| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Pienińskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, póz. 1079, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się roczne zadania ochronne dla Pienińskiego Parku Narodowego na 2003 r.
§ 2.
Roczne zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: Cz. Śleziak

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 130, poz. 1112.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 27 marca 2003 r. (poz. 748)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

Lp.

Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Sposoby eliminacji zagrożeń

1

2

3

1

Wydeptywanie pokrywy glebowej, niszczenie roślin i powodowanie erozji gleby przez pieszych.

Wykonanie zabezpieczeń technicznych lub biologicznych, remont nawierzchni uszkodzonych odcinków szlaków.

2

Zmniejszenie odporności drzewostanów w wyniku działania owadów, rozwoju grzybów pasożytniczych.

Prognozowanie występowania owadów; wykładanie pułapek na owady. Korowanie ściętych drzew. Wyszukiwanie i usuwanie drzew zasiedlonych przez owady i grzyby.

3

Uszkodzenia w młodym pokoleniu lasu spowodowane przez jelenie i sarny.

Grodzenie upraw.
Zabezpieczanie upraw środkami zapachowymi (repelentami).
Ograniczenie liczebności jeleni.

4

Niezgodny z siedliskiem skład gatunkowy drzewostanów.

Hodowla materiału sadzeniowego z nasion zebranych w ekosystemach leśnych Parku. Regulacja składu gatunkowego i struktury drzewostanów; zakładanie upraw leśnych oraz wprowadzanie poprawek i uzupełnień sadzonkami drzew i krzewów zgodnymi z siedliskiem. Pielęgnacja upraw, odnowień naturalnych i młodników.

5

Degradacja i zanikanie bogatych ekosystemów łąkowych spowodowane zaprzestaniem użytkowania.

Koszenie łąk, usuwanie biomasy oraz kontrolowane spalanie biomasy.

 

1

2

3

6

Zanikanie ekosystemów pastwiskowych.

Kulturowy wypas owiec.

7

Zanikanie terenów wilgotnych i podmokłych.

Ograniczenie poboru wody z ujęć na terenie Parku. Zabezpieczenie przed wydeptywaniem miejsc pojenia owiec.

8

Naturalne pojawienie się drzew i krzewów na cennych przyrodniczo ekosystemach nieleśnych.

Usunięcie drzew i krzewów z ekosystemów nieleśnych.

9

Niszczenie upraw rolnych przez dziki.

Ograniczanie liczebności dzików.

10

Zanikanie populacji rzadkich oraz zagrożonych gatunków roślin.

Hodowla zachowawcza rzadkich oraz zagrożonych gatunków roślin w szkółkach. Deponowanie materiału nasiennego w banku nasion.

11

Masowy pojaw gatunków roślin obcego pochodzenia.

Eliminacja barszczu Sosnowskiego.

12

Zagrożenie populacji sokoła wędrownego.

Zasiedlanie na terenie Parku sokoła wędrownego, wyhodowanego w sztucznych warunkach (program realizowany w ramach akcji ogólnopolskiej).

13

Wysoka śmiertelność płazów na drogach oraz zanikanie ich miejsc rozrodu.

Wykonanie zabezpieczeń wzdłuż drogi, w miejscu migracji płazów, oraz utrzymanie sztucznych miejsc rozrodu płazów.

14

Zagrożenie populacji niepylaka apollo.

Realizacja opracowanego przez Park programu odtworzenia populacji niepylaka apollo.

15

Zagrożenie dzikich gatunków pszczół.

Tworzenie sztucznych gniazd i bazy żerowej.

16

Zanikanie tradycyjnych form budownictwa i architektury.

Wykonanie remontu wybranych obiektów kulturowych.

 

Załącznik 2. [SPOSOBY I ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ]

Załącznik nr 2

SPOSOBY I ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

Czynność

Sposób wykonania i zakres

Lokalizacja*

1

2

3

1. Ochrona przyrody nieożywionej i gleb.

Montaż krawężnika kamiennego, przepustów drewnianych i uzupełnienie nawierzchni, wykonanie zabezpieczeń przed osuwaniem się ziemi, uzupełnienie lub wymiana barier metalowych, ręczne donoszenie i ubijanie materiału, na powierzchni szlaku, na odcinku 500 m.

Fragmenty szlaku niebieskiego i zielonego: na Krasie, od Polany Szopka w stronę Wielkiej Doliny, od Czertezika w stronę Burzany oraz od Burzany w stronę Ociemnego Wierchu; szlak czerwony na całej długości.

 

Kontynuacja remontu dojścia do galerii widokowej na Okrąglicy, wykonanie pomostu i barier, na długości około 100 m.

26L1 (Trzy Korony).

 

Remont drogi do Krasu, polegający na podniesieniu korpusu drogi i wykonaniu nawierzchni, na długości około 100 m.

3y (Droga do Krasu na odcinku za Zerwanym Mostem).

 

1

2

3

 

Remont dróg dojazdowych do łąk, na długości około 1 000 m.

Fragmenty dróg:

– na Szopkę (rejon Bajkowego Gronika, Pienińskiego Potoku, Polany Stolarzówka),

 

 

– droga na Wielką Dolinę (Wymiarki).

2. Ochrona ekosystemów leśnych.

Sadzenie gatunków drzew liściastych i iglastych pod koronami drzew (przebudowa drzewostanów), na powierzchni 1,50 ha.

44h, 53d1, w.

 

Przygotowanie powierzchni pod uprawy leśne przez usunięcie niepożądanych krzewów, na powierzchni 1,10 ha.

(44a)1), j, k, l.

 

Ręczna pielęgnacja gleby w uprawach leśnych, na powierzchni 30,00 ha.

(3h1)1), 4k, 29b, c, 30a, b, f, g, j, k, l, 34h, i, j, o, r, s, 35a, c, 36b, d, 42i, 44a, j, k, l, 45a, b, c, d, f, g, i, j, k, 46z, 47b, c, d, f, g, h, i, l, 48a, b, d, i, j, h, 49c, d, f, 50a, b, c, k, 52a, c, d, f, g, h, i, 53, 84x.

 

 

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (czyszczenia wczesne), na powierzchni 5,50 ha.

44b, 46g, w, 50h.

 

Kontrolne poszukiwanie larw zasnuj, na wyznaczonych powierzchniach, w 19 jednostkach kontrolnych.

(1 i, n, o, 2b, 3f, o, 4a, 6f, 7m, 30i, 32n, 36c, 37f, 41n, 42I, 45c, 46g, 48g, 49f)1).

 

Wyłożenie drzew pułapkowych na korniki, w ilości 18 sztuk.

(Obwody Ochronne: Macelowa Góra, Pieninki, Zielone Skałki)1).

 

Wyłożenie pułapek zapachowych (feromonowych) na korniki jodły i świerka, w ilości 99 sztuk.

(Obwody Ochronne: Macelowa Góra, Pieninki, Zielone Skałki)11.

 

Wyznaczenie i usunięcie drzew zaatakowanych przez owady i grzyby, na powierzchni 504,58 ha.

(Obszar objęty ochroną częściową)1).

 

Grodzenie upraw leśnych, na powierzchni 1,50 ha.

44h, 53d1, w.

 

Zabezpieczenie przed jeleniami i sarnami upraw leśnych środkami zapachowymi (repelentami), na powierzchni 20,00 ha.

(29b, c, 34r, s, 35c, 36b)1), g, 42k, l, m, 44f, g, h, j, k, 45a, (b, c, d, f, i, j, k)1), 46g, p, w, 47b, d, g, h, i, l, 48a, b, d, h, i, j, 49c, d, f, (50a, b, c)1), 51c, d, h.

 

Usuwanie połamanych i wywróconych drzew, z pozostawieniem części drzew niezagrażających zdrowotności drzewostanów (wiatrołomy, śniegołomy, wywroty), w ilości około 580 m3.

(29, 30)1), 34, 35, 36, 42, 44, 45, 46, (47)1), 38, 49, 50, 51, 52.

 

Odstrzał redukcyjny jeleni, w ilości 5 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

3. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych.

Usuwanie krzewów i drzew z ekosystemów łąkowych, usuwanie maliniaków, na powierzchni 0,38 ha.

(6k, l, j)1), 11a, 17c, (m, r, t)1).

 

1

2

3

 

Koszenie na powierzchni 58,00 ha:
– mechaniczne dużych kompleksów łąkowych, z pozostawieniem części niewykoszonej (pasy ekologiczne),

3 (działki na Krasie), 5a, 6b, 7i, 8b, i, 11a, 12m, 13a, n, 16g, 17c, m, r, t, 18c, f, h, j, 26j, 28b, 29d, 30o, 32b1, d, j1, i1, l, s, t, 33g, j, 37l, 41f, 44i, 45g, 46k, l, x, y, 51a, b, i, 55a, d, f, k, j.

 

– ręczne małych polan śródleśnych (głównie ziołoroślowych) i podmokłych miejsc na dużych polanach.

 

 

Usuwanie niepożądanych krzewów i drzew pojawiających się w sposób naturalny w zespole muraw, na powierzchni 0,20 ha.

(51I)1).

 

Tradycyjny wypas owiec w kompleksie pastwiskowym Majerz, na powierzchni 52,00 ha.

(55c, g, i, 56a, f)1).

 

Uzupełnienie ogrodzenia w kompleksie pastwiskowym Majerz oraz dostosowanie źródlisk do pojenia owiec – 3 miejsca pojenia.

(56)1).

 

Odstrzał redukcyjny dzików, w ilości 7 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

4. Ochrona roślin.

Pozyskanie i przekazanie nasion 10 gatunków roślin zielnych do banku nasion.

Obszar Parku.

 

Mechaniczne zwalczanie roślin inwazyjnych (barszczu Sosnowskiego), występujących na żwirowiskach i brzegach rzeki.

Rzeka Dunajec.

5. Ochrona zwierząt.

Przygotowanie gniazda adaptacyjnego oraz wypuszczenie na wolność młodych sokołów wędrownych, w ilości do 5 sztuk.

(Obszar Parku)1).

 

Rozstawienie siatki wzdłuż drogi, na długości 600 m.

(Obwód Ochronny Macelowa Góra)1).

 

Utrzymanie dwóch stawów, służących jako miejsca rozrodu płazów.

Obwód Ochronny Zielone Skałki.

 

Kontynuacja hodowli niepylaka apollo – uzyskanie jaj do dalszej hodowli, w ilości minimum 500 sztuk. Wypuszczenie w terenie wyhodowanych motyli.

(Krościenko nad Dunajcem)1).

 

Usunięcie krzewów zarastających piargi, na powierzchni 4,00 ha.

(Obwód Ochronny: Macelowa Góra i Skałki)1).

 

Utrzymanie ogródka z roślinami żywicielskimi dla dzikich pszczół, na powierzchni 0,01 ha.

Leśniczówka w Sromowcach Niżnych.

6. Ochrona wartości kulturowych.

Zabezpieczenie ruin Zamku Czorsztyn i Zamku Pieniny św. Kingi.

(51)1), 16Ac.

7. Ochrona przed pożarami.

Wykonanie punktu czerpania wody, składającego się z mostu i zapory, o wysokości około 1,50 m, na Potoku Białym.

36b.

 

Objaśnienia:

* Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz liczbą z dużą literą, pododdziały oznaczone literą oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapą przeglądową Pienińskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu – mgr inż. Zdzisław Jagiełło w skali 1:10 000, według stanu na 1.01.1999 r.

Podział na obszary objęte ochroną częściową podano zgodnie z mapą kategorii ochronności Pienińskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu – mgr inż. Zdzisław Jagiełło w skali 1:10 000, według stanu na 1.01.1999 r.

Mapy znajdują się w siedzibie Pienińskiego Parku Narodowego w miejscowości Krościenko nad Dunajcem.

1) Zadania kontynuowane z 2002 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »