reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 13 marca 2003 r.

w sprawie wykazu schorzeń i chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu

Na podstawie art. 20 ust. 4a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214, z późn. zm.1)), zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się:

1) wykaz chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu – stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wykaz schorzeń i chorób, które istniały przed przyjęciem do służby, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach – stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 122, poz. 1313, z 2001 r. Nr 27, poz. 298 i Nr 81, poz. 877 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 października 1995 r. w sprawie ustalenia wykazów chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, z tytułu których przysługują świadczenia rentowe i odszkodowawcze (M. P. Nr 55, poz. 611), zachowanym w mocy na podstawie art. 15 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877) oraz art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676).

Załącznik 1. [WYKAZ CHORÓB POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI LUB WARUNKAMI SŁUŻBY W AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO I AGENCJI WYWIADU]

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 13 marca 2003 r. (poz. 455)

Załącznik nr 1

WYKAZ CHORÓB POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI LUB WARUNKAMI SŁUŻBY W AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO I AGENCJI WYWIADU

Lp.

Nazwa choroby

Szczególne właściwości lub warunki służby powodujące chorobę

1

2

3

1

Zatrucia ostre i przewlekłe substancjami chemicznymi oraz następstwa tych zatruć

Służba narażająca na działanie szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych

2

Pylice płuc

Długotrwała służba narażająca na wdychanie pyłów mogących wywołać zwłóknienie tkanki płucnej

3

Przewlekłe choroby układu oddechowego powstałe w następstwie działania substancji toksycznych, drażniących, uczulających (alergenów) lub czynników mechanicznych (podwyższone lub obniżone ciśnienie)

Służba narażająca na: działanie substancji toksycznych lub drażniących, pyłów, par, gazów, aerozoli o właściwościach uczulających (działanie alergenów) oraz działanie podwyższonego lub obniżonego ciśnienia

4

Choroby spowodowane działaniem promieni jonizujących i ciał promieniotwórczych (również nowotwory, choroby narządu wzroku i skóry spowodowane działaniem tych czynników)

Służba narażająca na działanie promieniowania jonizującego i ciał promieniotwórczych

5

Trwałe uszkodzenie zdrowia w wyniku oddziaływania pola elektromagnetycznego o wysokiej częstotliwości w zakresie mikrofal oraz dłuższych fal radiowych i spójnego promieniowania świetlnego, generowanego przez układy laserowe

Służba narażająca na działanie pola elektromagnetycznego z zakresu mikrofal oraz spójnego promieniowania świetlnego generowanego przez układy laserowe

6

Odmrożenia lub trwałe skutki odmrożeń

Służba w warunkach działania ujemnych temperatur

7

Zmiany w układzie nerwowym, naczyniowym i ruchowym, wywołane działaniem drgań mechanicznych (zespół wibracyjny)

Długotrwała służba narażająca na działanie drgań mechanicznych (wibracji)

8

Przewlekłe choroby układu ruchu powstałe w warunkach służby związanej z wymuszoną postawą ciała, nadmiernym przeciążeniem i mikrourazami, np. złamania powolne, zapalenie pochewek ścięgnistych i kaletek maziowych, uszkodzenia i zwyrodnienia łękotek, zmiany zapalne mięśni, przyczepów ścięgnistych, martwica kości nadgarstka i uszkodzenie krążka, międzykręgowego, przeciążeniowe zmiany zwyrodnieniowe

Długotrwała służba wymagająca obciążenia ograniczonych grup mięśni, przymusowej postawy ciała lub narażająca na często powtarzające się mikrourazy albo powodująca ucisk na pnie nerwów, ruchy monotypowe wykonywane w szybkim tempie (np. u stenografów, maszynistek) oraz inna służba narażająca na stały ucisk i nadmierne obciążenie aparatu kostno-stawowego

9

Choroby narządu wzroku wywołane zawodowymi czynnikami fizycznymi lub chemicznymi.

Uwaga: zmiany wywołane działaniem promieniowania jonizującego należy kwalifikować według Ip. 4

Długotrwała służba narażająca na działanie promieniowania podczerwonego, nadfioletowego, pola elektromagnetycznego o wysokiej częstotliwości, spójnego promieniowania świetlnego generowanego przez układy laserowe, drażniących substancji chemicznych, wykonywanie czynności wymagających podwyższonej koncentracji wzroku na elementach zminiaturyzowanych lub w warunkach niewystarczającego oświetlenia oraz służba przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych

 

1

2

3

10

Uszkodzenie narządu słuchu związane z narażeniem na działanie nadmiernego hałasu lub dźwięków o wysokich i niskich częstotliwościach

Długotrwała służba narażająca na działanie hałasu o dużej intensywności lub dźwięków o wysokich i niskich częstotliwościach

11

Przewlekłe choroby krtani (niedowłady strun głosowych, „guzki śpiewacze”, zmiany przerostowe itp.)

Długotrwała służba związana z nadmiernym obciążeniem narządu głosu (np.: wykładowcy, telefoniści)

12

Przewlekłe choroby skóry i błon śluzowych spowodowane warunkami służby.

Uwaga: zmiany o charakterze złośliwym należy kwalifikować według Ip. 13; zmiany wywołane działaniem promieniowania jonizującego według Ip. 4; choroby zakaźne, inwazyjne (pasożytnicze) według Ip. 15

Długotrwała służba narażająca na styczność z substancjami drażniącymi lub uczulającymi

13

Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie styczności z czynnikami rakotwórczymi:
a) nowotwory skóry,
b) nowotwory dróg moczowych,
c) nowotwory układu oddechowego.

Uwaga: nowotwory powstałe w następstwie działania promieniowania jonizującego należy kwalifikować według Ip. 4

Długotrwała służba narażająca na styczność z produktami suchej destylacji węgla, ropy naftowej, łupków bitumicznych, smołowca oraz asfaltu, a także z benzenoaminami i ich pochodnymi, jak np.: alfa- i beta- naftyloamina, benzydyna.
Długotrwała służba narażająca na wdychanie substancji rakotwórczych

14

Choroby wywołane służbą w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu atmosferycznym oraz w warunkach działania przeciążeń grawitacyjnych (przyśpieszeń)

Służba pełniona w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia atmosferycznego, narażająca na nagłe zmiany ciśnienia oraz działania przeciążeń

15

Choroby zakaźne i inwazyjne (pasożytnicze, odzwierzęce oraz tropikalne u osób przebywających w krajach egzotycznych i inne, jak np. promienica, drożdżyca, aspergiloza) w przypadkach, gdy źródło choroby znajdowało się w środowisku służby

Służba wymagająca bezpośredniego stykania się z zakaźnym środowiskiem i/lub materiałem

16

Zaawansowana przewlekła niewydolność żylna kończyn dolnych

Długotrwała służba wymagająca przebywania w pozycji stojącej lub przymusowej

17

Ostry zespół przegrzania i jego następstwa

Służba w warunkach znacznego dyskomfortu cieplnego

18

Psychozy reaktywne oporne na leczenie, powstałe w szczególnych warunkach służby

Ostre lub przewlekłe urazy psychiczne (stres psychiczny) spowodowane szczególnymi zdarzeniami zaistniałymi w czasie pełnienia służby

 

Załącznik 2. [WYKAZ SCHORZEŃ I CHORÓB, KTÓRE ISTNIAŁY PRZED PRZYJĘCIEM DO SŁUŻBY, LECZ ULEGŁY POGORSZENIU LUB UJAWNIŁY SIĘ W CZASIE TRWANIA SŁUŻBY W AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO I AGENCJI WYWIADU WSKUTEK SZCZEGÓLNYCH WŁAŚCIWOŚCI LUB WARUNKÓW SŁUŻBY NA OKREŚLONYCH STANOWISKACH]

Załącznik nr 2

WYKAZ SCHORZEŃ I CHORÓB, KTÓRE ISTNIAŁY PRZED PRZYJĘCIEM DO SŁUŻBY, LECZ ULEGŁY POGORSZENIU LUB UJAWNIŁY SIĘ W CZASIE TRWANIA SŁUŻBY W AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO I AGENCJI WYWIADU WSKUTEK SZCZEGÓLNYCH WŁAŚCIWOŚCI LUB WARUNKÓW SŁUŻBY NA OKREŚLONYCH STANOWISKACH

Lp.

Nazwa choroby

Szczególne właściwości lub warunki służby powodujące pogorszenie lub ujawnienie schorzeń i chorób w czasie trwania służby

1

2

3

1

Gruźlica

Służba w warunkach trudnych (atmosferycznych, polowych), specjalnie niekorzystne warunki zakwaterowania sprzyjające zachorowaniu itp.

2

Choroba reumatyczna, reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, choroba zwyrodnieniowa stawów

Długotrwała służba związana z ujemnym działaniem wpływów atmosferycznych oraz z wysiłkiem fizycznym narażająca stale na urazy mechaniczne

3

Przewlekłe schorzenia układu oddechowego i zatok przynosowych oraz trwałe następstwa tych schorzeń

Długotrwała służba w szkodliwych dla zdrowia warunkach ujemnego oddziaływania na ustrój wpływów atmosferycznych lub środowisko służby

4

Przewlekłe stany zapalne nerwów

Długotrwała służba narażająca na ujemne wpływy atmosferyczne, oziębienie itp.

5

Przewlekłe zapalenie nerek

Długotrwała służba połączona z wykonywaniem dużych wysiłków fizycznych w warunkach oziębienia ciała, działania wilgoci i ekspozycji na infekcje bakteryjne

6

Choroba wieńcowa

Służba, wymagająca napięcia nerwowego, zwiększonej odpowiedzialności oraz nienormowanego czasu służby

7

Zapalenie mięśnia sercowego, wsierdzia i/lub osierdzia (oraz ich następstwa) w przebiegu chorób infekcyjnych (o etiologii wirusowej, bakteryjnej lub pasożytniczej)

Służba w warunkach długotrwałego narażenia na ujemne wpływy atmosferyczne usposabiające do powstania chorób infekcyjnych lub w niekorzystnych warunkach zakwaterowania, lub w warunkach zwiększonej ekspozycji na infekcje

8

Nadciśnienie tętnicze odporne na leczenie w warunkach służby i powikłania w jego przebiegu

Służba w warunkach wymagających dużego napięcia nerwowego, zwiększonej odpowiedzialności oraz nienormowanego czasu służby

9

Encefalopatie różnego pochodzenia (po urazach czaszki, zatruciach, neuroinfekcjach) powstałe po wstąpieniu do służby, przebiegające pod postacią zaburzeń o obrazie nerwicy, zespołu nerwicowego lub charakteropatii

Długotrwała służba związana z nienormowanym czasem służby, długotrwałymi i częstymi stanami napięć emocjonalnych. Mikrourazy i zatrucia nadprogowe (np. spalinami) wywołujące ujawnienie się lub zaostrzenie kompensowanych dotąd wad psychicznych, usposabiające do nawarstwienia reakcji nerwicowych

10

Niedokrwienie kończyn dolnych spowodowane zakrzepowo-zarostowym zapaleniem tętnic (chorobą Bürgera)

Długotrwała służba w warunkach częstego znacznego ochłodzenia atmosferycznego

11

Przewlekłe nerwice wywołane warunkami służby

Służba na odpowiedzialnych stanowiskach, wymagająca długotrwałego i nadmiernego napięcia nerwowego

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

OPZZ jest reprezentatywną organizacją pracowniczą w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, konsekwentnie dążącą do realizacji w Polsce fundamentalnych zasad: wolności, równości, solidaryzmu społecznego, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości społecznej, a także – pozbawionego jakichkolwiek wykluczeń – prawa do godnego życia, godnej pracy i płacy oraz godnej emerytury.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama