| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Gorczańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się roczne zadania ochronne dla Gorczańskiego Parku Narodowego na 2003 r.
§ 2.
Roczne zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: Cz. Śleziak

 

 

1) Minister Środowiska kieruje ciałem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 130, poz. 1112.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 27 marca 2003 r. (poz. 741)

Załącznik nr 1

 

IDENTYFIKACJA IOPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

Lp.

Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Sposoby eliminacji zagrożeń

1

2

3

1

Niezgodny z siedliskiem skład gatunkowy drzewostanów, nieprawidłowa struktura przestrzenna drzewostanów.

Produkcja sadzonek drzew z nasion rodzimego pochodzenia.
Cięcia hodowlane regulujące właściwy skład gatunkowy drzewostanów i ich strukturę przestrzenną.

2

Zamieranie drzewostanów iglastych na skutek żerów owadów.

Usuwanie drzew zasiedlonych przez owady. Wykładanie pułapek.

3

Uszkadzanie odnowień i młodników leśnych przez jeleniowate.

Zabezpieczanie odnowień i młodników przed szkodami od zwierząt. Odstrzały redukcyjne populacji jelenia.

4

Naturalne pojawianie się niepożądanych drzew i krzewów oraz niepożądanych gatunków roślin zielnych w cennych przyrodniczo ekosystemach nieleśnych, powodujące obniżenie ich różnorodności biologicznej.

Wykaszanie roślinności zielnej, usuwanie krzewów i drzew ekosystemów nieleśnych.

5

Zanikanie niektórych gatunków roślin w następstwie zaniechania gospodarki pasterskiej.

Wykaszanie oraz wypas owiec w celu zatrzymania degradacji cennych zespołów roślinnych.

6

Zanikanie miejsc rozrodu płazów i bezkręgowców związanych z wodą stojącą.

Zachowanie i odtwarzanie niewielkich zbiorników wodnych wykorzystywanych przez płazy oraz wodne bezkręgowce jako miejsca rozrodu.

7

Duża śmiertelność płazów w okresie godowym podczas ich przechodzenia przez drogi w Parku i jego otulinie.

Wykonywanie zabezpieczeń przy drogach, w miejscach wędrówek płazów.

8

Mała ilość miejsc lęgowych dla ptaków gniazdujących w dziuplach oraz zagrożenia dla ptaków w okresie zimowym.

Wywieszanie skrzynek lęgowych dla ptaków. Dokarmianie ptaków w okresie mroźnej i śnieżnej zimy.

9

Niszczenie szałasów związanych z dawną gospodarką pasterską.

Remont zagrożonych obiektów.

10

Niszczenie oraz zanikanie istniejących śladów po obiektach dawnej kultury materialnej i miejscach historycznych.

Utrzymanie istniejących obiektów zabytkowych. Utrwalenie i wyeksponowanie obiektów związanych z II wojną światową.

11

Naturalne pojawianie się niepożądanych gatunków drzew i krzewów oraz gatunków roślin zielnych w parku dworskim w Porębie Wielkiej oraz innych miejscach pamięci narodowej, powodujące obniżanie ich wartości estetycznej i dydaktycznej.

Usuwanie nadmiernie rozwijających się drzew i krzewów, koszenie roślinności zielnej. Prace porządkowe.

12

Zagadnienia powodziowe na obszarze Parku.

Odbudowa przegrody piętrzącej na potoku Konina, stwarzającej możliwość odkładania się rumoszu skalnego, oraz utworzenie małego zbiornika retencyjnego, sprzyjającego bytowaniu fauny wodnej.

 

Załącznik 2. [ZAKRES I SPOSOBY PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ]

Załącznik nr 2

ZAKRES I SPOSOBY PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

Czynności

Sposób wykonania i zakres

Lokalizacja*

1

2

3

1. Ochrona ekosystemów leśnych.

Usunięcie krzewów i podrostów na trasie ścieżki edukacyjnej, na powierzchni 0,03 ha.

(50f)1).

 

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (czyszczenia późne), na powierzchni 0,85 ha.

(56b, 110d, 145k, 195b)2).

 

Kształtowanie ściany lasu i wnętrza dawnej polany Spaleniec, na powierzchni 0,50 ha.

(111c)2).

 

Hodowla sadzonek drzew, na powierzchni 0,12 ha.

(77d)1).

 

Szkółka leśna w ugorze, na powierzchni 0,56 ha.

(64f, 77d, 210m)1).

 

Usuwanie usychających drzew (posusz czynny) oraz korowanie ściętych świerków.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) na kornika drukarza, drwalnika paskowanego i brudnicę mniszkę, w ilości 703 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Monitoring stanu populacji kornika drukarza, drwalnika paskowanego i brudnicy mniszki za pomocą pułapek zapachowych (feromonowych), w ilości 397 sztuk.

Obszar objęty ochroną ścisłą.

 

Wyłożenie drzew pułapkowych przygotowanych z drzew połamanych i przewróconych, w ilości 75 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Mechaniczne zabezpieczanie upraw i młodników jodłowych (spiralami) przed zgryzaniem przez jeleniowate, na powierzchni 182,00 ha.

(1a, b, 2a, b, c, 3b, c, 9a, 10a, b, 11d, g, h, 18c, 22a, b, g, 23a, b, c, 31a, 32f, g, 36a, b, d, 37b, 38a, b, 39a, 42a, b, d, 43a, b, c, d, 45g, 47a, b, 48b, c, 49a, 50b, 51b, c, 52c, 56c, d, 58a, 59a, 79c, d, 80a, 85a, 108b, c, d, f, 109a, 110a, c, 114b,116a, b, 119a, b, 121a, 122b, 123c, d, 128a, 131c, d, 145h, f, 146f, 147b, 148a, 161a, b, 173a, b, 175f, 176a, b, 181h, 182f, h, i. 183i, 190b, 191a, 192a, b, 194a, 195a,197a, b, c, g, 199j)1), 201b, (203b, 206a, 207a, 208a, b, 209a, b)1).

 

Zabezpieczanie upraw i młodników jodłowych środkami zapachowymi (repelentami) przed zwierzętami, na powierzchni 46,00 ha.

(11d, h, 37b, 43b, c, 44f, 45f, 46c, 47c, d, 48a, 49f, 50c, 51 a, b, 62a, 116a, 119a, 183i, j, 191a, 192b, 196f, 198a, b, d, f, 199b, c, h, j, 201b, 207a, 208a, d, f, 209a, b)1).

 

1

2

3

 

Zabezpieczanie drzew tubami i palikami, w ilości 500 sztuk.

11d, 43b, c, 47c, d, 45f, 46c, 116a, 119a, 183i, 191a, 192b, 198f, 208a, d, f.

 

Odstrzały redukcyjne nadmiernej populacji jelenia, w ilości 45 sztuk.

Obwody Ochronne: Turbacz, Kudłoń, Suhora.

2. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych.

Wycinanie krzewów na polanach, na łącznej powierzchni 4,00 ha:

Polany:

 

2,50 ha

Bieniowe – a, b,

 

0,70 ha

Kopa – a, b,

 

0,80 ha.

Mostownica – b.

 

Koszenie mechaniczne i ręczne roślin zielnych na polanach, na łącznej powierzchni 103,09 ha:

Polany:

 

– 10,41 ha

Dwór – 210f, h, i, j, k, l, p, r,

 

– 1,23 ha

U Mikołajczyka – 162c, f,

 

– 1,90 ha

Łonna – a, b,

 

– 3,35 ha

Borysówka Dolna – a, b, d,

 

– 1,16 ha

Morgi Czajkowskie – 145i,

 

– 2,43 ha

Morgi Polackie – 145d,

 

– 1,53 ha

Hucisko Koninki – 62c, 56i,

 

– 2,65 ha

Łąki – b,

 

– 2,54 ha

Śmierdząca – a,

 

– 0,10 ha

Oberówka – 48f,

 

– 4,24 ha

Średnie – a, b,

 

– 4,08 ha

Wyżnia – a, b,

 

– 1,00 ha

Szałasisko Porębskie – a,

 

– 8,20 ha

Osada–107a, d, h, j,

 

– 1,76 ha

Gorc Porębski – a, b,

 

– 6,17 ha

Podskały – a, b,

 

– 4,41 ha

Stawieniec – b, c,

 

– 3,26 ha

Trusiówka – 77f,

 

– 4,85 ha

Bieniowe – b, e,

 

– 0,68 ha

Wolarnia – 88c,

 

– 1,54 ha

Świnkówka – 113d,

 

– 1,08 ha

Hala Długa – c,

 

– 4,18 ha

Jonkówki – a, b,

 

– 2,63 ha

Skole Pańskie – 181g, 183c,

 

– 3,80 ha

Wysznia – 182g,

 

– 1,95 ha

Zielenica, Rąbaniska – a, b,

 

– 0,84 ha

Francisyna – a,

 

– 0,90 ha

Józefowa – a,

 

– 0,96 ha

Kopa – a,

 

– 0,80 ha

Mostownica – a,

 

– 1,80 ha

Podmostownica – a,

 

– 4,77 ha

Turbaczyk – a, b,

 

– 4,72 ha

Cioski Łopuszańskie – a,

 

– 3,74 ha

Gorc Troszacki – a,

 

– 1,42 ha

Jaworzynka – a,

 

– 2,01 ha.

Kudłoń – a, b.

 

Wypas owiec i bydła na polanach, na łącznej powierzchni 85,39 ha. Jeżeli wypas nie dojdzie do skutku, to powierzchnie te zostaną wykoszone mechanicznie lub ręcznie:

Polany:

 

– 1,58 ha

Gąsiorowska – a,

 

– 8,32 ha

Hala Długa – a, b, c,

 

– 3,52 ha

Wolnica – a,

 

– 14,76 ha

Wzorowa – a, b, c, d,

 

1

2

3

 

– 0,25 ha

Oberowka – 48f,

 

– 1,84 ha

Starmaszka – a,

 

– 3,64 ha

Suhora – a, c, d,

 

– 2,27 ha

Tobołów – a,

 

– 14,49 ha

Mostownica – a, b,

 

– 11,64 ha

Jonkówki – a, b, c, d, e,

 

– 23,08 ha.

Zielenica – a, b, c, d, e, f, g, h, i.

3. Ochrona ekosystemów wodnych.

Odbudowa przegrody piętrzącej na potoku Konina.

(37g, d)1).

4. Ochrona zwierząt.

Odtworzenie miejsc rozrodu płazów przez odkopanie oraz zabezpieczenie poziomu wody w dawnych zbiornikach wodnych, w ilości 5 sztuk.

37g, 52c, 110f, 195b, 210j.

 

Konserwacja zbiorników wodnych przez ich pogłębienie, zabezpieczenie brzegów oraz zapewnienie dopływu wody i światła, w ilości 10 sztuk.

(32h, 38d, 39a, 48f, 56a, 110d, c, 196b, 210j)1).

 

Wystawienie płotków zabezpieczających przy drogach, na długości 1 400 m.

(32d, h)1), 37a, g, (38d)1), 39a, (46d, f)1), 47d, 48c, f, (49f)1), 50d, (f, 56a)1), 108f, (110f,d)1), 156b, (210h, p)1).

 

Dokarmianie ptaków w okresie zimowym, przez wyłożenie 1 600 kg karmy.

Przy budynkach wolno stojących (osady leśne).

 

Wywieszenie nowych skrzynek lęgowych dla ptaków, w ilości 140 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

5. Ochrona wartości kulturowych.

Usunięcie pojedynczych krzewów i podrostów przy alejkach w sadzie i wykoszenie roślinności zielnej w kompleksie zabytkowego parku dworskiego w Porębie Wielkiej, na powierzchni 2,45 ha.

(210f, g, h, m, n)1).

 

Uporządkowanie otoczenia miejsc pamięci narodowej przez usunięcie pojedynczych krzewów, wykoszenie fragmentów runa, utrwalenie i wyeksponowanie pozostałości po bunkrach AK z okresu 11 wojny światowej, na powierzchni 0,20 ha.

(140c)2).

 

Objaśnienia:

* Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone literą, obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną częściową podano zgodnie z mapą przeglądową Gorczańskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez ProGea Consulting w Krakowie w skali 1 : 20 000, według stanu na 1.01.1998 r.

Mapy znajdują się w siedzibie Gorczańskiego Parku Narodowego w miejscowości Poręba Wielka.

1) Zadania kontynuowane z 2002 r.

2) Zadania niewykonane w 2002 r. z braku środków finansowych i przeniesione w całości na 2003 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »