reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 maja 2003 r.

w sprawie szczegółowych warunków, zakresu i trybu wspierania środkami Funduszu Pracy programów inicjowanych przez organy samorządu województwa

Na podstawie art. 37i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 i Nr 90, poz. 844) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, zakres i tryb wspierania środkami Funduszu Pracy programów inicjowanych przez organy samorządu województwa, mających na celu:

1) utrzymanie i tworzenie miejsc pracy,

2) zmniejszenie negatywnych skutków bezrobocia,

3) wsparcie przebiegu restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach znacząco ograniczających zatrudnienie z powodu restrukturyzacji związanej z likwidacją stanowisk pracy, postawienia w stan likwidacji lub upadłości

– zwanych dalej „programami".

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) „beneficjenci" – osoby, na rzecz których wykonawca usługi realizuje przedsięwzięcia stanowiące część programu;

2) „jednostka zarządzająca programem" – wojewódzki urząd pracy działający na podstawie upoważnienia zarządu województwa;

3) „koszt realizacji usług" – uprzednio uzgodnioną należność przysługującą wykonawcy usługi z tytułu realizacji usługi; w przypadku usług świadczonych przez powiatowe urzędy pracy koszty realizacji dotyczą wyłącznie środków przekazywanych bezpośrednio beneficjentom, małym przedsiębiorcom lub na rzecz instytucji szkolących oraz koszty działań promocyjnych;

4) „mały przedsiębiorca" – przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.1));

5) „minister" – ministra właściwego do spraw pracy;

6) „minimalne wynagrodzenie" – wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów;

7) „partner" – samorządy gminne i powiatowe oraz inne podmioty, które uczestniczyć będą w realizacji programu na zasadzie porozumienia z zarządem województwa lub jednostką zarządzającą programem;

8) „przeciętne wynagrodzenie" – przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski"

9) „ustawa" – ustawę z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu;

10) „wykonawca usługi" – podmiot wyłoniony do realizacji poszczególnych przedsięwzięć (usług) w ramach programu; wykonawcą usługi może być także powiatowy urząd pracy.

§ 3.
1. Programy inicjowane przez właściwe miejscowo zarządy województw określają:

1) nazwę programu;

2) cele programu i okres jego realizacji;

3) jednostkę zarządzającą programem oraz partnerów, którzy zadeklarowali na piśmie wniesienie wkładu rzeczowego i finansowego w realizację programu;

4) liczbę beneficjentów programu wraz z ich charakterystyką;

5) opis programu (uzasadnienie potrzeby realizacji programu, określenie zasięgu terytorialnego oraz rodzaju proponowanych przedsięwzięć);

6) przewidywane efekty realizacji programu, z podaniem mierników i trybu dokonywania oceny;

7) kalkulację planowanych kosztów realizacji programu oraz źródła finansowania i ich wysokość w złotych, z określeniem proporcji ich finansowania – ogółem i odrębnie dla każdego przedsięwzięcia wraz z harmonogramem ich wydatkowania;

8) harmonogram realizacji programu, przy czym okres jego realizacji nie może być dłuższy niż 18 miesięcy;

9) wnioskowaną wysokość środków Funduszu Pracy z rezerwy, o której mowa w art. 57a ust. 7 ustawy, zwanej dalej „rezerwą", na współfinansowanie programu oraz harmonogram ich wydatkowania.

2. Środki Funduszu Pracy przyznane według algorytmu, o którym mowa w art. 57a ust. 2 ustawy z wyjątkiem kwot przyznanych z rezerwy, również mogą być wkładem własnym samorządu wojewódzkiego i powiatowego.

3. Program zatwierdza do realizacji zarząd województwa, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady zatrudnienia.

§ 4.
1. Zarząd województwa składa do ministra program wraz z wnioskiem o przyznanie środków z rezerwy, w celu wsparcia realizacji programu.

2. Minister, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, informuje wojewodę oraz zarząd województwa o kwocie środków Funduszu Pracy, jaka zostanie przyznana z rezerwy na jego realizację.

3. W przypadku programów wykraczających poza rok budżetowy, minister określa kwoty na poszczególne lata.

§ 5.
1. Po otrzymaniu informacji ministra o przyznaniu wnioskowanych środków z rezerwy, jednostka zarządzająca programem:

1) informuje samorządy powiatowe o możliwości zwiększenia kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie programów, z przeznaczeniem na realizację jednej lub kilku usług, o których mowa w ust. 4 pkt 3–9;

2) przyjmuje wnioski powiatowych urzędów pracy określające rodzaj i zakres usług wraz z niezbędną kwotą środków Funduszu Pracy, jaka powinna być przyznana na ich realizację z rezerwy, i dokonuje wyboru wykonawców usług;

3) wyłania pozostałych wykonawców usług w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

4) występuje do ministra o przyznanie środków z rezerwy dla samorządu województwa oraz powiatowych urzędów pracy.

2. Jednostka zarządzająca programem zawiera z wybranymi wykonawcami usług umowy, które określają w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy;

2) rodzaj świadczonych usług;

3) wysokość środków Funduszu Pracy na realizację usług;

4) udział środków własnych i z innych źródeł w złotych i procentach;

5) okres, zakres i sposób realizacji usług;

6) zobowiązanie do zachowania formy pisemnej, w przypadku zmiany lub rozwiązania umowy;

7) warunki wypowiedzenia umowy i zwrotu środków;

8) sposób kontroli wykonywania umowy;

9) tryb postępowania i sankcje, w przypadku nieprawidłowości w wykorzystaniu środków;

10) sposób rozliczenia oraz dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków.

3. W ramach umowy z jednym wykonawcą usługi może być świadczone kilka usług.

4. Przedmiotem umów, o których mowa w ust. 2, może być świadczenie następujących rodzajów usług:

1) poradnictwo zawodowe;

2) pośrednictwo pracy;

3) szkolenia zawodowe mające na celu przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji;

4) szkolenia mające na celu naukę umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia oraz szkolenia i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej;

5) organizowanie i refundowanie kosztów okresowego zatrudnienia mającego na celu nabycie praktycznych umiejętności w zawodzie;

6) przyznawanie środków na pokrycie części kosztów najmu (czynszu) za lokal, w którym jest prowadzona przez beneficjenta działalność gospodarcza, lub na pokrycie części kosztów usług doradczych, w tym kosztów księgowych;

7) przyznawanie beneficjentom jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej;

8) dofinansowanie oprocentowania zaciągniętych kredytów lub pożyczek udzielonych z innych źródeł niż Fundusz Pracy i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub objętych dofinansowaniem do oprocentowania ze środków publicznych, przez okres do 12 miesięcy (w okresie spłaty pożyczki lub kredytu) dla beneficjentów podejmujących działalność gospodarczą;

9) refundowanie małym przedsiębiorcom części kosztów poniesionych na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla beneficjenta skierowanego przez powiatowy urząd pracy lub przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w § 6 ust. 1;

10) refundowanie części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne przez małych przedsiębiorców zatrudniających beneficjentów programu, skierowanych przez powiatowy urząd pracy lub przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w § 6 ust. 1.

5. Jednostka zarządzająca programem odpowiada za promocję, koordynację, realizację i rozliczenie programu, a w szczególności za kontraktowanie usług, organizowanie współpracy z partnerami, monitorowanie terminowości i zgodności z umowami realizacji zadań przez wykonawców usług. Koszty koordynacji nie mogą przekroczyć 5% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 2; poniesione koszty koordynacji w kwocie przekraczającej wysokość, o której mowa w § 4 ust. 2, stanowią wkład własny samorządu województwa.

6. Koszty, o których mowa w ust. 5, mogą obejmować wydatki rzeczowe i osobowe związane bezpośrednio z koordynacją programu, wydatki na jego promocję oraz wydatki na świadczenie usług poradnictwa zawodowego.

7. Obowiązek przeprowadzania rekrutacji beneficjentów w celu świadczenia usług, o których mowa w ust. 4, spoczywa na wykonawcy usług. Wykonawca niebędący powiatowym urzędem pracy jest zobowiązany do ścisłej współpracy w tym zakresie z powiatowymi urzędami pracy.

8. Warunki rekrutacji są określane szczegółowo w umowach zawieranych przez jednostkę zarządzającą programem z wykonawcami usług.

9. Koszty realizacji usług, o których mowa w ust. 4, są pokrywane ze środków przeznaczonych na realizację programu, w tym ze środków Funduszu Pracy.

10. Beneficjenci nie ponoszą żadnych opłat za udział w programie.

§ 6.
1. Beneficjentami usług, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 1–8, mogą być osoby przewidziane do zwolnienia w związku z likwidacją stanowisk pracy, będące w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę lub zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie ostatnich 12 miesięcy z przedsiębiorstw, o których mowa w § 1 pkt 3, oraz z przedsiębiorstw z nimi kooperujących, które nie posiadają uprawnień lub nie spełniają warunków do uzyskania prawa do emerytury, renty, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, albo małżonek zarejestrowany jako osoba bezrobotna.

2. Beneficjentami usług, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 1 i 3, mogą być także osoby pozostające w zatrudnieniu w przedsiębiorstwach, o których mowa w ust. 1.

3. Usługi, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 3, 9 i 10, mogą być realizowane wyłącznie na rzecz małych przedsiębiorców w związku z zatrudnieniem osób, które nie posiadają uprawnień lub nie spełniają warunków do uzyskania prawa do emerytury, renty, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, oraz przewidzianych do zwolnienia w związku z likwidacją stanowisk pracy, będących w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie ostatnich 12 miesięcy z przedsiębiorstw, o których mowa w ust. 1.

§ 7.
1. Usługa, o której mowa w § 5 ust. 4 pkt 5, może być świadczona przez wykonawców usług w porozumieniu z pracodawcami. W przypadku zatrudnienia beneficjentów, o których mowa w § 6 ust. 1, okres zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy u jednego pracodawcy, za który przysługuje refundacja, nie może przekroczyć sześciu miesięcy, przy czym kwota refundowana za każdy miesiąc zatrudnienia jednej osoby nie może przekroczyć minimalnego wynagrodzenia.

2. Beneficjenci, o których mowa w § 6 ust. 1, korzystający z usług wymienionych w § 5 ust. 4 pkt 3–5, nieotrzymujący dodatku szkoleniowego lub stypendium przysługujących na podstawie ustawy, mogą otrzymać dodatek specjalny w wysokości nieprzekraczającej 50% minimalnego wynagrodzenia oraz zwrot kosztów przejazdu lub zakwaterowania związanych z korzystaniem przez te osoby z usług.

§ 8.
Środki, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 6, mogą być refundowane przez okres do 12 miesięcy w wysokości do 80% kosztów, nie więcej jednak niż 50% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.
§ 9.
1. Wysokość środków, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 7, nie może przekroczyć 6 000 zł.

2. Środki mogą być przeznaczone wyłącznie na zakup środków trwałych i podlegają zwrotowi na warunkach określonych w umowie.

3. Środki nie mogą być przyznane osobie, która otrzymała pożyczkę z Funduszu Pracy lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej w okresie ostatnich 5 lat lub otrzymały jednorazową dotację na zakup środków trwałych na podstawie przepisów w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa.

§ 10.
Dofinansowanie oprocentowania kredytów lub pożyczek, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 8, może wynosić do 50% tego oprocentowania, nie więcej niż dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia.
§ 11.
1. Refundacja, o której mowa w § 5 ust. 4 pkt 9, jest dokonywana pracodawcy, który poniósł koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla beneficjenta usługi pod warunkiem jego zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, przy czym wysokość refundacji nie może być wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia.

2. Refundacja nie przysługuje pracodawcy, który otrzymał zwrot środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 26 ust. 1 lub art. 47 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.2)).

§ 12.
Refundacja, o której mowa w § 5 ust. 4 pkt 10, jest dokonywana pracodawcy, który zatrudnił beneficjenta, o którym mowa w § 6 ust. 1, przez okres co najmniej 12 miesięcy, a mających ukończone 50 lat – kobieta i 55 lat – mężczyzna, przez okres 24 miesięcy w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej za każdą zatrudnioną osobę w miesiącu 60% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia rozliczanego miesiąca.
§ 13.
1. Beneficjenci w czasie realizacji programu mogą korzystać z każdej usługi wymienionej w § 5 ust. 4 tylko raz, po złożeniu oświadczenia o tym, że dotychczas nie korzystali z tej usługi.

2. Wobec jednego beneficjenta jest możliwe stosowanie kilku usług, z tym że ogólny koszt usług wobec jednego beneficjenta nie może przekroczyć dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia w całym okresie realizacji programu.

3. Wykonawca usług jest zobowiązany do odebrania od beneficjentów oświadczeń o korzystaniu lub niekorzystaniu z innych usług przewidzianych w programie.

§ 14.
1. Zarząd województwa sprawuje kontrolę wykorzystania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację programu, a w szczególności prawidłowość wykorzystania środków, zgodność z umowami, planowanym przeznaczeniem i procedurami.

2. Zarząd województwa, który otrzymał środki Funduszu Pracy na wsparcie programu, sporządza i przekazuje ministrowi i wojewodzie, w terminie do dnia 31 stycznia i 31 lipca, informacje o przebiegu realizacji i finansowania programu; informacje powinny zawierać w szczególności:

1) rodzaje i liczbę świadczonych usług, w podziale na usługi wykonane i planowane do wykonania;

2) planowaną i rzeczywistą wartość nakładów poniesionych na usługi od początku ich świadczenia w roku budżetowym do końca okresu sprawozdawczego, z uwzględnieniem źródeł finansowania;

3) kwotę środków pochodzących z innych źródeł niż Fundusz Pracy oraz wysokość ich wykorzystania,

4) liczbę beneficjentów;

5) planowaną i rzeczywistą liczbę utworzonych i utrzymanych miejsc pracy.

3. Zarząd województwa do informacji załącza część opisową, zawierającą analizę działań realizowanych przez wykonawców usług na podstawie umów oraz dane dotyczące efektów tych działań w roku budżetowym i ocenę przewidywanego ich wpływu na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy oraz na rozwój przedsiębiorczości.

§ 15.
1. Prawidłowość wykorzystania środków Funduszu Pracy kontroluje właściwy miejscowo wojewoda, który w przypadku stwierdzenia:

1) niezrealizowania programu zgodnie z harmonogramem,

2) niewniesienia co najmniej 50% (w stosunku do upływu czasu) deklarowanych wkładów rzeczowych lub finansowych przez partnerów,

3) nieprzekazania wykonawcy usług lub beneficjantom środków określonych w umowie,

4) niewybrania wykonawców usług na zasadach określonych w rozporządzeniu,

5) wykorzystania środków niezgodnie z ich przeznaczeniem

– wnioskuje do ministra o wstrzymanie finansowania bądź nakazanie zwrotu środków Funduszu Pracy.

2. Minister zawiadamia zarząd województwa o wstrzymaniu dofinansowania programu, wstrzymuje przekazywanie środków Funduszu Pracy bądź nakazuje zwrot środków Funduszu Pracy.

3. Zarząd województwa zwraca niewykorzystane środki Funduszu Pracy na rachunek bankowy Funduszu Pracy, którego dysponentem jest minister.

§ 16.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. T 115 i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 86, poz. 789.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79 i Nr 90, poz. 844.

3) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciło moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa (Dz. U. Nr 68, poz. 806 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 642 i Nr 89, poz. 976) zachowane w mocy na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 65).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stachowiak

Marketing Team Leader w firmie HR Tools

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama