| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 12 maja 2003 r.

w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. Nr 47, poz. 243, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb przekazywania portom oraz zainteresowanym podmiotom informacji o odpadach znajdujących się na statku;

2) zakres wymaganych informacji;

3) wzór formularza, na którym należy przekazywać informacje.

§ 2.
Kapitan statku, o którym mowa w art. 2 i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, przed zawinięciem statku do portu znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany przekazać podmiotowi zarządzającemu portem informacje o odpadach znajdujących się na statku – na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.
§ 3.
1. Wypełniony formularz, o którym mowa w § 2, przekazuje się podmiotowi zarządzającemu portem:

1) przynajmniej na 24 godziny przed zawinięciem statku do portu;

2) natychmiast po uzyskaniu przez kapitana statku informacji określającej port przeznaczenia, jeżeli nie jest ona znana na 24 godziny przed przybyciem do portu przeznaczenia;

3) najpóźniej przed wyjściem z ostatniego portu, jeżeli czas podróży do portu przeznaczenia jest krótszy niż 24 godziny.

2. Formularz przekazuje się podmiotowi zarządzającemu portem przy użyciu dowolnego środka komunikacji lub doręcza się na piśmie bezpośrednio albo za pośrednictwem agenta morskiego statku.

§ 4.
Kapitan statku przechowuje kopię wypełnionego formularza, co najmniej do czasu zawinięcia statku do następnego portu, i udostępnia ją na żądanie właściwych organów.
§ 5.
Podmiot zarządzający portem przyjmuje i rejestruje informacje o odpadach znajdujących się na statku opuszczającym port.
§ 6.
Informacje o odpadach, o których mowa w § 2, podmiot zarządzający portem udostępnia na żądanie:

1) dyrektora właściwego urzędu morskiego;

2) Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

3) odbiorcy odpadów, któremu zlecono obowiązek ich zagospodarowania;

4) organów administracji publicznej, które sprawują nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166, poz. 1361), w zakresie i trybie określonych odrębnymi przepisami.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1156, z 2001 r. Nr 111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1368 oraz z 2002 r. Nr 166, poz. 1361.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 maja 2003 r. (poz. 936)

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »