| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 4 kwietnia 2003 r.

w sprawie warunków i trybu występowania niepaństwowej uczelni zawodowej o dotacje z budżetu państwa

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Niepaństwowa uczelnia zawodowa może wystąpić o przyznanie dotacji na działalność dydaktyczną w zakresie dofinansowania kształcenia kadr niezbędnych dla prowadzenia działalności dydaktycznej, jeżeli:

1) prowadzi kształcenie na co najmniej trzech kierunkach studiów;

2) w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie co najmniej czterech pracowników uczelni, zatrudnionych w niej przez okres nie krótszy niż dwa lata na podstawie umowy o pracę, uzyskało stopień naukowy doktora;

3) zapewni na ten cel środki własne oraz inne niepochodzące z dotacji z budżetu państwa, w łącznej wysokości co najmniej 50% kosztów realizacji zadania, na które ma być przyznana dotacja.

2. Zakres wniosku o przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.
1. Niepaństwowa uczelnia zawodowa może ubiegać się o dotację na pomoc materialną dla studentów, jeżeli posiada regulamin przyznawania pomocy materialnej.

2. Zakres wniosku o przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Niepaństwowa uczelnia zawodowa może wystąpić o przyznanie dotacji na dofinansowanie inwestycji budowlanej, jeżeli:

1) prowadzi kształcenie na co najmniej trzech kierunkach studiów oraz uzyskała pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej co najmniej jednego z prowadzonych kierunków studiów;

2) liczba zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień naukowy doktora jest większa o co najmniej 25% od minimum kadrowego, o którym mowa w przepisach określających warunki, jakie powinna spełniać uczelnia zawodowa, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów;

3) liczba studentów jest nie mniejsza niż 2000 osób, w tym co najmniej 350 studentów na studiach dziennych;

4) posiada bazę materialną stanowiącą jej własność, o wartości co najmniej 5 000 000 zł;

5) posiada zaakceptowany przez określone w statucie właściwe organy program inwestycji oraz dokument stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego;

6) zapewni dla inwestycji, której dotyczy wystąpienie, środki inne niż dotacja z budżetu państwa w łącznej wysokości co najmniej 70% planowanej wartości kosztorysowej inwestycji, w tym nie mniej niż 30% środków własnych.

2. Warunkiem wystąpienia niepaństwowej uczelni zawodowej o przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1, jest złożenie przez organ uczelni uprawniony do jej reprezentowania oświadczenia w formie aktu notarialnego zawierającego zobowiązanie do:

1) niezbywania i niedokonywania zmiany przeznaczenia nieruchomości zabudowanej przy udziale środków z dotacji, o której mowa w ust. 1, bez zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zwanego dalej „ministrem”

2) przekazania nieruchomości wymienionej w pkt 1 na cele edukacyjne uzgodnione z ministrem, w przypadku likwidacji uczelni.

3. Do wniosku niepaństwowej uczelni zawodowej o przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy określające szczegółowe zasady finansowania inwestycji z budżetu państwa.

4. Zakres wniosku o przyznanie dotacji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

5. Do wniosku o przyznanie dotacji na inwestycję budowlaną, o której mowa w ust. 1, dołącza się:

1) pisemne zobowiązanie określonych w statucie właściwych organów uczelni do zapewnienia środków własnych w wysokości co najmniej 30% planowanej wartości kosztorysowej inwestycji oraz angażowania środków własnych i innych niż dotacja z budżetu państwa od rozpoczęcia inwestycji;

2) poświadczone kopie umów zawartych z bankiem lub pożyczkodawcą albo wydanych przez nich dokumentów potwierdzających zapewnienie udzielenia kredytu lub pożyczki, z uwzględnieniem planowanych kwot i terminów ich przyznania;

3) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających przyznanie dotacji z funduszów celowych lub innych środków albo zapewnienie ich przyznania, z uwzględnieniem planowanych kwot i terminów ich przyznania.

§ 4.
Warunkiem wystąpienia niepaństwowej uczelni zawodowej o przyznanie dotacji z budżetu państwa jest uprzednie wykorzystanie zapewnianych wcześniej środków własnych na realizację przedsięwzięć dofinansowanych z budżetu państwa, zgodnie z zadeklarowanym przeznaczeniem, a także przestrzeganie przez uczelnię przepisów prawa.
§ 5.
1. Wnioski o przyznanie dotacji, o których mowa w § 1–3, składa się w terminie do dnia 10 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym ma być udzielona dotacja.

2. Wnioski o przyznanie dotacji składa się do ministra w dwóch egzemplarzach. Wniosek podpisuje i składa określony w statucie właściwy organ uprawniony do reprezentowania uczelni, w uzgodnieniu z założycielem uczelni.

§ 6.
1. Po wpłynięciu wniosku minister sprawdza, czy spełnia on wymagania formalne określone w rozporządzeniu.

2. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań formalnych, minister wzywa niepaństwową uczelnię zawodową do usunięcia uchybień w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

3. W razie nieusunięcia uchybień w terminie określonym w ust. 2, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

4. Minister kieruje wniosek niepaństwowej uczelni zawodowej o przyznanie dotacji z budżetu państwa, spełniający wymagania formalne, do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w celu zaopiniowania.

5. Dotacje, o których mowa w § 1–3, przyznawane są w ramach środków przewidzianych na te cele w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister.

§ 7.
Przepisy dotyczące kierunków studiów stosuje się do specjalności zawodowych do czasu ich przyporządkowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, do odpowiednich kierunków studiów.
§ 8.
Wnioski niepaństwowych uczelni zawodowych o przyznanie dotacji, wymienionych w §1 i 3, w roku, w którym wchodzi w życie rozporządzenie, mogą być składane nie później niż w okresie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka

 

1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866).

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i Nr 150, poz. 1239.

Załącznik 1. [ZAKRES WNIOSKU NIEPAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ O PRZYZNANIE DOTACJI NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA KSZTAŁCENIA KADR NIEZBĘDNYCH DLA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 4 kwietnia 2003 r. (poz. 559)

Załącznik nr 1

ZAKRES WNIOSKU NIEPAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ O PRZYZNANIE DOTACJI NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA KSZTAŁCENIA KADR NIEZBĘDNYCH DLA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ

1. Informacje o uczelni:

1) nazwa uczelni;

2) data utworzenia;

3) prowadzone kierunki studiów;

4) liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z podziałem na posiadających stopień naukowy doktora, stopień naukowy doktora habilitowanego oraz tytuł naukowy;

5) liczba nauczycieli akademickich wykonujących pracę w uczelni na podstawie umów cywilnoprawnych, z podziałem na posiadających stopień naukowy doktora, stopień naukowy doktora habilitowanego oraz tytuł naukowy;

6) liczba studentów, w tym studentów studiów dziennych;

7) informacje o pracownikach uczelni, którzy uzyskali w ostatnich trzech latach stopnie naukowe doktora, wraz z podaniem nazw jednostek, które stopnie te nadały, oraz okresie zatrudnienia tych pracowników w uczelni na podstawie umowy o pracę.

(Informacje o uczelni powinny być podane według stanu na dzień sporządzania wniosku.)

2. Opis zadania z zakresu kształcenia kadr niezbędnych dla prowadzenia działalności dydaktycznej:

1) charakterystyka planowanego zadania;

2) termin realizacji;

3) uzasadnienie celowości realizacji planowanego zadania;

4) dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia w tym zakresie.

(Zadanie powinno być realizowane w roku kalendarzowym wymienionym we wniosku.)

3. Planowane koszty zadania,

z tego:

1) wynagrodzenia;

2) aparatura naukowo-badawcza;

3) programy komputerowe, wydawnictwa;

4) materiały i przedmioty nietrwałe;

5) wyjazdy;

6) koszty pośrednie;

7) inne koszty (podać jakie).

4. Planowane źródła sfinansowania kosztów zadania:

1) wysokość wnioskowanej dotacji;

2) środki własne uczelni;

3) inne środki (z określeniem źródła pochodzenia).

5. Określenie zakresu i kwot przeznaczenia wnioskowanej dotacji (z wyłączeniem rzeczowych aktywów trwałych).

6. Numer rachunku bankowego.

7. Sprawozdanie merytoryczne i rozliczenie z przyznanych wcześniej dotacji w ramach działalności dydaktycznej (jeżeli tego rodzaju sprawozdanie nie było wcześniej przedkładane).

8. Opinia organu kolegialnego uczelni.

9. Dane osoby sporządzającej wniosek (imię i nazwisko oraz numer telefonu).

10. Podpisy określonych w statucie właściwych organów uczelni oraz założyciela.

Załącznik 2. [ZAKRES WNIOSKU NIEPAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ O PRZYZNANIE DOTACJI NA POMOC MATERIALNĄ DLA STUDENTÓW]

Załącznik nr 2

ZAKRES WNIOSKU NIEPAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ O PRZYZNANIE DOTACJI NA POMOC MATERIALNĄ DLA STUDENTÓW

1. Informacje o uczelni:

1) nazwa uczelni;

2) data utworzenia;

3) liczba studentów (bez cudzoziemców) wg stanu w dniu 30 listopada;

4) liczba studentów studiów dziennych (bez cudzoziemców) wg stanu w dniu 30 listopada.

2. Informacja o wykorzystaniu dotacji w ramach pomocy materialnej dla studentów przyznanej w roku składania wniosku (jeżeli tego rodzaju informacja nie była wcześniej przedkładana), zawierająca w szczególności dane o liczbie stypendystów wg stanu w dniu 30 listopada.

3. Numer rachunku bankowego.

4. Dane osoby sporządzającej wniosek (imię i nazwisko oraz numer telefonu).

5. Podpisy określonych w statucie właściwych organów uczelni oraz założyciela.

Załącznik 3. [ZAKRES WNIOSKU NIEPAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ O PRZYZNANIE DOTACJI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI BUDOWLANEJ]

Załącznik nr 3

ZAKRES WNIOSKU NIEPAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ O PRZYZNANIE DOTACJI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI BUDOWLANEJ

1. Informacje o uczelni:

1) nazwa uczelni;

2) data utworzenia;

3) prowadzone kierunki studiów;

4) ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej, z podaniem kierunku lub kierunków studiów;

5) liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z podziałem na posiadających stopień naukowy doktora, stopień naukowy doktora habilitowanego oraz tytuł naukowy, z podaniem nazwisk osób stanowiących minimum kadrowe poszczególnych kierunków studiów;

6) liczba studentów, w tym studentów studiów dziennych;

7) opis bazy uczelni, w tym własnej, z podaniem szczegółowych informacji o dotychczasowym zaangażowaniu środków własnych w rozwój bazy uczelni;

8) udokumentowana informacja o wartości bazy materialnej będącej własnością uczelni.

(Informacje o uczelni powinny być podane według stanu na dzień sporządzania wniosku.)

2. Opis inwestycji:

1) nazwa i lokalizacja inwestycji;

2) informacja o przedmiocie i przeznaczeniu inwestycji;

3) uzasadnienie celowości inwestycji i jej lokalizacji;

4) planowany okres realizacji inwestycji;

5) dokumenty potwierdzające przygotowanie uczelni do realizacji inwestycji, w tym zaakceptowany program inwestycji, kopia decyzji o pozwoleniu na budowę, dokument stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością;

6) planowana wartość kosztorysowa i struktura nakładów, z podaniem daty zatwierdzenia planowanej wartości kosztorysowej;

7) źródła finansowania inwestycji, w tym środki własne, środki inne niż dotacja z budżetu państwa, wnioskowana dotacja;

8) harmonogram realizacji inwestycji;

9) zakładany wstępnie harmonogram przekazywania wnioskowanej dotacji,

3. Zobowiązanie określonych w statucie właściwych organów uczelni, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia.

4. Oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia.

5. Numer rachunku bankowego.

6. Sprawozdanie merytoryczne i rozliczenie z przyznanych wcześniej dotacji na inwestycje (jeżeli tego rodzaju sprawozdanie nie było wcześniej przedkładane).

7. Opinia organu kolegialnego uczelni.

8. Dane osoby sporządzającej wniosek (imię i nazwisko oraz numer telefonu).

9. Podpisy określonych w statucie właściwych organów uczelni oraz założyciela.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agencja Zatrudnienia KS Service

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »