| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków

Na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 i Nr 213, poz. 1802) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Minister Sprawiedliwości i Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu planują wysokość środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów w ramach właściwych części budżetu państwa, a następnie wykorzystują środki przyznane na ten cel w ustawie budżetowej, kierując się zasadami racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

2. Minister Sprawiedliwości corocznie, po ogłoszeniu ustawy budżetowej, dokonuje podziału pozostających w jego dyspozycji środków finansowych, o których mowa w ust. 1, dla:

1) prokuratur apelacyjnych – na pomoc finansową dla prokuratorów pełniących służbę na obszarze działania danej prokuratury apelacyjnej i prokuratorów w stanie spoczynku, którzy pobierają uposażenie w stanie spoczynku na obszarze działania tej prokuratury;

2) Ministerstwa Sprawiedliwości – na pomoc finansową dla prokuratorów Prokuratury Krajowej, prokuratorów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz prokuratorów w stanie spoczynku, których wynagrodzenia lub uposażenia w stanie spoczynku są finansowane ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości;

3) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanych – na pomoc finansową dla prokuratorów delegowanych do tych jednostek, których wynagrodzenia są finansowane ze środków pozostających w dyspozycji kierowników tych jednostek.

§ 2.
Pomoc finansowa na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratora oraz prokuratora w stanie spoczynku, zwana dalej „pomocą finansową", może być przyznana z przeznaczeniem na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego albo poprawę warunków mieszkaniowych, a w szczególności na:

1) budowę albo rozbudowę lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego;

2) uzupełnienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej;

3) kaucję lub opłaty wymagane przy uzyskiwaniu lub zamianie lokalu mieszkalnego;

4) zakup lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego albo spłatę kredytu zaciągniętego w tym celu.

§ 3.
1. Warunkiem przyznania pomocy finansowej jest:

1) zaangażowanie środków własnych w wysokości co najmniej 30% przewidywanego pełnego kosztu planowanej lub realizowanej inwestycji mieszkaniowej;

2) niekorzystanie, w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej, ze zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z wyłączeniem pożyczki na remont mieszkania, a w przypadku krótszego okresu pełnienia urzędu na stanowisku prokuratora – od dnia powołania na stanowisko.

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy prokuratora zamieszkującego w innej miejscowości niż miejscowość będąca siedzibą prokuratury, w której pełni służbę, a pomoc finansowa jest przeznaczona na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w miejscowości będącej siedzibą tej prokuratury.

§ 4.
1. Pomoc finansowa jest przyznawana na wniosek prokuratora lub prokuratora w stanie spoczynku.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać udokumentowane informacje dotyczące planowanej lub realizowanej inwestycji mieszkaniowej oraz sytuacji majątkowej i rodzinnej prokuratora lub prokuratora w stanie spoczynku, ubiegającego się o przyznanie pomocy finansowej, a w szczególności:

1) sposobu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych;

2) powierzchni planowanej lub realizowanej inwestycji mieszkaniowej;

3) przewidywanych pełnych kosztów inwestycji;

4) zaangażowania środków własnych;

5) dotychczasowych warunków mieszkaniowych;

6) stanu rodziny, majątku i dochodów.

3. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej są rozpatrywane dwa razy w roku – w kwietniu i w październiku. Wnioski składa się do końca miesiąca poprzedzającego każdy z wymienionych miesięcy.

4. Przyznanie i wysokość pomocy finansowej jest uzależniona od wysokości wydatków ustalonych na ten cel w planie finansowym oraz wysokości środków pieniężnych postawionych do dyspozycji właściwemu dysponentowi, a także liczby złożonych wniosków oraz sytuacji mieszkaniowej, majątkowej i rodzinnej prokuratorów i prokuratorów w stanie spoczynku ubiegających się o jej przyznanie.

§ 5.
1. Pomoc finansowa jest przyznawana na podstawie umowy pożyczki.

2. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej rozpatruje i umowę pożyczki zawiera:

1) właściwy prokurator apelacyjny, po zasięgnięciu opinii kolegium tej prokuratury – z prokuratorami pełniącymi służbę i prokuratorami pobierającymi uposażenie w stanie spoczynku na obszarze działania danej prokuratury apelacyjnej;

2) Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii kolegium właściwej prokuratury apelacyjnej lub zebrania prokuratorów Prokuratury Krajowej – z prokuratorami i prokuratorami w stanie spoczynku, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, oraz z prokuratorami apelacyjnymi;

3) kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, po zasięgnięciu opinii kolegium właściwej prokuratury apelacyjnej – z prokuratorami delegowanymi do tej jednostki;

4) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, po zasięgnięciu opinii kolegium prokuratorów Głównej Komisji – z prokuratorami i prokuratorami w stanie spoczynku Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

3. Minister Sprawiedliwości może upoważnić Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości do zawierania w jego imieniu umów, o których mowa w ust. 1, z prokuratorami i prokuratorami w stanie spoczynku, wymienionymi w ust. 2 pkt 2.

4. W razie negatywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej, na żądanie wnioskodawcy, podaje się pisemne uzasadnienie.

§ 6.
1. Udzielenie pożyczki wymaga poręczenia lub innego zabezpieczenia przewidzianego obowiązującymi ustawami.

2. Pożyczki udziela się na okres nie dłuższy niż dziesięć lat.

3. Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym w wysokości średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określanego corocznie w ustawie budżetowej, z uwzględnieniem dokonanych spłat.

§ 7.
1. Spłata pożyczki następuje w ratach miesięcznych i rozpoczyna się od następnego miesiąca po otrzymaniu pożyczki.

2. Szczegółowe warunki spłaty pożyczki określa umowa, o której mowa w § 5 ust. 1.

§ 8.
1. W razie rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku służbowego prokuratora w sposób, o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, lub utraty uprawnień do stanu spoczynku i uposażenia w przypadkach, o których mowa w art. 62c wymienionej ustawy, udzielona pożyczka podlega zwrotowi.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 zwrotowi podlega kwota niespłaconej pożyczki wraz z oprocentowaniem, w wysokości stopy procentowej kredytu na cele budownictwa mieszkaniowego stosowanej przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. w dniu, w którym pożyczka stała się wymagalna.

§ 9.
Wpływy ze spłat pożyczek udzielonych prokuratorom i prokuratorom w stanie spoczynku wraz z należnym oprocentowaniem stanowią dochody budżetu państwa.
§ 10.
Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk

 

1) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i wykorzystywania środków finansowych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy (Dz. U. Nr 114, poz. 554), w zakresie dotyczącym prokuratorów, utraciło moc dniem 1 października 2001 r. w związku z wejściem w życie z tym dniem art. 185 pkt 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052).

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grant Thornton

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »