reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się roczne zadania ochronne dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na 2003 r.
§ 2.
Roczne zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: Cz. Śleziak

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i N r 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. N r 130, poz. 1112.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 27 marca 2003 r. (poz. 752)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

 

Lp.

Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Sposoby eliminacji zagrożeń

1

2

3

1

Wydeptywanie pokrywy glebowej przez pieszych.

Konserwacja szlaków turystycznych, wykonanie zabezpieczeń technicznych w postaci barier, palisad, kładek i ogrodzeń żerdziowych.

2

Erozja wodna gleb.

Uzupełnienie ubytków poerozyjnych. Kierowanie spływającej wody do wnętrza drzewostanów.

3

Zniekształcona struktura gatunkowa, wiekowa i przestrzenna drzewostanów.

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach.

4

Zamieranie jodły w starych drzewostanach.

Inicjowanie odnowień naturalnych.

5

Obumieranie drzew oraz drzewostanów na skutek żerów owadów oraz pasożytniczych grzybów.

Usuwanie drzew opanowanych przez owady i grzyby.
Wykładanie pułapek na owady.
Poszukiwania owadów w ściółce.

6

Kradzieże drewna oraz kłusownictwo.

Wykonanie nowych i konserwacja istniejących rowów granicznych, likwidacja miejsc nielegalnych wjazdów, zabezpieczanie najcenniejszych fragmentów Parku ogrodzeniami żerdziowymi.

7

Naturalne pojawianie się drzew oraz krzewów niepożądanych gatunków w ekosystemach nieleśnych.

Usuwanie drzew i krzewów, wykaszanie roślinności zielnej w celu powstrzymania zarastania ekosystemów nieleśnych.

8

Okresowe wysychanie cieków i zbiorników wodnych na terenie Parku.

Wykonanie urządzeń (zastawek) zatrzymujących odpływ wód w okresie suszy.

 

Załącznik 2. [ZAKRES I SPOSOBY PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ]

Załącznik nr 2

ZAKRES I SPOSOBY PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

 

Czynności

Sposób wykonania i zakres

Lokalizacja*

1

2

3

1. Ochrona przyrody nieożywionej.

Ochrona pokrywy glebowej w otoczeniu miejsc wypoczynkowych, szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych.

Profilowanie dróg i szlaków turystycznych, uzupełnienie ubytków poerozyjnych, naprawa rowów od pływowych i przepustów, wykonanie rowków odpływowych, kierujących wodę do wnętrza lasu, na stromych odcinkach szlaków turystycznych i dróg leśnych, łącznie na długości 15,1 km.

Obwody Ochronne: Święty Krzyż, Chełmowa Góra, Podgórze, Święta Katarzyna, Klonów.

 

Wykonanie palisad drewnianych uniemożliwiających wjazd do Parku, na długości 10 m.

(Obwód Ochronny Święta Katarzyna)1).

 

Budowa kładek nad ciekami wodnymi i w miejscach podmokłych, łącznie na długości 40 m.

Obwód Ochronny Święta Katarzyna.

2. Ochrona ekosystemów leśnych.

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież wczesna), na powierzchni 13,69 ha.

215b, 230m, n, 264d.

 

Regulacja składu gatunkowego, zagęszczenia drzew w drzewostanach oraz odsłanianie odnowień naturalnych w drzewostanach, na powierzchni 163,14 ha.

5c, 17j, k, 22c, k, 23f, h, i, k, 24b, c, d, 25b, c, 41a, i, 43d, 56h, 61d, 62b, c, 74b, 185t, 213n, 214d, 222a, 229a, 244c, 255a, 263f, 275a, c.

 

Usuwanie drzew opanowanych przez owady oraz pasożytnicze grzyby, połamanych oraz wywróconych, z pozostawieniem części drzew niezagrażających zdrowotności drzewostanów (cięcia sanitarne i przygodne).

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w młodnikach (czyszczenia późne), na powierzchni 51,56 ha.

22c, j, 23f, i, 24d, 56h, 74b, 87a, 93a, 94w, 99a, 180b, 188b.

 

Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) na drwalnika paskowanego, cetyńca większego, kornika drukarza, zwójkę zieloneczkę i krobika modrzewiowca, w ilości 93 sztuk.

Na obszarze objętym ochroną częściową.

 

Kontrolne poszukiwania owadów w ściółce leśnej, w ilości 29 prób.

Obwody Ochronne: Chełmowa Góra, Dąbrowa, Podgórze, Święta Katarzyna, Klonów, Psary.

 

Prognozowanie występowania zwójek jodłowych na podstawie wcześniej przygotowanych części gałązek jodłowych, w ilości 15 prób.

67a, 91d, 98a, 105b, 164b, 172d, 177a, 184b, 194b, 202b, 202c, 202f, 204a, 208b, 209b.

 

Wykopanie rowu granicznego, o długości 607 m.

12a, 22a, 74b, 210b.

 

 

Konserwacja istniejących rowów granicznych przez ich pogłębienie i naprawienie uszkodzonych skarp, na długości 4 601 m.

1a, 2a, 3a, 31a, c, d, 74c, 88a, 97a, 179c, 191f, 192f, g, h, 211a, 212a, 213j, k, 214a, b, 215a, 216a, 217a, 218a, 219a, b, 220a, 221a, b, 227b, 228a, b, 245b, 255c, g, 256n, 264c, f, 267a, b.

 

 

Likwidacja zbędnych wjazdów do lasu przez wykopanie rowów poprzecznych, na długości 1 170 m.

Cały obszar Parku.

 

3. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych.

Usunięcie niepożądanych gatunków drzew i krzewów, wykoszenie roślinności zielnej oraz wywiezienie pokosu z łąk, na powierzchni 53,69 ha.

11h, k, 22h, i, 23Pb, Pd, 26Pa, Pc, 29m, 39f, 40h, 41 n, p, 42a, 44c, i, j, k, l, 44Pg, Ph, Pj, Pn, Po, 45b, f, h, i, k, l, 45Pb, Pc, d, Pf, Pg, Ph, Pi, Pk, 55c, 56j, 58c, 59d, 60c, j, 61c, 62a, 70d, 115j, 236a, "Borowa", "Wielka Łąka".

 

4. Ochrona ekosystemów wodnych.

Wykonanie dwóch zastawek drewniano-ziemnych na cieku wodnym.

Wykonanie zastawek faszynowo-ziemnych na ciekach wodnych, w ilości 8 sztuk.

40h, 54f.

 

Obwód Ochronny Podgórze.

 

5. Ochrona roślin.

Odsłanianie 289 stanowisk cisa przez wycinanie niepożądanych gatunków krzewów.

26f, k, 29b, g, 43a, c, d, 147c, 148k, 164b, d, 189h.

 

 

Zapobieganie pojawianiu się niepożądanych gatunków roślin (sukcesji) przez ich wykaszanie, wokół stanowisk: pełnika europejskiego, goryczki wąskolistnej i nasięźrzała pospolitego oraz wywiezienie pokosu, na powierzchni 2,20 ha.

43b, g, 54b, 58a, 59g, i, 71b, 72a, 73b, n, 115k.

 

 

Postawienie barier i zasadzenie krzewów w celu likwidacji nielegalnych ścieżek w Parku, na długości 40 m.

W Obwodach Ochronnych: Święty Krzyż, Święta Katarzyna.

 

Objaśnienia:

* Podział na oddziały oznaczone liczbą, liczbą i dużą literą oraz pododdziały oznaczone literą podano zgodnie z mapą gospodarczą Świętokrzyskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie w skali 1 : 5 000, według stanu na 1.01.1997 r., arkusze numer 1-19.

Podział na obwody ochronne podano zgodnie z mapą przeglądową Świętokrzyskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Warszawie w skali 1 : 25 000, według stanu na 1.01.1997 r. Podział na obszary objęte ochroną częściową podano zgodnie z mapą struktury przestrzennej Świętokrzyskiego Parku Narodowego na tle hipsometrii rysunek numer 14, sporządzoną przez Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania w skali 1 : 25 000, według stanu na 1.01.1997 r.

Mapy znajdują się w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w miejscowości Bodzentyn.

1) Zadanie niewykonane w 2002 r. z braku środków finansowych i przeniesione w całości na 2003 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama