| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 11 lipca 2003 r.

w sprawie trybu wpisywania lekarzy na listę lekarzy orzeczników oraz skreślania z niej

Na podstawie art. 108 ust. 8 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Wpisu na listę lekarzy orzeczników dokonuje się na wniosek złożony przez lekarza spełniającego wymagania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, zwanej dalej „ustawą”.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane:

1) nazwisko i imię lub imiona lekarza;

2) nr dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3) nr prawa wykonywania zawodu;

4) miejsce zamieszkania, numer telefonu, telefaksu lub adres poczty elektronicznej;

5) nazwę i siedzibę izby lekarskiej, której lekarz jest członkiem;

6) miejsce wykonywania badań lotniczo-lekarskich;

7) dotyczące spełnienia wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 112 ust. 1 ustawy lub w przepisach międzynarodowych, o których mowa w art. 3 ust. 5 ustawy.

3. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1–3 ustawy.

§ 2.
Naczelny Lekarz Lotnictwa Cywilnego, zwany dalej „Naczelnym Lekarzem”, weryfikuje pod względem formalnym załączone do wniosku dokumenty i po stwierdzeniu, że lekarz:

1) spełnia wymagania określone w art. 108 ust. 1 pkt 1–3 ustawy,

2) zapewnia wykonywanie badań lotniczo-lekarskich zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 112 ust. 1 ustawy oraz przepisami międzynarodowymi, o których mowa w art. 3 ust. 5 ustawy

– przekazuje całość dokumentacji Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanemu dalej „Prezesem Urzędu”, wraz z wnioskiem o wpisanie lekarza na listę lekarzy orzeczników.

§ 3.
1. Wpis lekarza na listę lekarzy orzeczników następuje z urzędu, z chwilą wydania przez Prezesa Urzędu decyzji o wpisie zainteresowanego lekarza na listę lekarzy orzeczników.

2. Lista lekarzy orzeczników prowadzona jest w formie księgi rejestrowej, składającej się z kolejno ponumerowanych kart ewidencyjnych.

3. Dla każdego lekarza orzecznika zakłada się odrębną kartę ewidencyjną, której wzór określa załącznik do rozporządzenia.

4. Błędy pisarskie oraz inne oczywiste omyłki we wpisach przekreśla się linią w sposób umożliwiający odczytanie pierwotnego tekstu.

5. Osoba dokonująca wpisu na listę, zmiany we wpisie lub skreślenia z listy zamieszcza datę wpisu i składa swój podpis.

6. Ponownego wpisu na listę lekarzy orzeczników lekarza, który został uprzednio skreślony z tej listy, dokonuje się na odrębnej karcie ewidencyjnej pod nowym numerem.

§ 4.
Lekarz orzecznik jest obowiązany poinformować Prezesa Urzędu, za pośrednictwem Naczelnego Lekarza, o zaistnieniu sytuacji, o których mowa w art. 108 ust. 6 pkt 2, 3 i 5 ustawy, oraz uniemożliwiających przeprowadzanie badań lotniczo-lekarskich zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 112 ust. 1 ustawy lub przepisami międzynarodowymi, o których mowa w art. 3 ust. 5 ustawy, oraz o wszelkich zmianach w danych objętych listą lekarzy orzeczników, w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.
§ 5.
1. Skreślenia lekarza z listy lekarzy orzeczników dokonuje się na wniosek lekarza złożony do Prezesa Urzędu, za pośrednictwem Naczelnego Lekarza lub na wniosek Naczelnego Lekarza w przypadkach określonych w art. 108 ust. 6 ustawy.

2. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, przez Naczelnego Lekarza powiadamia on na piśmie lekarza, którego wniosek dotyczy, oraz informuje o przyczynie jego złożenia.

§ 6.
Skreślenie lekarza z listy lekarzy orzeczników następuje z urzędu:

1) z chwilą wydania przez Prezesa Urzędu decyzji o skreśleniu lekarza z listy lekarzy orzeczników – w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 6 pkt 2–4 ustawy;

2) z dniem określonym przez Prezesa Urzędu w decyzji o skreśleniu lekarza z listy lekarzy orzeczników – w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 6 pkt 1 i 5 ustawy;

3) z dniem określonym, zgodnie z wnioskiem zainteresowanego lekarza, przez Prezesa Urzędu w decyzji o skreśleniu lekarza z listy lekarzy orzeczników – w przypadkach innych niż określone w art. 108 ust. 6 ustawy.

§ 7.
Ponownego wpisu na listę lekarzy orzeczników lekarza, który został uprzednio skreślony z tej listy, dokonuje się w trybie określonym w § 1–3.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Infrastruktury: M. Pol

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Komunikacji z dnia 10 września 1986 r. w sprawie personelu lotniczego (Dz. U. Nr 41, poz. 199 oraz z 2001 r. Nr 131, poz. 1476), które utraciło moc z dniem 17 listopada 2002 r. na podstawie art. 222 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112).

Załącznik 1. [WZÓR KARTY EWIDENCYJNEJ LEKARZA ORZECZNIKA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 11 lipca 2003 r. (poz. 1331)

WZÓR KARTY EWIDENCYJNEJ LEKARZA ORZECZNIKA

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »