REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 180 poz. 1759

USTAWA

z dnia 11 września 2003 r.

o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 90, poz. 405, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Ustawa określa:

1) zasady i tryb gospodarowania mieniem Skarbu Państwa będącym w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez nich nadzorowanych, a także innym mieniem będącym we władaniu tych jednostek, niewykorzystywanym do realizacji ich zadań,

2) zasady i tryb gospodarowania mieniem pozostałym po likwidacji państwowych osób prawnych, dla których organem założycielskim lub organem nadzoru był Minister Obrony Narodowej lub minister właściwy do spraw wewnętrznych,

3) zadania, zasady działalności oraz organizację Agencji Mienia Wojskowego."

2) w art. 4b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister Obrony Narodowej może nieodpłatnie przekazać, bez pośrednictwa Agencji Mienia Wojskowego, mienie ruchome Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 1 pkt 1:

1) muzeom, państwowym i samorządowym instytucjom kultury, państwowym i samorządowym szkołom publicznym, państwowym szkołom wyższym oraz państwowym wyższym szkołom zawodowym – na cele muzealne, wystawiennicze, kulturalne lub szkoleniowe,

2) państwowym jednostkom organizacyjnym, jednostkom samorządu terytorialnego, stowarzyszeniom i fundacjom prowadzącym działalność związaną z obronnością lub bezpieczeństwem państwa – na cele ich działalności statutowej."

3) w rozdziale 1 po art. 4b dodaje się art. 4c i 4d w brzmieniu:

„Art. 4c. Minister Obrony Narodowej, na podstawie umów międzynarodowych, może przekazywać nieodpłatnie siłom zbrojnym państw będących stronami tych umów uzbrojenie i towary podwójnego zastosowania, w rozumieniu art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1250, z późn. zm.3)).

Art. 4d. Mienie ruchome Skarbu Państwa będące na wyposażeniu polskich jednostek wojskowych poza granicami państwa, niewykorzystywane przez te jednostki do realizacji ich zadań, jeżeli jego wartość jest niższa od kosztów jego transportu do kraju, zagospodarowuje organ wojskowy wyznaczony przez Ministra Obrony Narodowej w państwie pobytu polskiej jednostki wojskowej przez sprzedaż, przekazanie na cele charytatywne lub likwidację. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży tego mienia stanowią dochód środka specjalnego określonego w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001–2006 (Dz. U. 76, poz. 804, Nr 85, poz. 925, Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 205, poz. 1731)."

4) w art. 7 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Minister Obrony Narodowej może przekazać Agencji do dalszego prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych, o których mowa w ust. 3, wszczęte i niezakończone przez urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjne podległe temu Ministrowi."

5) w art. 8:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Minister Obrony Narodowej może przekazać na własność Agencji mienie, o którym mowa w art. 1 pkt 1 i 2, również wtedy, jeżeli jest ono niezbędne do wykonywania jej zadań.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Akcje i udziały w spółkach powstałych w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw przemysłu zbrojeniowego nabyte przez Agencję za mienie Skarbu Państwa podlegają przekazaniu ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa, który wykonuje prawa z akcji i udziałów w tych spółkach w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Prywatyzacja tych spółek następuje na wniosek Ministra Obrony Narodowej.",

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, może udzielić Agencji pełnomocnictwa do wykonywania praw z akcji i udziałów w spółkach, o których mowa w ust. 4.",

d) w ust. 5 w pkt 2 wyrazy „w art. 56 ust. 1 pkt 1–4" zastępuje się wyrazami „w art. 56 ust. 1 pkt 3"

6) w art. 11 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zastępców Prezesa Agencji, w liczbie do trzech, powołuje i odwołuje Minister Obrony Narodowej, na wniosek Prezesa Agencji, z tym że jeden z zastępców powoływany jest na wniosek złożony w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych."

7) w art. 14:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister Obrony Narodowej przedstawia Radzie Ministrów, do zatwierdzenia, roczny plan finansowy oraz roczne sprawozdanie finansowe Agencji wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.",

b) uchyla się ust. 3,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister Obrony Narodowej corocznie informuje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej o działalności Agencji."

8) w art. 15 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza Agencji składa się z siedmiu członków powoływanych przez Ministra Obrony Narodowej po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister Obrony Narodowej po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa może odwołać Radę Nadzorczą Agencji, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji lub poszczególnych jej członków w czasie trwania kadencji.

2. W skład Rady Nadzorczej Agencji wchodzi czterech przedstawicieli Ministra Obrony Narodowej oraz po jednym przedstawicielu Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych."

9) w art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prezes Agencji, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, określa zasady wynagradzania pracowników Agencji, uwzględniając w szczególności kwalifikacje pracowników oraz rodzaj, charakter i warunki wykonywanej pracy."

10) w art. 18 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Minister Obrony Narodowej zatwierdza plan przekazywania mienia do Agencji oraz zatwierdza korekty tego planu."

11) w art. 19:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Nieruchomości przekazane Agencji przez Ministra Obrony Narodowej podlegają wykreśleniu z ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb przekazywania mienia Skarbu Państwa Agencji, z uwzględnieniem:

1) sposobu opracowywania i zatwierdzania planu przekazywania mienia Agencji,

2) sposobu dokonywania korekt planu przekazywania mienia i ich zatwierdzania,

3) sposobu ustalania w protokołach zdawczo-odbiorczych wartości przekazywanego mienia,

4) organu uprawnionego do zgłoszenia wniosku do właściwego sądu rejonowego o dokonanie wpisu Agencji jako podmiotu władającego nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa,

5) sposobu przekazywania Agencji mienia Skarbu Państwa w użyczenie na podstawie art. 22."

12) w art. 20:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) mienie przekazane, które pozostawało w trwałym zarządzie lub we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji oraz tryb jej udostępniania i wydawania wyciągów, z uwzględnieniem:

1) określenia komórek organizacyjnych Agencji prowadzących ewidencję i jej zakresu,

2) określenia działów ewidencyjnych i szczegółowego sposobu ich prowadzenia,

3) określenia dokumentów stanowiących podstawę zapisów ewidencyjnych,

4) określenia danych ujmowanych w ewidencji,

5) sposobu ustalania wartości ewidencjonowanego mienia,

6) sposobu gromadzenia dokumentacji ewidencyjnej i jej zakresu,

7) szczegółowego trybu wydawania z ewidencji wypisów, wyrysów i informacji."

13) uchyla się art. 21;

14) po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu:

„Art. 21a. 1. Minister Obrony Narodowej może zawierać z Agencją umowy o zarządzanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, a także umowy o świadczenie usług na rzecz tych jednostek.

2. Minister Obrony Narodowej, zgodnie z zawartymi umowami, o których mowa w ust. 1, przekazuje corocznie Agencji środki finansowe z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, z części przeznaczonej na utrzymanie nieruchomości, o których mowa w ust. 1, oraz na nabycie usług, o których mowa w ust. 1, a także przekazuje Agencji, w trybie określonym w art. 8 ust. 1a lub art. 22, zespół składników majątkowych niezbędnych do realizacji określonych zadań gospodarczych wynikających ze świadczenia tych usług."

15) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister Obrony Narodowej może, na podstawie umowy, użyczyć Agencji nieruchomości lub ich części będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz innego mienia będącego we władaniu tych jednostek, niewykorzystywanego przez te jednostki do realizacji ich zadań, a niezbędnego do celów obronności lub bezpieczeństwa państwa."

16) w art. 23:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do gospodarowania przez Agencję nieruchomościami mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z póżn. zm.4)), z tym że decyzje w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd wydaje Prezes Agencji. Od decyzji Prezesa Agencji służy odwołanie do Ministra Obrony Narodowej.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Mienie ruchome przydatne do celów ochrony przeciwpożarowej, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz do innych celów związanych z bezpieczeństwem państwa Agencja może sprzedawać, w drodze przetargu ograniczonego, jednostkom samorządu terytorialnego oraz prowadzącym działalność statutową w tym zakresie stowarzyszeniom i fundacjom.

3b. Mienie ruchome Agencja może sprzedawać, w drodze przetargu ograniczonego, z zapłatą ceny w ratach, żołnierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wojskowej na podstawie art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.5)) oraz zwolnionym z pracy w związku ze zmianami organizacyjnymi w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pracownikom jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, podejmującym działalność gospodarczą."

17) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. Mienie przyjęte na podstawie art. 21a i art. 22, z wyjątkiem materiałów wybuchowych, broni i amunicji, Agencja może w szczególności oddać w najem, dzierżawę, użyczenie lub administrowanie, a także może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o to mienie."

18) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. Przetargi dotyczące zagospodarowania mienia ruchomego, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 3a i 3b, a także art. 10 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001–2006, przeprowadza się, stosując odpowiednio przepisy ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 i Nr 240, poz. 2055)."

19) w art. 25a po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i nieruchomości lokalowe Agencja może przekazać Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w zamian za przekazanie jej przez Wojskową Agencję Mieszkaniową środków finansowych w wysokości określonej w umowie przekazania, nie więcej jednak niż wartość przekazanych nieruchomości."

20) po art. 25a dodaje się art. 25b w brzmieniu:

„Art. 25b. Agencja, na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej wydanej w związku z realizacją umów międzynarodowych, może nieodpłatnie przekazać siłom zbrojnym państw będących stronami tych umów, w drodze umowy, uzbrojenie i towary podwójnego zastosowania, o których mowa w art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw."

21) w art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji, uwzględniając sposób opracowania planu finansowego Agencji, dysponowania jej dochodami oraz gospodarowania środkami finansowymi."

22) w art. 27 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, przekazując Agencji mienie w przypadkach, o których mowa w art. 31a, udziela jej w danym roku budżetowym dotacji w wysokości równej środkom finansowym niezbędnym do pokrycia kosztów utrzymania tego mienia z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

4. W przypadku dokonania korekt planu, o którym mowa w art. 18 ust. 3a, Minister Obrony Narodowej przekazuje Agencji środki finansowe z części budżetu państwa, której jest dysponentem, przeznaczone na utrzymanie mienia objętego korektą na okres od dnia przekazania mienia do końca roku kalendarzowego."

23) po art. 27 dodaje się art. 27a w brzmieniu:

„Art. 27a. Mienie ruchome, o którym mowa w art. 2, przekazane Agencji w sposób określony w art. 19 ust. 1, po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, może być przechowywane w magazynach jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych na podstawie umowy nieodpłatnego przechowania. W takim przypadku Minister Obrony Narodowej nie przekazuje Agencji dotacji, o której mowa w art. 27 ust. 2."

24) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przychodami Agencji są:

1) przychody z gospodarowania mieniem, o którym mowa w art. 1 pkt 1 i 2,

2) przychody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 23 ust. 4 i art. 24,

3) przychody z realizacji umów, o których mowa w art. 21a ust. 1,

4) przychody z darowizn i spadków,

5) pozostałe przychody."

25) art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Art. 30. Agencja tworzy:

1) fundusz statutowy stanowiący wartość mienia, o którym mowa w art. 8 ust. 1, 1a i 2,

2) fundusz zasobu stanowiący wartość mienia, o którym mowa w art. 1 pkt 1 i 2,

3) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

4) fundusze z zysku netto Agencji:

a) fundusz rezerwowy,

b) fundusz nagród,

c) fundusz inwestycyjny,

d) fundusz na inne cele związane z obronnością państwa."

26) w art. 31 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Do zamówień udzielanych Agencji przez Ministra Obrony Narodowej oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, z późn. zm.6))."

27) po art. 31 dodaje się rozdział 4a w brzmieniu:

„Rozdział 4a

Wykonywanie przez Agencję zadań na rzecz ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organów i jednostek organizacyjnych mu podległych lub przez niego nadzorowanych:

Art. 31a. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych lub z jego upoważnienia inny organ może, po uzgodnieniu z Prezesem Agencji, przekazać Agencji do zagospodarowania niewykorzystywane mienie Skarbu Państwa, będące w trwałym zarządzie organów i jednostek organizacyjnych mu podległych lub przez niego nadzorowanych oraz inne mienie będące we władaniu tych jednostek.

2. Przekazanie mienia, o którym mowa w ust. 1, prowadzenie jego ewidencji oraz gospodarowanie tym mieniem następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie.

Art. 31b. 1. Tworzy się środek specjalny w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.7)), na którym gromadzi się środki finansowe z tytułów, o których mowa w ust. 2. Dysponentem tych środków jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

2. Na środek specjalny, o którym mowa w ust. 1, Agencja przekazuje 93% dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 31 a ust. 1.

3. Środek specjalny, o którym mowa w ust. 1, przeznaczony jest na realizację zadań inwestycyjnych oraz na modernizację uzbrojenia i wyposażenia organów i jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych.".

Art. 2.
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.8)) w art. 17 w ust. 1 pkt 4ł otrzymuje brzmienie:

„4ł) dochody Agencji Mienia Wojskowego, w części przeznaczonej na inwestycje:

a) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

b) urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organów i jednostek organizacyjnych mu podległych lub przez niego nadzorowanych,".

Art. 3.
W ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.9)) w art. 10:

1) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Nagrodę roczną osobom wymienionym w art. 2 pkt 1, zatrudnionym w Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, przyznaje Minister Obrony Narodowej na umotywowany wniosek rady nadzorczej."

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej, o której mowa w ust. 2 i 2a, powinien zawierać ocenę wyników finansowych i stopnia realizacji innych zadań, przy uwzględnieniu makroekonomicznych warunków w zakresie funkcjonowania i rozwoju sekcji oraz działów, w których prowadzi działalność podmiot prawny. Ocena ta powinna dotyczyć roku badanego i roku poprzedzającego rok badany i zostać sporządzona w oparciu o podstawowe wskaźniki ekonomiczne, a w szczególności: zysk lub stratę netto, wskaźnik poziomu kosztów, rentowności obrotu netto."

3) po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe zasady przyznania nagrody rocznej osobom, o których mowa w ust. 2a, uwzględniając stopień i terminowość realizacji przez osobę uprawnioną do nagrody nałożonych na nią zadań oraz okres jej zatrudnienia,

2) tryb przyznawania nagrody rocznej, uwzględniając termin składania wniosku o przyznanie nagrody oraz termin jego rozpatrzenia,

3) wzór wniosku o przyznanie nagrody osobom, o których mowa w ust. 2a, uwzględniając przepisy ust. 4.".

Art. 4.
W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001–2006 (Dz. U. Nr 76, poz. 804, Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 205, poz. 1731) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. Agencja Mienia Wojskowego przekazuje corocznie na finansowanie programu co najmniej 93% uzyskanego dochodu pomniejszonego o dochód uzyskany z gospodarowania mieniem jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych."

2) w art. 11 w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) określone w art. 4d ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 90, poz. 405 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 80, poz. 509 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15 i Nr 180, poz. 1759).".

Art. 5.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 

 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, ustawę z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001–2006.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 80, poz. 509 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1789 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152 i Nr 162, poz. 1568.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7, z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 200, poz. 1687 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188 i Nr 165, poz. 1591.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874 i Nr 137, poz. 1302.

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA