| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 6 maja 2003 r.

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w art. 2 pkt 1-5, 7 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, może być powierzone nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który:

1) ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

§ 2.
1. Stanowisko dyrektora przedszkola i szkoły podstawowej, z wyjątkiem przedszkola specjalnego, szkoły podstawowej specjalnej i szkoły artystycznej, oraz stanowisko dyrektora domu wczasów dziecięcych może być powierzone również nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który ukończył studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce i spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-5.

2. Stanowisko dyrektora gimnazjum, z wyjątkiem gimnazjum specjalnego, oraz stanowisko dyrektora zasadniczej szkoły zawodowej może być powierzone również nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który ukończył studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-5.

§ 3.
Stanowisko dyrektora szkoły i zespołu szkół oraz stanowisko kierownika szkolnego punktu konsultacyjnego przy placówce dyplomatycznej lub konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej może być powierzone nauczycielowi, który:

1) ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole, zespole szkół lub szkolnym punkcie konsultacyjnym;

2) posiada znajomość języka kraju pobytu lub języka angielskiego w stopniu średniozaawansowanym;

3) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-5.

§ 4.
Stanowisko dyrektora zespołu szkół lub placówek może być powierzone nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli są najwyższe, oraz spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-5.
§ 5.
1. Stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, placówki oraz zespołu szkół lub placówek może być powierzone osobie niebędącej nauczycielem, która:

1) ukończyła studia wyższe magisterskie;

2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy;

3) posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole lub zakresowi zadań placówki;

4) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2 i 5.

2. Stanowisko dyrektora szkolnego schroniska młodzieżowego może być powierzone również osobie niebędącej nauczycielem, która:

1) ukończyła studia wyższe;

2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy;

3) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2 i 5.

§ 6.
Stanowisko wicedyrektora przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w art. 2 pkt 1-5, 7 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, może być powierzone nauczycielowi, który:

1) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 1 lub § 2;

2) posiada co najmniej czteroletni staż pracy pedagogicznej lub czteroletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

3) posiada co najmniej dobrą ocenę pracy, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy, uzyskaną w okresie czterech lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora, albo pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w okresie roku bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora;

4) spełnia wymóg określony w § 1 pkt 5.

§ 7.
Stanowisko kierownicze, inne niż wymienione w § 1-6, tworzone zgodnie ze statutami: przedszkola, szkoły i placówki oraz zespołu szkół lub placówek, może być powierzone nauczycielowi, który:

1) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole i placówce oraz zespole szkół lub placówek, w których stanowisko kierownicze jest tworzone;

2) posiada co najmniej trzyletni staż pracy pedagogicznej lub trzyletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

3) posiada co najmniej dobrą ocenę pracy, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy, uzyskaną w okresie trzech lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska kierowniczego, albo pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w okresie roku bezpośrednio przed powierzeniem takiego stanowiska;

4) spełnia wymóg określony w § 1 pkt 5,

§ 8.
Stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły i placówki oraz zespołu szkół lub placówek albo inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole i placówce oraz zespole szkół lub placówek może być powierzone również nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, zatrudnionemu na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu urlopowanemu lub zwolnionemu z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.3)), spełniającemu wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
§ 9.
1. Wymóg, o którym mowa w § 1 pkt 2, spełniają również osoby, które:

1) w okresie od dnia 1 stycznia 1992 r. do dnia 1 września 2000 r. ukończyły kurs doskonalący z zakresu zarządzania oświatą w wymiarze zajęć co najmniej 120 godzin, prowadzony przez szkołę wyższą, zakład kształcenia nauczycieli, placówkę doskonalenia nauczycieli, stowarzyszenie lub inną instytucję, a także inną osobę prawną lub osobę fizyczną;

2) rozpoczęły taki kurs przed dniem 1 września 2000 r. i ukończyły go do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. W konkursach na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oraz zespołu szkół lub placówek, ogłoszonych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wymóg, o którym mowa w § 1 pkt 5, spełniają również osoby, które przedstawiły świadectwo lekarskie potwierdzające posiadanie warunków zdrowotnych niezbędnych do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu lub w danym typie szkoły (placówki).

§ 10.
Nauczyciele, którym powierzono stanowiska dyrektorów przedszkoli lub szkół podstawowych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, posiadający ukończone studium nauczycielskie, mogą zajmować te stanowiska nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2003 r.
§ 11.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 14, poz. 126 oraz z 2000 r. Nr 70, poz. 823).
§ 12.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka

 

1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz.943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 i Nr 128, poz. 1405 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1146 i Nr 240, poz. 2052.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 5 czerwca 2003 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »