REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 51 poz. 440

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 25 lutego 2003 r.

w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 32, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa skapitalizowanych odsetek od kredytów mieszkaniowych, a także wzory formularzy tych rozliczeń;

2) szczegółowe zasady rozliczania przez banki środków wpłacanych przez kredytobiorców na spłatę kredytów mieszkaniowych;

3) sposób oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych ze środków budżetu państwa;

4) tryb składania przez kredytobiorców i rozpatrywania przez banki wniosków o zawieszenie spłaty kredytu;

5) szczegółowe zasady zawierania umów z bankami i ich zakres.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych;

2) „kredycie” – należy przez to rozumieć kredyt, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy;

3) „gospodarstwie domowym kredytobiorcy” – należy przez to rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osoby wspólnie zamieszkujące, bez względu na stopień pokrewieństwa i fakt czy razem, czy oddzielnie się utrzymują.

§ 3.
1. Przejściowe wykupienie ze środków budżetu państwa należności banków z tytułu niespłaconych przez kredytobiorców odsetek od kredytów, o których mowa w art. 7 ustawy, zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe, następuje, z zastrzeżeniem ust. 3, jeżeli kredytobiorca spłaca kredyt w kwocie nie niższej za jeden miesiąc od kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokali obciążonych kredytem oraz normatywu spłaty kredytu w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej, określonego zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy.

2. Członek spółdzielni zajmujący lokal obciążony kredytem, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do wnoszenia, na poczet spłaty kredytu w części przypadającej na zajmowany przez niego lokal, wpłat w kwocie nie niższej za jeden miesiąc od kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej tego lokalu oraz normatywu spłaty kredytu w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej, o którym mowa w ust. 1.

3. Przejściowym wykupieniem ze środków budżetu państwa należności banków z tytułu odsetek od kredytów, o których mowa w ust. 1, może być objęta część należności z tego tytułu, dotycząca członków spółdzielni spłacających kredyt w wysokości określonej w ust. 2, pod warunkiem prowadzenia przez spółdzielnię analitycznej ewidencji zadłużenia z tytułu kredytu w części przypadającej na zajmowane przez nich lokale oraz umożliwienia bankowi kontroli tej ewidencji.

4. Przejściowe wykupienie ze środków budżetu państwa należności banków z tytułu niespłaconych przez kredytobiorcę odsetek od kredytów, o których mowa w art. 7 ustawy, zaciągniętych przez osoby fizyczne następuje, jeżeli kredytobiorca spłaca kredyt w kwocie nie niższej za jeden miesiąc od kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokalu obciążonego kredytem oraz normatywu spłaty kredytu w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej, określonego zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy.

§ 4.
Przejściowe wykupienie ze środków budżetu państwa należności banków z tytułu niespłaconych przez kredytobiorców odsetek od zaciągniętych przez osoby fizyczne kredytów, o których mowa w art. 8 ustawy, następuje, jeżeli kredytobiorca spłaca kredyt w kwocie nie niższej za jeden miesiąc niż kwota stanowiąca 25% udokumentowanych miesięcznych dochodów jego gospodarstwa domowego.
§ 5.
1. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz minister właściwy do spraw finansów publicznych zawierają umowy z bankami prowadzącymi obsługę kredytów, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, określają w szczególności:

1) terminy przekazywania przez banki rozliczeń i informacji, o których mowa w § 6;

2) terminy przekazywania przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej środków na przejściowe wykupienie odsetek i na wynagrodzenie, o których mowa w § 7 ust. 1;

3) terminy przekazywania przez banki spłat zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek i zwrotów nominalnych kwot umorzeń kredytów, o których mowa w § 7 ust. 2.

3. W przypadku kredytów, których obsługę prowadzą banki spółdzielcze zrzeszone z bankami zrzeszającymi banki spółdzielcze, umowy, o których mowa w ust. 1, są zawierane z tymi bankami przez banki zrzeszające banki spółdzielcze, w imieniu ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa.

4. W przypadku kredytów, których obsługę prowadzą banki spółdzielcze będące w upadłości, umowy, o których mowa w ust. 1, mogą być zawierane z tymi bankami przez banki zrzeszające banki spółdzielcze, w imieniu ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa.

§ 6.
Banki sporządzają kwartalne rozliczenia, przedstawiając ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej:

1) rozliczenia z tytułu przejściowego wykupienia naliczonych za dany kwartał odsetek od kredytów, o których mowa w:

a) art. 7 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia,

b) art. 8 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia,

c) art. 11 ustawy, w zakresie dotyczącym kredytów, których spłata została zawieszona na podstawie art. 8a ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2) informacje o stanie zadłużenia kredytobiorców z tytułu kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz z tytułu przejściowego wykupienia odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek, dotyczące kredytów, od których odsetki naliczone za dany kwartał nie są przedstawione do przejściowego wykupienia:

a) dla kredytów, o których mowa w art. 7 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia,

b) dla kredytów, o których mowa w art. 8 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia,

c) dla kredytów, o których mowa w art. 11 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 7.
1. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej przekazuje bankom środki na przejściowe wykupienie odsetek i na wynagrodzenie, o którym mowa w art. 6 ust. 2b ustawy.

2. Banki przekazują na rachunek urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej środki wpłacone przez kredytobiorców z tytułu zwrotów nominalnych kwot umorzeń kredytów mieszkaniowych wraz z odsetkami, o których mowa w art. 10 ust. 1b ustawy, oraz środki zaliczone na spłatę zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek.

§ 8.
Przepisy § 5, § 6 i § 7 ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczeń z bankami z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa skapitalizowanych odsetek, o którym mowa w art. 11 ust. 3 i 6 ustawy.
§ 9.
1. Środki wpłacone przez kredytobiorcę według zasad określonych w art. 7 ustawy, przeznaczone przez bank, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy, na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami, bank zalicza w pierwszej kolejności na spłatę raty kapitałowej, a następnie na spłatę skapitalizowanych odsetek. Po spłacie kredytu i skapitalizowanych odsetek środki są przeznaczone na spłatę zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek.

2. Środki wpłacone przez kredytobiorcę według zasad określonych w art. 8 ustawy, przeznaczone przez bank, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy, na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami, bank zalicza na spłatę kredytu oraz spłatę skapitalizowanych odsetek, proporcjonalnie do stanów zadłużenia z tych tytułów na koniec poprzedniego kwartału. Po spłacie kredytu i skapitalizowanych odsetek środka są przeznaczone na spłatę zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek.

3. Środki wpłacone przez kredytobiorcę na spłatę kredytu według zasad określonych w art. 11 ust. 1 ustawy bank zalicza, z zastrzeżeniem ust. 5, w pierwszej kolejności na spłatę raty kapitałowej, a następnie odsetek naliczonych za dany kwartał oraz zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek, proporcjonalnie do stanów zadłużenia z tytułu kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz z tytułu przejściowego wykupienia odsetek na koniec poprzedniego kwartału.

4. Środki wpłacone przez kredytobiorcę w okresie zawieszenia spłaty kredytu, o którym mowa w art. 8a ustawy, według zasad określonych w art. 7, art. 8 i art. 11 ust. 1 ustawy, w wysokości stanowiącej 50% należnej kwoty spłaty, bank zalicza w pierwszej kolejności na spłatę skapitalizowanych odsetek, następnie kredytu, a następnie zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek.

5. Środki wpłacone przez kredytobiorcę na spłatę zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek w pierwszej kolejności pomniejszają zadłużenie z tytułu przejściowego wykupienia odsetek wraz z oprocentowaniem tego zadłużenia naliczonym do końca poprzedniego roku, a następnie zadłużenie z tytułu oprocentowania odsetek naliczonego w danym roku.

6. Jeżeli kredytobiorca w okresie spłaty kredytu dokonał wpłat przekraczających miesięczny poziom określony w art. 7, art. 8 i art. 11 ust. 1 ustawy, bank zalicza dodatkowe wpłaty w pierwszej kolejności na spłatę skapitalizowanych odsetek, następnie kredytu, a następnie zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek, z zastrzeżeniem art. 9a ust. 1 ustawy.

7. Środki odzyskane przez bank w drodze windykacji należności z tytułu kredytów, o których mowa w art. 7, art. 8 i art. 11 ust. 1 ustawy, bank zalicza, z zastrzeżeniem § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie trybu i warunków rozliczeń z bankami z tytułu poręczeń Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych (Dz. U. Nr 85, poz. 928), na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek, proporcjonalnie do stanów zadłużenia z tych tytułów na koniec poprzedniego kwartału, z zachowaniem zasad określonych w ust. 2 i 5.

8. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio do rozliczania środków wpłaconych przez Skarb Państwa na spłatę kredytów mieszkaniowych w związku z wykonaniem umowy poręczenia.

§ 10.
1. Niespłacone przez kredytobiorcę lub przez Skarb Państwa i podlegające przejściowemu wykupieniu odsetki za dany kwartał stanowią zadłużenie kredytobiorcy z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od dnia otrzymania przez bank środków z budżetu państwa na ten cel. Jeżeli kredyt został zaciągnięty przez spółdzielnię mieszkaniową, bank niezwłocznie informuje ją o dacie i kwocie przejściowo wykupionych odsetek.

2. Oprocentowanie odsetek przejściowo wykupionych jest naliczane kwartalnie według stopy oprocentowania, o której mowa w art. 5a ustawy, i ewidencjonowane na odrębnym koncie w ostatnim dniu kwartału, za który zostało naliczone.

3. Kwoty oprocentowania, o którym mowa w ust. 2, są dopisywane, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, do stanu zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek w ostatnim dniu roku.

4. W przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy:

1) do ustalenia stanu zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek na koniec danego roku przyjmuje się stan tego zadłużenia na koniec poprzedniego roku, powiększony o nominalną kwotę odsetek przejściowo wykupionych w danym roku i pomniejszony o dokonane w tym roku spłaty zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek oraz umorzenia tego zadłużenia dokonane na podstawie odrębnych przepisów;

2) naliczone za dany rok kwoty oprocentowania zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek podlegają anulowaniu w ostatnim dniu roku.

5. Naliczone od początku danego roku kwoty oprocentowania przejściowo wykupionych odsetek od kredytów spłacanych systematycznie i terminowo podlegają w ciągu roku anulowaniu, jeżeli kredytobiorca:

1) spłacił całość zadłużenia z tytułu kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek naliczonym do końca poprzedniego roku;

2) uzyskał uprawnienie do umorzenia zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 i 5, art. 10a oraz art. 11 ust. 6 ustawy;

3) spłacił całość zadłużenia z tytułu kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami i uzyskał uprawnienie do umorzenia całości zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy.

6. Odsetki niespłacone przez kredytobiorcę lub przez Skarb Państwa w drodze wykonania przez Skarb Państwa umowy poręczenia i niepodlegające przejściowemu wykupieniu ze środków budżetu państwa w związku z niespełnieniem warunków uprawniających do wykupu mogą być dopisane do stanu zadłużenia kredytobiorcy z tytułu kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami w terminach określonych przez bank, nie częściej jednak niż raz na kwartał.

§ 11.
1. Kredytobiorca składa w banku pisemny wniosek o zawieszenie spłaty kredytu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 i 2 ustawy.

2. Jeżeli kredyt został zaciągnięty przez osobę fizyczną, kredytobiorca dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 1, w szczególności oświadczenie o wysokości dochodów jego gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy, i informację o liczbie członków jego gospodarstwa domowego ustalonej zgodnie z § 2 pkt 3.

3. Jeżeli kredyt został zaciągnięty przez spółdzielnię mieszkaniową, członkowie spółdzielni, którym przysługuje zawieszenie spłaty kredytu zgodnie z art. 8a ust. 1 i 2 ustawy, składają wnioski w spółdzielni, a spółdzielnia jest obowiązana złożyć w banku, w imieniu tych członków, wniosek zbiorczy, odrębnie dla każdego rachunku kredytowego w banku. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Bank rozpatruje wniosek o zawieszenie spłaty kredytu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. W razie stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku lub konieczności dodatkowego udokumentowania dołączonych do wniosku załączników, o których mowa w ust. 2 i 3, bank niezwłocznie zawiadamia o tym wnioskodawcę i wzywa go do poprawienia lub uzupełnienia wniosku.

5. Przepis ust. 4 stosuje odpowiednio spółdzielnia mieszkaniowa wobec członków spółdzielni, którzy złożyli wnioski o zawieszenie spłaty kredytu zgodnie z ust. 3.

§ 12.
1. Jeżeli kredyt został zaciągnięty przez spółdzielnię mieszkaniową, spółdzielnia, w terminie do dnia 28 grudnia każdego roku, przedstawia bankowi sporządzoną odrębnie dla każdego rachunku kredytowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do rozporządzenia, informację o wysokości zadłużenia z tytułu kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek i ich oprocentowania, z podziałem na:

1) zadłużenie, które było w danym roku spłacane systematycznie i terminowo;

2) pozostałą część zadłużenia.

2. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia każdego roku wykazany w informacji, o której mowa w ust. 1, podlega uzgodnieniu z bankiem.

3. Bank powiadamia kredytobiorców o stanie zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytu na koniec poprzedniego roku, z podziałem na zadłużenie z tytułu przejściowego wykupienia odsetek oraz zadłużenie z tytułu oprocentowania tych odsetek, w terminie do:

1) dnia 15 stycznia każdego roku – w przypadku kredytów, o których mowa w art. 7 i 11 ustawy;

2) końca lutego każdego roku – w przypadku kredytów, o których mowa w art. 8 ustawy.

§ 13.
Do dnia 31 grudnia 2003 r. banki przekazują środki, o których mowa w § 7 ust. 2, na rachunek Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.
§ 14.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa skapitalizowanych odsetek od kredytów mieszkaniowych, w tym sposobu oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych (Dz. U. Nr 120, poz. 1279).
§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 80, poz. 508 i Nr 103, poz. 652, z 2000 r. Nr 3, poz. 27 i Nr 122, poz. 1310, z 2001 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 133, poz. 1508 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 127, poz. 1090, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 25 lutego 2003 r. (poz. 440)

Załącznik nr 1

 infoRgrafika

 infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

 infoRgrafika

 infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

 infoRgrafika

 infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

 infoRgrafika

 infoRgrafika

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

 infoRgrafika

 infoRgrafika

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

 infoRgrafika

 infoRgrafika

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA