| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 marca 2003 r.

w sprawie rodzajów badań lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, lub kształcące się do wykonywania tych prac

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) rodzaje badań lekarskich i laboratoryjnych w kierunku zakażenia prątkami gruźlicy, pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B, C, innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella, którym podlegają:

a) osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby,

b) uczniowie szkół oraz studenci szkół wyższych kształcących do wykonywania prac, o których mowa w lit. a;

2) tryb i terminy przeprowadzania badań, o których mowa w pkt 1;

3) sposób dokumentowania badań, o których mowa w pkt 1, oraz ich wyników, w tym wzór karty badań dla celów epidemiologicznych.

§ 2.
1. Badania lekarskie i laboratoryjne osób, o których mowa w § 1 pkt 1, w kierunku zakażenia prątkami gruźlicy, zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B, C, innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella mają na celu ustalenie, czy w ustroju osoby badanej, w jej wydalinach lub wydzielinach znajdują się zarazki tych chorób.

2. Badania laboratoryjne, o których mowa w ust. 1, przeprowadza stacja sanitarno-epidemiologiczna, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby podlegającej badaniu.

3. W przypadku gdy badaniu, o którym mowa w ust. 1, podlega osoba, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a, badanie to może przeprowadzić stacja sanitarno-epidemiologiczna właściwa ze względu na miejsce pracy osoby podlegającej badaniu.

4. Stacja sanitarno-epidemiologiczna właściwa ze względu na miejsce pracy osoby podlegającej badaniu, po przeprowadzeniu badań, o których mowa w ust. 1, przekazuje, w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania wyników badań, odpisy tych wyników stacji sanitarno-epidemiologicznej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby podlegającej badaniu.

§ 3.
1. Zakres badań, o których mowa w § 2 ust. 1, obejmuje trzykrotne badanie bakteriologiczne kału w kierunku zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B, C, innych pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella, z uwzględnieniem typowania bakteriofagowego; badania powinny być przeprowadzone w trzech kolejno następujących po sobie dniach.

2. Jeżeli przynajmniej z jednego badania bakteriologicznego, o którym mowa w ust. 1, uzyskany zostanie wynik dodatni, uznaje się, że osoba, u której przeprowadzono te badania, jest nosicielem odpowiedniego zarazka.

§ 4.
1. Stacja sanitarno-epidemiologiczna, która przeprowadziła badania, o których mowa w § 2 ust. 1, wpisuje wyniki tych badań do książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych osoby badanej, zwanej dalej „książeczką zdrowia", której wzór zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. W przypadku wymiany książeczki zdrowia wyniki badań, o których mowa w ust. 1, przepisuje się do nowej książeczki zdrowia.

3. Czynności, o której mowa w ust. 2, może dokonać stacja sanitarno-epidemiologiczna, która dokonała wpisów w wymienianej książeczce zdrowia, lub stacja sanitarno-epidemiologiczna właściwa ze względu na miejsce zamieszkania właściciela tej książeczki.

§ 5.
1. Wyniki badań, o których mowa w § 4 ust. 1, są przedstawiane lekarzowi przeprowadzającemu badania osób, o których mowa w § 1 pkt 1.

2. Wyniki badań, o których mowa w ust. 1, są ważne na terenie całego kraju.

§ 6.
Badanie profilaktyczne w kierunku zakażenia prątkami gruźlicy osób, o których mowa w § 1 pkt 1, ma na celu ustalenie, czy osoby te nie znajdują się w okresie prątkowania gruźlicy.
§ 7.
Badania, o których mowa w § 6, przeprowadza się przed podjęciem pracy lub rozpoczęciem praktycznej nauki zawodu, jeżeli lekarz przeprowadzający badanie stwierdzi na podstawie wywiadu lekarskiego i badania przedmiotowego, że istnieje uzasadnione podejrzenie zachorowania na gruźlicę.
§ 8.
Osoby, które w związku z wykonywaną pracą narażone są w sposób szczególny na kontakt z chorymi na gruźlicę, w tym w szczególności pracownicy jednostek ochrony zdrowia, w których leczy się gruźlicę, podlegają badaniom w kierunku zakażenia prątkami gruźlicy; terminy przeprowadzania badań określają przepisy odrębne.
§ 9.
W ramach badania, o którym mowa w § 6, wykonuje się radiogram klatki piersiowej oraz, jeżeli lekarz zlecający badanie stwierdzi konieczność dalszej diagnostyki, badanie plwociny na obecność prątków gruźlicy oraz ich lekooporność.
§ 10.
Wynik badania, o którym mowa w § 6, lekarz wpisuje w książeczce zdrowia osoby badanej.
§ 11.
1. Lekarz przeprowadzający badania osób, o których mowa w § 1 pkt 1, wydaje orzeczenie lekarskie stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia lub wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.

2. Orzeczenie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, osoba, której je wydano, przekazuje pracodawcy.

§ 12.
1. Lekarz przeprowadzający badanie osób, o których mowa w § 1 pkt 1, prowadzi dokumentację badań obejmującą:

1) dokumentację indywidualną, którą stanowi karta badań do celów epidemiologicznych;

2) wykaz wydanych orzeczeń lekarskich, o których mowa w § 11 ust. 1, zwany dalej „wykazem orzeczeń".

2. Wzór karty badań do celów epidemiologicznych, o której mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wykaz orzeczeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby badanej;

2) numer ewidencyjny karty badań do celów epidemiologicznych osoby, o której mowa w pkt 1;

3) określenie rodzaju wydanego orzeczenia;

4) datę wydania orzeczenia;

5) potwierdzenie odbioru orzeczenia przez osobę badaną.

4. Wykaz orzeczeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest prowadzony w sposób umożliwiający bieżące monitorowanie sytuacji epidemiologicznej.

§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: M. Balicki

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 6 marca 2003 r. (poz. 551)


Załącznik nr 1

 infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

 infoRgrafika

 infoRgrafika

 infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »