| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego Gór Stołowych

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się roczne zadania ochronne dla Parku Narodowego Gór Stołowych na 2003 r.
§ 2.
Roczne zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: Cz. Śleziak

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 130, poz. 1112.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 27 marca 2003 r. (poz. 742)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

Lp.

Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Sposoby eliminacji zagrożeń

1

2

3

1

Erozja gleby na szlakach zrywkowych i turystycznych.

Zabudowa przeciwerozyjna zagrożonych obszarów.

2

Nieprawidłowy skład gatunkowy drzewostanów w stosunku do siedliska, nieprawidłowa struktura przestrzenna w drzewostanach sztucznego pochodzenia.

Regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów. Stwarzanie warunków do powstania odnowienia naturalnego i sztucznego dla gatunków drzew zgodnych z siedliskiem. Hodowla sadzonek drzew do nasadzeń na powierzchniach leśnych.

3

Zamieranie drzewostanów iglastych na skutek żerów owadów.

Wykładanie pułapek na owady. Korowanie drewna. Usuwanie drzew połamanych oraz wywróconych.

4

Uszkadzanie odnowień i młodników przez jeleniowate.

Grodzenie upraw. Zabezpieczanie młodników środkami zapachowymi (repelentami). Redukcja jeleniowatych.

5

Zarastanie (sukcesja) ekosystemów łąkowych niepożądanymi gatunkami roślin.

Koszenie mechaniczne i ręczne wraz z usuwaniem pokosu oraz usuwanie drzew i krzewów.

6

Niska liczebność populacji niektórych gatunków ptaków.

Wywieszanie budek lęgowych, w celu zwiększenia populacji gatunków ptaków gniazdujących w dziuplach.

 

Załącznik 2. [ZAKRES I SPOSOBY PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ]

Załącznik nr 2

ZAKRES I SPOSOBY PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

Czynność

Sposób wykonania i zakres

Lokalizacja*

1

2

3

1. Ochrona przyrody nieożywionej.

Zabudowa rynien erozyjnych, na łącznej długości 5 000 m.

4g, 12d, 49i, g, 41j, c, f, p, 86d, 97a, 118t, 119b, 144d–147d.

2. Ochrona ekosystemów leśnych.

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież wczesna), na powierzchni 88,95 ha.

11k, 19k, 21d, 23i, w, (83c)2), 28i, (29f)2), j, (l)2), 46m, 47b, m, o, z, 47ax, p, w, 50j, 51b, 70c, h, 73b, 89s, z, 118k, 119m, 122f.

 

Regulacja zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież późna), na powierzchni 59,55 ha.

2a, 37a, 91k, 127m, 143b, 144a.

 

Rozluźnienie zwarcia drzewostanów mające na celu udostępnienie światła dla podrostu jodłowego i bukowego (przebudowa drzewostanów), na powierzchni 50,92 ha.

(43d, x)2), 46g, (54f)2), 89t, 99i, 100c, 102a, 118t, 122l, 146j.

 

Usuwanie drzew usychających (posusz czynny), połamanych oraz wywróconych, z pozostawieniem części drzew niezagrażających zdrowotności drzewostanów (cięcia sanitarne i przygodne), na powierzchni 5 308 ha.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w młodnikach i uprawach leśnych (czyszczenia wczesne i późne), na powierzchni 20,81 ha.

4j, 28a, c, 34m, 46g, 48c, 52j, 122k, 146g.

 

Kontrolne poszukiwania larw zasnuj w glebie, na 70 stałych powierzchniach kontrolnych.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Wykładanie pułapek z płatów kory na szeliniaka, na powierzchni 6,24 ha.

(2f, 4j, 6a, 41i, 85a, b, 86a, j, 87k, 96a, 97d, 106h, m, 112g, 117k, 118a, i, 119a, b, 120b, f, 121a, c)1).

 

Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) oraz wykładanie i korowanie drzew (pułapki klasyczne) na kornika drukarza, w ilości 435 sztuk.

(2f, o, 4a, d, f1), 7f; (13o, 31f, g, 41g, f)1), (j, 42c, 48k, 54a, d, g, 55f, 56a, 62f, g, 63i, 64d, 65b, c, 67b, 70g, 71a, 72f, 75l, g, 78f, 82i, 85a, b, 87k, o, 90b, i, 91 m, 95a, g, i, 96o, 97h, l, 101a, 105b, 106b, d)1), g, h, k. (112g, 114d, g, 115)1) d, (n,117h, j, l 119l, 120b, f, g, 121a, b, c, 143b, 146f, 147d, 149k, 152d)1).

 

Ścinanie i korowanie drzew zasiedlonych przez owady.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Grodzenie upraw siatką leśną, na długości 4 500 m.

4n, 6j, 20c, 36c, 41f, 52d, 57a, 81h, 88g, 90b, 102a, 115m, (124i)2), 132a.

 

Ochrona odnowień jodłowych przed jeleniowatymi za pomocą osłon, w ilości 3 020 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

1

2

3

 

Zabezpieczanie sadzonek przed jeleniowatymi, zapachowymi środkami odstraszającymi (repelentami), na powierzchni 145 ha.

(2o, f, 3b, g, 4b, i, j, l)1), f, n, (6d)1), h, (j, 7f, 12i)1), j, (18f)1), 20c, (21g, 22b, 28a, b, c, 29m, 38a, i, 40i, 41 g, i, f, k, 43a, 47n, t, 48k)1), d, g, (49c, g)1), i, (50g, 51f, 53m, 54a, b, 55f, g, 56a, h, 60f, g, h, 62f, g, i, 64d, 65b, c)1), 69d, h, (70g, 72t, 74g, 75g, i, l, s, 78a, b, d, f, t)1), 80f, 81 h, (83r, k, 84d, 85a, i, 86a, 87k, 94c, 99m, 101a, 105b, 106g, k, m, 110c, 111d)1), 112c, g, k, 114d, j, n, 115a)1), d, n, (117h, j, k, 118a, b, I)1), t, (119b, 120b, f, 121b, ,j)1), c, (122a, 133j, 143a,147d,152k)1).

 

Ograniczenie liczebności jeleni i saren przez odstrzał redukcyjny – 85 sztuk jeleni i 20 sztuk saren.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Hodowla sadzonek drzew na szkółkach, na powierzchni 1,44 ha.

(10h, 15a, 39d, 43r, 51j, 68b, 138d, 144b)1).

 

Odnowienia powierzchni pod osłoną drzewostanu, dolesienia luk oraz poprawki dolesień, na łącznej powierzchni 53,85 ha.

(2o)1), 3b, (4l, j)1), f, n, (6j)1), h, (7f, 12i, j, f, 16f, 18f)1), 20c, 31g, 36c, (37n, 38a, i)1), 41f, i, 48d, g, (49c, i, 50g)1), 51f, 52d, 54c, (55g, 56h)1), 57a, (60g)1), 62j, 64d, (65b)1), 69d, h, 75t, (78a, f)1), 80f, 81h, 85i, 88g, 90b, 102a, 112c, g, k, (114d, j)1),115d, m, (r, 118a)1), t, (119a, 122a)1), 124i, 126p, 130h, g, 132a, 144c.

 

Wykaszanie roślinności zielnej w uprawach leśnych, na powierzchni 105,49 ha.

(2o, 3b)1), (4b)1), f, j, l, 6a, d, j, 7f, (12i, 18f)1), 20c, (22b)1), 31g, (37n, 38a, 39h)1), 40a, (41i, j, g, 42c, 43a, 50i, g)1), 51f, 52d, j, (55f, 56a, b, 62f, i, 63i, 64d, 65b, c, 67k)1), 69d, h, (75c, n, 77b, c, d, 78a, b, d, f, t)1), 79j, k, (80k)1), 81 h, (83k, r, 84d, 85a)1), 85i, 88g, (90i, 99m, 106g)1), 112c, g, (114d, g, j, n, 115b, d, j, m, n, r, 117h, j, k, 118a, b, c, d, i, m, l, o, 119a, b, 120a, b, f, g, 121a, b, c, f, j, l)1), 130k, g.

3. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych.

Koszenie mechaniczne łąk z usuwaniem pokosu, na powierzchni 56,14 ha.

7y, 20n, o, x, z, jx, 44b, c, f, j, p, 72h, i, (137f)1).

 

Koszenie ręczne łąk z usuwaniem pokosu, na powierzchni 6,71 ha.

20w, 72i, (131g, 137d)1).

 

Usuwanie drzew i krzewów z łąk, na powierzchni 3,00 ha.

20w, j, x, z, n, 44h, l, j.

4. Ochrona zwierząt.

Zawieszenie budek lęgowych dla sóweczki, w ilości 10 sztuk.

Obszar Parku.

 

Wykonanie platform lęgowych dla sokoła wędrownego, w ilości jednej sztuki.

Obszar Parku.

 

Zawieszenie budek lęgowych dla włochatki, w ilości 5 sztuk.

Obszar Parku.

 

Zawieszenie budek lęgowych dla nietoperzy, w ilości 10 sztuk.

Obszar Parku.

5. Ochrona przeciwpożarowa.

Remont punktu czerpania wody.

(61k)1).

 

Wykaszanie pasów przeciwpożarowych o szerokości 4 m, na długości 3 000 m.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Objaśnienia:

* Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapą przeglądową Parku Narodowego Gór Stołowych, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu w skali 1 : 25 000, według stanu na 1.01.1999 r., nr 611.1.2-7.

Podział na pododdziały oznaczone literą oraz obszary objęte ochroną częściową przyjęto zgodnie z mapą gospodarstwa ochronnego Parku Narodowego Gór Stołowych, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu w skali 1 : 20 000, według stanu na 1.01.1999 r., nr 611.1.2-7.

Mapy znajdują się w siedzibie Parku Narodowego Gór Stołowych w miejscowości Kudowa-Zdrój.

1) Zadania kontynuowane z 2002 r.

2) Zadania niewykonane w 2002 r. z braku środków finansowych i przeniesione w całości na 2003 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »