| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się ramowy statut publicznej biblioteki pedagogicznej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Publiczne biblioteki pedagogiczne dostosują statuty do wymogów wynikających z rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2003 r.
§ 3.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 czerwca 1993 r. w sprawie organizacji i zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 243 oraz z 1999 r. Nr 67, poz. 754).
§ 4.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka

 

1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65.

Załącznik 1. [RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. (poz. 825)

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

§ 1. 1. Statut publicznej biblioteki pedagogicznej, zwanej dalej „biblioteką”, określa nazwę biblioteki. Nazwa biblioteki zawiera:

1) określenie „Biblioteka Pedagogiczna”;

2) imię biblioteki, jeżeli imię bibliotece nadano;

3) oznaczenie siedziby biblioteki.

2. Nazwa filii biblioteki zawiera nazwę biblioteki, której filia jest organizacyjnie podporządkowana, oraz określenie „Filia w...................”.

3. Bibliotece nadaje imię organ prowadzący, na wniosek rady pedagogicznej.

4. Nazwa jest używana przez bibliotekę i filię w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

§ 2. Statut biblioteki określa cele i zadania biblioteki oraz sposób wykonywania tych zadań, z uwzględnieniem w szczególności współpracy w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia nauczycieli i placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami.

§ 3. Statut biblioteki określa:

1) organy biblioteki i ich szczegółowe kompetencje;

2) zasady współdziałania organów biblioteki oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

§ 4. Statut biblioteki określa organizację biblioteki, z uwzględnieniem możliwości tworzenia komórek organizacyjnych.

§ 5. 1. Szczegółową organizację działania biblioteki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji biblioteki, opracowany przez dyrektora biblioteki, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego biblioteki – do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji biblioteki zatwierdza organ prowadzący bibliotekę do dnia 31 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji biblioteki zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników biblioteki, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną liczbę godzin pracy biblioteki finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§ 6. Statut biblioteki określa zakres zadań pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników biblioteki.

§ 7. 1. W bibliotece może być utworzone, za zgodą organu prowadzącego, stanowisko wicedyrektora.

2. W bibliotece posiadającej filię tworzy się stanowisko kierownika filii.

§ 8. Statut biblioteki określa godziny pracy biblioteki, z uwzględnieniem potrzeb środowiska.

§ 9. Statut biblioteki określa warunki i sposób tworzenia księgozbioru biblioteki, ze wskazaniem rodzaju gromadzonych materiałów bibliotecznych.

§ 10. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej biblioteki określają odrębne przepisy.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 5 czerwca 2003 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Szypniewski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »