| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 11 lipca 2003 r.

w sprawie trybu wpisywania zakładów opieki zdrowotnej na listę centrów medycyny lotniczej oraz skreślania z niej

Na podstawie art. 109 ust. 8 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Zakład opieki zdrowotnej ubiegający się o wpis na listę centrów medycyny lotniczej, zwany dalej „zainteresowanym podmiotem”, składa do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej „Prezesem Urzędu”, za pośrednictwem Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej „Naczelnym Lekarzem”, wniosek o wpisanie zakładu opieki zdrowotnej na listę centrów medycyny lotniczej, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) wypis z właściwego rejestru zakładów opieki zdrowotnej;

2) statut zakładu opieki zdrowotnej albo wypis ze statutu w części potwierdzającej wymagania określone w art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, zwanej dalej „ustawą”;

3) odpisy dokumentów poświadczających zatrudnienie w zakładzie opieki zdrowotnej lekarzy orzeczników oraz specjalistów z zakresu medycyny lotniczej lub medycyny transportu.

§ 2.
Naczelny Lekarz weryfikuje pod względem formalnym wniosek oraz załączone do wniosku dokumenty i po stwierdzeniu, że zakład opieki zdrowotnej:

1) spełnia wymagania określone w art. 109 ust. 1 ustawy,

2) zapewnia wykonywanie badań lotniczo-lekarskich zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 112 ust. 1 ustawy oraz przepisami międzynarodowymi, o których mowa w art. 3 ust. 5 ustawy

– przekazuje całość dokumentacji Prezesowi Urzędu wraz z wnioskiem o wpisanie zakładu opieki zdrowotnej na listę centrów medycyny lotniczej.

§ 3.
1. Wpis zakładu opieki zdrowotnej na listę centrów medycyny lotniczej następuje z urzędu, z chwilą wydania przez Prezesa Urzędu decyzji o wpisie tego zakładu na listę centrów medycyny lotniczej.

2. Lista centrów medycyny lotniczej prowadzona jest w formie księgi rejestrowej według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Błędy pisarskie oraz inne oczywiste omyłki we wpisach przekreśla się linią w sposób umożliwiający odczytanie pierwotnego tekstu.

4. Osoba dokonująca wpisu na listę, zmiany we wpisie lub skreślenia z listy zamieszcza datę wpisu i składa swój podpis.

5. Ponownego wpisu na listę centrów medycyny lotniczej zakładu opieki zdrowotnej, który został uprzednio skreślony z tej listy, dokonuje się pod nowym numerem.

§ 4.
Zainteresowany podmiot jest obowiązany poinformować Prezesa Urzędu, za pośrednictwem Naczelnego Lekarza, o zaistnieniu wszelkich sytuacji mających wpływ na spełnienie przez zakład opieki zdrowotnej wymagań, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy, lub uniemożliwiających przeprowadzanie badań lotniczo-lekarskich zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 112 ust. 1 ustawy lub przepisami międzynarodowymi, o których mowa w art. 3 ust. 5 ustawy, oraz o zmianach w zakresie danych objętych listą centrów medycyny lotniczej, w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.
§ 5.
1. Skreślenia zakładu opieki zdrowotnej z listy centrów medycyny lotniczej dokonuje się na wniosek zainteresowanego podmiotu złożony do Prezesa Urzędu, za pośrednictwem Naczelnego Lekarza lub na wniosek Naczelnego Lekarza w przypadkach określonych w art. 109 ustawy.

2. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, przez Naczelnego Lekarza powiadamia on na piśmie zainteresowany podmiot oraz informuje o przyczynie złożenia wniosku.

§ 6.
Skreślenie z listy centrów medycyny lotniczej następuje z urzędu:

1) z chwilą wydania przez Prezesa Urzędu decyzji o skreśleniu z listy centrum medycyny lotniczej – w przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 6 pkt 2 i 3 ustawy;

2) z dniem określonym przez Prezesa Urzędu w decyzji o skreśleniu z listy centrum medycyny lotniczej – w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 6 pkt 1 ustawy;

3) z dniem wskazanym przez zainteresowany podmiot we wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1 – w przypadkach innych niż określone w art. 109 ust. 6 ustawy.

§ 7.
Ponownego wpisu na listę centrów medycyny lotniczej zakładu opieki zdrowotnej, który został uprzednio skreślony z tej listy, dokonuje się w trybie określonym w § 1–3.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Infrastruktury: M. Pol

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Komunikacji z dnia 10 września 1986 r. w sprawie personelu lotniczego (Dz. U. Nr 41, poz. 199 oraz z 2001 r. Nr 131, poz. 1476). które utraciło moc z dniem 17 listopada 2002 r. na podstawie art. 222 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112).

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O WPIS ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ NA LISTĘ CENTRÓW MEDYCYNY LOTNICZEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 11 lipca 2003 r. (poz. 1332)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O WPIS ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ NA LISTĘ CENTRÓW MEDYCYNY LOTNICZEJ

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR KARTY EWIDENCYJNEJ KSIĘGI REJESTROWEJ CENTRUM MEDYCYNY LOTNICZEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR KARTY EWIDENCYJNEJ KSIĘGI REJESTROWEJ CENTRUM MEDYCYNY LOTNICZEJ

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Doradztwo prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »