| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 20 maja 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów

Na podstawie art. 4a ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów (Dz. U. Nr 55, poz. 480 i Nr 108, poz. 958) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) spełnia wymagania dotyczące minimum kadrowego nauczycieli akademickich oraz wymagania dotyczące proporcji liczby nauczycieli akademickich do liczby studentów na danym kierunku studiów,",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku tworzenia kierunków studiów magisterskich wymienionych w ust. 2, za spełnienie wymogu określonego w ust. 1 pkt 2 uznaje się przedstawienie planu badań naukowych, które będą realizowane w uczelni na tym kierunku, wraz ze sposobem ich finansowania.",

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Warunkiem utworzenia i prowadzenia kierunku studiów magisterskich w uczelni niespełniającej wymagań określonych w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „ustawą", jest ponadto uzyskanie pozytywnej oceny kształcenia prowadzonego na danym kierunku na poziomie studiów zawodowych. Oceny tej nie dokonuje się przy tworzeniu kierunku lekarskiego oraz kierunków: farmacja, prawo, psychologia, stomatologia i weterynaria, w zakresie których prowadzi się wyłącznie jednolite studia magisterskie."

2) w § 3 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Warunkiem utworzenia i prowadzenia kierunku studiów wyższych zawodowych jest ponadto odpowiednio spełnienie wymagań określonych w § 1 ust. 1 pkt 3 oraz w § 6."

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Osoby, o których mowa w § 1 ust. 3 i § 3, mogą być wliczone do minimum kadrowego nie więcej niż dwukrotnie, z tym że tylko do jednego minimum kadrowego kierunku studiów magisterskich.

2. Jeżeli ten sam kierunek studiów jest prowadzony przez więcej niż jedną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni, warunki, o których mowa w ust. 1 oraz w § 1–3, muszą być spełnione odrębnie przez każdą jednostkę.

3. Jeżeli dany kierunek studiów jest prowadzony wspólnie przez co najmniej dwie podstawowe jednostki organizacyjne uczelni albo jej filii, warunki, o których mowa w ust. 1 oraz w § 1–3, mogą być spełnione przez te jednostki łącznie."

4) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do minimum kadrowego, o którym mowa w § 1 ust. 3 i § 3, mogą być wliczeni cudzoziemcy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie specjalności wchodzącej w skład danego kierunku, o ile zostaną oni zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy na okres co najmniej dwóch lat, z tym że do minimum kadrowego, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz w § 3 ust. 1 pkt 2, mogą być wliczeni nie więcej niż trzej, do minimum kadrowego, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1, 3 i 4, nie więcej niż dwaj, a do minimum kadrowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 – nie więcej niż jeden cudzoziemiec."

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Stosunek liczby nauczycieli akademickich zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz nauczycieli akademickich, o których mowa w § 5, prowadzących zajęcia dydaktyczne na danym kierunku studiów, do liczby studentów na tym kierunku nie może być mniejszy niż:

1) 1 : 20 – dla kierunków studiów artystycznych,

2) 1 : 180 – dla kierunków studiów ekonomicznych,

3) 1 : 120 – dla kierunków studiów humanistycznych i społecznych, z tym że dla kierunku studiów filologia – 1 : 50,

4) 1 : 60 – dla kierunków studiów matematyczno-fizyczno-chemicznych i przyrodniczych,

5) 1 : 40 – dla kierunków studiów medycznych,

6) 1 : 180 – dla kierunków studiów prawnych,

7) 1 : 70 – dla kierunków studiów rolniczych, leśnych i weterynaryjnych,

8) 1 : 90 – dla kierunków studiów technicznych,

9) 1 : 80 – dla kierunków studiów wychowania fizycznego."

6) w załączniku do rozporządzenia:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo",

b) po pkt 15 dodaje się pkt 15a i 15b w brzmieniu:

„15a) Energetyka

15b) Europeistyka",

c) pkt 70 otrzymuje brzmienie:

„70) Edukacja techniczno-informatyczna".

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 4 ust. 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 r.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

RESET2 Sp. z o.o.

RESET2 Sp. z o.o. istnieje od stycznia 2001 roku i kontynuuje działalność prowadzoną od 1992 roku przez RESET Computer Systems s.c. Spółka zajmuje się tworzeniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie firmą. Produkty RESET2 to połączenie bogatych możliwości z łatwą i intuicyjną obsługą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »