| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY l POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 22 maja 2003 r.

w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa zadania samorządu województwa, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem", oraz zasady i tryb dofinansowania budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
§ 2.
Ze środków Funduszu może być:

1) finansowana pomoc udzielana zakładom pracy chronionej, zgodnie z art. 32a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej „ustawą"

2) dofinansowana budowa i rozbudowa obiektów służących rehabilitacji.

§ 3.
Dofinansowanie budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji, zwane dalej „dofinansowaniem", może być przyznane osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, prowadzącym działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1) są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo były przez okres co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i są nadal posiadaczami części lub całości nieruchomości;

2) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem;

3) przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego.

§ 4.
1. Dofinansowanie nie może być przyznane podmiotom, które:

1) mają zaległości w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu lub były w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu;

2) w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały dofinansowanie.

2. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy.

§ 5.
1. Wniosek o dofinansowanie składa się w urzędzie marszałkowskim właściwym dla miejsca realizacji zadania.

2. Wniosek zawiera:

1) nazwę podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, siedzibę i adres;

2) numer NIP i numer REGON;

3) status prawny i podstawę działania;

4) dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w sprawie;

5) przewidywane efekty realizacji zadania dla osób niepełnosprawnych;

6) nazwę banku i numer rachunku bankowego wnioskodawcy;

7) miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania;

8) przewidywany koszt realizacji zadania;

9) termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania;

10) ogólną wartość nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek;

11) udokumentowaną informację o posiadaniu środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem;

12) informację o przyznanych środkach Funduszu, z określeniem numeru zawartej umowy, celu i terminu przyznania środków oraz stanu rozliczania;

13) udokumentowaną przez wnioskodawcę informację o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

14) wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania;

15) oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu.

3. Jeżeli wnioskodawca jest:

1) przedsiębiorcą – do wniosku dołącza się informację o pomocy publicznej udzielonej wnioskodawcy w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177);

2) pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej – do wniosku dołącza się:

a) potwierdzoną kopię aktualnej decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,

b) informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres dwunastu miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

c) informację, o której mowa w pkt 1.

4. Wniosek składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

5. W terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku właściwy organ jednostki samorządu województwa informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach. Nieusunięcie uchybień w terminie 30 dni powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

6. Organ, o którym mowa w ust. 5, rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia, w którym sejmik województwa w formie uchwały określi zadania, na które przeznacza środki określone w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku organ ten sporządza uzasadnienie.

§ 6.
Jeżeli wnioskodawcą jest podmiot:

1) nieprowadzący działalności gospodarczej – wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania,

2) prowadzący działalność gospodarczą – wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 30% kosztów realizacji zadania.

§ 7.
1. Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta przez marszałka województwa z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

2. Umowa zawiera:

1) oznaczenie stron umowy;

2) szczegółowe określenie zadania, o którym mowa w § 2 pkt 2;

3) wysokość i termin przekazania środków Funduszu przyznanych na dofinansowanie zadania;

4) udział środków własnych i z innych źródeł;

5) termin rozpoczęcia realizacji zadania;

6) zakres i sposób realizacji umowy;

7) zobowiązanie do zachowania formy pisemnej w przypadku zmiany lub rozwiązania umowy;

8) warunki i termin wypowiedzenia umowy;

9) warunki rozwiązania umowy i zwrotu środków Funduszu;

10) sposób kontroli wykonania umowy;

11) zobowiązanie do przedłożenia właściwemu organowi jednostki samorządu województwa dokumentów rozliczeniowych w terminie 14 dni od dnia ich wystawienia oraz dokumentów potwierdzających pokrycie udziału własnego w kosztach zadania;

12) sposób rozliczenia oraz zestawienie dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków Funduszu.

3. Przekazanie środków Funduszu na dofinansowanie następuje na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego zakup usługi, wystawionych po dniu zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

 

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz.1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79 i Nr 90, poz. 844.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »