reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się roczne zadania ochronne dla Wolińskiego Parku Narodowego na 2003 r.
§ 2.
Roczne zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: Cz. Śleziak

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 130, poz. 1112.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 27 marca 2003 r. (poz. 757)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

Lp.

Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Sposoby eliminacji zagrożeń

1

2

3

1

Niezgodny z siedliskiem skład gatunkowy drzewostanów. Drzewostany sztucznego pochodzenia na gruntach rolnych o nieprawidłowej strukturze wiekowej i przestrzennej.

Przebudowa drzewostanów, stworzenie warunków do powstania odnowienia naturalnego. Sztuczne wprowadzanie gatunków zgodnych z siedliskiem. Hodowla sadzonek drzew i krzewów w szkółce leśnej.

 

1

2

3

2

Zagrożenie ze strony owadów i grzybów pasożytniczych.

Wykładanie pułapek na owady. Zabezpieczenie biopreparatem pniaków po ściętych drzewach. Poszukiwania form spoczynkowych owadów w glebie.

3

Zgryzanie upraw leśnych przez jelenie i sarny.

Naprawy ogrodzeń.

4

Ekspansja trzciny pospolitej na terenie wysp delty Świny oraz na obszarze Drożkowych Łąk.

Mechaniczne i ręczne wy kasza nie trzciny.

5

Zagrożenie rzadko występujących chronionych gatunków roślin zielnych przez pojawienie się krzewów i innych pospolitych gatunków roślin.

Usuwanie krzewów i niepożądanych gatunków roślin.

6

Zanikanie objętych ochroną gatunkową roślin zielnych na wilgotnych łąkach, z powodu zaniechania gospodarczego użytkowania łąk.

Wykaszanie traw i wywóz biomasy.

7

Wydeptywanie roślinności przez ludzi.

Wykonanie zabezpieczeń technicznych (barier i płotków drewnianych), uniemożliwiających ruch turystyczny poza wyznaczonymi szlakami.

8

Zanikanie zwierząt objętych ochroną gatunkową.

Restytucja puchacza. Hodowla zachowawcza żubra.

9

Zagrożenie pożarowe.

Usuwanie materiałów łatwopalnych z zagrożonych terenów, wzdłuż szlaków turystycznych i dróg publicznych. Mineralizacja pasów przeciwpożarowych.

 

Załącznik 2. [ZAKRES I SPOSOBY PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ]

Załącznik nr 2

ZAKRES I SPOSOBY PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

Czynności

Sposób wykonania i zakres

Lokalizacja*

1

2

3

1. Ochrona ekosystemów leśnych.

Oranie pasów przeciwpożarowych, na długości 47,15 km, i usunięcie materiałów łatwopalnych, na powierzchni 236,00 ha.

(7-18, 25-30, 32-34, 35b, 36-40, 45, 46, 47k, 48, 49, 67, 68, 69a, p, 70k, l, 71j, 75c, 88-90, 90g, 91f, 92g, 106, 107,109,109d, s, o, p, 110An, Aw, 111k, n, 112c, 116-118, 128b, 129-132)1).

 

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież wczesna), na powierzchni 4,28 ha.

69j, w, 85g, 131h.

 

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież późna), na powierzchni 273,17 ha.

8f, 18i, j, 19f, i, 30i, 31c, 34g, h, 45d, 46f, 47c, 51d, 56d, 57k, 58c, f, 62o, t, w, 63h, 65k, 67f, 83f, 69c, d, h, 70b, c, 71 g, 73a, 74a, d, 77b, 85c, 88d, 91c, f, 92a, 101f, fx, 102b, bx, 107f, 108c, 111c, d, 115b, 118a, 130a, 131a, 138h, 139a, b, 141a, 144b, 148k.

 

Usuwanie części drzew z drzewostanów jednogatunkowych sosnowych na gruntach rolnych, z jednoczesnym podsadzaniem gatunkami liściastymi, na powierzchni 3,08 ha.

70k, 97r.

 

1

2

3

 

Produkcja materiału sadzeniowego (dąb bezszypułkowy i buk), na powierzchni 0,46 ha.

(110p)1).

 

Wysadzanie sadzonek drzew i krzewów pod osłoną drzewostanów, na powierzchni 3,39 ha.

109d.

 

Wykaszanie roślinności zielnej w uprawach leśnych (pielęgnowanie upraw), na powierzchni 11,50 ha.

(69a, 92g, 93i)1), k, (m, 96d)1), 113f, (113f)1), x.

 

Regulacja składu gatunkowego upraw leśnych (czyszczenia wczesne), na powierzchni 1,88 ha.

41a.

 

Regulacja składu gatunkowego drzewostanów (czyszczenia późne), na powierzchni 3,61 ha.

110An, 110Ay, 111n, k, 113o.

 

Usuwanie czeremchy amerykańskiej i niecierpka drobnokwiatowego, na powierzchni 12,69 ha.

1Bf, 1Cd, 97r, s, 101b, f.

 

Kontrolne poszukiwania szkodliwych owadów w ściółce, w ilości 41 prób.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) na brudnicę mniszkę, w ilości 14 sztuk.

Obszar objęty ochroną częściową.

 

Zabezpieczanie biopreparatem pniaków po ściętych drzewach przed infekcją huby korzeniowej, na powierzchni 1,81 ha.

70k, 97r.

.

Naprawa istniejących ogrodzeń, powierzchni przebudowywanych drzewostanów, na długości 370 m.

26j, k, l, 36lx, 37d, (62jx)1), 43l, m, 65g, 69a, 70k, h, (92g, 93i)1), k, m, 96d, 97n, r, s, 113f, (g, fx)1), 114a, b, 128h, 140a, 148a, b, d.

 

Odstrzały redukcyjne zwierząt, w ilości: 12 jeleni (2 byki, 4 łanie, 6 cielaków) i 40 dzików.

Obszar objęty ochroną częściową.

2. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych.

Wykaszanie mechaniczne i wywóz (alternatywnie wypas) trzciny, w celu przywrócenia i ochrony stanowisk lęgowych ptaków, z rzędu siewkowatych oraz wodniczki, na powierzchni 130,00 ha.

(201i, 202a, 206b)1), 207c, (208c, 211c)1) .

 

Wykaszanie trzcinowisk (alternatywnie wypas), w celu utrzymania cennych gatunków roślin łąkowych, na powierzchni 62,00 ha.

201i, 204b, (206b, 207c, 208c, 211c)1).

 

Wykaszanie trzciny (alternatywnie wypas), w celu zahamowania jej ekspansji na wilgotne łąki, na powierzchni 4,00 ha.

(202a)1).

 

Usuwanie odrostów tarniny i samosiewów sosny, osiki i brzozy na łąkach, na powierzchni 1,15 ha.

(125s, t, 126j)1).

 

1

2

3

 

Wykaszanie mechaniczne traw i wywóz pokosu, na powierzchni 3,10 ha.

110Am,110Ap.

 

Wykaszanie (alternatywnie wypas) roślinności łąkowo-murawowej oraz występującego tam trzcinnika piaskowego, na powierzchni 9,00 ha, oraz wywiezienie skoszonego materiału poza teren Parku.

122y,z,126f, i ,j.

 

Oczyszczenie bagienek ze śmieci oraz wywóz śmieci na wysypisko - 2 obiekty.

24j, 48l.

3. Ochrona roślin.

Wycinanie odrostów tarniny i ostrzegawcze oznakowanie powierzchni (fladrowanie), zabezpieczającej pajęcznicę liliowatą przed zgryzaniem przez sarny, na powierzchni 0,03 ha.

(90d)1).

 

Wycinanie odrostów wierzby kaspijskiej wokół stanowisk mikołajka nadmorskiego, na powierzchni 0,28 ha.

(6a, b, s)1).

 

Ręczne koszenie trzciny wokół płatu szuwaru kłoci wiechowatej, na powierzchni 0,25 ha.

(202a)1).

 

Ręczne wyrywanie i wywóz niecierpka drobnokwiatowego w celu ochrony gatunków rodzimych, na powierzchni 1,00 ha.

(17, 86, 118)1).

4. Ochrona zwierząt.

Hodowla puchacza (restytucja), w celu wypuszczenia go na terenie Parku, w zależności od ilości pozyskanych piskląt.

Ośrodek Hodowli Zwierząt.

 

Hodowla żubrów w zagrodzie zamkniętej, w ilości 9-12 sztuk.

Ośrodek Hodowli Zwierząt.

 

Przetrzymywanie rannych zwierząt rodzimych gatunków chronionych, w wolierach rehabilitacyjnych.

Ośrodek Hodowli Zwierząt.

 

Monitoring zimujących nietoperzy.

Obszar Parku.

5. Udostępnianie Parku dla turystyki.

Wykonanie barier i płotów drewnianych, wzdłuż szlaków turystycznych, na długości 189 m.

48a, (128d)2).

 

Objaśnienia:

* Podział na oddziały oznaczone liczbą, liczbą i dużą literą, pododdziały oznaczone literą, obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną częściową podano zgodnie z mapą przeglądową drzewostanów Wolińskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Woliński Park Narodowy w skali 1 : 10 000, według stanu na 1.01.1998 r. Mapa znajduje się w siedzibie Wolińskiego Parku Narodowego w miejscowości Międzyzdroje.

1) Zadania kontynuowane z 2002 r.

2) Zadanie niewykonane w 2002 r. z braku środków finansowych i przeniesione w całości na 2003 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

GKR Legal

Przejrzyste Zasady, Adekwatne Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama