| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY l POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 29 maja 2003 r.

w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym przez pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń

Na podstawie art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 i Nr 90, poz. 844) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy sposób, warunki i tryb refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym przez pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń.
§ 2.
Pracodawca zatrudniający młodocianych pracowników na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zwanych dalej „młodocianymi", może wystąpić z wnioskiem o refundację wypłaconych im wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia, zwanym dalej „wnioskiem o refundację", jeżeli:

1) zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, zwanej dalej „ustawą"

2) spełnia warunki prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie Kodeksu pracy;

3) w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku nie został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów ustawy.

§ 3.
1. Pracodawca składa wniosek o refundację do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego bezpośrednio albo za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców.

2. Wniosek o refundację zawiera:

1) nazwę pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności;

2) numer identyfikacji nadany w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON;

3) numer identyfikacji podatkowej NIP;

4) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności;

5) wykaz młodocianych, których dotyczy wniosek o refundację, zawierający:

a) imiona i nazwiska młodocianych,

b) datę zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i okres jej trwania,

c) nazwy zawodów i umiejętności, w których jest odbywane przygotowanie zawodowe.

3. Do wniosku o refundację dołącza się:

1) oświadczenie o:

a) liczbie pracowników zatrudnionych w dniu składania wniosku, z uwzględnieniem wszystkich młodocianych i roku ich nauki,

b) liczbie młodocianych, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku ukończyli przygotowanie zawodowe u tego pracodawcy,

c) liczbie młodocianych, którzy ukończyli w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku przygotowanie zawodowe i kontynuowali zatrudnienie u tego pracodawcy przez okres co najmniej 12 miesięcy lub nadal je kontynuują;

2) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;

3) oświadczenie o niekorzystaniu z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń młodocianych, o których mowa w ust. 2 pkt 5, z innego powiatowego urzędu pracy lub Ochotniczego Hufca Pracy;

4) oświadczenie o niekaralności za naruszenie przepisów ustawy;

5) oświadczenie o możliwości uzyskania refundacji zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców;

6) deklarację dalszego zatrudnienia młodocianych na podstawie umowy o pracę po zakończeniu przygotowania zawodowego.

4. Wniosek o refundację może dotyczyć:

1) nie więcej niż dwóch młodocianych, jeżeli pracodawca zatrudnia wyłącznie młodocianych;

2) młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych u tego pracodawcy pracowników niebędących młodocianymi.

5. Wniosek o refundację składany za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców jest sporządzany przez tę organizację na podstawie zweryfikowanych wniosków pracodawców i zawiera informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3.

6. Wniosek o refundację składa się w powiatowym urzędzie pracy w terminie do dnia 30 września każdego roku.

7. Wniosek o refundację dotyczącą młodocianych, którzy nie dokształcają się w zasadniczej szkole zawodowej, może być składany w innych terminach ogłaszanych przez powiatowy urząd pracy w siedzibie urzędu.

§ 4.
Powiatowy urząd pracy w terminie 30 dni od daty, o której mowa odpowiednio w § 3 ust. 6 i 7, zawiadamia pracodawcę oraz organizację zrzeszającą pracodawców o uwzględnieniu lub o przyczynach nieuwzględnienia wniosku o refundację.
§ 5.
1. Pracodawca i organizacja zrzeszająca pracodawców składają wnioski o dokonanie refundacji na warunkach i w terminach określonych w umowie, o której mowa w art. 22b ustawy.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopie dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzeń oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

3. Powiatowy urząd pracy przekazuje środki Funduszu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń, na wskazany przez pracodawcę rachunek bankowy, w terminach określonych w umowie, o której mowa w ust. 1.

4. Refundacja wypłaconych wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń za okres przygotowania zawodowego w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki przysługuje jednokrotnie.

§ 6.
1. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do młodocianych uczestników ochotniczych hufców pracy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, z tym że:

1) wnioski o refundację są składane do Wojewódzkich Komend Ochotniczych Hufców Pracy właściwych ze względu na miejsce odbywania przygotowania zawodowego;

2) refundacja wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń jest dokonywana przez Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy.

2. Do młodocianych uczestników Ochotniczych Hufców Pracy zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Ochotniczych Hufców Pracy nie stosuje się § 3 ust. 3 pkt 6 i ust. 4.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

 

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »