| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się roczne zadania ochronne dla Poleskiego Parku Narodowego na 2003 r.
§ 2.
Roczne zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: Cz. Śleziak

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 130, poz. 1112.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 27 marca 2003 r. (poz. 749)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

Lp.

Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Sposoby eliminacji zagrożeń

1

2

3

1

Niewłaściwy skład gatunkowy i przestrzenny drzewostanów.

Regulacja struktury drzewostanów, wprowadzanie podsadzeń gatunkami drzew liściastych.

2

Zagrożenie drzewostanów sosnowych przez hubę korzeniową.

Usuwanie drzew osłabionych, dolesianie luk i przerzedzeń gatunkami drzew liściastych.

 

1

2

3

3

Występowanie szkodliwych owadów.

Prognozowanie występowania szkodliwych owadów, korowanie drewna zasiedlonego, usuwanie drzew zasiedlonych, wykładanie pułapek na owady.

4

Szkody powodowane przez jelenie, sarny i łosie.

Zabezpieczanie mechaniczne drzew przed uszkodzeniami.

5

Występowanie gatunków obcego pochodzenia w drzewostanach Parku.

Usuwanie czeremchy amerykańskiej, dębu czerwonego i robinii akacjowej.

6

Pożary lasów.

Oranie pasów przeciwpożarowych (mineralizacja) i usunięcie materiału łatwopalnego z tych pasów.

7

Obniżanie się poziomu wód w jeziorach i torfowiskach, zanikanie okresowych rozlewisk wodnych.

Remonty i konserwacja przetamowań i grobli.

8

Zarastanie torfowisk drzewami i krzewami.

Usuwanie drzew i krzewów oraz ich odrośli z terenów torfowiskowych.

9

Wydeptywanie roślinności na ścieżkach przyrodniczych poprowadzonych wśród torfowisk.

Remonty kładek i pomostów.

10

Zarastanie łąk niepożądanymi gatunkami roślin zielnych.

Koszenie łąk.

11

Zmniejszenie dopływów wody do stawów, spowodowane zarastaniem i zamulaniem rowów doprowadzających wodę.

Ręczne oczyszczanie rowów doprowadzających wodę do stawów.

12

Okresowe (zimowe) zmniejszanie zawartości tlenu w wodach jezior i stawów Parku, powodujące obumieranie ryb.

Wykonanie przerębli i ich ciągłe oczyszczanie z lodu.

13

Pojawienie się obcych i ekspansywnych gatunków ryb: sumik karłowaty, karaś srebrzysty.

Prowadzenie kontrolnych i regulacyjnych odłowów ryb gatunków niepożądanych.

14

Zmniejszanie się liczebności populacji cietrzewia i żółwia błotnego, związane z przekształceniem i zanikiem siedlisk dla tych gatunków.

Restytucja cietrzewia. Zakup i wypuszczenie cietrzewi. Lokalizacja gniazd żółwia, hodowla młodych, ocena stanu liczebności, poprawienie warunków bytowania przez likwidację krzewów z miejsc stałego przebywania żółwi i cietrzewi. Redukcja liczebności lisów i jenotów.

15

Szkody w uprawach rolnych i leśnych powodowane przez zwierzęta leśne.

Redukcja liczebności populacji jeleni, saren i dzików.

 

Załącznik 2. [ZAKRES I SPOSOBY PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ]

Załącznik nr 2

ZAKRES I SPOSOBY PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

Czynność

Sposób wykonania i zakres

Lokalizacja*

1

2

3

1. Ochrona ekosystemów leśnych.

Wykładanie drzew pułapkowych na cetyńca oraz korowanie tych drzew w drzewostanach sosnowych, w ilości 360 sztuk.

Obszary objęte ochroną częściową.

 

1

2

3

 

Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) na cetyńca i drwalnika w drzewostanach sosnowych, w ilości 189 sztuk.

Obszary objęte ochroną częściową.

 

Usuwanie połamanych i przewróconych drzew (wywroty i złomy), z pozostawieniem części drzew niezagrażających zdrowotności drzewostanów, na powierzchni 219,87 ha.

12f, 17a, d, g, l, m, n, s, 18f, g, 63d, 77n, 78h, 80h, 81 b, 92g, 102g, 103d, 160j, 166a, 168c, 169d, 170a, 183b, 188k, 194a, 204a, 206a, 213a, 220a, b, 232b.

 

Wyznaczenie i wycięcie drzew zasiedlonych przez owady oraz pasożytnicze grzyby. Korowanie drewna zasiedlonego przez owady.

Obszary objęte ochroną częściową.

 

Obserwowanie występowania brudnicy mniszki przez wywieszenie pułapek zapachowych (feromonowych), w ilości 64 sztuk.

Obszary objęte ochroną częściową.

 

Kontrolne poszukiwania szkodników sosny na stałych powierzchniach próbnych, w ilości 84 prób.

Obszary objęte ochroną częściową.

 

Kontrolne poszukiwanie pędraków w glebie szkółki leśnej, w ilości 30 prób.

195k.

 

Utrzymywanie powierzchni szkółki leśnej w ugorze, ręczne zbieranie larw chrabąszcza, na powierzchni 0,15 ha.

195k.

 

Regulowanie składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanie (trzebież wczesna i późna), na powierzchni 93,25 ha.

5i, 9d, 15b, 19c, 27ax, 33b, h, 56c, f, 57i, 58p, 59k, 78b, 95d,j, 105b, c, 149r, s, 150f, 154n, o, 169c, 170d, 194b, f, 199g, 207a, 215i, 255g, 303b, 307m, s, 315a, f, 346i, o.

 

Przygotowanie powierzchni do odnowień – 20,65 ha.

1 h, 2o, 3c, i, 5i, 12f, 36a, f, 77l, o, 78r, 95a, d, j, 111d, 126a, 150c, f, 193h, 200j.

 

Hodowla materiału sadzeniowego drzew liściastych w szkółce, na powierzchni 1,63 ha.

(159k)1).

 

 

Przygotowanie gleby i posadzenie sadzonek drzew liściastych (odnowienia), na powierzchni 18,58 ha.

1f, h, 2m, o, 3c, i, 5i, 12f, 36a, f, 77l, o, 78r, 95a, d, j, 111g, d, 126a.

 

Przygotowanie gleby i sadzenie sadzonek drzew liściastych w lukach drzewostanów na gruntach rolnych, na powierzchni 4,42 ha.

9d, 150c, f, 193h, 200j, 221Ad, 222n.

 

Uzupełnienie sadzonkami drzew liściastych drzewostanów w miejscach ich przerzedzenia (poprawki i uzupełnienia), na powierzchni 3,16 ha.

15a, 30c, m, 31l, 77r, 78s, 105i, 106k, 111i, 112a, 165c, 167b, 195k, 199j, 200k, 302I, g, r, 304a, 374b, 371i.

 

Usunięcie drzew i krzewów gatunków obcego pochodzenia: dąb czerwony, robinia akacjowa i czeremcha amerykańska z drzewostanów, na powierzchni 5,12 ha.

(2p, 302r)1), c, 305i, 307o, 314a, 316o.

 

1

2

3

 

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach (czyszczenia późne), na powierzchni 3,08 ha.

27j, 194d, 302k, 345dx, 346f.

 

Regulacja składu gatunkowego upraw leśnych (czyszczenia wczesne), na powierzchni 2,94 ha.

(53y)2), 94f, 105n, 145k.

 

Wykaszanie roślinności zielnej w uprawach leśnych (pielęgnacja), na powierzchni 21,90 ha.

3k, (17d, g, l, m, s, 30n, 31m, l, 33f)1), 59j, o, p, 90r, 93a, g, 94a, (145n, o, 170h, 302c)1), l, g, (r)1), 305a, i, 307o, 314a, 371i, 374b.

 

Formowanie drzewek dębu przez przycięcie na bezpieńkę, na powierzchni 1,30 ha.

222d, f.

 

Spulchnianie gleby na pasach przeciwpożarowych, na długości 7,10 km.

59g, 110t, 120w, 157j, 158l, 169b, 302, 303, 305, 306, 307, 314, 315, 316, 194, 200.

 

Usuwanie suchych gałęzi zalegających na pasach przeciwpożarowych, na powierzchni 68,20 ha.

59g, 110t, 120w, 157j, 158l, 169b, 302, 303, 305, 306, 307, 314, 315, 316, 194, 200.

 

Utrzymanie przejezdności dróg dojazdowych do punktów czerpania wody, na długości 4,6 km.

Obszary objęte ochroną częściową.

 

Ustawienie tablic informacyjnych o tematyce przeciwpożarowej przy drogach i szlakach turystycznych, w ilości 30 sztuk.

Obszary objęte ochroną częściową.

 

Wykonanie nowych szlabanów – 10 sztuk.

8, 10, 11, 121, 142, 305, 306, 307.

 

Wykonanie odstrzałów redukcyjnych: jeleń – 16 sztuk, dzik – 50 sztuk, sarna – 90 sztuk.

Obszary objęte ochroną częściową.

2. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych.

Wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych oraz z lęgowisk i stanowisk żółwia błotnego, na powierzchni 128,56 ha.

(3j, l, 99a, c, f, j, 101h, 106g, h, 107j, 110g, 134d, 135k, 136c, f, h, 137c, f, n, 166g, 185h, 209c, 226j, 227d, f, 228j, 233j, 234g, k, 241k, j, cx, Ab, 243j, 244d, i, l, 255a, 308b, 304k, 310t, 313o, w, 314b, 318a, 319a, 320a, 321a, 323b, 326c, 329a, 330b, 334b, 335a, 336a, 341i, 343a, 344a, 347I, d, c, 353a, t, y, 354s, 359j, k, 360a, f, 362n, 366b, 369d, f, j, 371b, f, h)1).

 

Wykaszanie łąk w celu zachowania różnorodności biologicznej i ochrony przed zarastaniem niepożądanymi gatunkami roślin, na powierzchni 40,73 ha.

(90j, 91t)1), 98g, k, l, 99a, b, f, c, 100d, 134d, g, 135a, d, k, 188b, 241i, m, n, wx, 242g, 246d, i, h, 329d, 353h, 354f, 355i, 356k, 363b, bx, 364l.

 

Wywóz pozyskanej w 2002 r. biomasy, z powierzchni 29,18 ha.

21a, 86g, m, n, 88fx, 90j, 91t, 182a, 183a, 185, o, a, 190a, 191a, b, 193d, 260o, 313o, w, 319a, 320a, 323b, 357b, 358a, 361k, j, 371b, f.

 

1

2

3

3. Ochrona ekosystemów wodnych.

Naprawy i remonty przetamowań, grobli i mnichów, w ilości 9 sztuk.

328a, 330a, 358v, n.

 

Wykaszanie rowów melioracyjnych dwustronnie, na długości 2 575 m, i jednostronnie, na długości 880 m.

(37b, s, t, o, 39a, 201a, 203b, 208f, i, g, z, h, ax, px, jx, ix, ox)1).

 

Ręczne oczyszczanie rowów z niepożądanych roślin – doprowadzenie wody do Stawów Pieszowolskich, na długości 300 m.

(5, 6)1).

 

Prowadzenie kontrolnych i regulacyjnych odłowów ryb:

8, 10, 11.

 

– karaś srebrzysty 2 800 kg,

 

 

– sumik karłowaty 20 kg,

 

 

– szczupak 700 kg,

 

 

– lin 20 kg,

 

 

– karp 20 kg,

 

 

– okoń 15 kg.

 

 

Wykonanie przerębli i ich oczyszczanie oraz odkuwanie lodu wokół mnichów na stawach w celu umożliwienia przepływu wody.

8, 10, 11.

 

Wykonanie trzech nowych mnichów.

12c, 330a.

 

Koszenie skarp rowów w miejscach bytowania żółwia błotnego, na długości 50 m.

(66–68)1).

4. Ochrona zwierząt.

Czyszczenie budek lęgowych dla ptaków.

Wszystkie Obwody Ochronne.

 

Wprowadzenie na teren Parku cietrzewia, w ilości do 40 sztuk, przygotowanie obszaru na tokowiska (odkrzaczanie, wykaszanie).

Uroczysko Mszary.

 

Lokalizacja i ochrona gniazd żółwi przed drapieżnikami (osłony z siatki), w obrębie 4 lęgowisk, zbieranie jaj z gniazd zagrożonych i zniszczonych, hodowla młodych żółwi w okresie zimowym. Wykonanie wieży do obserwacji żółwi w okresie składania jaj.

Obwody Ochronne: Kochanowskie, Bubnów Zbójno.

 

Wykonanie odstrzałów redukcyjnych: lisa – do 100 sztuk i jenota – do 20 sztuk.

Obszary objęte ochroną częściową.

 

Wykładanie preparatu odstraszającego dziki.

Obszary objęte ochroną częściową.

 

Objaśnienia:

* Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone literą, obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną częściową podano zgodnie z mapą przeglądową Poleskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.1998 r.

Mapy znajdują się w siedzibie Poleskiego Parku Narodowego w miejscowości Urszulin.

1) Zadania kontynuowane z 2002 r.

2) Zadania niewykonane w 2002 r. z braku środków finansowych i przeniesione w całości na 2003 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

WebHat

WebHat to prężnie rozwijająca się firma tworząca interaktywny video e-learning.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »