| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 47 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady obliczania i tryb przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej „ustawą”.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Funduszu – rozumie się przez to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

2) utraconych dochodach z tytułu zwolnień – rozumie się przez to kwoty wynikające ze zwolnień, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy, z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych;

3) kwocie rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień – rozumie się przez to kwotę dotacji celowej z Funduszu, o której mowa w art. 47 ust. 2 ustawy.

§ 2.
Kwotę rekompensującą dochody utracone z tytułu zwolnień stanowi suma kwot wykazanych w poz. 1–4 wniosku gminy, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.
§ 3.
1. Przekazywanie gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień następuje na podstawie ich wniosków składanych do Prezesa Zarządu Funduszu za pośrednictwem właściwych miejscowo oddziałów Funduszu, w terminach:

1) do dnia 31 lipca roku podatkowego – wykazując przewidywane roczne skutki zwolnień, wynikające z decyzji, dokonanych czynności cywilnoprawnych w formie aktów notarialnych oraz deklaracji i informacji podatkowych na dany rok podatkowy, według stanu na dzień 30 czerwca roku podatkowego, za który sporządzany jest wniosek;

2) do dnia 25 lutego roku następującego po roku podatkowym – wykazując faktyczne roczne skutki zwolnień, wynikające z decyzji, dokonanych czynności cywilnoprawnych w formie aktów notarialnych oraz deklaracji i informacji podatkowych na dany rok podatkowy, według stanu na dzień 31 grudnia roku podatkowego, za który sporządzany jest wniosek.

2. Fundusz sprawdza pod względem rachunkowym i formalnym:

1) do dnia 10 września – wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2) do dnia 31 marca – wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

3. W przypadku stwierdzenia we wniosku braków lub błędów rachunkowych. Fundusz wzywa gminę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieusunięcie braków lub błędów w tym terminie powoduje pozostawienie bez rozpoznania wniosku gminy o wypłatę kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień.

§ 4.
Prezes Zarządu Funduszu przekazuje gminom kwoty rekompensujące dochody utracone z tytułu zwolnień w terminie:

1) do dnia 15 października roku podatkowego – w wysokości stanowiącej 50 % kwot wykazanych we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1;

2) do dnia 31 maja roku następującego po roku podatkowym – w wysokości kwot wykazanych we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, pomniejszonej o wypłacone kwoty rekompensujące dochody utracone z tytułu zwolnień, wypłacone w terminie określonym w pkt 1.

§ 5.
1. Gmina, która złoży wniosek w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1, a nie złoży wniosku w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 2, zwraca otrzymaną kwotę rekompensującą dochody utracone z tytułu zwolnień wraz z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych na rachunek Funduszu w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku podatkowym. W przypadku niedokonania zwrotu otrzymanej przez gminę kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień, Prezes Zarządu Funduszu wezwie do zwrotu tej kwoty.

2. Gminie, która złoży wniosek w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 2, a nie złoży wniosku w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1, zostanie przekazana kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień w wysokości wykazanej we wniosku.

3. Gmina ma prawo do złożenia korekty wniosku w terminie 14 dni od dnia wyjścia na jaw. okoliczności uzasadniających złożenie korekty, nie później jednak niż w terminie określonym w § 4 pkt 2.

4. Złożenie przez gminę korekty po terminie określonym w ust. 3 nie powoduje zwiększenia kwoty rekompensującej.

5. Gminie, która złoży korektę wniosku, z której wynika, że otrzymała kwotę rekompensującą dochody utracone z tytułu zwolnień wyższą od należnej, Prezes Zarządu Funduszu zmniejszy kwotę rekompensującą, zmniejszając lub wstrzymując przekazanie kolejnej kwoty rekompensującej, oraz zobowiąże gminę do zapłaty odsetek od nienależnej kwoty, w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych, chyba że gmina dokona wcześniej zwrotu nadmiernie pobranej kwoty rekompensującej wraz z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 6.
Wnioski w sprawie przyznania kwoty rekompensującej za 2003 r. gminy składają po raz pierwszy w terminie do dnia 30 września 2003 r.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

 

1)Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79 i Nr 90, poz. 844.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29 sierpnia 2003 r. (poz. 1616)

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »