| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 11 marca 2003 r.

w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa terminy płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, a także właściwość i tryb postępowania w sprawach wypłaty świadczeń pieniężnych oraz dokonywania potrąceń z tych należności.
§ 2.
1. Uposażenie, o którym mowa w art. 115 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, zwanej dalej „ustawą”, wypłaca funkcjonariuszowi jednostka organizacyjna, w której funkcjonariusz pozostaje na zaopatrzeniu finansowym, w terminach miesięcznych z góry, w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca, za który uposażenie przysługuje.

2. Termin wypłaty uposażenia może zostać przesunięty, przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub upoważnionego przez niego funkcjonariusza, na jeden z pięciu ostatnich dni roboczych miesiąca poprzedzającego dzień wypłaty, w szczególności:

1) na pisemny umotywowany wniosek funkcjonariusza;

2) jeżeli funkcjonariusz ze względu na wykonywanie zadań służbowych nie może odebrać uposażenia w dniu wypłaty;

3) jeżeli przemawiają za tym ważne względy służbowe.

§ 3.
1. Jeżeli prawo do wyższego uposażenia zostało ustalone po sporządzeniu listy uposażenia, termin wypłaty wyrównania uposażenia może zostać przesunięty na następny miesiąc.

2. W przypadku nabycia przez funkcjonariusza prawa do pierwszego uposażenia, uposażenie to wypłaca się w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez niego służby.

§ 4.
1. Przysługujące funkcjonariuszowi inne świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 142 ust. 2 ustawy, zwane dalej „świadczeniami pieniężnymi”, wypłaca się w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunków uzasadniających ich wypłatę, jeżeli przepisy w sprawie zasad ich przyznawania i wypłacania nie przewidują innego terminu.

2. Świadczenia pieniężne przysługujące w związku ze zwolnieniem ze służby wypłaca się funkcjonariuszowi nie później niż w dniu zwolnienia ze służby.

3. Wypłaty świadczeń pieniężnych dokonuje właściwa komórka jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pozostaje na zaopatrzeniu finansowym, po otrzymaniu dokumentów określających wysokość świadczeń pieniężnych przysługujących funkcjonariuszowi.

4. Termin wypłaty świadczeń pieniężnych może zostać przesunięty w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 2.

§ 5.
1. Uposażenie oraz świadczenia pieniężne wypłaca się do rąk funkcjonariusza.

2. Uposażenie oraz świadczenia pieniężne mogą być wypłacane w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany przez funkcjonariusza, na warunkach określonych w pisemnym porozumieniu między płatnikiem a funkcjonariuszem, nie wcześniej jednak niż w terminach, o których mowa w § 2–4.

§ 6.
1. Z uposażenia funkcjonariusza, o którym mowa w art. 142 ust. 2 ustawy, potrąceń dokonuje właściwa komórka jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pozostaje na zaopatrzeniu finansowym.

2. Fakt dokonania potrącenia z uposażenia funkcjonariusza odnotowuje się na liście uposażeń.

§ 7.
Za zgodą funkcjonariusza, wyrażoną na piśmie, mogą być dokonywane potrącenia z tytułu zobowiązań:

1) zapłaty odszkodowania, przewidzianych w przepisach o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;

2) wobec pracowniczych kas oszczędnościowo-pożyczkowych;

3) innych, wskazanych przez funkcjonariusza.

§ 8.
1. Potrąceń dokonuje się:

1) w związku z egzekucją należności:

a) objętych sądowymi lub administracyjnymi tytułami wykonawczymi – na wezwanie komornika sądowego, organu właściwego do prowadzenia egzekucji administracyjnej lub wierzyciela uprawnionego do egzekwowania należności w trybie administracyjnym,

b) z tytułu szkód wyrządzonych w mieniu Skarbu Państwa znajdującym się w dyspozycji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – na pisemne wezwanie organu określonego w przepisach dotyczących podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy,

c) na podstawie odrębnych przepisów – na pisemne wezwanie właściwego organu lub wierzyciela, z dokładnym określeniem kwoty podlegającej potrąceniu i powołaniem odpowiedniego przepisu zobowiązującego do potrącenia;

2) w przypadkach, o których mowa w § 7 pkt 2 i 3, na podstawie zestawienia kwot podlegających potrąceniu, sporządzonego przez właściwy organ lub upoważnione osoby.

2. Potrącenia na zaspokojenie należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz należności z tytułu odpowiedzialności majątkowej za szkody wyrządzone w mieniu Skarbu Państwa znajdującym się w dyspozycji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego mogą być dokonywane również bez postępowania egzekucyjnego, na wniosek wierzyciela, po przedstawieniu przez niego tytułu wykonawczego bądź dobrowolnego zobowiązania do zapłaty odszkodowania.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli:

1) świadczenia alimentacyjne mają być potrącone na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która ma być potrącona, nie wystarcza na pokrycie wszystkich zobowiązań alimentacyjnych;

2) uposażenie zostało zajęte w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej.

4. Podstawę do dokonania potrącenia z tytułu:

1) samowolnego opuszczenia miejsca pełnienia służby albo pozostawania poza nim lub niepodejmowania służby,

2) zawinionej niemożności pełnienia obowiązków służbowych,

3) rozpoczęcia urlopu bezpłatnego w ciągu miesiąca kalendarzowego

– stanowi rozkaz personalny.

§ 9.
Z uposażenia funkcjonariusza, należnego mu w dniu wypłaty, nie dokonuje się potrąceń, jeżeli rozkaz personalny o zmniejszeniu uposażenia został wydany po terminie wypłaty.
§ 10.
1. W przypadku przeniesienia funkcjonariusza na zaopatrzenie finansowe do innej jednostki organizacyjnej właściwa komórka dotychczasowej jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełnił służbę:

1) jest obowiązana wpisać w zaświadczeniu o zaopatrzeniu finansowym funkcjonariusza kwoty dokonanych już potrąceń i kwoty pozostałego zadłużenia oraz wysokość miesięcznych bieżących obciążeń uposażenia;

2) zawiadamia właściwy organ egzekucyjny lub wierzyciela o zaniechaniu dokonywania potrąceń na podstawie posiadanych tytułów wykonawczych, wskazując jednostkę organizacyjną, do której funkcjonariusz został przeniesiony.

2. W przypadku zawieszenia lub przywrócenia wypłaty pełnego uposażenia właściwa komórka jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pozostaje na zaopatrzeniu finansowym, zawiadamia organ egzekucyjny lub wierzyciela, na którego wezwanie dokonuje się potrąceń.

§ 11.
Kwoty potrąceń właściwa jednostka organizacyjna przekazuje zgodnie z dyspozycją funkcjonariusza albo organów egzekucyjnych lub wierzycieli, na których wezwanie są dokonywane potrącenia.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kaźmierczak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie cywilnego postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »