| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 6 maja 2003 r.

w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. Nr 113, poz. 985 i Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „oddziałami Sił Zbrojnych”, w czasie stanu wyjątkowego do przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa, jeżeli zastosowane siły i środki zostały wyczerpane.
§ 2.
1. Oddziały Sił Zbrojnych użyte do wykonywania zadań w czasie stanu wyjątkowego pozostają w strukturze organizacyjnej i w systemie dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Działania oddziałów Sił Zbrojnych mogą być prowadzone samodzielnie albo wspólnie z innymi formacjami uzbrojonymi lub służbami.

3. Oddziały Sił Zbrojnych wykonują zadania stosownie do ich specjalistycznego przygotowania i wyposażenia oraz możliwości wykonawczych.

§ 3.
1. Minister Obrony Narodowej kieruje oddziały Sił Zbrojnych, w celu wykonania postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do realizacji zadań w czasie stanu wyjątkowego.

2. Minister Obrony Narodowej, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, wyznacza, w drodze decyzji, zadania oddziałów Sił Zbrojnych i przekazuje je ich dowódcom według procedur obowiązujących w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W decyzji, o której mowa w ust. 2, Minister Obrony Narodowej określa:

1) jednostki wojskowe lub zgrupowania zadaniowe, które zostaną użyte, oraz ich liczebność;

2) zadania, jakie będą wykonywały jednostki lub zgrupowania, o których mowa w pkt 1;

3) obszar, na jakim oddziały Sił Zbrojnych będą wykonywały zadania, oraz czas ich wykonywania;

4) ograniczenia dotyczące użycia posiadanego uzbrojenia i sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu oddziałów Sił Zbrojnych;

5) system dowodzenia oddziałami Sił Zbrojnych;

6) organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, z którymi dowódcy oddziałów Sił Zbrojnych będą współdziałali w czasie wykonywania zadań.

§ 4.
1. Działania oddziałów Sił Zbrojnych koordynują:

1) dowódca właściwego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej albo Szef Wojskowych Służb Informacyjnych – w przypadku wydzielenia oddziałów Sił Zbrojnych tylko z podległych im jednostek wojskowych;

2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – w przypadku wydzielenia oddziałów Sił Zbrojnych z więcej niż jednego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Koordynacja działań oddziałów Sił Zbrojnych obejmuje współdziałanie w realizacji zadań z:

1) ministrem właściwym do spaw wewnętrznych – w przypadku użycia oddziałów Sił Zbrojnych na obszarze większym niż jedno województwo;

2) wojewodą – w przypadku użycia oddziałów Sił Zbrojnych na obszarze jednego województwa.

§ 5.
Użycie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez oddziały Sił Zbrojnych następuje w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.1)).
§ 6.
1. Dowódcy oddziałów Sił Zbrojnych są obowiązani spowodować udzielenie pomocy medycznej osobom rannym wskutek działania tych oddziałów.

2. W przypadku gdy wskutek działania oddziałów Sił Zbrojnych nastąpiła śmierć osoby lub uszkodzenie ciała albo szkoda w mieniu, dowódca oddziału powiadamia niezwłocznie o tym przełożonego i właściwego miejscowo prokuratora, jak również zabezpiecza miejsce zdarzenia oraz wszelkie ślady i dowody, a także ustala świadków zdarzenia.

§ 7.
1. Po wykonaniu zadania dowódcy oddziałów Sił Zbrojnych są obowiązani sporządzić szczegółowe meldunki pisemne. Kopie tych meldunków przesyła się Prezesowi Rady Ministrów i właściwemu wojewodzie.

2. Meldunek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:

1) wskazanie stopnia wojskowego, imienia i nazwiska dowódcy oddziału Sił Zbrojnych;

2) określenie czasu i miejsce działania oddziału Sił Zbrojnych;

3) opis sytuacji bezpośrednio poprzedzającej użycie oraz przebieg użycia oddziału Sił Zbrojnych;

4) określenie użytych środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, wskazanie dowódcy oddziału Sił Zbrojnych, który wydał rozkaz ich użycia;

5) opis przyczyn oraz skutków użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej;

6) inne informacje o prowadzonych działaniach.

§ 8.
Decyzje, rozkazy, meldunki i inne dokumentacja dotycząca użycia oddziałów Sił Zbrojnych stanowią materiały archiwalne i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 i Nr 241, poz. 2074).
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr81,poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »