reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 maja 2003 r.

w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ze środków budżetu państwa mogą być udzielane dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, zwane dalej „dopłatami”, na:

1) zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz;

2) zakup kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień;

3) zakup hodowlanych jałówek, loszek, owiec-maciorek, kózek oraz rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów, z wyłączeniem zakupu na eksport;

4) zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych;

5) zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji;

6) zakup paliwa na cele rolnicze;

7) skup od producentów krajowych oraz przechowywanie krajowego materiału siewnego: zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka oraz nasion warzyw;

8) skup od producentów krajowych i przechowywanie krajowych: zbóż, rzepaku, buraków cukrowych i cukru, ziemniaków, skrobi ziemniaczanych naturalnych i przetworzonych, suszów ziemniaczanych, klejów ziemniaczanych krochmalowych i dekstrynowych, ziół i suszu ziół, owoców, warzyw, półproduktów i przetworów z owoców i warzyw, słomy i włókien łykowych oraz nasion lnu, cykorii korzeniowej i suszu cykorii, gorczycy, z wyłączeniem wyrobów alkoholowych i surowców do produkcji wyrobów alkoholowych;

9) przechowywanie lub zakup i przechowywanie sezonowych nadwyżek mleka w proszku, masła, serów twardych, półtusz wieprzowych i miodu – pochodzących z krajowej produkcji.

§ 2.
1. Dopłaty na cele, o których mowa w § 1 pkt 1–6, są udzielane do kredytów zaciąganych przez krajowe podmioty prowadzące produkcję rolniczą.

2. Dopłaty na cele, o których mowa w § 1 pkt 7, są udzielane do kredytów zaciąganych przez krajowych przedsiębiorców prowadzących przechowalnictwo i skup, którzy:

1) posiadają uprawnienia do reprodukcji lub obrotu nasionami i sadzeniakami ziemniaka oraz

2) wykonują prace związane z technologicznym przygotowaniem nasion i sadzeniaków.

3. Dopłaty na cele, o których mowa w § 1 pkt 8, są udzielane do kredytów zaciąganych przez krajowych przedsiębiorców:

1) prowadzących przetwórstwo spożywcze i farmaceutyczne skupowanych od producentów krajowych produktów rolnych oraz przetwórstwo włókien łykowych albo

2) prowadzących działalność w zakresie przechowalnictwa skupowanych od producentów krajowych produktów rolnych na cele przetwórstwa spożywczego lub farmaceutycznego, mających w odniesieniu do zbóż, rzepaku oraz cukru magazyny atestowane przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

4. Dopłaty na cele, o których mowa w § 1 pkt 9, są udzielane po zasięgnięciu opinii Agencji Rynku Rolnego.

5. W przypadku gdy przedsiębiorca spełnia jeden z warunków, o których mowa w ust. 3, a nie posiada wystarczających własnych możliwości skupowych, przetwórczych lub przechowalniczych na potrzeby realizacji prowadzonej działalności gospodarczej, może zlecić wykonanie tych czynności innym przedsiębiorcom, którzy takie możliwości posiadają. Z dopłaty może korzystać tylko przedsiębiorca zlecający.

6. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą korzystać z dopłat na cele, o których mowa w § 1 pkt 7 i 8, pod warunkiem:

1) stosowania w skupie produktów rolnych, dla których jest określona przez Radę Ministrów cena interwencyjna, cen nie niższych od tej ceny;

2) dokonania zapłaty kwot należnych dostawcom w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przyjęcia produktu od dostawcy.

7. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 3 pkt 2, mogą korzystać z dopłat na cele, o których mowa w § 1 pkt 8, pod warunkiem dokonania skupu zbóż nie później niż do dnia 31 października roku, w którym przeprowadzono zbiór zbóż.

§ 3.
1. Dopłaty, o których mowa w § 1, są udzielane do kredytów o oprocentowaniu w stosunku rocznym dla kredytobiorcy:

1) w wysokości 0,40 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski i nie mniejszej niż 4% na cele, o których mowa w § 1 pkt 1–6;

2) w wysokości 0,70 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski i nie mniejszej niż 4,5% na cele, o których mowa w § 1 pkt 7–9.

2. Dopłaty są udzielane na cele, o których mowa w § 1:

1) w pkt 1–6 – za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,

2) w pkt 8:

a) za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy – dla przedsiębiorców, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1,

b) za okres nie dłuższy niż 10 miesięcy – dla przedsiębiorców, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2,

3) w pkt 7 i 9 – za okres nie dłuższy niż 9 miesięcy – od dnia zawarcia umowy kredytowej.

3. Dopłaty na cele, o których mowa w § 1 pkt 7 i 8, są udzielane pod warunkiem, że termin spłaty kredytu na finansowanie skupu, przechowywanie produktów rolnych i zapasów przetworów z tych produktów, pochodzących ze zbiorów danego roku, nie przekracza dnia 30 września roku następnego.

§ 4.
Wysokość kredytów objętych dopłatami na cele, o których mowa w § 1 pkt 1–6, nie może przekroczyć łącznie równowartości 10 q żyta na 1 ha użytków rolnych, według cen przyjętych do naliczenia podatku rolnego w roku, w którym zawarto umowy kredytowe.
§ 5.
1. Dopłaty na cele, o których mowa w § 1 pkt 1–6, mogą być udzielane po spełnieniu następujących warunków:

1) udokumentowania, w terminie 2 miesięcy od dnia pobrania z banku środków finansowych, fakturami VAT, a w odniesieniu do zakupów, o których mowa w § 1 pkt 2–4, innymi dowodami kupna-sprzedaży, wykorzystania co najmniej 80% wartości kredytu na zakupy dokonywane po dniu zawarcia umowy kredytowej lub w okresie 2 miesięcy przed dniem jej zawarcia;

2) przedstawienia nakazu płatniczego podatku rolnego określającego wielkość użytków rolnych w gospodarstwie lub zaświadczenia z urzędu gminy właściwego do pobierania podatku rolnego, dokumentującego wielkość użytków rolnych w gospodarstwie, oraz złożenia oświadczenia przez kredytobiorcę, że użytki rolne wymienione w nakazie lub zaświadczeniu nie zostały i nie będą wydzierżawione w okresie, za który będzie udzielona dopłata;

3) przedstawienia umowy dzierżawy co najmniej na okres 10 miesięcy, w tym 8 miesięcy w okresie, za który będzie udzielona dopłata w przypadku dzierżawy gruntu, a w przypadku użytkowania gruntu z nieuregulowanym stanem własności – odpowiedniego zaświadczenia z urzędu gminy;

4) złożenia oświadczenia przez kredytobiorcę o wysokości zaciągniętych w innych bankach kredytów objętych dopłatami na cele, o których mowa w § 1 pkt 1–6.

2. Dopłaty na cele, o których mowa w § 1 pkt 5, są udzielane krajowym podmiotom prowadzącym produkcję rolniczą i posiadającym atesty lub zaświadczenia o stosowaniu ekologicznych metod produkcji, wydane przez Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND.

§ 6.
1. Dopłaty na:

1) skup produktów rolnych wymienionych w § 1 pkt 7 i 8 lub zakup produktów wymienionych w § 1 pkt 9,

2) przechowywanie produktów, o których mowa w pkt 1

– są stosowane do kredytów, których wysokość jest ustalana na podstawie cen nabycia w rozumieniu przepisów o rachunkowości, a w odniesieniu do pkt 2, także według średnich miesięcznych stanów zapasów w okresie kredytowania.

2. Dopłaty na przechowywanie:

1) wytworzonych przez kredytobiorcę produktów i półproduktów, o których mowa w § 1 pkt 8,

2) wytworzonych przez kredytobiorcę produktów, o których mowa w § 1 pkt 9

– są stosowane do kredytów, których wysokość jest ustalana na podstawie kosztów wytworzenia w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz średnich miesięcznych stanów zapasów w okresie kredytowania.

§ 7.
1. Czynności związane z dokonywaniem dopłat na cele, o których mowa w § 1, są powierzane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, w drodze umowy, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”.

2. Środki na dopłaty, o których mowa w ust. 1, są przekazywane Agencji ze środków budżetowych, których dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na podstawie składanego kwartalnie zapotrzebowania.

3. Wnioski o objęte dopłatami kredyty na cele, o których mowa w § 1, są składane przez krajowe podmioty prowadzące produkcję rolniczą i przedsiębiorców, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3, w bankach, które zawarły z Agencją umowy w sprawie dopłat na cele rolnicze.

4. W umowach Agencji z bankami ustala się w szczególności:

1) limity dopłat;

2) terminy przesyłania informacji o udzielonych kredytach w ramach limitów dopłat, o których mowa w pkt 1;

3) sposób przekazywania i rozliczania dopłat między Agencją a bankami.

§ 8.
Do kredytów udzielonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 9.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze (Dz. U. Nr 19, poz. 92, z późn. zm.2)).
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 83, poz. 418, z 1996 r. Nr 152, poz. 719, z 1997 r. Nr 80, poz. 504, Nr 107, poz. 690, Nr 121, poz. 770 i Nr 158, poz. 1044, z 1999 r. Nr 27, poz. 243, Nr 63, poz. 702 i Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 744 i 746.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 3, poz. 18 i Nr 52, poz. 229, z 1997 r. Nr 36, poz. 219, Nr 82, poz. 519, Nr 97, poz. 597, Nr 105, poz. 665 i Nr 144, poz. 964, z 1999 r. Nr 12, poz. 97, Nr 53, poz. 550, Nr 64, poz. 733 i Nr 92, poz. 1048, z 2001 r. Nr 86, poz. 950 oraz z 2002 r. Nr 46, poz. 428.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Kędzia

Przemysław Kędzia, prezes Business Media Software Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama