reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się roczne zadania ochronne dla Roztoczańskiego Parku Narodowego na 2003 r.
§ 2.
Roczne zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: Cz. Śleziak

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 130, poz. 1112.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 27 marca 2003 r. (poz. 750)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

Lp.

Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Sposoby eliminacji zagrożeń

1

2

3

1

Zanieczyszczanie wód czynnikami antropogenicznymi.

Budowa kolektorów, oczyszczalni ścieków i kanalizacji osad leśnych.

2

Drzewostany sztucznego pochodzenia, o nieprawidłowym składzie gatunkowym niezgodnym z siedliskiem, złej strukturze przestrzennej i wiekowej.

Regulacja składu gatunkowego. Dolesienie luk i przerzedzeń drzewostanu.

3

Zamieranie i słaby rozwój istniejącego odnowienia naturalnego i sztucznego.

Poprawa warunków wzrostu drzew wchodzących w skład drzewostanów.

4

Szkody w drzewostanach spowodowane przez owady oraz grzyby pasożytnicze, zakłócenie stosunków wodnych, ekstremalne temperatury, wiatr.

Usunięcie drzew opanowanych przez owady, grzyby i uszkodzonych przez wiatr. Prognozowanie występowania wzrostu populacji owadów.

5

Uszkadzanie odnowień lasu oraz upraw rolnych przez jelenie, sarny i dziki.

Zabezpieczanie upraw i odnowień naturalnych, utrzymywanie liczebności populacji zwierząt na poziomie niezagrażającym ekosystemom leśnym, uprawa poletek dla zwierząt, regulacja liczebności zwierząt.

6

Samowolny, wbrew zakazom, ruch pojazdów na obszarze Parku.

Likwidacja samowolnych wjazdów na obszarze Parku.

 

1

2

3

7

Pojawianie się niepożądanych gatunków roślin zielnych oraz drzew i krzewów (sukcesja wtórna), w nieleśnych ekosystemach lądowych.

Wycinanie niepożądanych drzew i krzewów, wykaszanie powierzchni.

8

Wypłycanie się „Stawów Echo”.

Pogłębienie stawów.

9

Śmiertelność płazów na drogach spowodowana ruchem drogowym.

Ograniczenie rozmiaru śmiertelności płazów przez zabezpieczenie tras wędrówek płazów do miejsc rozrodu.

10

Niedostępność pokarmu dla ssaków w okresie zimowym.

Dokarmianie zwierząt w okresie zalegania dużej pokrywy śnieżnej i bardzo dużych mrozów.

11

Zagrożenie populacji konika polskiego.

Prowadzenie hodowli zachowawczej konika polskiego.

12

Powstawanie konfliktów własnościowych na granicy gruntów prywatnych i gruntów Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Parku.

Utrwalanie w terenie granic Parku.

13

Naturalne niszczenie obiektów dawnej kultury materialnej.

Odtworzenie obiektów osady leśnej na Floriance.

 

Załącznik 2. [ZAKRES I SPOSOBY PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ]

Załącznik nr 2

ZAKRES I SPOSOBY PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

Czynności

Sposób wykonania i zakres

Lokalizacja*

1

2

3

1. Ochrona przyrody nieożywio­nej i gleb.

Wybudowanie kolektora ściekowego z osady Biały Słup do oczyszczalni w Zwierzyńcu.

358.

2. Ochrona ekosyste­mów le­śnych.

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież wczesna), na powierzchni 33,27 ha.

1n, r, 79f, 80k, 92i, r, 93k, n, 94i, l, o, 95l, 146c, 146h, 147f, 163c, d, i, j, 185i, 194g, m, 195k, 248a, 249b, 337k.

 

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież późna), na powierzchni 240,52 ha.

27b, 28k, l, m, 30b, 33d, 48c, 50i, 56a, 57a, 68c, j, 78f, g, 79k, 92t, w, 94f, 115g, 143g, 147b, 160a, 161b, d, g, h, i, 163b, h, 179g, 183a, g, 186y, z, 187o, r, 188d, 189b, 190a, 194h, 215f, o, 223a, b, 225a, b, c, d, f, g, h, k, o, s, x, 258a, b, c, g, i, 234c, 236i, 271b, g, i, 272a, b, g, h, 278a, b, 327f, 328b, 333a, b, c, g, j, 337c, l, m, n, s, 342a, 344b, 346d, 346f, 352a, 358a, j.

 

Odsłanianie odnowień drzew pod koro­nami drzewostanów, z jednoczesną eliminacją niepożądanych gatunków z górnej warstwy, na powierzchni 13,55 ha.

29b, 170a, 170b, 176a, 179f, 181b.

 

1

2

3

 

Usuwanie z drzewostanów drzew opanowanych przez owady oraz pasożytnicze grzyby, drzew połamanych i wywrotów (cięcia sanitarne i przygodne), z pozostawieniem części drzew niezagrażających zdrowotności drzewostanów, na powierzchni 7 266,00 ha.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Zalesienia gruntów rolnych, na obszarze 0,25 ha.

96p.

 

Dolesienia luk i przerzedzeń w drzewostanach, na powierzchni 13,12 ha.

96f, 97d, h, 98b, f; 99a, 101b, 108b, k, 109r, 112c, g, 114d, f, 124a, b, c, 125a, b, d, 130a, b, 138b, g, 139a, 266m, 281c, d, f.

 

Pielęgnowanie gleby przez wykaszanie roślinności zielnej w uprawach leśnych, na powierzchni 10,84 ha oraz dodatkowo ręczne spulchnianie gleby wokół sadzonek z wyłożeniem płytek ochronnych, w ilości 203 390 sztuk.

28a, d, 94y, bx, fx, ix, 96f, p, 97d, h, 98b, c, f, 99a, b, 100a, b, 101b, f, h, 108b, k, 109r, 112c, g, 113a, b, c, d, 114d, f, 121c, d, h, i, 122h, 123j, 124a, b, c, 125a, b, c, d, g, m, l, h, k, 130a, b, 138b, g,139a, 266m, 281c, d, f, 358g, 362d.

 

Usuwanie niepożądanych gatunków drzew (czyszczenia wczesne), na powierzchni 15,48 ha.

1c, 94fx, 107a, b, 123d, i, 206f, 208j, 253i, j, 281k, 362h.

 

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (czyszczenia późne), na powierzchni 100,41 ha.

54d, 75g, 91d, 126c, 133c, 137f, g, 163a, 174b, 182c, 186l, 195ax, 207i, 215m, n, o, 222c, 223o, 224i, k, 225a, b, c, d, f, g, h, k, o, s, x, 231d, 261d, 287a, d, 290r, 344b.

 

Przygotowanie gleby do odnowienia lasu przez usunięcie gałęzi i krzewów, na powierzchni 38,12 ha.

82n, i, 83l, 84f, 85c, 86d, c, 96f, 97d, h, 98b, f, 99a, 101b, 108b, k, 109r, 111a, b, 112c, g, 114d, f, 121f, 122m, n, o, 123s, p, r, 124a, b, c, d, f, 125a, b, d, 129b, 130a, b, 138b, g, 139a, 140a, 183g, h, 184a, b, 186b, 276b.

 

Pielęgnacja pojedynczych drzewek w uprawach leśnych, w ilości 13 600 sztuk.

94ix, 96n, 107a, b, 253i, j, 281k, 291d, 292c, 294a, 362d.

 

Hodowla sadzonek drzew i krzewów w szkółce leśnej, na powierzchni 1,75 ha.

142a, 180b, 140a; 252f, 232d, 262a, 312b, 350a.

 

Kontrolne poszukiwania owadów, na 141 powierzchniach próbnych.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Wykładanie i kontrola pułapek zapachowych (feromonowych) na:

Obszar objęty ochroną częściową.

 

– brudnicę mniszkę, w ilości 57 sztuk,

 

 

– zwójkę zieloneczkę, w ilości 12 sztuk.

 

 

Zabezpieczanie przed jeleniowatymi upraw leśnych i odnowień naturalnych przy użyciu środków zapachowych (repelentów), na powierzchni 37,67 ha.

28a, d, 94bx, 96f, n, p, 97d, h, 98b, c, f, 99a, b, 100ab, 101b, f, h, 107a, b, 108b, k, 109r, 121a, c, h, i, 122h, i, 123j, 124a, b, c, 125a, b, c, d, g, h, l, k, m, 112c, g, 113a, b, c, d, 114a, d, f, 130a, b, 138b, g, 139a, 185, 186, 193, 194, 203, 204, 206, 212b, 291d, 292c, 294g, 301g, 310c, 346c, 349c, 350a, 362d.

 

1

2

3

 

Mechaniczne zabezpieczanie (osłonki) sadzonek drzew przed zwierzętami na uprawach leśnych i w odnowieniach naturalnych, w ilości 7 460 sztuk.

1c, 12a, b, 95o, 94xi, 96n, p, 107a, b, 110j, k, n, o, r, y, 122a, c, d, 123a, b, d, 185,186, 193, 194, 203, 204, 206, 362h.

 

Zabezpieczanie upraw leśnych przed jeleniowatymi, przez ogrodzenie powierzchni – 1,01 ha.

266m, 281c, d, f.

 

Likwidacja ogrodzenia szkółki o długości 353 m.

291d.

 

Spulchnianie gleby na pasach przeciwpożarowych, na długości 1 000 m.

182a, b.

 

Usuwanie martwych drzew, gałęzi i chrustu – wykonanie pasów przeciwpożarowych (typu A), na długości 42,72 km.

Powierzchnie przyległe do dróg publicznych przecinających Park.

 

Usuwanie martwych drzew, gałęzi i chrustu, w celu umożliwienia wykonania pasów przeciwpożarowych (typu C), na powierzchni 121,72 ha.

Powierzchnie przyległe do dróg i torów kolejowych przecinających Park.

 

Wykopanie rowów, w celu zlikwidowania zbędnych wjazdów do Parku, na długości 460 m.

Tereny przy granicy Parku.

 

Regulacja liczebności zwierząt, przez odstrzał redukcyjny w ilości: 12 sztuk jeleni i 27 sztuk dzików.

Obszar objęty ochroną częściową.

3. Ochrona nieleśnych ekosyste­mów lądowych.

Powstrzymanie naturalnego pojawienia się roślinności niepożądanych gatunków na łąkach i pastwiskach przez: koszenie, wycinanie samosiewów drzew i krzewów oraz wypas, na powierzchni 8,85 ha.

68l, 78k, 79gh, 81h, 93a, h, 188h, 190m, 199g, 289l.

4. Ochrona ekosyste­mów wodnych.

Pogłębienie „Stawów Echo”, na powierzchni 20,60 ha oraz rowu doprowadzającego wodę, na długości 1,18 km.

195, 204–206, 217.

5. Ochrona roślin.

Ochrona stanowisk występowania roślin chronionych, przez eliminowanie roślin niepożądanych gatunków (niecierpek drobnokwiatowy).

223, 235, 246, 259, 273, 289, 290, 302.

6. Ochrona zwierząt.

Zbieranie i przenoszenie płazów w celu ograniczenia ich śmiertelności, montowanie zapór przy drogach, na długości 1 223 m.

109, 127, 196, 207.

 

Uzupełnianie mikroelementów oraz wykładanie karmy, w ramach interwencyjnego dokarmiania zwierząt w okresie zalegania grubej pokrywy śniegu, w ilości do 6 750 kg.

42d, 113d, 159d, 200, 214, 244, 252, 259, 270, 286, 303, 304, 346.

 

Redukcja stanu zwierząt powodujących rozprzestrzenianie się chorób, w ilości do 40 sztuk (jenot, lis).

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Uprawa poletek zaporowych dla jeleniowatych i dzików, na powierzchni 10,35 ha.

21f, 66p, 83c, 84d, 119j, 122l, 200a, 237i, 302d, 312f/313d.

 

Przygotowanie i wykładanie paszy oraz opieka weterynaryjna nad stadem podstawowym konika polskiego w hodowli zachowawczej, o liczebności 36 sztuk.

185–187,193–195, 203–205, 278, 295.

7. Ochrona wartości kulturo­wych.

Techniczne odtworzenie obiektów osady leśnej we Floriance wraz z układami wodnymi i zarzewieniami.

276–277, 293.

 

Objaśnienia:

* Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz pododdziały oznaczone literą podano zgodnie z mapą gospodarczą Roztoczańskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Lublinie w skali 1:5 000, według stanu na 1.01.2001 r.

Podział na obwody ochronne podano zgodnie z mapą przeglądową Roztoczańskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Lublinie w skali 1:10 000, według stanu na 1.01.1999 r.

Podział na obszary objęte ochroną częściową przyjęto zgodnie z mapą pod tytułem „Strefy działań ochronnych”, sporządzoną przez zespół autorski syntezy planu ochrony w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.1999 r.

Mapy znajdują się w siedzibie Roztoczańskiego Parku Narodowego w miejscowości Zwierzyniec.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama