REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 241 poz. 2088

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA l ROZWOJU WSI1)

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie stawek opłat za dokonanie oceny, badań laboratoryjnych i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się stawki opłat za:

1) dokonanie oceny jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego – w wysokości 56,00 zł, a jeżeli ocena obejmuje pobieranie próbek do badań laboratoryjnych – w wysokości 77,00 zł, do których dodaje się koszty dojazdu do miejsca dokonania oceny

– w wysokości:

a) 7,50 zł, jeżeli odległość wynosi do 10 km,

b) 19,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 10 km,

c) 56,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 50 km,

d) 75,00 zł, jeżeli odległość wynosi powyżej 100 km;

2) dokonanie badań laboratoryjnych – w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia;

3) wydanie świadectwa jakości handlowej – w wysokości 5,50 zł.

§ 2.
Opłaty, o których mowa w § 1, wnosi się przed wydaniem świadectwa jakości handlowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia rachunku, gotówką w miejscu i czasie wskazanym w rachunku lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

Załącznik 1. [STAWKI OPŁAT ZA BADANIA LABORATORYJNE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 30 grudnia 2002 r. (poz. 2088)

STAWKI OPŁAT ZA BADANIA LABORATORYJNE

Lp.

Rodzaj badania

Stawka w zł

 

Czynności ogólne

 

1

2

3

1

Badanie organoleptyczne

20,00

2

Badanie sensoryczne

158,00

3

Badania mikroskopowe

32,00

4

Destylacja

32,00

5

Destylacja z parą wodną

62,00

6

Ekstrakcja

32,00

7

Mineralizacja na sucho

43,00

8

Mineralizacja na mokro

75,00

9

Oznaczenie chromatograficzne

32,00

 

Oznaczenia fizykochemiczne

 

10

Zawartość grupy acetylowej

46,00

11

Aktywność enzymatyczna: obecność peroksydazy

37,00

12

Obecność aldehydu epihydrynowego (próba Kreisa)

21,00

13

Zawartość aldehydu (związki karbonylowe)

69,00

14

Alkaliczność popiołu

35,00

15

Zawartość alkoholu metodą areometryczną lub oscylacyjną

18,00

16

Zawartość alkoholu metodą areometryczną lub oscylacyjną po destylacji

50,00

17

Zawartość alkoholu metodą miareczkową

84,00

18

Zawartość alkoholu metodą piknometryczną

69,00

19

Zawartość alkoholu etylowego metodą enzymatyczną

100,00

20

Zawartość alkoholu etylowego metodą GC

35,00

21

Zawartość alkoholu metylowego

35,00

22

Analiza makroskopowa

69,00

23

Analiza sitowa

32,00

24

Analiza sitowa kawy zielonej

21,00

25

Zawartość azotu metodą Kjeldahla

82,00

26

Barwa metodą spektrofotometryczną

32,00

27

Barwa cukru

69,00

28

Obecność barwników sztucznych

69,00

29

Zawartość błonnika

68,00

30

Zawartość celulozy

106,00

31

Ciemnienie ciasta

46,00

32

Badania amylograficzne

32,00

33

Badania farinograficzne

32,00

34

Zawartość chlorków metodą Mohra

35,00

35

Zawartość chlorków metodą Volharda

52,00

36

Gęstość w stanie zsypnym

35,00

37

Zawartość cukru (glukoza, fruktoza, sacharoza) metodą enzymatyczną

161,00

 

1

2

3

38

Zawartość cukru ogółem (klasycznie)

90,00

39

Zawartość cukrów redukujących (klasycznie)

53,00

40

Czas scukrzania

18,00

41

Zawartość części nierozpuszczalnych

37,00

42

Zawartość dwutlenku siarki metodą destylacyjną

106,00

43

Zawartość dwutlenku siarki metodą miareczkową

53,00

44

Zawartość dwutlenku węgla

18,00

45

Zawartość ekstraktu bezcukrowego z wyliczenia

18,00

46

Zawartość ekstraktu brzeczki podstawowej

69,00

47

Zawartość ekstraktu ogólnego w wódkach gatunkowych

53,00

48

Zawartość ekstraktu refraktometrycznego

18,00

49

Zawartość ekstraktu resztkowego

18,00

50

Energia i zdolność kiełkowania

63,00

51

Zawartość estrów hydroksykwasów, kwasu benzoesowego, sorbowego metodą HPLC

243,00

52

Zawartość fosforanów

160,00

53

Zawartość ftalanu di-n-butylu

206,00

54

Zawartość fuzli metodą GC

84,00

55

Gęstość nasypowa

23,00

56

Zawartość glukozynolanów metodą wskaźnikową

35,00

57

Zawartość glukozynolanów metodą HPLC

158,00

58

Ilość glutenu

42,00

59

Zawartość goryczki w piwie metodą spektrofotometryczną

35,00

60

Granulacja

35,00

61

Zawartość trans-2-Heksenu metodą GC

35,00

62

Zawartość hespedryny i narynginy metodą HPLC

161,00

63

Zawartość hydroksymetylofurfurolu (HMF) metodą HPLC

106,00

64

Zawartość hydroksymetylofurfurolu (HMF) metodą spektrofotometryczną

69,00

65

Identyfikacja związków organicznych występujących w żywności – metodą spektrometrii masowej

325,00

66

Zawartość inuliny

106,00

67

Zawartość jodanu potasu

140,00

68

Zawartość jodku potasu

140,00

69

Zawartość ß-karotenu

140,00

70

Zawartość karotenoidów i ß-karotenu

179,00

71

Klarowność

21,00

72

Zawartość kofeiny metodą HPLC

106,00

73

Zawartość kofeiny metodą spektrofotometryczną

285,00

74

Zawartość kumaryny metodą GC

106,00

75

Zawartość kwasu benzoesowego, sorbowego metodą GC

243,00

76

Zawartość kwasu cytrynowego metodą enzymatyczną

97,00

77

Zawartość kwasu erukowego metodą GC

168,00

78

Zawartość kwasu fumarowego metodą GC lub HPLC

323,00

79

Zawartość kwasu D-izocytrynowyego metodą enzymatyczną

176,00

80

Zawartość kwasu D-jabłkowego metodą enzymatyczną

97,00

81

Zawartość kwasu L-jabłkowego metodą enzymatyczną

106,00

82

Zawartość kwasu masłowego metodą GC

137,00

 

1

2

3

83

Zawartość kwasu D,L-mlekowego metodą enzymatyczną

176,00

84

Zawartość kwasu mrówkowego metodą grawimetryczną

277,00

85

Zawartość kwasu octowego metodą enzymatyczną

140,00

86

Obecność kwasu szczawiowego

16,00

87

Kwasowość

37,00

88

Kwasowość lotna

106,00

89

Kwasowość ogólna

37,00

90

Kwasowość plazmy

69,00

91

Kwasowość tłuszczu

37,00

92

Kwasowość wolna

53,00

93

Zawartość kwasów tłuszczowowych metodą GC

206,00

94

Zawartość 2 triacylogliceroli metodą GC

243,00

95

Zawartość laktozy metodą grawimetryczną

209,00

96

Zawartość laktozy metodą spektrofotometryczną

209,00

97

Lepkość brzeczki słodowej

16,00

98

Lepkość dekstryn

140,00

99

Liczba diastazowa

106,00

100

Liczba formolowa

53,00

101

Liczba Hartonga

103,00

102

Liczba jodowa

69,00

103

Liczba Kolbacha

106,00

104

Liczba kwasowa

35,00

105

Liczba kwasowa wyekstrahowanego tłuszczu

69,00

106

Liczba nadtlenkowa

69,00

107

Liczba nadtlenkowa w olejach

53,00

108

Liczba opadania

37,00

109

Liczba zmydlania

35,00

110

Masa odciekniętych owoców i warzyw

18,00

111

Masa właściwa (gęstość) metodą oscylacyjną

18,00

112

Masa właściwa (gęstość) metodą piknometryczną

69,00

113

Oznaczanie pozostałości monomeru chlorku winylu (MCV)

290,00

114

Zawartość mocznika

89,00

115

Zawartość olejków eterycznych

106,00

116

Ocena mięsności jednej półtuszy

5,00

117

Oznaczanie makro i mikroelementów występujących w artykułach rolno-spożywczych za jeden jon metodą ASA techniką płomieniową

32,00

118

Oznaczanie mikroelementów występujących w artykułach rolno-spożywczych metodą ASA w kuwecie grafitowej

132,00

119

Oznaczanie mikroelementów występujących w artykułach rolno-spożywczych za jeden jon metodą generacji wodorków

153,00

120

Oznaczanie makro i mikroelementów występujących w artykułach rolno-spożywczych za jeden jon metodą FES emisyjnej spektrofotometrii

32,00

121

Oznaczanie ilościowe i jakościowe związków organicznych i nieorganicznych występujących w artykułach rolno-spożywczych

211,00

122

Oznaczenie ilościowe i jakościowe związków organicznych występujących w artykułach rolno-spożywczych metodą spektrometrii masowej

325,00

 

1

2

3

123

Oznaczenie temperatury w mrożonych artykułach rolno-spożywczych (sonda kalibrowana)

32,00

124

Oznaczanie straty wody podczas rozmrażania mrożonych artykułów rolno-spożywczych

58,00

125

Oznaczanie całkowitej zawartości wody w kurczętach mrożonych

69,00

126

Oznaczanie chłonięcia wody mrożonych artykułów rolno-spożywczych

47,00

127

Oznaczanie masy opakowania mrożonych artykułów rolno-spożywczych

21,00

128

Zawartość patuliny metodą HPLC

179,00

129

Obecność pektyn

18,00

130

Zawartość pektyn test turbidymetryczny

37,00

131

Obecność peroksydazy

37,00

132

Oznaczanie pH

26,00

133

Pienistość białka

37,00

134

Zawartość popiołu, popiołu całkowitego, popiołu ogólnego

37,00

135

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCl

106,00

136

Zawartość popiołu po usunięciu fosforanów

53,00

137

Zawartość popiołu rozpuszczalnego w wodzie

21,00

138

Zawartość popiołu siarczanowego

53,00

139

Pozorna sucha masa

37,00

140

Pozostałość po prażeniu, po odparowywaniu

53,00

141

Zawartość proliny

140,00

142

Zawartość przeciwutleniaczy

264,00

143

Przepuszczalność

18,00

144

Przewodność właściwa

37,00

145

Przeźroczystość

18,00

146

Zawartość pulpy wirówkowo

18,00

147

Rozpływalność glutenu

35,00

148

Rozpraszalność

35,00

149

Rozpuszczalność

35,00

150

Równoważnik glukozowy w syropie ziemniaczanym

35,00

151

Różnice ekstraktów w słodzie

35,00

152

Zawartość sacharozy metodą chemiczną

132,00

153

Zawartość sacharozy metodą polarymetryczną

69,00

154

Sedymentacja

37,00

155

Zawartość siarczanów

53,00

156

Obecność siarczanów (jakościowo)

16,00

157

Siła diastatyczna

285,00

158

Zawartość skrobi w przetworach mięsnych

243,00

159

Zawartość skrobi metodą Eversa

69,00

160

Obecność skrobi (jakościowo)

18,00

161

Skuteczność pasteryzacji

37,00

162

Zawartość D-sorbitolu metodą enzymatyczną

140,00

163

Spływ brzeczki słodowej

18,00

164

Stabilność koloidalna

69,00

165

Zawartość steroli metodą GC

243,00

166

Stopień przemiału

35,00

167

Stopień rozdrobnienia

35,00

168

Zawartość substancji nierozpuszczalnych w boraksie

69,00

 

1

2

3

169

Zawartość substancji niezmydlających się

142,00

170

Zawartość substancji rozpuszczalnych w wodzie

53,00

171

Zawartość suchej masy

37,00

172

Zawartość suchej pozostałości po odparowaniu

53,00

173

Zawartość szczawianów

37,00

174

Szklistość ziarna

37,00

175

Zawartość szkodników (ilościowo)

37,00

176

Zawartość szkodników (ilościowo z identyfikacją)

69,00

177

Obecność szkodników

18,00

178

Temperatura mięknięcia

69,00

179

Temperatura topnienia

69,00

180

Zawartość tłuszczu metodą Majoniera

140,00

181

Zawartość tłuszczu metodą refraktometryczną

53,00

182

Zawartość tłuszczu metodą Soxhleta wprost

53,00

183

Zawartość tłuszczu metodą Soxhleta z hydrolizą

90,00

184

Zawartość trójlinoleiny metodą HPLC

172,00

185

Zawartość uvaolu i erytrodiolu metodą GC

232,00

186

Zawartość waniliny

137,00

187

Wartość kaloryczna

16,00

188

Zawartość węglanów

69,00

189

Wilgotność destylacyjnie

106,00

190

Wilgotność przez suszenie

37,00

191

Zawartość witaminy C

106,00

192

Zawartość włókna surowego

161,00

193

Zawartość wody i substancji lotnych w olejach

37,00

194

Zawartość wolnych kwasów tłuszczowych WKT w olejach

37,00

195

Zawartość wolnych kwasów tłuszczowych WKT

69,00

196

Zawartość wolnego tłuszczu

53,00

197

Zawartość WPN

69,00

198

Wskaźnik pienistości białka

37,00

199

Wskaźnik rozpuszczalności

37,00

200

Wskaźnik rozpuszczalności w mleku w proszku

21,00

201

Wskaźnik trwałości piany

37,00

202

Wskaźnik sedymentacyjny – test Zeleny’ego

69,00

203

Współczynnik ekstynkcji

106,00

204

Współczynnik niezdenaturowanych białek serwatkowych

69,00

205

Współczynnik załamania światła

18,00

206

Wyciąg wodny herbaty

106,00

207

Wykrywanie zafałszowań mleka

23,00

208

Wyrównanie ziarna

28,00

209

Zawartość zanieczyszczeń mineralnych metodą flotacyjną

69,00

210

Zawartość zanieczyszczeń pozostałych ferromagnetyczne

35,00

211

Zawartość zanieczyszczeń pozostałych kawy palonej

53,00

212

Zawartość zanieczyszczeń pozostałych mechanicznych i cząstek przypalonych

37,00

213

Zawartość zanieczyszczeń pozostałych mechanicznych i cząstek przypalonych w mleku

21,00

 

1

2

3

214

Zawartość zanieczyszczeń pozostałych mechanicznych nierozpuszczalnych w eterze

140,00

215

Zawartość zanieczyszczeń organicznych

69,00

216

Zawartość zanieczyszczeń użytecznych i nieużytecznych

47,00

217

Zawartość zanieczyszczeń pozostałych metodą wybierania z identyfikacją

69,00

218

Zaśniecenie ziarna

18,00

219

Zdolność pochłaniania wody

35,00

220

Zmętnienie (NTU, FNU)

21,00

221

Zawartość związków karbonylowych (aldehydów)

69,00

222

Zawartość związków nierozpuszczalnych w alkoholu

69,00

223

Zwilżalność

37,00

224

Zdolność chłonięcia wody

21,00

 

Oznaczenia mikrobiologiczne

 

225

Badanie szczelności opakowań hermetycznie zamkniętych

21,00

226

Badanie trwałości konserw metodą próby termostatowej

21,00

227

Wykrywanie obecności bakterii beztlenowych przetrwalnikujących mezofilnych lub termofilnych

47,00

228

Miano bakterii beztlenowych przetrwalnikujących mezofilnych lub termofilnych

116,00

229

Wykrywanie obecności bakterii beztlenowych przetrwalnikujących redukujących siarczyny

47,00

230

Oznaczanie NPL bakterii beztlenowych przetrwalnikujących redukujących siarczyny

106,00

231

Oznaczanie ogólnej liczby bakterii kwaszących typu mlekowego

47,00

232

Oznaczanie ogólnej liczby bakterii tlenowych proteolitycznych

47,00

233

Oznaczanie liczby drożdży i pleśni

47,00

234

Oznaczanie ogólnej liczby drożdży osmotolerancyjnych lub osmofilnych

51,00

235

Obliczanie strzępków pleśni – liczba Howarda

53,00

236

Oznaczanie ogólnej liczby bakterii tlenowych przetrwalnikujących mezofilnych lub termofilnych

51,00

237

Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów – bakterie mezofilne lub termofilne

47,00

238

Oznaczanie ilościowe i jakościowe mikroorganizmów występujących w artykułach rolno-spożywczych metodą hodowlaną

53,00

239

Oznaczanie ilościowe i jakościowe mikroorganizmów występujących w artykułach rolno-spożywczych za pomocą szybkich testów

80,00

240

Oznaczanie jakościowe substancji stabilizujących w artykułach rolno-spożywczych

22,00

241

Inne oznaczenia fizykochemiczne i mikrobiologiczne, w zł/godz.

63,00

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-12-31
  • Data wejścia w życie: 2003-01-01
  • Data obowiązywania: 2003-01-01
  • Dokument traci ważność: 2005-03-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA