| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 11 kwietnia 2003 r.

w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym przewozie zwierząt, ich skupie i sprzedaży

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z późn. zrn.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Środek transportu do przewozu zwierząt powinien być:

1) łatwy do czyszczenia i dezynfekcji;

2) zabezpieczony przed wyciekaniem i wypadaniem na zewnątrz odchodów i ściółki.

§ 2.
1. Zwierzęta przewozi się środkiem transportu oczyszczonym i poddanym dezynfekcji.

2. Podmiot zajmujący się zarobkowym przewozem zwierząt dokumentuje w formie pisemnej przeprowadzenie dezynfekcji, o której mowa w ust. 1, uwzględniając datę i godzinę przeprowadzenia dezynfekcji oraz nazwę środka użytego do dezynfekcji.

§ 3.
Jeżeli na podstawie przepisów o ochronie zwierząt jest wymagany plan trasy, plan ten opiniuje właściwy dla miejsca załadunku zwierząt powiatowy lekarz weterynarii.
§ 4.
1. Zwierzęta przewozi się z uwzględnieniem ich podziału gatunkowego.

2. Zwierzęta sobie wrogie powinny być przewożone w sposób uniemożliwiający ich wzajemny kontakt.

3. Dorosłe samce nie mogą być przewożone razem z samicami.

4. Zwierząt jeleniowatych nie przewozi się w okresie nakładania poroży.

§ 5.
1. Przewóz zwierząt jednokopytnych może nastąpić nie później niż 48 godzin po ich zbadaniu przez lekarza weterynarii.

2. Zwierzęta jednokopytne przewozi się na jednym poziomie.

§ 6.
1. Drób przewozi się w szczelnych pojemnikach jednorazowego użytku lub przeznaczonych do wielorazowego użytku, jeżeli uprzednio zostały oczyszczone i poddane dezynfekcji.

2. W jednym pojemniku przewozi się drób tego samego gatunku i pochodzący z tego samego gospodarstwa (fermy) albo zakładu wylęgu drobiu.

§ 7.
Na pojemnikach, o których mowa w § 6 ust. 1, umieszcza się napis zawierający informację o:

1) gatunku, rasie lub nazwie hodowlanej drobiu;

2) ilości sztuk drobiu znajdujących się w pojemniku;

3) miejscu pochodzenia drobiu.

§ 8.
Przy przewozie zwierząt drogą wodną lub lotniczą:

1) pomieszczenie, w którym przewożone są zwierzęta, powinno posiadać drenaż;

2) na pokładzie powinny znajdować się narzędzia do dokonywania uboju z konieczności.

§ 9.
1. Skup i sprzedaż zwierząt odbywa się w miejscu wydzielonym do tego celu, ogrodzonym, utwardzonym i zabezpieczonym przed dostępem innych zwierząt z zewnątrz, z zastrzeżeniem § 11.

2. W miejscu, o którym mowa w ust. 1, wyodrębnia się:

1) pomieszczenia lub wiaty do przetrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt;

2) pomieszczenie:

a) dla zwierząt chorych lub podejrzanych o zakażenie,

b) do przechowywania paszy,

c) do przechowywania środków dezynfekujących, zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,

d) do celów socjalnych i biurowych;

3) wydzielone miejsce:

a) w którym znajdują się urządzenia do bezpiecznego badania zwierząt,

b) do składowania odchodów zwierzęcych i ściółki.

3. W miejscu, o którym mowa w ust. 1, zapewnia się:

1) urządzenia do załadunku i wyładunku zwierząt;

2) sprzęt do poskramiania i przepędzania zwierząt;

3) środki dezynfekujące w ilości zapewniającej przeprowadzenie skutecznej dezynfekcji;

4) bieżącą wodę przeznaczoną do celów spożywczych i gospodarczych.

§ 10.
1. W miejscu, w którym odbywa się skup i sprzedaż zwierząt, pomieszczenia, wiaty i inne miejsca, w których przebywały zwierzęta, oczyszcza się i poddaje dezynfekcji po każdorazowym wywozie zwierząt.

2. Podmiot zajmujący się zarobkowym skupem lub sprzedażą zwierząt dokumentuje w formie pisemnej przeprowadzenie dezynfekcji, o której mowa w ust. 1, uwzględniając datę i godzinę przeprowadzenia dezynfekcji oraz nazwę środka użytego do dezynfekcji.

§ 11.
Dopuszcza się skup zwierząt z terenu gospodarstwa, z którego zwierzęta te pochodzą, jeżeli:

1) tym samym środkiem transportu przewożone są zwierzęta pochodzące tylko z jednego gospodarstwa;

2) transport zwierząt odbywa się bezpośrednio do miejsca przeznaczenia.

§ 12.
1. Podmiot zajmujący się zarobkowym skupem i sprzedażą zwierząt prowadzi ewidencję skupowanych i sprzedawanych zwierząt.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres posiadacza skupowanego zwierzęcia;

2) numer identyfikacyjny zwierzęcia;

3) gatunek i ilość skupowanych i sprzedawanych zwierząt;

4) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu, któremu zwierzęta zostały sprzedane.

3. Ewidencję przechowuje się przez okres 3 lat od dnia dokonania wpisu.

§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Tański

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym przewozie zwierząt, niejadalnych surowców zwierzęcych i ich skupie (Dz. U. Nr 39, poz. 394 oraz z 2001 r. Nr 22, poz. 253), które na podstawie art. 5 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 129, poz. 1438 i Nr 154, póz, 1790, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450) utraciło moc z dniem 1 stycznia 2003 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »