.02(185) Sieć handlowa w rubryce 3 wyrazy „zarządy gmin” zastępuje się wyrazami „wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)”

26) w poz. 1.66.01(230) Środki trwałe w gospodarce narodowej w rubryce 3:

a) wyrazy „zarządów gmin” zastępuje się wyrazami „wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)”,

b) wyrazy „zarządy gmin” zastępuje się wyrazami „wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)”

27) w poz. 1.66.04(232) Inwestycje w zakresie dróg gminnych na obszarach wiejskich oraz inwestycje w zakresie dróg powiatowych w rubryce 3 wyrazy „zarząd gminy” zastępuje się wyrazami „wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-12-31
  • Data wejścia w życie: 2003-01-15
  • Data obowiązywania: 2003-01-15
  • Dokument traci ważność: 2015-07-23

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA