| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie aplikacji prokuratorskiej w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury

Na podstawie art. 97 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 i Nr 213, poz. 1802) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe obowiązki związane z zajmowaniem stanowiska aplikanta;

2) organizację aplikacji prokuratorskiej;

3) zakres egzaminu prokuratorskiego;

4) skład i sposób powoływania członków komisji egzaminacyjnej oraz wysokość ich wynagrodzenia;

5) tryb postępowania komisji egzaminacyjnej.

2. Zasady wyznaczania, przenoszenia i zwalniania aplikantów ze stanowisk służbowych oraz przebieg ich służby wojskowej regulują przepisy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) „aplikancie”, należy przez to rozumieć aplikanta wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury;

2) „aplikacji”, należy przez to rozumieć aplikację w wojskowej jednostce organizacyjnej prokuratury;

3) „egzaminie”, należy przez to rozumieć egzamin prokuratorski.

§ 3.
Pisemne zgłoszenie kandydata na aplikację przyjmuje Naczelny Prokurator Wojskowy. Termin naboru na aplikację jest uzależniony od potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ogłaszany każdorazowo w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej.
§ 4.
Do okresu aplikacji nie zalicza się nieobecności aplikanta w służbie trwającej łącznie dłużej niż 30 dni w każdym roku aplikacji, bez względu na przyczynę nieobecności; nie dotyczy to przysługującego aplikantowi urlopu.
§ 5.
1. Do okresu odbytej aplikacji zalicza się okres aplikacji sądowej oraz okres aplikacji prokuratorskiej w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury.

2. Do okresu aplikacji zalicza się okres odbytego przez aplikanta w sądzie wojskowym lub wojskowej jednostce organizacyjnej prokuratury przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych, nie dłuższy niż rok.

3. Naczelny Prokurator Wojskowy może zaliczyć do okresu aplikacji okres aplikacji adwokackiej, radcowskiej lub notarialnej oraz okres przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych, odbytego w innych jednostkach niż określone w ust. 2 o profilu szkolenia lub zadaniach zbliżonych do pracy prokuratora, łącznie nie dłuższy niż rok.

4. Jeżeli aplikant wykazuje znaczne postępy w szkoleniu, Naczelny Prokurator Wojskowy może w wyjątkowych przypadkach zaliczyć do okresu aplikacji nieobecność, o której mowa w § 4.

§ 6.
1. Aplikant jest obowiązany:

1) stale podnosić poziom swojej wiedzy zawodowej przez pogłębianie znajomości aktów normatywnych, w tym obowiązujących w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzeń, zarządzeń, decyzji, rozkazów, wytycznych, instrukcji i regulaminów wydanych przez Ministra Obrony Narodowej;

2) poznać organizację i działalność wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury i sądów wojskowych, a także Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych, oraz funkcjonowanie i współdziałanie struktur organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

3) poznać organizację i działalność innych organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i obsługi prawnej;

4) sumiennie wykonywać powierzone obowiązki i polecenia przełożonych oraz dbać w czasie służby i poza służbą o powagę prokuratury.

2. Aplikantowi przysługuje w czasie trwania aplikacji miesięczny płatny urlop szkoleniowy w okresie poprzedzającym egzamin.

§ 7.
Aplikacja obejmuje:

1) praktykę odbywaną zgodnie z programem aplikacji, w szczególności w:

a) wojskowej prokuraturze garnizonowej – 12 miesięcy,

b) wojskowej prokuraturze okręgowej – 2 miesiące,

c) wojskowym sądzie garnizonowym – 1 miesiąc,

d) wojskowym sądzie okręgowym – 1 miesiąc,

e) prokuraturze rejonowej – 11 miesięcy,

f) sądzie rejonowym – wydziale karnym – 1 miesiąc,

g) sądzie rejonowym – wydziale cywilnym – 1 miesiąc,

h) sądzie rejonowym – wydziale gospodarczym – 1 miesiąc,

i) laboratorium kryminalistycznym komendy wojewódzkiej policji – 2 miesiące;

2) udział w zajęciach seminaryjnych prowadzonych dla aplikantów prokuratorskich na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2002 r. w sprawie aplikacji sądowej i prokuratorskiej (Dz. U. Nr 154, poz. 1283) oraz udział w konferencjach szkoleniowo-metodycznych i kursach specjalistycznych;

3) samokształcenie.

§ 8.
1. Nadzór nad przebiegiem aplikacji sprawuje, za pośrednictwem właściwego wojskowego prokuratora garnizonowego, prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej odpowiedzialny za szkolenie aplikantów.

2. Wojskowy prokurator garnizonowy w porozumieniu z prokuratorem Naczelnej Prokuratury Wojskowej odpowiedzialnym za szkolenie aplikantów:

1) wyznacza prokuratora-patrona odpowiedzialnego za postępy aplikanta w zakresie szkolenia przez cały okres aplikacji;

2) ustala szczegółowy program aplikacji, który powinien uwzględniać w szczególności terminy rozpoczęcia i zakończenia praktyk, terminy kolokwium i sprawdzianów okresowych, a także wykaz aktów normatywnych obejmujących tematykę szkolenia.

3. Do obowiązków prokuratora-patrona należy:

1) udzielanie wskazówek i pomocy aplikantowi w opanowaniu programu aplikacji oraz poznawaniu zasad etyki żołnierzy zawodowych;

2) przeprowadzanie sprawdzianów okresowych z nabytych przez aplikanta wiadomości oraz kontrolowanie wykonania zleconych mu obowiązków i poleceń przełożonych;

3) sporządzanie przed egzaminem końcowej opinii o aplikancie, zawierającej sprawozdanie z przebiegu aplikacji oraz ocenę predyspozycji aplikanta do wykonywania obowiązków prokuratora.

4. Na czas odbywania praktyki w sądzie i prokuraturze rejonowej prezes sądu i prokurator rejonowy wyznaczają aplikantowi patrona, na wniosek właściwego wojskowego prokuratora garnizonowego.

5. Patron, o którym mowa w ust. 4, zapoznaje aplikanta z czynnościami należącymi do zakresu obowiązków aplikanta i po zakończeniu praktyki sporządza pisemną opinię o przebiegu praktyki i postępach poczynionych przez aplikanta.

§ 9.
1. Po upływie pierwszego roku aplikacji aplikant składa kolokwium pisemne i ustne z dziedzin prawa, które były przedmiotem zajęć seminaryjnych w okresie poprzedzającym kolokwium.

2. Kolokwium przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez wojskowego prokuratora okręgowego; w skład komisji wchodzi trzech prokuratorów wojskowej prokuratury okręgowej – specjalistów z różnych dziedzin prawa.

3. Do kolokwium mają odpowiednio zastosowanie przepisy § 11 ust. 3, § 12 ust. 2, § 13, § 15 ust. 1 i 3, § 16 ust. 2, § 17 ust. 1–3, przy czym część pisemna kolokwium odbywa się w ciągu jednego dnia, trwa 6 godzin i polega na opracowaniu przez aplikanta dokumentów określonych w § 13 ust. 1 pkt 1 i 2. Pytania na część ustną kolokwium opracowują członkowie komisji.

4. Kolokwium poprawkowe przeprowadza się najpóźniej w terminie miesiąca od dnia zakończenia kolokwium, o którym mowa w ust. 1.

§ 10.
1. Aplikant składa egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną rozkazem Naczelnego Prokuratora Wojskowego.

2. Komisja egzaminacyjna składa się z przewodniczącego, którym jest zastępca Naczelnego Prokuratora Wojskowego, sekretarza, którym powinien być prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej odpowiedzialny za szkolenie aplikantów, oraz trzech prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej – specjalistów z różnych dziedzin prawa.

§ 11.
1. Egzamin odbywa się w terminie określonym przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego.

2. Termin rozpoczęcia egzaminu nie może zostać wyznaczony później niż w trzydziestym dniu od dnia zakończenia aplikacji.

3. O terminie i miejscu egzaminu, co najmniej miesiąc przed wyznaczonym terminem, przewodniczący komisji egzaminacyjnej zawiadamia jej członków oraz (za pośrednictwem wojskowego prokuratora garnizonowego) aplikanta przystępującego do egzaminu.

§ 12.
1. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

2. Komisja egzaminacyjna wystawia oceny za każdą pracę pisemną i z każdego przedmiotu części ustnej.

§ 13.
1. Część pisemna egzaminu odbywa się w obecności wyznaczonego przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej członka komisji egzaminacyjnej, trwa trzy dni, po 6 godzin dziennie i polega na opracowaniu przez aplikanta na podstawie akt zakwalifikowanych przez komisję lub sporządzonych na potrzeby egzaminu:

1) dokumentu kończącego postępowanie przygotowawcze;

2) apelacji od wyroku sądu wojskowego w sprawie karnej;

3) wystąpienia lub sprzeciwu prokuratorskiego.

2. W trakcie części pisemnej aplikant może posługiwać się tekstami aktów prawnych, komentarzami i zbiorami orzeczeń.

§ 14.
Komisja egzaminacyjna dopuszcza aplikanta do części ustnej egzaminu po uzyskaniu przez niego ocen pozytywnych z części pisemnej.
§ 15.
1. Część ustną przeprowadzają poszczególni członkowie komisji egzaminacyjnej w obecności komisji egzaminacyjnej; polega ona na udzielaniu odpowiedzi na pytania, które w formie pisemnych zestawów przygotowuje Naczelny Prokurator Wojskowy. Członkowie komisji egzaminacyjnej mogą zadawać pytania dodatkowe, związane tematycznie z pytaniami z wylosowanego zestawu.

2. Przedmiotami części ustnej egzaminu są:

1) prawo karne materialne;

2) prawo karne procesowe i wykonawcze;

3) kontrola przestrzegania prawa w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

4) prawo cywilne materialne i postępowanie cywilne;

5) prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów wydanych przez Ministra Obrony Narodowej;

6) prawo gospodarcze;

7) zagadnienia konstytucyjne i ustrojowe, prawo europejskie, ustawa o prokuraturze oraz organizacja prokuratur i innych organów ochrony prawnej;

8) kryminalistyka;

9) medycyna sądowa, psychiatria i psychologia sądowa.

3. W trakcie części ustnej egzaminu aplikant może, za zgodą przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, posługiwać się tekstami aktów prawnych.

§ 16.
1. Warunkiem zdania części ustnej egzaminu jest otrzymanie ocen pozytywnych ze wszystkich przedmiotów.

2. Rezygnacja z odpowiedzi jest równoznaczna z uzyskaniem oceny niedostatecznej.

3. W razie nieprzystąpienia aplikanta do części ustnej egzaminu, po uzyskaniu ocen pozytywnych z części pisemnej, komisja egzaminacyjna odnotowuje ten fakt w protokole i przedstawia go Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu.

4. Naczelny Prokurator Wojskowy może udzielić aplikantowi zezwolenia na przystąpienie do egzaminu w terminie późniejszym, nie później jednak niż w ciągu sześciu miesięcy od wyznaczonego terminu egzaminu, jeżeli uzna, że choroba, wypadek losowy lub inna wskazana przez aplikanta okoliczność daje podstawę do udzielenia takiego zezwolenia.

5. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 4, Naczelny Prokurator Wojskowy udziela na pisemny wniosek aplikanta, złożony nie później niż w ciągu miesiąca od ustania przyczyny uzasadniającej nieprzystąpienie do egzaminu. W sytuacji określonej w ust. 3 aplikant przystępuje tylko do części ustnej egzaminu.

§ 17.
1. Ocenę wyniku części pisemnej i ustnej egzaminu określa się łącznie stopniami: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny i niedostateczny.

2. Komisja egzaminacyjna rozstrzyga o wynikach egzaminu większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

3. Z przebiegu i wyników egzaminu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej. W protokole oprócz ocen z poszczególnych prac i przedmiotów mogą być zawarte dodatkowe uwagi i spostrzeżenia komisji.

4. Świadectwo złożenia egzaminu podpisuje Naczelny Prokurator Wojskowy.

§ 18.
1. W razie udzielenia zezwolenia, o którym mowa w § 16 ust. 4, albo uzyskania przez aplikanta oceny niedostatecznej z egzaminu, Naczelny Prokurator Wojskowy powołuje komisję egzaminacyjną w trybie określonym w § 10.

2. Aplikant, który nie zdał egzaminu w pierwszym terminie, może składać go ponownie tylko raz.

§ 19.
Przewodniczący i członkowie komisji egzaminacyjnej otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach ustalonych odpowiednio jak w rozporządzeniu, o którym mowa w § 7 pkt 2.
§ 20.
1. Aplikanci, którzy rozpoczęli aplikację przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, odbywają praktyki, uczestniczą w zajęciach seminaryjnych oraz zdają kolokwium na zasadach dotychczasowych.

2. W odniesieniu do aplikantów, o których mowa w ust. 1, część ustna egzaminu nie obejmuje przedmiotu określonego w § 15 ust. 2 pkt 7 oraz przedmiotu – psychologia sądowa.

§ 21.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie aplikacji prokuratorskiej w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 1992 r. Nr 2, poz. 9), z wyjątkiem § 4 ust. 2, który zachowuje moc do czasu zakończenia aplikacji rozpoczętej na zasadach dotychczasowych.
§ 22.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »