| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Narwiańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się roczne zadania ochronne dla Narwiańskiego Parku Narodowego na 2003 r.
§ 2.
Roczne zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: Cz. Śleziak

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 130, poz. 1112.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 27 marca 2003 r. (poz. 746)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

Lp.

Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Sposoby eliminacji zagrożeń

1

2

3

1

Spadek różnorodności gatunkowej ryb.

Regulacja składu gatunkowego i struktury wiekowej populacji ryb w rzece Narwi przez zarybianie gatunkami drapieżnymi.

2

Zanikanie niektórych gatunków roślin zielnych w następstwie zaniku pastwisk.

Wykaszanie traw i turzycowisk celem utrzymania pożądanych gatunków roślin.

3

Naturalne pojawianie się trzciny (sukcesja), na terenach zajmowanych przez szuwar turzycowy.

Wykaszanie trzciny.

4

Występowanie szkodliwych owadów w drzewostanach.

Stała obserwacja liczebności owadów.

5

Duża śmiertelność płazów na drogach publicznych.

Zabezpieczanie miejsc przekraczania dróg przez płazy.

 

Załącznik 2. [SPOSOBY I ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ]

Załącznik nr 2

SPOSOBY I ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

Czynność

Sposób wykonania i zakres

Lokalizacja*

1

2

3

1. Ochrona ekosystemów leśnych.

Kontrolne poszukiwania owadów w ściółce, w ilości 2 prób.

Obszar objęty ochroną częściową.

2. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych.

Koszenie trzciny, na powierzchni 285,00 ha, z wywozem biomasy. Koszenie trawy, na powierzchni 48,00 ha, z wywozem biomasy.

Obwody Ochronne: Kruszewo, Kurowo, Łapy.
(Obwody Ochronne: Łapy, Kurowo)1).

3. Ochrona ekosystemów wodnych.

Zarybianie narybkiem suma**, w ilości 35 kg.
Zarybianie narybkiem szczupaka**,
w ilości 50 kg.

Rzeka Narew w granicach Parku.

Rzeka Narew w granicach Parku.

4. Ochrona zwierząt. Ochrona płazów.

Przenoszenie płazów, montaż folii uniemożliwiającej wchodzenie płazów na drogę, na długości 2 000 m.

Przejścia przez drogę Białystok–Wysokie Mazowieckie w rejonie wsi Bokiny.

 

Objaśnienia:

* Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone literą, obwody ochronne oraz na obszary objęte ochroną częściową i krajobrazową podano zgodnie z mapami ewidencyjnymi numer:

– 245,143

– 245,321

– 245,322

– 245,323

– 245,324

– 245,341

– 245,342

– 245,344

Narwiańskiego Parku Narodowego, sporządzonymi przez Polskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Warszawie w skali 1:10 000, według stanu na 9.05.2001 r.

Mapy znajdują się w siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie.

** Zarybianie powinno być dokonane w oparciu o materiał zarybieniowy o cechach właściwych dla lokalnych populacji ryb, w celu stabilizacji składów jakościowych i ilościowych populacji ryb występujących na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego.

1) Zadania kontynuowane z 2002 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »