| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 maja 2003 r.

w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia i ministrowi właściwemu do spraw zdrowia

Na podstawie art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660 i Nr 96, poz. 874) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Apteki gromadzą informacje zawierające dane o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi, wynikające ze zrealizowanych recept podlegających refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”, oraz z budżetu państwa.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, są gromadzone i przechowywane w formie elektronicznej.

§ 2.
1. Zakres przekazywanych danych o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi, określony dla każdego wydanego opakowania refundowanego leku lub wyrobu medycznego, obejmuje:

1) identyfikator apteki, na który składają się:

a) dziewięć pierwszych cyfr numeru REGON apteki,

b) trzy cyfry dodatkowo identyfikujące aptekę, uzgodnione między apteką a Funduszem;

2) datę przyjęcia recepty do realizacji;

3) numer nadany w trakcie realizacji recepty w aptece;

4) datę wydania leku lub wyrobu medycznego – jeżeli jest inna niż data, o której mowa w pkt 2;

5) kod typu recepty przyjmujący wartość:

a) „7” – dla recept na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych,

b) „8” – dla recept, których wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 65 ust. 4 i art. 67 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, zwanej dalej „ustawą”, z zastrzeżeniem lit. c,

c) „9” – dla recept na środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne produkty lecznicze, oznaczone symbolem „Rp.w”,

d) „2” – dla recept wystawionych na kuponach książeczek usług medycznych;

6) numer recepty – jeżeli występuje na recepcie;

7) numer potwierdzający identyfikację pacjenta, jeżeli występuje na recepcie;

8) identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta, a w przypadku bezdomnego – identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego ze względu na miejsce siedziby świadczeniodawcy, u którego została wystawiona recepta, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 65 ust. 4 i art. 67 ustawy;

9) wskaźnik przyjmujący wartość:

a) 1 – w przypadku gdy na recepcie występuje adnotacja „pro auctore” lub „pro familia”,

b) 0 – w przypadkach innych niż wymienione w lit. a;

10) kod uprawnień dodatkowych pacjenta, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 65 ust. 4 i art. 67 ustawy, lub kod uprawnień dla pacjentów chorujących na choroby określone w przepisach wydanych na podstawie art. 58 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym wydano refundowany lek lub wyrób medyczny; w przypadku braku takich uprawnień przekazywana informacja zawiera znak „X”;

11) rodzaj identyfikatora leku lub wyrobu medycznego przyjmujący wartość:

a) 0 – dla leku lub wyrobu medycznego, o którym mowa w pkt 12,

b) 1 – dla leku recepturowego,

c) 2 – dla leku lub wyrobu medycznego niewymienionego w lit. a i b;

12) numer kodowy leku lub wyrobu medycznego (EAN13) – jeżeli został nadany;

13) liczbę wydanych opakowań leku lub wyrobu medycznego;

14) wartość wydanych opakowań leku lub wyrobu medycznego;

15) kod odpłatności za Jęk lub wyrób medyczny przyjmujący wartość:

a) 0 – dla leku lub wyrobu medycznego wydanego bezpłatnie,

b) 1 – dla leku lub wyrobu medycznego wydanego za opłatą ryczałtową,

c) 2 – dla leku wydanego za opłatą określoną w art. 59 ust. 2 ustawy,

d) 3 – dla leku lub wyrobu medycznego wydanego za odpłatnością w wysokości 30%,

e) 5 – dla leku lub wyrobu medycznego wydanego za odpłatnością w wysokości 50%;

16) kwotę podlegającą refundacji z tytułu wydanych opakowań leku lub wyrobu medycznego;

17) datę wystawienia recepty;

18) dziewięć pierwszych cyfr numeru REGON oraz część VII resortowego kodu identyfikacyjnego świadczeniodawcy; jeżeli kod nie został nadany lub obowiązek nadania kodu nie dotyczy tego świadczeniodawcy, zamiast tej części kodu mogą być podane inne trzy cyfry, uzgodnione z Funduszem;

19) umieszczony na recepcie identyfikator podmiotu upoważnionego do wystawiania recept, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 65 ust. 4 i art. 67 ustawy.

2. Jeżeli dziewiętnasta cyfra numeru recepty ma wartość „5”, apteka nie musi przekazywać informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 18.

3. Jeżeli dziewiętnasta cyfra numeru recepty ma wartość „6”, apteka nie musi przekazywać informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 19.

4. Jeżeli dziewiętnasta cyfra numeru recepty ma wartość „7”, apteka nie musi przekazywać informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 19.

§ 3.
1. Apteki przekazują dane, o których mowa w § 2, wynikające ze zrealizowanych recept podlegających refundacji z Funduszu, oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu, właściwemu ze względu na siedzibę apteki.

2. Fundusz przekazuje dane, o których mowa w § 2, wynikające ze zrealizowanych recept podlegających refundacji z budżetu państwa, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

§ 4.
1. Dane, o których mowa w § 3, są przekazywane w formie komunikatów elektronicznych.

2. Sposób budowy komunikatu, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

3. Komunikaty, o których mowa w ust. 1, są dostarczane na nośniku umożliwiającym odczyt danych w sposób cyfrowy albo poprzez teletransmisję komunikatu.

§ 5.
1. Przekazywanie komunikatów, o których mowa w § 4 ust. 1, obejmuje następujące fazy:

1) pierwszą – rejestrację w aptece faktu wysłania komunikatu elektronicznego;

2) drugą – przekazanie informacji w sposób określony w § 4 ust. 3;

3) trzecią – rejestrację faktu otrzymania przekazanego przez aptekę komunikatu elektronicznego;

4) czwartą – potwierdzenie faktu otrzymania komunikatu elektronicznego lub przyczynę odrzucenia komunikatu.

2. Potwierdzenie otrzymania komunikatu elektronicznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, przekazywane jest aptece, która przekazała komunikat, wraz z datą jego przyjęcia lub odrzucenia.

3. Błędy lub inne nieprawidłowości dotyczące niektórych recept, stwierdzone w komunikacie wśród danych o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi, nie mogą powodować odrzucenia danych o obrocie dotyczących pozostałych recept, przekazanych w tym komunikacie w prawidłowej postaci.

§ 6.
1. Apteki przekazują dane, o których mowa w § 3 ust. 1, nie później niż w terminie 10 dni od dnia upływu terminu przekazania zestawienia, o którym mowa w art. 125 ust. 5 pkt 2 ustawy.

2. Fundusz przekazuje dane, o których mowa w § 3 ust. 2, nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

§ 7.
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania oraz zakresu danych o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi przekazywanych przez apteki (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 39, Nr 12, poz. 104 i Nr 74, poz. 799).
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2003 r.

Minister Zdrowia: L. Sikorski

 

 1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

Załącznik 1. [SPOSÓB BUDOWY KOMUNIKATU ELEKTRONICZNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 23 maj 2003 (poz. 903)

SPOSÓB BUDOWY KOMUNIKATU ELEKTRONICZNEGO

Poziom

Znaczniki

Krot-ność

Nazwa

Format [Wartość domyślna]

Opis

Ograniczenia i inne zależności

Element

Atrybuty

0

mz : komunikat

 

1

Komunikat

 

Element główny komunikatu

 

 

 

xmlns:mz

1

Przestrzeń nazw

 

Definiuje przestrzeń nazw (namespace)

Zawiera stałą wartość: http://www.csioz.gov.pl/nfz/ xml

 

 

typ

1

Typ komunikatu

3 znaki (duże litery)

Identyfikuje rodzaj przesyłu oraz decyduje o szczegółach składni

Przyjmuje wartość „LEK”

 

 

wersja

1

Numer wersji

Do 2 cyfr + kropka + 2 cyfry

Numer wersji komunikatu –może decydować o szczegółach składni

Przyjmuje wartość „1. 02”

1

mz : producent

 

0-1

Producent

 

Element zawierający informacje o producencie oprogramowania, które generuje komunikat

 

 

 

 

nazwa

1

Nazwa producenta

Do 20 znaków

Nazwa producenta i ewentualne inne dane kontaktowe

 

 

 

wersja

1

Wersja oprogramowania

Do 10 znaków

Wersja oprogramowania, które wygenerowało przesłany komunikat

 

 

 

e-adres

0-1

Adres elektroniczny

Do 40 znaków

Adres elektroniczny, na który można przekazywać informacje związane z problemami dotyczącymi komunikatu

 

1

mz : dokument

 

1

Dokument

 

Element obejmujący wszystkie dane dotyczące przekazywanego dokumentu

 

 

 

id

1

Identyfikator dokumentu

Litera D i 10 cyfr

Nadawany przez wysyłającego, unikalny u niego numer dokumentu, pozwalający na jednoznaczną identyfikację dokumentu

Ten sam identyfikator dokumentu obejmuje wszystkie fragmenty sprawozdania określonego poprzez numer i okres, którego dotyczy, w elemencie sprawozdanie. Fragmenty te mogą być przesyłane w odrębnych komunikatach

 

 

nr

1

Numer przesłania

Numer (cyfry)
[1]

Kolejny numer przesłania dokumentu o tym samym id

Pierwsze przesłanie dokumentu ze sprawozdaniem lub jego częścią za określony okres powinno mieć numer 1; przesłania o kolejnych numerach zawierają uzupełnienia lub korekty dokonywane przed „zamknięciem” bieżącego sprawozdania

 

 

 

zakres

0-1

Zakres danych

1 duża litera [C]

Określenie, czy przekazywane dane stanowią nową całość dokumentu, czy jego fragmenty

C – nowa całość dokumentu – należy zastąpić wszystkie dokumenty o mniejszych numerach nr i tym samym id (a więc dotyczących tego samego sprawozdania) całością aktualnego dokumentu;
F – fragmenty – przekazane dane są uzupełnieniem lub korektą danych (niezamkniętego sprawozdania), przekazanych w poprzednich dokumentach o tym samym id

 

 

tryb

0-1

tryb przesłania

1 duża litera [Z]

Określenie, czy przekazywane dane „zamykają” sprawozdanie (są ostatnim fragmentem danych dotyczących sprawozdania), czy też jeszcze nie zamykają go (N)

Po otrzymaniu wskaźnika „Z” odbiorca może traktować sprawozdanie jako kompletne [chyba że nadawca i odbiorca postanowią inaczej). Jeżeli pojawi się konieczność przesłania korekt, odbywa się to poprzez odrębne sprawozdanie korygujące (z nowym id dokumentu).Wskaźnik „N” oznacza, że przekazywanie danych dotyczących bieżącego sprawozdania będzie kontynuowane w kolejnych komunikatach o tym samym id dokumentu

 

 

data

1

Data dokumentu

RRRR-
MM-DD

Data przygotowania dokumentu

 

 

2

mz:nadawca

 

1

Nadawca dokumentu

 

Dane nadawcy dokumentu

 

3

mz:podmiot

 

1

Dane identyfikacyjne nadawcy

 

Dane identyfikujące nadawcę

 

 

 

typ

0-1

Typ symbolu

1 cyfra
[0]

Typ symbolu identyfikującego nadawcę

0-9 pierwszych cyfr numeru REGON,
1–12 cyfr (9 cyfr REGON + 3 cyfry),
9 – inny symbol ustalony między nadawcą a odbiorcą

 

 

symbol

1

Symbol nadawcy

 

Uzgodniony między nadawcą a odbiorcą symbol nadawcy

 

2

mz :odbiorca

 

1

Odbiorca dokumentu

 

Dane odbiorcy dokumentu

 

3

mz :podmiot

 

1

Dane identyfikacyjne odbiorcy

 

Dane identyfikujące odbiorcę

 

 

 

typ

0-1

Typ symbolu

1 cyfra
[0]

Typ symbolu identyfikującego odbiorcę

0–9 pierwszych cyfr numeru REGON,

 

 

 

 

 

 

 

1–12 cyfr (9 cyfr REGON + 3 cyfry),

 

 

 

 

 

 

 

9 – inny symbol ustalony między nadawcą a odbiorcą

 

 

symbol

1

Symbol odbiorcy

 

Uzgodniony między nadawcą a odbiorcą symbol odbiorcy

 

 

2

mz :sprawozdanie

 

1

Sprawozdanie

 

Zestaw danych objętych sprawozdaniem

 

 

 

symbol

1

Symbol sprawozdania

Ciąg znaków

Uzgodniony między nadawcą i odbiorcą symbol sprawozdania

 

 

 

korekta

0-1

Wskaźnik korekty

1 duża litera [S]

Wskaźnik informujący, czy jest to sprawozdanie okresowe (S),

Jeżeli jest to sprawozdanie korygujące, a więc dotyczące

 

 

 

 

 

 

czyjego korekta (K)

„zamkniętego" już sprawozdania okresowego, wskaźnik przyjmuje wartość „K"

 

 

data

1

Data sprawozdania

RRRR-MM-DD

Data przygotowania tej części sprawozdania

 

3

mz : okres

 

1

Okres sprawozdawczy

 

Dane definiujące okres, którego dotyczy sprawozdanie

 

 

 

typ

1

Typ okresu sprawoz­dawczego

1 duża litera

Kod typu okresu sprawozdawczego, którego dotyczą przesyłane dane

R – rok, K – kwartał, M –miesiąc, P – pół miesiąca

 

 

rok

1

Rok

4 cyfry

Rok, w którym zawarty jest okres sprawozdawczy

 

 

 

nr

1

Numer okresu

Do 2 cyfr

Numer kolejny okresu w roku (np. dla potówek miesiąca l -24)

 

 

 

data-od

1

Początek okresu sprawoz­dawczego

RRRR-MM-DD

Data pierwszego dnia okresu sprawozdawczego

Dla celów kontrolnych

 

 

data-do

1

Koniec okresu sprawoz­dawczego

RRRR-MM-DD

Data ostatniego dnia okresu sprawozdawczego

Dla celów kontrolnych

 

 

3

mz : komórka-org

 

1

Komórka sprawozdająca

 

Dane identyfikujące aptekę, której dotyczy sprawozdanie

Podany tu identyfikator apteki oznacza zarówno komórkę sprawozdającą, jak i komórkę, której dotyczą przekazane dane

 

 

regon

1

REGON

9 cyfr

Pierwsze 9 cyfr numeru REGON (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia)

 

 

 

nr

0-1

Nr komórki

3 cyfry [000]

Dodatkowy nr apteki (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia)

 

2

mz : pozycja

 

0-n

Pozycja dokumentu

 

Zestaw danych opisujących pozycję dokumentu

Krotność = 0 ma sens wtedy, gdy jest to zamknięcie sprawozdania, a więc tryb w mz : dokument powinien mieć wartość „Z”

 

 

id

1

Identyfikator pozycji

Litera P i 10 cyfr

Unikalny nr pozycji w ramach określonego sprawozdania okresowego

 

 

 

tryb

0-1

tryb przesłania

1 duża litera

Określa, czy przesyłane dane

D – dodanie pozycji;

 

 

 

 

 

[D]

mają być dopisane, usunięte, czy poprawione

U – usunięcie pozycji;

 

 

 

 

 

 

 

P – poprawienie pozycji dokumentu

3

mz : świadczenie

 

1

Świadczenie

 

Zestaw danych charakteryzujących świadczenie

Dla komunikatu LEK świadczenie jest pojedynczą usługą medyczną rozumianą jako realizacja recepty

 

 

typ

0-1

Typ świadczenia

1 znak
[0]

Kod typu świadczenia - w tym przypadku będącego pojedynczą usługą (realizacją recepty)

Stała wartość „0” (atrybut może być pominięty); kod mówiący o realizacji recepty wpisywany jest przy danych o usłudze

 

4

mz:zlecenie

 

0-1

Zlecenie

 

Zestaw danych charakteryzujących fazę wystawiania recepty

 

 

 

data

1

Data wystawienia

RRRR-MM-DD

Data wystawienia recepty (§ 2 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia)

 

5

mz : dokument – zlec

 

1

Dokument zlecenia

 

Dane precyzujące rodzaj i nr recepty

 

 

 

typ

1

Typ dokumentu

1 znak

Kod typu recepty (§ 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia)

 

 

 

nr

0-1

Numer dokumentu

20 cyfr

Nr recepty (§ 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia)

Przekazywany tylko wtedy, gdy 20-cyfrowy nr recepty na 19. znaku ma wartość od 5 do 9

 

 

pro

0-1

Tryb wydania recepty

1 cyfra
[0]

Określa, czy recepta została wydana z adnotacją pro auctore lub pro familia (§ 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia)

0 - w zwykłym trybie,
1 – z adnotacją pro auctore lub pro familia

5

mz:komórka – org

 

0-1

Komórka zlecająca

 

Dane identyfikujące podmiot upoważniony do wystawienia recepty

Może nie wystąpić, jeżeli nr recepty na 19. znaku ma wartość 5 lub 7

 

 

regon

1

REGON

9 cyfr

Pierwsze 9 cyfr numeru REGON (§ 2 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia – człon I)

Jeżeli na recepcie występuje zamiast numeru REGON dziewięciocyfrowy numer 98... nadany przez Fundusz, to przekazuje się go w tym atrybucie

 

 

nr

0-1

Nr komórki

3 cyfry [000]

Nr komórki organizacyjnej (§ 2 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia – człon II)

 

 

 

5

mz : lekarz

 

0-1

Identyfikacja lekarza

 

Dane dotyczące lekarza wystawiającego receptę

Może nie wystąpić, jeżeli nr recepty na 19. znaku ma wartość 6 lub 7

 

 

nr

1

Numer identyfikacyjny

7 cyfr

Nr prawa wykonywania zawodu osoby wystawiającej receptę (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia)

 

4

mz : pacjent

 

1

Pacjent

 

Zestaw danych związanych z pacjentem, któremu wystawiono receptę

 

5

mz : ubezpieczenie

 

1

Ubezpieczenie

 

 

 

 

 

kod-kasy

1

Kod oddziału wojewódzkiego Funduszu

2 cyfry

Identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu (§ 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia)

 

5

mz : nr-pacjenta

 

0-1

Numer identyfikujący pacjenta

 

Dane identyfikujące pacjenta

Przekazywany tylko wtedy, jeżeli występuje na recepcie w postaci kodu kreskowego

 

 

typ

0-1

Typ numeru pacjenta

1 cyfra [1]

Rodzaj numeru służącego do identyfikacji pacjenta

1 – w przypadku numeru kuponu RUM

 

 

nr

1

Numer

11 lub 20 cyfr

Numer potwierdzający identyfikację pacjenta (§ 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia)

20-znakowy numer, który na 19. znaku ma wartości od 0 do 4

 

4

mz : usługa

 

1

Usługa

 

Zestaw danych związanych z usługą realizacji recepty

 

 

 

data

1

Data rozpoczęcia usługi

RRRR-
MM-DD

Data przyjęcia recepty do realizacji (§ 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia)

 

 

 

data-do

0-1

Data zakończenia usługi

RRRR-
MM-DD

Dla leków recepturowych data wydania leku (§ 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia), dla leków pozostałych – taka sama jak data przyjęcia do realizacji

 

 

 

kod

0-1

Kod rejestrowy

2 cyfry rozdzielone kropką
[5.1]

Kod rejestrowy usługi

W przypadku realizacji recept zawsze wartość 5.1 (można pominąć atrybut)

 

 

nr

1

Numer rejestracji usługi

Do 4 cyfr

Numer recepty nadany w aptece w trakcie realizacji recepty (§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia)

 

5

mz : autoryzacja

 

0-1

Autoryzacja

 

Zestaw danych służących do potwierdzenia wykonania usługi na rzecz pacjenta

 

 

 

typ

0-1

Typ autoryzacji

1 cyfra
[0]

Rodzaj numeru autoryzacji

0 dla obecnie wykorzystywanego 20-cyfrowego numeru z kuponu RUM (można pominąć atrybut)

 

 

nr

1

Numer

20 cyfr

Numer potwierdzający identyfikację pacjenta (§ 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia)

20-znakowy numer, który na 19. znaku ma wartości od 0 do 4

 

5

mz : lek

 

1-n

Lek na recepcie

 

Zestaw danych charakteryzujących wydane leki (dla każdej pozycji przepisanej przez lekarza)

Może być do 5 leków na jednej recepcie

 

 

uprawnienie

1

Kod uprawnień

1-3 znaki

Kod uprawnień pacjenta przyjęty przy wydaniu danego leku (§ 2 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia)

Łączy uprawnienia dodatkowe i uprawnienia wynikające z istnienia choroby przewlekłej mogące wystąpić na recepcie równocześnie, przy czym zwykle konkretny lek taksowany jest na podstawie jednego konkretnego tytułu.
W przypadku równoczesnego występowania uprawnień DNiP lub DNiP należy wpisać odpowiednio CPN i DNP

 

 

odpłatność

1

Kod odpłatności

1 cyfra

Kod odpłatności za lek (§ 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia)

Określa poziom odpłatności

 

 

refundacja

1

Refundacja

Liczba zawierająca dwie cyfry po kropce dziesiętnej

Kwota podlegająca refundacji (§ 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia)

 

6

mz : lek-ean

 

1-n

Opakowanie leku

 

Zestaw danych opisujących wydane opakowania leku (różne kody EAN13)

Dla jednego przepisanego leku może być wiele różnych opakowań EAN13

 

 

katalog

1

Rodzaj kodu

1 cyfra

Określa, z jakim typem kodu leku mamy do czynienia (§2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia)

 

 

 

kod

0-1

Kod leku

13 cyfr

Kod leku (EAN13) uwzględniający wielkość opakowania (§ 2 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia)

Występuje, jeżeli został nadany

 

 

 

ilość

1

Ilość leku

Liczba

Liczba wydanych opakowań leku o określonym kodzie EAN13 (§ 2 ust 1 pkt 13 rozporządzenia)

Możliwość liczb ułamkowych do pięciu cyfr po kropce dziesiętnej z precyzją pięciu cyfr po kropce dziesiętnej

 

 

wartość

1

Wartość leku

Liczba zawierająca dwie cyfry po kropce dziesiętnej

Wartość leku o tym kodzie EAN13 (§ 2ust 1 pkt 14 rozporządzenia)

 

 

Objaśnienia:

1) RRRR-MM-DD jest formatem daty, w którym pierwsze cztery cyfry oznaczają rok, dwie następne – numer miesiąca w roku, a dwie ostatnie – numer dnia w miesiącu.

2) Sposób zapisu danych w strukturze określonej przez powyższe elementy i atrybuty jest zgodny z zasadami języka XML wersja 1.0

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »