Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA l ROZWOJU WSI1)

z dnia 14 lutego 2003 r.

w sprawie organizacji inspektoratów weterynarii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wojewódzkim inspektoratem weterynarii kieruje wojewódzki lekarz weterynarii przy pomocy zastępcy wojewódzkiego lekarza weterynarii.
§ 2.
1. W skład wojewódzkiego inspektoratu weterynarii wchodzą:

1) zespoły lub samodzielne stanowiska pracy do spraw:

a) zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,

b) higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

c) środków żywienia zwierząt,

d) higieny materiału biologicznego,

e) nadzoru farmaceutycznego,

f) ochrony zwierząt,

g) bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz obrony cywilnej,

h) finansowo-księgowych,

i) administracyjno-gospodarczych i zaopatrzenia,

j) obsługi prawnej,

k) pracowniczych;

2) sekretariat wojewódzkiego lekarza weterynarii;

3) zakłady higieny weterynaryjnej.

2. Zakładem higieny weterynaryjnej, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, kieruje kierownik zakładu higieny weterynaryjnej.

3. W zakładach higieny weterynaryjnej mogą być tworzone międzywojewódzkie pracownie specjalistyczne oraz samodzielne stanowiska specjalistyczne realizujące zadania o zasięgu krajowym.

§ 3.
1. Powiatowym inspektoratem weterynarii kieruje powiatowy lekarz weterynarii przy pomocy zastępcy powiatowego lekarza weterynarii.

2. W skład powiatowego inspektoratu weterynarii wchodzą:

1) zespoły lub samodzielne stanowiska pracy do spraw:

a) zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,

b) higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

c) środków żywienia zwierząt,

d) higieny materiału biologicznego,

e) dezynfekcji,

f) ochrony zwierząt,

g) obsługi prawnej,

h) finansów, księgowości, administracji i zaopatrzenia;

2) sekretariat powiatowego lekarza weterynarii.

§ 4.
Wojewódzcy i powiatowi lekarze weterynarii mogą łączyć poszczególne zespoły lub samodzielne stanowiska pracy w jeden zespół lub samodzielne stanowisko pracy, jeżeli jest to uzasadnione względami organizacyjnymi.
§ 5.
1. Granicznym inspektoratem weterynarii, będącym oddziałem wojewódzkiego inspektoratu weterynarii, kieruje graniczny lekarz weterynarii przy pomocy zastępcy granicznego lekarza weterynarii.

2. W skład granicznego inspektoratu weterynarii wchodzą:

1) inspektorzy weterynarii wykonujący weterynaryjną kontrolę graniczną;

2) sekretariat granicznego lekarza weterynarii.

§ 6.
Szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii określa regulamin organizacyjny ustalony odpowiednio przez wojewódzkiego, powiatowego i granicznego lekarza weterynarii.
§ 7.
Wojewódzcy, powiatowi i graniczni lekarze weterynarii mogą upoważniać pisemnie pracowników kierowanych przez siebie inspektoratów weterynarii do podejmowania określonych czynności w ich imieniu, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.
§ 8.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie zasad organizacji inspektoratów weterynarii (Dz. U. z 1999 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 85, poz. 944).
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129. poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-04-16
  • Data wejścia w życie: 2003-05-01
  • Data obowiązywania: 2003-05-01
  • Dokument traci ważność: 2004-05-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw