| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy

Na podstawie art. 25 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 oraz z 2002 r. Nr 240, poz. 2060) zarządza się, co następuje:

DZIAŁ l

Przepisy ogólne

§ 1.

1. Przepisy rozporządzenia określają:

1) szczegółowe wymagania kwalifikacyjne do zajmowania stanowisk na statkach morskich;

2) warunki przyznawania dyplomów, świadectw i zaświadczeń;

3) wzory dokumentów kwalifikacyjnych i sposób ich ewidencji;

4) warunki potwierdzania kwalifikacji zawodowych;

5) warunki, jakie powinny spełniać osoby posiadające zagraniczne dyplomy oficerskie lub zagraniczne świadectwa nieoficerskie wydane na podstawie Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 i 202 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 286), zwanej dalej "Konwencją STCW", aby ubiegać się o stopnie i stanowiska oficerskie lub nieoficerskie na statkach o polskiej przynależności.

2. Kwalifikacje osób uprawnionych do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych określają odrębne przepisy.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) "żegluga krajowa" - podróże po morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej;

2) "żegluga przybrzeżna" - podróże po obszarach Morza Bałtyckiego i akwenach przyległych do 80 długości geograficznej wschodniej;

3) "żegluga międzynarodowa" - podróże po obszarach morskich innych niż wymienione w pkt 1;

4) "uczelnia morska" - szkołę wyższą, uznaną przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w zakresie spraw objętych postanowieniami Konwencji STCW;

5) "ośrodek szkoleniowy" - ośrodek uznany w drodze decyzji dyrektora urzędu morskiego właściwego dla siedziby ośrodka, prowadzący działalność szkoleniową w zakresie spraw objętych postanowieniami Konwencji STCW, w tym:

a) policealną szkołę i technikum morskie kształcące w zakresie nawigacji lub w specjalności mechanicznej oraz

b) policealną szkołę i technikum rybołówstwa morskiego, policealną szkołę i technikum żeglugi śródlądowej, technikum zawodowe kształcące w zakresie: budowy, eksploatacji, obsługi i remontów maszyn i urządzeń okrętowych oraz siłowni okrętowych lub liceum zawodowe kształcące w zakresie nawigacji, oraz

c) ośrodek prowadzący działalność szkoleniową określoną przepisami rozporządzenia;

6) "marynarz" - osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe wymagane przepisami rozporządzenia;

7) "członek załogi" - marynarza lub inną osobę wpisaną na listę załogi statku;

8) "praktyka pływania" - okres pływania na statku morskim w charakterze członka załogi;

9) "dodatkowa praktyka pływania" - praktykę pływania liczoną od daty przyznania świadectwa lub dyplomu, wykonywaną na stanowisku, do którego upoważnia dany dyplom lub świadectwo;

10) "statek rybacki" - statek morski o długości całkowitej do 45 m, przeznaczony do połowu, skupu, przetwórstwa lub transportu organizmów morskich, do celów szkoleniowych oraz naukowo-badawczych w zakresie rybołówstwa morskiego;

11) "zbiornikowiec" - morski statek handlowy, skonstruowany lub przystosowany do przewozu luzem ładunków płynnych: ropy i jej produktów, chemikaliów lub gazów.

§ 3.
1. Dyplomy i świadectwa w żegludze międzynarodowej stwierdzają kwalifikacje zawodowe uprawniające do zajmowania stanowisk na poszczególnych poziomach odpowiedzialności.

2. Rozróżnia się następujące poziomy odpowiedzialności:

1) pomocniczy;

2) operacyjny;

3) zarządzania.

§ 4.
1. Dyplomy, świadectwa i zaświadczenia określone w rozporządzeniu wydaje się w języku polskim i angielskim.

2. Dyplomy i świadectwa wystawia się z datą ważności od dnia spełnienia ostatniego warunku niezbędnego do uzyskania danego dyplomu albo świadectwa.

3. Wzory dyplomów i świadectw, o których mowa w rozporządzeniu, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 35 ust. 1, osoby ubiegające się o uzyskanie dyplomu albo świadectwa powinny mieć ukończone 18 lat.

2. Osoby ubiegające się o uzyskanie świadectwa młodszego marynarza pokładowego, młodszego motorzysty lub młodszego kucharza powinny mieć ukończone 16 lat.

§ 6.
Osoby ubiegające się o uzyskanie dyplomu albo świadectwa, albo o odnowienie dyplomu powinny posiadać ważne świadectwo zdrowia, wydane przez uprawnionego lekarza.
§ 7.
1. Z zastrzeżeniem ust. 4, osoba posiadająca zagraniczny dyplom, wydany na podstawie Konwencji STCW i uznany przez Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), może po uzyskaniu świadectwa potwierdzenia kwalifikacji zajmować na statkach morskich o polskiej przynależności odpowiednie stanowiska określone w rozporządzeniu, z tym że stanowiska kapitana i starszego oficera mechanika - pod warunkiem złożenia egzaminu z polskiego prawa morskiego. Świadectwo potwierdzenia kwalifikacji wydaje się na wniosek armatora.

2. Wzór świadectwa potwierdzenia kwalifikacji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, a wzór wniosku armatora - załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Przepisy ust. 1 stosuje się także do osób posiadających dyplomy wydane w państwach, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła odpowiednie umowy dwustronne.

4. Kwalifikacje uzyskane w państwach członkowskich Unii Europejskiej w zawodzie regulowanym marynarz będą uznawane po uzyskaniu świadectwa, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954 oraz z 2002 r. Nr 71, poz. 655).

DZIAŁ II

Kwalifikacje nieoficerskie

Rozdział 1

Marynarze działu pokładowego statków morskich

§ 8.

W dziale pokładowym na poziomie pomocniczym ustala się następujące stanowiska:

1) marynarza wachtowego;

2) starszego marynarza.

§ 9.
W dziale pokładowym ustala się następujące świadectwa:

1) świadectwo młodszego marynarza pokładowego;

2) świadectwo marynarza wachtowego;

3) świadectwo starszego marynarza.

§ 10.
Do uzyskania świadectwa młodszego marynarza pokładowego wymagane jest posiadanie świadectw przeszkolenia w zakresie:

1) indywidualnych technik ratunkowych;

2) ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego;

3) elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej;

4) bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej.

§ 11.
Do uzyskania świadectwa marynarza wachtowego wymagane jest:

1) zaliczenie pierwszego roku studiów na kierunku nawigacyjnym w uczelni morskiej oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w dziale pokładowym albo

2) ukończenie pierwszego roku nauki w zakresie nawigacji w ośrodku szkoleniowym, o którym mowa w § 2 pkt 5 lit. a, kształcącym co najmniej na poziomie operacyjnym, oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w dziale pokładowym, albo

3) ukończenie nauki w zakresie nawigacji w ośrodku szkoleniowym, o którym mowa w § 2 pkt 5 lit. b, oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w dziale pokładowym, albo

4) posiadanie 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w dziale pokładowym oraz złożenie egzaminu na poziomie pomocniczym, albo

5) posiadanie 24-miesięcznej praktyki pływania w służbie radiowej na stanowisku radiooficera, w tym ukończenie pod nadzorem oficera wachtowego 6-miesięcznego programu szkolenia praktycznego na statkach morskich oraz złożenie egzaminu na poziomie pomocniczym, albo

6) posiadanie 24-miesięcznego okresu zatrudnienia w charakterze pracownika przetwórni statku rybackiego oraz ukończenie kursu w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na poziomie pomocniczym.

§ 12.
Do uzyskania świadectwa starszego marynarza wymagane jest złożenie egzaminu na to świadectwo, posiadanie świadectwa ratownika oraz:

1) 36-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych w dziale pokładowym albo

2) świadectwa marynarza wachtowego oraz dodatkowej 24-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych w dziale pokładowym.

§ 13.
Ustala się następujące uprawnienia zawodowe posiadaczy świadectw w dziale pokładowym:

1) świadectwo marynarza wachtowego upoważnia do zajmowania stanowisk:

a) marynarza wachtowego - na każdym statku,

b) kierownika łodzi o długości całkowitej do 9 m i mocy silnika do 200 kW w żegludze krajowej bez prawa przewozu pasażerów - pod warunkiem złożenia egzaminu z zakresu obsługi silników spalinowych;

2) świadectwo starszego marynarza upoważnia do zajmowania stanowisk:

a) starszego marynarza - na każdym statku,

b) kierownika:

- na statku bez własnego napędu o pojemności brutto poniżej 500 w żegludze krajowej,

- na statku o długości całkowitej do 15 m i mocy silnika do 200 kW w żegludze krajowej bez prawa przewozu pasażerów - pod warunkiem złożenia egzaminu z zakresu obsługi silników spalinowych.

Rozdział 2

Marynarze działu maszynowego statków morskich

§ 14.

W dziale maszynowym w specjalności mechanicznej na poziomie pomocniczym ustala się stanowisko motorzysty wachtowego.
§ 15.
W dziale maszynowym w specjalności mechanicznej ustala się następujące świadectwa:

1) świadectwo młodszego motorzysty;

2) świadectwo motorzysty wachtowego.

§ 16.
Do uzyskania świadectwa młodszego motorzysty wymagane jest posiadanie świadectw przeszkolenia w zakresie:

1) indywidualnych technik ratunkowych;

2) ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego;

3) elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej;

4) bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej.

§ 17.
1. Do uzyskania świadectwa motorzysty wachtowego wymagane jest:

1) zaliczenie pierwszego roku studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn albo drugiego roku studiów na kierunku elektrotechnika w uczelni morskiej oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w dziale maszynowym albo

2) ukończenie pierwszego roku nauki w zakresie: budowy, eksploatacji, obsługi, remontów maszyn i urządzeń okrętowych lub siłowni okrętowych w ośrodku szkoleniowym, o którym mowa w § 2 pkt 5 lit. a, kształcącym co najmniej na poziomie operacyjnym, oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w dziale maszynowym, albo

3) ukończenie uczelni technicznej na kierunku mechanika i budowa maszyn lub ukończenie nauki w zakresie: budowy, eksploatacji, obsługi, remontów maszyn i urządzeń okrętowych lub siłowni okrętowych, w ośrodku szkoleniowym, o którym mowa w § 2 pkt 5 lit. a oraz b, kształcącym w zawodzie marynarza, oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w dziale maszynowym, albo

4) posiadanie dyplomu oficera elektroautomatyka okrętowego, albo

5) posiadanie wykształcenia zasadniczego zawodowego w zakresie: budowy, eksploatacji, obsługi, remontów maszyn i urządzeń okrętowych lub siłowni okrętowych oraz 6-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w dziale maszynowym, albo

6) posiadanie wykształcenia zasadniczego zawodowego w zakresie mechanicznym lub elektrycznym, 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w dziale maszynowym oraz złożenie egzaminu na poziomie pomocniczym, albo

7) posiadanie 24-miesięcznej praktyki pływania w charakterze pracownika przetwórni statku rybackiego przy obsłudze maszyn przetwórczych lub chłodni, 6-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w dziale maszynowym oraz ukończenie kursu w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na poziomie pomocniczym, albo

8) posiadanie 24-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w dziale maszynowym oraz ukończenie kursu w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na poziomie pomocniczym, albo

9) posiadanie stopnia podoficera Marynarki Wojennej lub Straży Granicznej, 24-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w dziale maszynowym oraz złożenie egzaminu na poziomie pomocniczym, albo

10) posiadanie stopnia chorążego Marynarki Wojennej lub Straży Granicznej, 18-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w dziale maszynowym oraz złożenie egzaminu na poziomie pomocniczym, albo

11) posiadanie patentu mechanika statkowego żeglugi śródlądowej oraz złożenie egzaminu na poziomie pomocniczym.

2. Przy ubieganiu się o świadectwo motorzysty wachtowego 1/3 ogólnej wymaganej praktyki pływania, o której mowa w ust. 1, może być zastąpiona praktyką przy budowie, naprawie lub obsłudze maszyn okrętowych w stoczniach, zakładach produkcyjnych lub warsztatach mechanicznych.

§ 18.
Świadectwo motorzysty wachtowego upoważnia do zajmowania stanowiska:

1) motorzysty wachtowego na każdym statku;

2) kierownika maszyn na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 400 kW.

Rozdział 3

Kucharze okrętowi

§ 19.

Ustala się na statkach morskich stanowisko kucharza okrętowego.
§ 20.
Ustala się następujące świadectwa kucharzy:

1) świadectwo młodszego kucharza okrętowego;

2) świadectwo kucharza okrętowego.

§ 21.
Do uzyskania świadectwa młodszego kucharza okrętowego wymagane jest posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie:

1) indywidualnych technik ratunkowych;

2) ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego;

3) elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej;

4) bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej.

§ 22.
Do uzyskania świadectwa kucharza okrętowego wymagane jest:

1) posiadanie wykształcenia zasadniczego zawodowego w zawodzie kucharza lub średniego wykształcenia gastronomicznego, 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w charakterze pomocnika kucharza oraz złożenie egzaminu na to świadectwo albo

2) posiadanie dyplomu mistrza kucharskiego oraz 3-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w charakterze pomocnika kucharza, albo

3) posiadanie 24-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w charakterze pomocnika kucharza oraz złożenie egzaminu na to świadectwo.

§ 23.
Świadectwo kucharza okrętowego upoważnia do zajmowania stanowiska kucharza okrętowego.

DZIAŁ III

Kwalifikacje oficerskie

Rozdział 1

Dział pokładowy w żegludze międzynarodowej

§ 24.

W dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej ustala się, z zastrzeżeniem rozdziału 2, następujące stanowiska niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi:

1) na poziomie operacyjnym - oficera wachtowego;

2) na poziomie zarządzania:

a) starszego oficera,

b) kapitana.

§ 25.
W dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej ustala się, z zastrzeżeniem rozdziału 2, następujące dyplomy:

1) oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej;

2) starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000;

3) starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej;

4) kapitana na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000;

5) kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej.

§ 26.
1. Do uzyskania dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej wymagane jest posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie: wykorzystania radaru i Radarowego Automatycznego Systemu Akwizycji i Śledzenia Ech (ARPA) na poziomie operacyjnym, ratownika, ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, pierwszej pomocy medycznej i odpowiednie świadectwo operatora GMDSS (Światowego Morskiego Systemu Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa) oraz:

1) ukończenie uczelni morskiej na kierunku nawigacyjnym, odbycie 12-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym na statkach morskich w żegludze międzynarodowej, w tym co najmniej 6 miesięcy praktyki na morskich statkach o pojemności brutto 500 i powyżej, potwierdzonej w wydanym przez uczelnię zaświadczeniu o zaliczeniu dziennika praktyk, oraz złożenie egzaminu na poziomie operacyjnym albo

2) ukończenie nauki w zakresie nawigacji w ośrodku szkoleniowym, o którym mowa w § 2 pkt 5 lit. a, kształcącym co najmniej na poziomie operacyjnym, odbycie 12-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym na statkach morskich w żegludze międzynarodowej, w tym co najmniej 6 miesięcy praktyki pływania na statkach morskich o pojemności brutto 500 i powyżej, potwierdzonej w wydanym przez ośrodek zaświadczeniu o zaliczeniu dziennika praktyk, oraz złożenie egzaminu na poziomie operacyjnym, albo

3) posiadanie dyplomu oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej oraz dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania w żegludze międzynarodowej na statkach morskich o pojemności brutto 500 i powyżej w dziale pokładowym oraz ukończenie kursu w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na poziomie operacyjnym, albo

4) posiadanie świadectwa starszego marynarza, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania w żegludze międzynarodowej na morskich statkach o pojemności brutto 500 i powyżej oraz ukończenie kursu w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na poziomie operacyjnym, albo

5) posiadanie dyplomu radiooficera, świadectwa marynarza wachtowego, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 500 i powyżej w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej, ukończenie kursu w ośrodku szkoleniowym oraz złożenie egzaminu na poziomie operacyjnym, albo

6) posiadanie świadectwa marynarza wachtowego, dodatkowej 36-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w żegludze międzynarodowej w dziale pokładowym, w tym co najmniej 12 miesięcy praktyki pływania na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 500 i powyżej, oraz ukończenie kursu w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na poziomie operacyjnym.

2. Praktyka pływania, o której mowa w ust. 1 pkt 3-6, powinna zawierać okres pełnienia obowiązków wachtowych na mostku pod nadzorem kapitana albo oficera wachtowego przez co najmniej 6 miesięcy, udokumentowany w zaświadczeniu o pełnieniu wachty nawigacyjnej. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Za równorzędny z egzaminem na poziomie operacyjnym uznaje się egzamin dyplomowy złożony w uczelni morskiej na kierunku nawigacyjnym.

§ 27.
1. Do uzyskania dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000 wymagane jest posiadanie świadectwa przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarządzania oraz:

1) posiadanie dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej oraz ukończenie kursu w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na poziomie zarządzania albo

2) posiadanie dyplomu kapitana żeglugi przybrzeżnej, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej na stanowisku oficera wachtowego oraz ukończenie kursu w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na poziomie zarządzania.

2. Obowiązek ukończenia kursu, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy absolwentów kierunku nawigacyjnego uczelni morskich i ośrodków szkoleniowych kształcących na poziomie zarządzania.

§ 28.
1. Do uzyskania dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej wymagane jest posiadanie świadectwa przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarządzania oraz:

1) posiadanie dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej, dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku oficera wachtowego na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej lub 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku oficera wachtowego na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 3000 i powyżej w żegludze międzynarodowej oraz ukończenie kursu w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na poziomie zarządzania albo

2) posiadanie dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku co najmniej oficera wachtowego na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 3000 i powyżej w żegludze międzynarodowej.

2. Obowiązek ukończenia kursu, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy absolwentów kierunku nawigacyjnego uczelni morskich i ośrodków szkoleniowych kształcących na poziomie zarządzania.

§ 29.
1. Do uzyskania dyplomu kapitana na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000 wymagane jest:

1) posiadanie dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku starszego oficera na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej oraz ukończenie kursu w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na poziomie zarządzania albo

2) posiadanie dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku starszego oficera na morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej albo dodatkowej 24-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku oficera wachtowego na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej oraz ukończenie kursu w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na poziomie zarządzania.

2. Obowiązek ukończenia kursu i złożenia egzaminu, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu w ośrodku szkoleniowym i złożeniu egzaminu na poziomie zarządzania.

§ 30.
Do uzyskania dyplomu kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej wymagane jest ukończenie kursu w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na ten dyplom oraz posiadanie:

1) dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku starszego oficera na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 3000 i powyżej w żegludze międzynarodowej albo

2) dyplomu kapitana na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku starszego oficera na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 3000 i powyżej lub na stanowisku kapitana na statkach morskich o pojemności brutto od 500 do 3000 w żegludze międzynarodowej.

§ 31.
Ustala się następujące uprawnienia zawodowe posiadaczy dyplomów w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej:

1) dyplom oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej upoważnia do zajmowania stanowisk:

a) oficera wachtowego - na każdym statku,

b) kapitana:

- na statku bez własnego napędu,

- na statku o pojemności brutto poniżej 500 w żegludze krajowej bez prawa przewozu pasażerów;

2) dyplom starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000 upoważnia do zajmowania stanowisk:

a) starszego oficera - na każdym statku o pojemności brutto poniżej 3000,

b) kapitana:

- na każdym statku o pojemności brutto poniżej 500 w żegludze przybrzeżnej,

- na każdym statku w żegludze krajowej, w tym na statku pasażerskim o pojemności brutto poniżej 750 - pod warunkiem odbycia dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowiskach oficerskich na tych statkach,

- na każdym statku bez własnego napędu;

3) dyplom starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej upoważnia do zajmowania stanowisk:

a) starszego oficera - na każdym statku,

b) kapitana:

- na każdym statku w żegludze krajowej, w tym na statku pasażerskim - pod warunkiem odbycia 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowiskach oficerskich na tych statkach,

- na statku o pojemności brutto poniżej 500 w żegludze przybrzeżnej;

4) dyplom kapitana na statkach o pojemności od 500 do 3000 upoważnia do zajmowania stanowisk:

a) starszego oficera - na każdym statku,

b) kapitana - na każdym statku o pojemności brutto poniżej 3000;

5) dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej upoważnia do zajmowania stanowiska kapitana na każdym statku.

Rozdział 2

Dział pokładowy w żegludze przybrzeżnej

§ 32.

W dziale pokładowym w żegludze przybrzeżnej ustala się następujące stanowiska:

1) na poziomie operacyjnym - oficera wachtowego;

2) na poziomie zarządzania - kapitana.

§ 33.
W dziale pokładowym w żegludze przybrzeżnej ustala się następujące dyplomy:

1) dyplom oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej;

2) dyplom kapitana żeglugi przybrzeżnej.

§ 34.
1. Do uzyskania dyplomu oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej wymagane jest posiadanie świadectw: przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym, ratownika, ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, pierwszej pomocy medycznej, odpowiednie świadectwo operatora GMDSS oraz:

1) ukończenie uczelni morskiej na kierunku nawigacyjnym, odbycie 12-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym na statkach morskich w żegludze co najmniej przybrzeżnej, potwierdzonej w wydanym przez uczelnię zaświadczeniu o zaliczeniu dziennika praktyk, oraz złożenie egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze przybrzeżnej albo

2) ukończenie nauki w zakresie nawigacji w ośrodku szkoleniowym, o którym mowa w § 2 pkt 5 lit. a, kształcącym co najmniej na poziomie operacyjnym, odbycie 12-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym na statkach morskich w żegludze co najmniej przybrzeżnej, potwierdzonej w wydanym przez ośrodek zaświadczeniu o zaliczeniu dziennika praktyk, oraz złożenie egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze przybrzeżnej, albo

3) posiadanie świadectwa starszego marynarza, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej oraz ukończenie kursu w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze przybrzeżnej, albo

4) posiadanie dyplomu szypra 1 klasy żeglugi krajowej oraz ukończenie kursu w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze przybrzeżnej.

2. Za równorzędny z egzaminem na poziomie operacyjnym w żegludze przybrzeżnej uznaje się egzamin dyplomowy złożony w uczelni morskiej na kierunku nawigacyjnym.

§ 35.
1. Do uzyskania dyplomu kapitana żeglugi przybrzeżnej wymagane jest ukończenie 20 roku życia oraz posiadanie dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej lub oficera wachtowego w żegludze przybrzeżnej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich o pojemności brutto powyżej 200 w żegludze międzynarodowej, świadectwa przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarządzania oraz ukończenie kursu w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze przybrzeżnej.

2. Obowiązek ukończenia kursu, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy absolwentów kierunku nawigacyjnego uczelni morskich i ośrodków szkoleniowych kształcących na poziomie zarządzania w żegludze przybrzeżnej.

§ 36.
Ustala się następujące uprawnienia zawodowe posiadaczy dyplomów w dziale pokładowym w żegludze przybrzeżnej:

1) dyplom oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej upoważnia do zajmowania stanowiska:

a) oficera wachtowego:

- na każdym statku o pojemności brutto poniżej 500 w żegludze przybrzeżnej,

- na każdym statku w żegludze krajowej,

b) kapitana:

- na statku bez własnego napędu o pojemności brutto poniżej 3000 w żegludze przybrzeżnej,

- na statku o pojemności brutto poniżej 500 w żegludze krajowej, z wyjątkiem statków pasażerskich;

2) dyplom kapitana żeglugi przybrzeżnej upoważnia do zajmowania stanowiska:

a) oficera wachtowego na każdym statku w żegludze przybrzeżnej,

b) kapitana:

- na statku o pojemności brutto poniżej 500 w żegludze przybrzeżnej, przy czym na statku pasażerskim - pod warunkiem odbycia dodatkowej 3-miesięcznej praktyki pływania na statkach pasażerskich w charakterze dublera na stanowisku kapitana na tym statku,

- na każdym statku bez własnego napędu,

- na każdym statku w żegludze krajowej, przy czym na statku pasażerskim - pod warunkiem odbycia dodatkowej 3-miesięcznej praktyki pływania na statkach pasażerskich na stanowisku starszego oficera pokładowego albo w charakterze dublera na stanowisku kapitana na tym statku.

Rozdział 3

Dział pokładowy w żegludze krajowej

§ 37.

W dziale pokładowym w żegludze krajowej ustala się następujące dyplomy:

1) dyplom szypra 2 klasy żeglugi krajowej;

2) dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej.

§ 38.
Do uzyskania dyplomu szypra 2 klasy żeglugi krajowej wymagane jest posiadanie świadectwa: ratownika, ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego, pierwszej pomocy medycznej, przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym i odpowiednie świadectwo uprawniające do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych oraz:

1) ukończenie uczelni morskiej na kierunku nawigacyjnym lub ukończenie nauki w zakresie nawigacji w ośrodku szkoleniowym, o którym mowa w § 2 pkt 5 lit. a, kształcącym co najmniej na poziomie operacyjnym, oraz posiadanie 12-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym na statkach morskich albo

2) posiadanie świadectwa starszego marynarza, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku starszego marynarza na statkach morskich oraz ukończenie kursu w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na ten dyplom, albo

3) posiadanie stopnia podoficera Marynarki Wojennej albo Straży Granicznej, dodatkowej 24-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym na statkach morskich oraz ukończenie kursu w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na ten dyplom, albo

4) posiadanie stopnia chorążego Marynarki Wojennej albo Straży Granicznej, wykształcenia średniego w specjalności nawigacyjnej, dodatkowej 24-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym na statkach morskich, albo

5) posiadanie patentu żeglarskiego kapitana żeglugi śródlądowej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku kapitana w żegludze śródlądowej na statkach o pojemności brutto powyżej 200 oraz złożenie egzaminu na ten dyplom.

§ 39.
Do uzyskania dyplomu szypra 1 klasy żeglugi krajowej wymagane jest posiadanie dyplomu szypra 2 klasy, świadectwa ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku oficerskim na statkach morskich o pojemności brutto powyżej 100 lub 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku kapitana na statkach morskich o pojemności brutto powyżej 100 oraz ukończenie kursu w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na ten dyplom.
§ 40.
Praktykę pływania nabytą na statkach morskich bez własnego napędu zalicza się do praktyki wymaganej do uzyskania dyplomów szypra 1 i 2 klasy w wymiarze: 2 miesiące tej praktyki liczone jako 1 miesiąc praktyki wymaganej, w ilości nie większej niż 1/3 wymiaru wymaganej praktyki.
§ 41.
Ustala się następujące uprawnienia zawodowe posiadaczy dyplomów w dziale pokładowym w żegludze krajowej:

1) dyplom szypra 2 klasy żeglugi krajowej upoważnia do zajmowania stanowiska:

a) oficera wachtowego na każdym statku o pojemności brutto poniżej 3000 w żegludze krajowej,

b) kapitana:

- na statku bez własnego napędu o pojemności brutto poniżej 3000 w żegludze krajowej,

- na statku o pojemności brutto poniżej 200 w żegludze krajowej;

2) dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej upoważnia do zajmowania stanowiska kapitana na każdym statku w żegludze krajowej, w tym na statku pasażerskim o pojemności brutto poniżej 750, pod warunkiem odbycia 6-miesięcznej praktyki pływania na statkach pasażerskich w charakterze dublera na stanowisku kapitana albo 12-miesięcznej praktyki pływania jako oficer wachtowy na statkach pasażerskich, na których oficer wachtowy pełni wachtę na mostku.

Rozdział 4

Dział maszynowy - specjalność mechaniczna

§ 42.

W dziale maszynowym w specjalności mechanicznej ustala się następujące stanowiska:

1) na poziomie operacyjnym - oficera mechanika wachtowego;

2) na poziomie zarządzania:

a) drugiego oficera mechanika,

b) starszego oficera mechanika.

§ 43.
W dziale maszynowym w specjalności mechanicznej ustala się następujące dyplomy:

1) dyplom oficera mechanika;

2) dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej;

3) dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW;

4) dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej;

5) dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW;

6) dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej.

§ 44.
1. Do uzyskania dyplomu oficera mechanika wymagane jest posiadanie:

1) świadectw:

a) motorzysty wachtowego,

b) ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego,

c) pierwszej pomocy medycznej;

2) dodatkowej praktyki pływania na stanowisku motorzysty wachtowego na statkach morskich w wymiarze:

a) 4 miesięcy - przy spełnieniu wymagań określonych w § 17 ust. 1 pkt 1-4,

b) 6 miesięcy - przy spełnieniu wymagań określonych w § 17 ust. 1 pkt 5,

c) 12 miesięcy - przy spełnieniu wymagań określonych w § 17 ust. 1 pkt 6-11.

2. Przy spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, wymagane jest dodatkowo złożenie egzaminu na ten dyplom.

§ 45.
1. Do uzyskania dyplomu oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej wymagane jest posiadanie świadectw ratownika, ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego i pierwszej pomocy medycznej oraz:

1) ukończenie uczelni morskiej na kierunku mechanika i budowa maszyn, odbycie 6-miesięcznej praktyki w dziale maszynowym na statkach morskich o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, potwierdzonej w wydanym przez uczelnię zaświadczeniu o zaliczeniu dziennika praktyk, oraz złożenie egzaminu na poziomie operacyjnym albo

2) ukończenie nauki w zakresie budowy i eksploatacji siłowni okrętowych w ośrodku szkoleniowym, o którym mowa w § 2 pkt 5 lit. a, kształcącym co najmniej na poziomie operacyjnym, odbycie 6-miesięcznej praktyki w dziale maszynowym na statkach morskich o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, potwierdzonej w wydanym przez ośrodek zaświadczeniu o zaliczeniu dziennika praktyk, oraz złożenie egzaminu na poziomie operacyjnym, albo

3) posiadanie dyplomu elektroautomatyka okrętowego oraz dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym, w tym 6 miesięcy praktyki na stanowisku motorzysty na statkach morskich o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, potwierdzonej w wydanym przez uczelnię zaświadczeniu o zaliczeniu dziennika praktyk, oraz ukończenie kursu w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na poziomie operacyjnym, albo

4) ukończenie uczelni technicznej w specjalności budowa maszyn albo budowa i eksploatacja siłowni okrętowych, posiadanie 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej w dziale maszynowym, w tym co najmniej 6 miesięcy takiej praktyki udokumentowanej w dzienniku praktyk, oraz złożenie egzaminu na poziomie operacyjnym, albo

5) ukończenie szkoły w zakresie: budowy, eksploatacji, obsługi, remontów maszyn i urządzeń okrętowych lub siłowni okrętowych, posiadanie świadectwa motorzysty wachtowego, dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej na stanowisku motorzysty, w tym co najmniej 6 miesięcy takiej praktyki udokumentowanej w dzienniku praktyk, oraz ukończenie kursu w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na poziomie operacyjnym, albo

6) posiadanie świadectwa motorzysty wachtowego, dodatkowej 24-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej na stanowisku motorzysty, w tym co najmniej 6 miesięcy takiej praktyki udokumentowanej w dzienniku praktyk, oraz ukończenie kursu w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na poziomie operacyjnym.

2. Za równorzędny z egzaminem na poziomie operacyjnym uznaje się egzamin dyplomowy na kierunku mechanika i budowa maszyn w uczelni morskiej oraz egzamin dyplomowy w specjalności mechanika i budowa siłowni okrętowych w uczelni technicznej.

§ 46.
1. Do uzyskania dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW wymagane jest posiadanie dyplomu oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej na stanowisku oficera mechanika wachtowego oraz ukończenie kursu w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na poziomie zarządzania.

2. Obowiązek ukończenia kursu, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy absolwentów kierunku mechanika i budowa maszyn uczelni morskich oraz absolwentów uczelni o specjalności mechanika i budowa siłowni okrętowych, a także ośrodków szkoleniowych na poziomie zarządzania.

§ 47.
1. Do uzyskania dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej wymagane jest:

1) posiadanie dyplomu oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej na stanowisku oficera mechanika wachtowego oraz ukończenie kursu w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na poziomie zarządzania albo

2) posiadanie dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku co najmniej oficera mechanika wachtowego na statkach morskich o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej oraz ukończenie kursu w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na poziomie zarządzania.

2. Obowiązek ukończenia kursu, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy absolwentów kierunku mechanika i budowa maszyn uczelni morskich oraz absolwentów uczelni o specjalności mechanika i budowa siłowni okrętowych, a także ośrodków szkoleniowych kształcących na poziomie zarządzania.

3. Obowiązek ukończenia kursu i złożenia egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy osób, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu w ośrodku szkoleniowym i złożeniu egzaminu na poziomie zarządzania.

§ 48.
1. Do uzyskania dyplomu starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW wymagane jest:

1) posiadanie dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW, dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej na stanowisku drugiego oficera mechanika oraz ukończenie kursu w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na poziomie zarządzania albo

2) posiadanie dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej oraz dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej na stanowisku drugiego oficera mechanika.

2. Obowiązek ukończenia kursu i złożenia egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy osób, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu kursu w ośrodku szkoleniowym i złożeniu egzaminu na poziomie zarządzania.

§ 49.
Do uzyskania dyplomu starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej wymagane jest:

1) posiadanie dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej, dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej na stanowisku drugiego oficera mechanika oraz ukończenie kursu w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na to stanowisko, przy czym 6 miesięcy wymaganej praktyki może być zastąpione praktyką pływania na stanowisku starszego oficera mechanika na statkach morskich o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW, albo

2) posiadanie dyplomu starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej na stanowisku drugiego oficera mechanika oraz ukończenie kursu w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na ten dyplom.

§ 50.
W dziale maszynowym w specjalności mechanicznej ustala się następujące uprawnienia zawodowe posiadaczy dyplomów:

1) dyplom oficera mechanika upoważnia do zajmowania stanowiska:

a) motorzysty wachtowego - na każdym statku,

b) oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 1100 kW,

c) starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 750 kW;

2) dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej upoważnia do zajmowania stanowiska:

a) oficera mechanika wachtowego - na każdym statku,

b) drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 1100 kW,

c) starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 750 kW,

d) starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 1500 kW w żegludze krajowej;

3) dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW upoważnia do zajmowania stanowiska:

a) drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 3000 kW,

b) starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 1100 kW,

c) starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 3000 kW w żegludze krajowej;

4) dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej upoważnia do zajmowania stanowiska:

a) drugiego oficera mechanika - na każdym statku,

b) starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 6000 kW w żegludze krajowej;

5) dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW upoważnia do zajmowania stanowiska starszego oficera mechanika:

a) na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 3000 kW,

b) na każdym statku w żegludze krajowej;

6) dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej upoważnia do zajmowania stanowiska starszego oficera mechanika - na każdym statku.

Rozdział 5

Dział maszynowy - specjalność elektryczna

§ 51.

W dziale maszynowym w specjalności elektrycznej ustala się dyplom oficera elektroautomatyka okrętowego.
§ 52.
1. Do uzyskania dyplomu oficera elektroautomatyka okrętowego wymagane jest posiadanie świadectw ratownika, ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego i pierwszej pomocy medycznej oraz:

1) ukończenie uczelni morskiej na kierunku elektrotechnika w specjalności elektroautomatyka okrętowa oraz posiadanie 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w dziale maszynowym albo

2) ukończenie uczelni technicznej na kierunku elektrotechnicznym, elektronicznym lub telekomunikacyjnym oraz posiadanie 18-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w dziale maszynowym, albo

3) posiadanie wykształcenia średniego zawodowego w zakresie elektrycznym lub elektronicznym oraz 24-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich w dziale maszynowym, albo

4) posiadanie 30-miesięcznej praktyki pływania w charakterze członka załogi w dziale maszynowym na statkach morskich.

2. Przy spełnieniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2-4 wymagane jest dodatkowo ukończenie kursu w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na ten dyplom.

3. Przy ubieganiu się o dyplom oficera elektroautomatyka okrętowego 1/3 część praktyki pływania określonej w ust. 1 może być zastąpiona udokumentowaną praktyką przy budowie lub remontach okrętowych urządzeń elektrycznych w warsztatach lub stoczniach.

§ 53.
Dyplom oficera elektroautomatyka okrętowego upoważnia do zajmowania stanowiska oficera elektryka - na każdym statku.

DZIAŁ IV

Kwalifikacje zawodowe w rybołówstwie morskim

§ 54.

W dziale pokładowym w rybołówstwie morskim ustala się następujące świadectwa i dyplomy:

1) świadectwo rybaka rybołówstwa morskiego;

2) świadectwo starszego rybaka rybołówstwa morskiego;

3) dyplom szypra klasy 2 rybołówstwa morskiego;

4) dyplom szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego.

§ 55.
Do uzyskania świadectwa rybaka rybołówstwa morskiego wymagane jest:

1) posiadanie 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach rybackich w dziale pokładowym albo

2) ukończenie nauki w zakresie nawigacji w ośrodku szkoleniowym, o którym mowa w § 2 pkt 5 lit. a lub b, oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania na statkach rybackich w dziale pokładowym, albo

3) posiadanie 24-miesięcznego okresu zatrudnienia w charakterze pracownika przetwórni statku rybackiego.

§ 56.
Do uzyskania świadectwa starszego rybaka rybołówstwa morskiego wymagane jest posiadanie świadectwa ratownika oraz:

1) posiadanie świadectwa rybaka rybołówstwa morskiego oraz dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na statkach rybackich w dziale pokładowym albo

2) ukończenie nauki w zakresie rybołówstwa morskiego w ośrodku szkoleniowym, o którym mowa w § 2 pkt 5 lit. a lub b, oraz posiadanie świadectwa rybaka rybołówstwa morskiego i 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach rybackich w dziale pokładowym.

§ 57.
Do uzyskania dyplomu szypra klasy 2 rybołówstwa morskiego wymagane jest:

1) posiadanie świadectwa starszego marynarza, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach rybackich w dziale pokładowym oraz ukończenie kursu w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na ten dyplom albo

2) posiadanie świadectwa starszego rybaka rybołówstwa morskiego, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach rybackich w dziale pokładowym oraz ukończenie kursu w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na ten dyplom, albo

3) posiadanie dyplomu szypra 2 klasy żeglugi krajowej, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na statkach rybackich w dziale pokładowym oraz złożenie egzaminu z zakresu wiedzy rybackiej.

§ 58.
Do uzyskania dyplomu szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego wymagane jest posiadanie dyplomu szypra klasy 2 rybołówstwa morskiego, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku kapitana lub 18-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku oficera wachtowego na statkach rybackich oraz ukończenie kursu w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu na ten dyplom.
§ 59.
Ustala się następujące uprawnienia zawodowe w rybołówstwie morskim:

1) świadectwo rybaka rybołówstwa morskiego upoważnia do zajmowania stanowiska:

a) rybaka - na każdym statku rybackim,

b) kierownika - łodzi rybackiej o długości całkowitej do 9 m i mocy silnika do 200 kW w żegludze krajowej - pod warunkiem złożenia egzaminu z zakresu obsługi silników spalinowych;

2) świadectwo starszego rybaka rybołówstwa morskiego upoważnia do zajmowania stanowiska:

a) starszego rybaka - na każdym statku rybackim,

b) kierownika - statku rybackiego o długości całkowitej do 15 m i mocy silnika do 200 kW w żegludze przybrzeżnej - pod warunkiem złożenia egzaminu z zakresu obsługi silników spalinowych,

c) oficera wachtowego - na statku rybackim w żegludze przybrzeżnej - pod warunkiem odbycia dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania i złożenia egzaminu uprawniającego do pełnienia samodzielnej wachty morskiej; wzór zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do pełnienia samodzielnej wachty morskiej określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

3) dyplom szypra klasy 2 rybołówstwa morskiego upoważnia do zajmowania stanowiska kapitana - na statku rybackim o długości całkowitej 25 m i poniżej;

4) dyplom szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego upoważnia do zajmowania stanowiska kapitana - na każdym statku rybackim.

DZIAŁ V

Obowiązkowe przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa

Rozdział 1

Przeszkolenia ogólne

§ 60.

1. Każdy członek załogi statku obowiązany jest posiadać świadectwo z przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych oraz odbyć na statku przeszkolenie zapoznawcze obejmujące zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska morskiego, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wyposażeniem ratunkowym.

2. Niezależnie od wymogów określonych w ust. 1, każdy marynarz jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, posiadać dodatkowo świadectwa z przeszkoleń w zakresie:

1) ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego;

2) elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej;

3) bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej.

3. Wymogi określone w ust. 2 pkt 1 oraz 2 nie dotyczą oficerów posiadających świadectwa przeszkolenia wyższego stopnia.

4. Wymogi określone w ust. 2 pkt 3 nie dotyczą członków załóg statków żeglugi krajowej innych niż pasażerskie i statków rybackich.

§ 61.
Na statku rybackim wyposażonym w radar i ARPA kapitan i każdy oficer pełniący wachtę nawigacyjną obowiązani są posiadać świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym i odpowiednie świadectwo upoważniające do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych.
§ 62.
1. Każdy członek załogi wyznaczony do kierowania zbiorczym środkiem ratunkowym obowiązany jest posiadać świadectwo ratownika, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Na statkach wyposażonych w szybkie łodzie ratownicze każdy członek załogi wyznaczony do kierowania tą łodzią obowiązany jest posiadać świadectwo starszego ratownika.

3. Do uzyskania świadectwa ratownika wymagane jest posiadanie co najmniej 6-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich, ukończenie przedmiotowego kursu w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu.

4. Do uzyskania świadectwa starszego ratownika wymagane jest posiadanie świadectwa ratownika, ukończenie przedmiotowego kursu w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzaminu.

§ 63.
Na statkach wyposażonych w urządzenia radiokomunikacyjne kapitan i oficerowie w dziale pokładowym powinni posiadać odpowiednie świadectwo operatora GMDSS.
§ 64.
Na morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej przynajmniej jeden członek załogi powinien posiadać świadectwo przeszkolenia w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym.
§ 65.
1. Osoby nieposiadające odpowiednich przeszkoleń i kwalifikacji przewidzianych w rozporządzeniu nie mogą przez armatora zostać dopuszczone do pracy na statku.

2. Odpowiedni oficer wyznaczony przez armatora nadzoruje szkolenie w zakresie:

1) zapoznania nowo okrętowanych członków załogi ze statkiem w zakresie zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska morskiego, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wyposażeniem ratunkowym;

2) realizacji programu objętego dziennikiem praktyk.

3. Na statkach pasażerskich, w tym pasażerskich ro-ro, przewożących powyżej 400 pasażerów powinien być wyznaczony oficer o specjalności pokładowej posiadający dyplom na poziomie zarządzania odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa i ochrony oraz stan sprzętu ratunkowego i pożarowego, a także szkolenie załogi w zakresie bezpieczeństwa życia na morzu i ochrony środowiska morskiego.

Rozdział 2

Przeszkolenia dodatkowe na statki specjalistyczne

§ 66.

Na statkach przewożących ładunki niebezpieczne każdy oficer działu pokładowego obowiązany jest posiadać świadectwo przeszkolenia w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych.
§ 67.
1. Na zbiornikowcach każdy marynarz zatrudniony na poziomie pomocniczym obowiązany jest posiadać świadectwo przeszkolenia stopnia podstawowego na zbiornikowce.

2. Zajmowanie na zbiornikowcach stanowiska oficera wachtowego i oficera mechanika wachtowego wymaga posiadania co najmniej 3-miesięcznej praktyki pływania na tych statkach oraz świadectwa przeszkolenia stopnia wyższego na dany typ zbiornikowca.

3. Zajmowanie na zbiornikowcach stanowiska kapitana, starszego oficera, starszego oficera mechanika i drugiego oficera mechanika wymaga posiadania co najmniej 6-miesięcznej praktyki pływania na tych statkach oraz świadectwa przeszkolenia stopnia wyższego na dany typ zbiornikowca.

4. Zezwolenia, o których mowa w ust. 2 i 3, podlegają odnowieniu co 5 lat, pod warunkiem posiadania 12-miesięcznej praktyki pływania na danym typie zbiornikowca odbytej w okresie ostatnich pięciu lat albo odbycia kursu. Wzory zezwoleń określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 68.
1. Na statkach pasażerskich:

1) każdy członek załogi obowiązany jest posiadać świadectwo przeszkolenia zapoznawczego na statku pasażerskim;

2) kapitan, oficerowie i inni członkowie załogi wyznaczeni na listach alarmowych do opieki nad pasażerami obowiązani są posiadać świadectwo przeszkolenia w zakresie kierowania tłumem;

3) każdy członek załogi zatrudniony bezpośrednio przy obsłudze pasażerów w pomieszczeniach hotelowych obowiązany jest posiadać świadectwo przeszkolenia w zakresie opieki nad pasażerami w pomieszczeniach hotelowych;

4) kapitan, starszy oficer pokładowy, starszy oficer mechanik i drugi oficer mechanik oraz członkowie załogi odpowiedzialni za zaokrętowanie i wyokrętowanie pasażerów na statkach pasażerskich innych niż statki pasażerskie ro-ro obowiązani są posiadać świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa pasażerów;

5) kapitan, starszy oficer pokładowy, starszy oficer mechanik i drugi oficer mechanik oraz członkowie załogi odpowiedzialni za bezpieczeństwo pasażerów w sytuacjach kryzysowych obowiązani są posiadać świadectwo przeszkolenia w zakresie kierowania w sytuacjach zagrożenia i w przypadku wystąpienia nietypowych zachowań ludzkich.

2. Na statkach pasażerskich ro-ro kapitan, starszy oficer pokładowy, starszy oficer mechanik, drugi oficer mechanik oraz członkowie załogi odpowiedzialni za zaokrętowanie i wyokrętowanie pasażerów, załadunek, wyładunek i mocowanie ładunku oraz zamkniecie kadłuba obowiązani są dodatkowo posiadać świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa pasażerów, ładunku oraz szczelności kadłuba.

3. Świadectwa z przeszkoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 4 i 5, zachowują ważność przez okres 5 lat.

§ 69.
Na statkach o nietypowych charakterystykach manewrowych i na statkach o pojemności brutto powyżej 50 000 kapitan jest obowiązany posiadać odpowiednie świadectwo przeszkolenia w zakresie manewrowania tego typu statkami.
§ 70.
1. Na statkach posiadających siłownię o napędzie innym niż tłokowy silnik spalinowy oficerowie w dziale maszynowym obowiązani są:

1) posiadać świadectwo przeszkolenia w zakresie obsługi siłowni o napędzie innym niż tłokowy silnik spalinowy;

2) posiadać zezwolenie na zajmowanie danych stanowisk na statkach napędzanych turbiną parową lub gazową;

3) odbyć praktykę pływania na statku posiadającym siłownię danego typu, w wymiarze:

a) 3 miesięcy na stanowisku oficera mechanika - w przypadku starszego oficera mechanika i drugiego oficera mechanika,

b) 4 miesięcy w dziale maszynowym - w przypadku oficera mechanika.

2. Wzór zezwolenia określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 71.
Wzory dokumentów odbycia przeszkoleń w zakresie bezpieczeństwa określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

DZIAŁ VI

Dokumenty kwalifikacyjne i warunki potwierdzania kwalifikacji zawodowych

§ 72.

1. Dowodem odbycia wymaganej praktyki pływania jest, z zastrzeżeniem ust. 2, wpis w książeczce żeglarskiej.

2. Dla osób nieposiadających książeczki żeglarskiej dowodem odbycia praktyki pływania jest zaświadczenie wydane przez kapitana statku. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

3. W uzasadnionych przypadkach urząd morski może żądać dodatkowych dowodów potwierdzających odbycie praktyki pływania.

§ 73.
1. Dyplomy oficerskie zachowują ważność przez okres 5 lat i podlegają odnowieniu na zasadach określonych w § 72, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Termin ważności, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy dyplomów:

1) szypra klasy 1 i 2 rybołówstwa morskiego;

2) oficera mechanika;

3) szypra 1 i 2 klasy żeglugi krajowej.

3. W sprawach wydawania dyplomów i świadectw określonych w rozporządzeniu stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 74.
1. Warunkiem odnowienia dyplomu oficerskiego jest odbycie co najmniej 12-miesięcznej praktyki pływania w okresie ostatnich 5 lat na stanowisku oficerskim w swojej specjalności na statkach morskich określonych w rozporządzeniu.

2. W razie niespełnienia wymagań określonych w ust. 1 dopuszcza się możliwość potwierdzenia dyplomu poprzez:

1) odbycie w ostatnich sześciu miesiącach ważności dyplomu co najmniej 3-miesięcznej praktyki pływania w charakterze co najmniej oficera dodatkowego w swojej specjalności lub na stanowisku o stopień niższym od stanowiska, do którego zajmowania uprawnia posiadany ważny dyplom, albo

2) zastosowanie zamiany praktyki pływania w wymiarze jeden miesiąc praktyki za dwa miesiące pracy:

a) w pilotażu morskim albo

b) w stoczniach na statkach morskich w dziale mechanicznym podczas prób na uwięzi, albo

3) złożenie egzaminu.

§ 75.
1. Dyrektorzy urzędów morskich prowadzą ewidencje wydanych dyplomów i świadectw.

2. Ewidencję dokumentów kwalifikacyjnych prowadzi się w postaci akt ewidencyjnych i w systemie informatycznym.

3. Akta ewidencyjne osób powinny być:

1) oprawione w teczki i usystematyzowane według numerów ewidencyjnych; w teczkach dokumenty powinny być ułożone według kolejności ich wpływu;

2) przechowywane w specjalnie do tego celu przeznaczonym archiwum.

4. Urządzenia i systemy informatyczne służące do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 2, oraz przetwarzania danych w bazie danych powinny spełniać warunki określone w przepisach w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

DZIAŁ VII

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 76.

1. Dyplomy oficerów uzyskane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 1992 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg polskich statków morskich (Dz. U. Nr 49, poz. 227 oraz z 1998 r. Nr 9, poz. 34 i Nr 45, poz. 285) podlegają wymianie na odpowiednie dyplomy określone w rozporządzeniu:

1) dyplom szypra II klasy na:

a) dyplom szypra 2 klasy żeglugi krajowej lub

b) dyplom szypra klasy 2 rybołówstwa morskiego;

2) dyplom szypra l klasy na:

a) dyplom kapitana żeglugi przybrzeżnej - pod warunkiem posiadania 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku kapitana na statkach morskich w żegludze międzynarodowej, lub

b) dyplom oficera wachtowego w żegludze przybrzeżnej - pod warunkiem posiadania 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku oficerskim na statkach morskich w żegludze międzynarodowej, lub

c) dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej, lub

d) dyplom szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego;

3) dyplom oficera pokładowego III klasy na:

a) dyplom oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej lub

b) dyplom kapitana żeglugi przybrzeżnej - pod warunkiem posiadania 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku kapitana na statkach morskich w żegludze międzynarodowej;

4) dyplom oficera pokładowego II klasy na:

a) dyplom oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej lub

b) dyplom kapitana żeglugi przybrzeżnej, lub

c) dyplom starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000 - pod warunkiem posiadania 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku starszego oficera na statkach morskich w żegludze międzynarodowej o pojemności brutto 500 i powyżej, lub

d) dyplom kapitana na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000 - pod warunkiem posiadania 24-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku starszego oficera na statkach morskich o pojemności 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej i złożenia egzaminu na poziomie zarządzania;

5) dyplom starszego oficera pokładowego na:

a) dyplom starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej lub

b) dyplom kapitana na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000;

6) dyplom kapitana żeglugi wielkiej - na dyplom kapitana żeglugi wielkiej;

7) dyplom oficera mechanika V klasy na dyplom oficera mechanika;

8) dyplom oficera mechanika IV klasy - na dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej;

9) dyplom oficera mechanika III klasy na:

a) dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej lub

b) dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW - pod warunkiem posiadania 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku drugiego oficera mechanika na statkach morskich o mocy maszyn głównych 750 i powyżej, lub

c) dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW - pod warunkiem posiadania 24-miesięcznej praktyki pływania na stanowiskach oficerskich w dziale maszynowym na statkach morskich o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, w tym 12 miesięcy na stanowisku starszego oficera mechanika na statkach morskich o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, lub drugiego oficera mechanika na statkach morskich o mocy maszyn głównych 1100 kW i powyżej, lub oficera mechanika wachtowego na statkach morskich o mocy maszyn głównych powyżej 3000 kW - pod warunkiem złożenia egzaminu na poziomie zarządzania;

10) dyplom oficera mechanika II klasy - na dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej albo na dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW;

11) dyplom starszego oficera mechanika - na dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej;

12) dyplom oficera elektryka okrętowego - na dyplom oficera elektroautomatyka okrętowego.

2. Dla dokonania wymiany dyplomów:

1) w dziale pokładowym należy przedłożyć świadectwa ukończenia przeszkoleń:

a) ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego,

b) pierwszej pomocy medycznej,

c) ratownika,

d) świadectwo operatora GMDSS wymagane na dane świadectwo lub dyplom;

2) w dziale maszynowym należy przedłożyć świadectwa ukończenia przeszkoleń:

a) ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego,

b) pierwszej pomocy medycznej,

c) ratownika.

3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c, nie dotyczy posiadacza dyplomu oficera mechanika V klasy.

§ 77.
1. Świadectwa uzyskane na podstawie przepisów, o których mowa w § 76 ust. 1, podlegają wymianie na odpowiednie świadectwa określone w rozporządzeniu:

1) świadectwo marynarza - na świadectwo marynarza wachtowego lub świadectwo rybaka - pod warunkiem złożenia egzaminu ze znajomości narzędzi połowowych;

2) świadectwo starszego marynarza - na świadectwo starszego marynarza lub starszego rybaka - pod warunkiem złożenia egzaminu ze znajomości narzędzi połowowych;

3) świadectwo motorzysty - na świadectwo motorzysty wachtowego;

4) świadectwo kucharza okrętowego - na świadectwo kucharza okrętowego.

2. Obowiązek złożenia egzaminu ze znajomości narzędzi połowowych, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób, które świadectwo marynarza lub starszego marynarza uzyskały na podstawie praktyki pływania odbytej na statkach rybackich.

§ 78.
1. Wydane na podstawie przepisów, o których mowa w § 76 ust. 1, świadectwa marynarza, starszego marynarza i kucharza oraz dyplomy szypra l i II klasy i wynikające z nich uprawnienia zawodowe zachowują swoją ważność w żegludze krajowej i na statkach rybackich w żegludze przybrzeżnej.

2. Świadectwa i dyplomy, o których mowa w ust. 1, mogą być wymieniane na świadectwa i dyplomy przewidziane w niniejszym rozporządzeniu.

§ 79.
1. Dyplomy i świadectwa kwalifikacji wydane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych, pełnienia wacht oraz składu załóg statków morskich o polskiej przynależności (Dz. U. Nr 105, poz. 1117) zachowują swoją ważność na czas, na jaki zostały wydane.

2. Na wniosek zainteresowanego podlegają wymianie:

1) dyplom kapitana żeglugi bałtyckiej - na dyplom kapitana żeglugi przybrzeżnej;

2) dyplom oficera wachtowego żeglugi bałtyckiej - na dyplom oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej;

3) dyplom kapitana żeglugi krajowej - na dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej;

4) świadectwo starszego marynarza żeglugi krajowej - na świadectwo starszego marynarza;

5) świadectwo marynarza żeglugi krajowej - na świadectwo marynarza wachtowego.

3. Świadectwa obserwatora radarowego i upoważniające do użycia ARPA, wydane na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 1, zachowują swoją ważność do czasu upływu ważności dyplomu oficerskiego i na wniosek zainteresowanego podlegają wymianie:

1) świadectwo obserwatora radarowego - na świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym;

2) świadectwo przeszkolenia w zakresie użycia ARPA - na świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarządzania.

§ 80.
Zaświadczenia o złożeniu egzaminów, wymagane do uzyskania dyplomów i świadectw oraz do uzyskania świadectw z przeszkoleń specjalistycznych, tracą ważność po upływie 5 lat od daty ich wystawienia.
§ 81.
1. W indywidualnych, szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor urzędu morskiego może wyrazić zgodę na uzyskanie określonego dyplomu lub świadectwa kwalifikacji przez osobę, której specjalność wyuczona lub rodzaj praktyki pływania w danej specjalności nie odpowiadają ściśle określonym w rozporządzeniu wymaganiom do uzyskania tego dyplomu lub świadectwa, jeżeli okres posiadanej praktyki pływania jest nie krótszy od wymaganego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się przy ubieganiu się o dyplomy: kapitana żeglugi wielkiej i starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej.

§ 82.
Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim, powinien określać: dane i kwalifikacje osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia uprawniającego do zajmowania stanowiska, którego dotyczy wniosek, nazwę i pojemność brutto statku oraz typ i moc maszyn statku, długość podróży oraz rodzaj przewożonego ładunku. Wzór zezwolenia określa załącznik nr 10 do rozporządzenia, a wzór wniosku - załącznik nr 11 do rozporządzenia.
§ 83.
1. W sprawach o wydanie dyplomu lub świadectwa, wszczętych, lecz nie zakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy tego rozporządzenia.

2. Postępowanie o wydanie dyplomu lub świadectwa nieobjętego przepisami rozporządzenia umarza się.

3. Osoby, które rozpoczęły cykl szkolenia przed dniem 1 sierpnia 1998 r., są zwolnione z obowiązku przedkładania dziennika praktyk przed przystąpieniem do odpowiedniego egzaminu.

§ 84.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 7 ust. 4, który wejdzie w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Infrastruktury: M. Pol

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).

Załącznik 1. [WZORY DYPLOMÓW I ŚWIADECTW KWALIFIKACJI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. (poz. 734)

Załącznik nr 1

WZORY DYPLOMÓW I ŚWIADECTW KWALIFIKACJI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Załącznik 4. [Załącznik nr 4]

Załącznik nr 4

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZORY ZEZWOLEŃ]

Załącznik nr 6

WZORY ZEZWOLEŃ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZORY DOKUMENTÓW ODBYCIA PRZESZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA]

Załącznik nr 8

WZORY DOKUMENTÓW ODBYCIA PRZESZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 9.

Załącznik nr 9

infoRgrafika

Załącznik 10.

Załącznik nr 10

infoRgrafika

Załącznik 11.

Załącznik nr 11

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

FAKRO Sp. z o.o

Lider w produkcji i sprzedaży okien dachowych w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »