REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 104 poz. 965

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 5 czerwca 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm. 1)) zarządza się co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W szkołach, z zastrzeżeniem ust. 2–4, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, z wyjątkiem soboty, a kończą w ostatni piątek czerwca.”;

2) w § 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego, z zastrzeżeniem ust. 2; terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw ogłasza – po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty – minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego rok, w którym będą trwały ferie zimowe.”;

3) w § 6:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dzień, w którym odbywa się sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, jest w szkołach podstawowych dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.”,

b) dodaje się ust. 3–5 w brzmieniu:

„3. Dni, w których odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum, są w gimnazjach dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4. Dni, w których w szkołach ponadgimnazjalnych: liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących i technikach uzupełniających oraz w ponadpodstawowych szkołach średnich dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości odbywa się odpowiednio część pisemna egzaminu maturalnego lub część pisemna egzaminu dojrzałości, są w tych szkołach dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

5. Dla uczniów, którym rodzice (prawni opiekunowie) nie mogą zapewnić opieki w dniach, o których mowa w ust. 2–4, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.”.

§ 2.
W roku szkolnym 2003/2004 nie stosuje się terminów ferii zimowych ogłoszonych przez kuratorów oświaty na podstawie dotychczasowych przepisów.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r., z wyjątkiem § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, który wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-06-13
  • Data wejścia w życie: 2003-09-01
  • Data obowiązywania: 2003-09-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA