| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 maja 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 91 ust. 6, art. 95 ust. 1, art. 97 ust. 2, art. 98 ust. 3 i art. 106 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.1)) oraz art. 22 ust. 2 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 143, poz. 962, z 2000 r. Nr 82, poz. 928 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 428) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przepisów ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 nie stosuje się w przypadku ubiegania się o przyjęcie do służby kandydackiej przez absolwenta wyższej szkoły niewojskowej posiadającego tytuł zawodowy magistra (równorzędny). Absolwent taki może ubiegać się o powołanie do służby kandydackiej, jeżeli w roku powołania nie przekroczył dwudziestu siedmiu lat życia."

2) w § 13 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kandydatów, o których mowa w § 3 ust. 5."

3) w § 69:

a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„W razie zwolnienia lub wydalenia kandydata ze służby kandydackiej w przypadkach określonych w § 64 ust. 1 pkt 2–5 i ust. 2 oraz w § 65 ust. 1 pkt 2a i 3, komendant szkoły kieruje go do odbycia pozostałego okresu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli:",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku zwolnienia lub wydalenia ze służby kandydackiej kandydata, o którym mowa w § 3 ust. 5, komendant szkoły przenosi go do rezerwy z dniem zwolnienia lub wydalenia.".

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7, z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1800, 2 2002 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 200, poz. 1687 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 7, poz. 44, z 1997 r. Nr 96, poz. 590, Nr 107, poz. 688, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 141, poz. 1184.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »