| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 marca 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu uzyskiwania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach

Na podstawie art. 51 ust. 3 i art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7, z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 200, poz. 1687 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391) oraz art. 66 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie zasad i trybu uzyskiwania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach (Dz. U. Nr 89, poz. 444 oraz z 1995 r. Nr 50, poz. 272) wprowadza się następujące zmiany:

1) w podstawie prawnej wyrazy „(Dz. U. z 1992 r. Nr 8, poz. 31 i Nr 54, poz. 254)” zastępuje się wyrazami „(Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7, z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 200, poz. 1687 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391)” i wyrazy „(Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254)” zastępuje się wyrazami „(Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391)”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Zasady wyjazdów służbowych żołnierzy oraz ich pobytu za granicą określają odrębne przepisy.”

3) w § 4 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) organu państwowego, organu samorządu terytorialnego, instytucji państwowej lub samorządowej, stowarzyszenia albo organizacji społecznej – jeżeli wyjazd i pobyt za granicą ma nastąpić w ich sprawach służbowych,”

4) uchyla się § 6;

5) w § 7 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) dyrektor (szef) komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, Prezes Izby Wojskowej Sądu Najwyższego lub Naczelny Prokurator Wojskowy – w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową odpowiednio w komórce organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, Izbie Wojskowej Sądu Najwyższego lub Naczelnej Prokuraturze Wojskowej,

4) dowódca okręgu wojskowego lub rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dowódca Garnizonu Warszawa) – w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową odpowiednio w dowództwie okręgu wojskowego lub dowództwie rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dowództwie Garnizonu Warszawa),”

6) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. Wzór decyzji o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia określa załącznik do rozporządzenia.”

7) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Odwołanie od decyzji o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia może wnieść żołnierz w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu wojskowego, który wydał decyzję w l instancji.”

8) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Jeżeli wyjazd i pobyt za granicą ma nastąpić w celach innych niż osobiste, organ wojskowy, który wydał ostateczną decyzję o wydaniu zezwolenia, zawiadamia o tym Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Obrony Narodowej.”

9) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Załącznik 1. [WZÓR DECYZJI O WYDANIU LUB ODMOWIE WYDANIA ZEZWOLENIA NA WYJAZD I POBYT ZA GRANICĄ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 17 marca 2003 r. (poz. 430)

WZÓR DECYZJI O WYDANIU LUB ODMOWIE WYDANIA ZEZWOLENIA NA WYJAZD I POBYT ZA GRANICĄ

 infoRgrafika

 infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »