| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 17 października 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

Na podstawie art. 48, 54 i 60 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. Nr 117, poz. 1237 oraz z 2002 r. Nr 17, poz. 165) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 15 dodaje się § 151 i § 152 w brzmieniu:

„§ 151. W dziale trzecim, w rubryce drugiej rejestru przedsiębiorców wpisuje się w szczególności wzmiankę o złożeniu sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

§ 152. 1.W przypadku wpisu w rejestrze przedsiębiorców prokury łącznej, w polu rodzaj prokury należy ujawnić także sposób jej wykonywania.

2. W przypadku wpisu w rejestrze przedsiębiorców prokury oddziałowej, w polu rodzaj prokury należy także wpisać dokładne oznaczenie oddziału przedsiębiorstwa, do którego zakresu spraw prokura została ograniczona. Nazwa oddziału powinna być tożsama z nazwą oddziału ujawnioną w rejestrze.”;

2) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. W dziale drugim rejestru przedsiębiorców dla przedsiębiorcy – osoby fizycznej wpisuje się: w rubryce pierwszej – dane prokurentów i rodzaj prokury:

1) w polu pierwszym – nazwisko,

2) w polu drugim – imiona,

3) w polu trzecim – numer PESEL,

4) w polu czwartym – rodzaj prokury.”;

3) po § 22 dodaje się § 221 w brzmieniu:

„§ 221.W przypadku gdy w rubryce 1 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w rubryce 1.”;

4) w § 25 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w rubryce trzeciej – informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu upadłościowym poprzez zawieszenie prowadzonych przeciwko niemu egzekucji, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, co obejmuje:

a) w polu pierwszym – informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek dłużnika nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania, co obejmuje: nazwę sądu, datę postanowienia, sygnaturę sprawy. W polu pierwszym dokonuje się wpisów wynikających z rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z późn. zm.2)) i z ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535),

b) w polu drugim – informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu upadłościowym poprzez zawieszenie prowadzonych przeciwko niemu egzekucji, co obejmuje: nazwę sądu, datę postanowienia, sygnaturę sprawy,”;

5) § 29 otrzymuje brzmienie:

„§ 29. W dziale szóstym rejestru przedsiębiorców dla przedsiębiorcy – osoby fizycznej wpisuje się:

1) w rubryce pierwszej – informacje o postępowaniu upadłościowym:

a) w polu pierwszym – informacje o ogłoszeniu upadłości, co obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępowanie, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

b) w polu drugim – informacje o zakończeniu postępowania upadłościowego, co obejmuje: sposób zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c) w polu trzecim – określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego, co obejmuje: informacje o prowadzeniu upadłości z możliwością zawarcia układu lub upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika,

d) w polu czwartym – informacje o uchyleniu układu zawartego w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

e) w podrubryce pierwszej – dane syndyka:

– w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON,

– w polu czwartym – numer KRS,

f) w podrubryce drugiej – dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego:

– w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON,

– w polu czwartym – numer KRS,

– w polu piątym – określenie osoby, co obejmuje jedną z następujących funkcji: „zarządca przymusowy”, „nadzorca sądowy”, „zarządca”, „zarządca zagraniczny”, „osoba powołana w toku postępowania upadłościowego do reprezentowania upadłego”,

2) w rubryce drugiej – informacje o postępowaniu układowym prowadzonym na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. – Prawo o postępowaniu układowym (Dz. U. Nr 93, poz. 836, z późn. zm.3)):

a) w polu pierwszym – informacje o otwarciu postępowania układowego, co obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępowanie, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

b) w polu drugim – informacje o zakończeniu postępowania układowego, co obejmuje: sposób zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c) w polu trzecim – informacje o uchyleniu układu, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

3) w rubryce trzeciej – informacje o postępowaniu naprawczym:

a) w polu pierwszym – informacje o wszczęciu postępowania naprawczego, co obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępowanie naprawcze, datę wszczęcia postępowania naprawczego, sygnaturę sprawy,

b) w polu drugim – informacje o zakończeniu postępowania naprawczego, co obejmuje: sposób zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c) w polu trzecim – informacje o uchyleniu układu, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy.”;

6) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. W przypadku gdy w rubryce 1, 2, 3 lub w podrubryce 2 rubryki 1 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.”;

7) w § 31 w pkt 1 dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) w polu szóstym – informację, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego,”;

8) w § 35:

a) w pkt 2 w lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) w polu czwartym – dla podmiotów posiadających status organizacji pożytku publicznego – wzmiankę o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie, oraz ujawnienie, iż jest to sprawozdanie merytoryczne z działalności,”,

b) dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) w rubryce trzeciej – nie dokonuje się wpisów,

4) w rubryce czwartej – przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego:

a) w polu pierwszym – odpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określona rodzajem działalności,

b) w polu drugim – nieodpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określona rodzajem działalności.”;

9) w § 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy w rubryce 1 lub 4 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno odpowiednio w rubryce 1 lub 4.”;

10) w § 39:

a) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) w rubryce czwartej – informacje o postępowaniu upadłościowym:

a) w polu pierwszym – informacje o ogłoszeniu upadłości, co obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępowanie, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

b) w polu drugim – informacje o zakończeniu postępowania upadłościowego, co obejmuje: sposób zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c) w polu trzecim – określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego, co obejmuje: informacje o prowadzeniu upadłości z możliwością zawarcia układu lub upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika,

d) w polu czwartym – informacje o uchyleniu układu zawartego w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

e) w podrubryce pierwszej – dane syndyka:

– w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON,

– w polu czwartym – numer KRS,

f) w podrubryce drugiej – dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego:

– w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON,

– w polu czwartym – numer KRS,

– w polu piątym – określenie osoby, co obejmuje jedną z następujących funkcji: „zarządca przymusowy”, „nadzorca sądowy”, „zarządca”, „zarządca zagraniczny”, „osoba powołana w toku postępowania upadłościowego do reprezentowania upadłego”,

5) w rubryce piątej – informacje o postępowaniu układowym prowadzonym na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. – Prawo o postępowaniu układowym:

a) w polu pierwszym – informacje o otwarciu postępowania układowego, co obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępowanie, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

b) w polu drugim – informacje o zakończeniu postępowania układowego, co obejmuje: sposób zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c) w polu trzecim – informacje o uchyleniu układu, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,”,

b) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) w rubryce szóstej – informacje o postępowaniu naprawczym:

a) w polu pierwszym – informacje o wszczęciu postępowania naprawczego, co obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępowanie naprawcze, datę wszczęcia postępowania naprawczego, sygnaturę sprawy,

b) w polu drugim – informacje o zakończeniu postępowania naprawczego, co obejmuje: sposób zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c) w polu trzecim – informacje o uchyleniu układu, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy.”;

11) § 40 otrzymuje brzmienie:

„§ 40. W przypadku gdy w rubryce 1, 3, 4, 5, 6, w podrubryce 1 rubryki 1 lub podrubryce 2 rubryki 4 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.”;

12) w § 42 w pkt 1 dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) w polu piątym – informację, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego,”;

13) w § 50 w pkt 1 dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) w polu szóstym – informację, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego,”;

14) w § 54:

a) w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) w polu czwartym – wzmiankę o złożeniu sprawozdania z działalności spółki, co obejmuje: okres, za jaki złożono sprawozdanie, lub wzmiankę o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie, oraz ujawnienie, iż jest to sprawozdanie merytoryczne z działalności,”,

b) dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) w rubryce trzeciej – nie dokonuje się wpisów,

4) w rubryce czwartej – przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego:

a) w polu pierwszym – odpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określona rodzajem działalności,

b) w polu drugim – nieodpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określona rodzajem działalności.”;

15) w § 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy w rubryce 1 lub 4 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno odpowiednio w rubryce 1 lub 4.”;

16) w § 59:

a) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) w rubryce piątej – informacje o postępowaniu upadłościowym:

a) w polu pierwszym – informacje o ogłoszeniu upadłości, co obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępowanie, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

b) w polu drugim – informacje o zakończeniu postępowania upadłościowego, co obejmuje: sposób zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c) w polu trzecim – określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego, co obejmuje: informacje o prowadzeniu upadłości z możliwością zawarcia układu lub upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika,

d) w polu czwartym – informacje o uchyleniu układu zawartego w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

e) w podrubryce pierwszej – dane syndyka:

– w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON,

– w polu czwartym – numer KRS,

f) w podrubryce drugiej – dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego:

– w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON,

– w polu czwartym – numer KRS,

– w polu piątym – określenie osoby, co obejmuje jedną z następujących funkcji: „zarządca przymusowy”, „nadzorca sądowy”, „zarządca”, „zarządca zagraniczny”, „osoba powołana w toku postępowania upadłościowego do reprezentowania upadłego”,

6) w rubryce szóstej – informacje o postępowaniu układowym prowadzonym na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. – Prawo o postępowaniu układowym:

a) w polu pierwszym – informacje o otwarciu postępowania układowego, co obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępowanie, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

b) w polu drugim – informacje o zakończeniu postępowania układowego, co obejmuje: sposób zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c) w polu trzecim – informacje o uchyleniu układu, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,”;

b) dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) w rubryce siódmej – informacje o postępowaniu naprawczym:

a) w polu pierwszym – informacje o wszczęciu postępowania naprawczego, co obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępowanie naprawcze, datę wszczęcia postępowania naprawczego, sygnaturę sprawy,

b) w polu drugim – informacje o zakończeniu postępowania naprawczego, co obejmuje: sposób zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c) w polu trzecim – informacje o uchyleniu układu, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy.”;

17) § 60 otrzymuje brzmienie:

„§ 60. W przypadku gdy w rubryce 1, 3, 4, 5, 6, 7, w podrubryce 1 rubryki 1, w podrubryce 1 rubryki 3, w podrubryce 1 lub 2 rubryki 4 lub w podrubryce 2 rubryki 5 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.”;

18) w § 62 w pkt 1 dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) w polu szóstym – informację, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego,”;

19) w § 64 w pkt 2 w lit. b w tiret trzecim kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) w rubryce trzeciej – dane prokurentów i rodzaj prokury:

a) w polu pierwszym – nazwisko,

b) w polu drugim – imiona,

c) w polu trzecim – numer PESEL,

d) w polu czwartym – rodzaj prokury.”;

20) § 65 otrzymuje brzmienie:

„§ 65. W przypadku gdy w rubryce 2 lub 3 albo podrubryce 1 rubryki 1 lub 2 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.”;

21) w § 69:

a) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) w rubryce czwartej – informacje o postępowaniu upadłościowym:

a) w polu pierwszym – informacje o ogłoszeniu upadłości, co obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępowanie, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

b) w polu drugim – informacje o zakończeniu postępowania upadłościowego, co obejmuje: sposób zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c) w polu trzecim – określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego, co obejmuje: informacje o prowadzeniu upadłości z możliwością zawarcia układu lub upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika,

d) w polu czwartym – informacje o uchyleniu układu zawartego w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

e) w podrubryce pierwszej – dane syndyka:

– w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON,

– w polu czwartym – numer KRS,

f) w podrubryce drugiej – dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego:

– w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON,

– w polu czwartym – numer KRS,

– w polu piątym – określenie osoby, co obejmuje jedną z następujących funkcji: „zarządca przymusowy”, „nadzorca sądowy”, „zarządca”, „zarządca zagraniczny”, „osoba powołana w toku postępowania upadłościowego do reprezentowania upadłego”,

5) w rubryce piątej – informacje o postępowaniu układowym prowadzonym na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. – Prawo o postępowaniu układowym:

a) w polu pierwszym – informacje o otwarciu postępowania układowego, co obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępowanie, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

b) w polu drugim – informacje o zakończeniu postępowania układowego, co obejmuje: sposób zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c) w polu trzecim – informacje o uchyleniu układu, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,”,

b) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) w rubryce szóstej – informacje o postępowaniu naprawczym:

a) w polu pierwszym – informacje o wszczęciu postępowania naprawczego, co obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępowanie naprawcze, datę wszczęcia postępowania naprawczego, sygnaturę sprawy,

b) w polu drugim – informacje o zakończeniu postępowania naprawczego, co obejmuje: sposób zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c) w polu trzecim – informacje o uchyleniu układu, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy.”;

22) § 70 otrzymuje brzmienie:

„§ 70. W przypadku gdy w rubryce 1, 2, 3, 4, 5, 6, w podrubryce 1 rubryki 1, w podrubryce 1 lub w podrubryce 2 rubryki 2, w podrubryce 1 rubryki 3 lub w podrubryce 2 rubryki 4 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.”;

23) w § 71 w pkt 1 dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) w polu szóstym – informację, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego,”;

24) w § 73 w pkt 2 w lit. b w tiret trzecim kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) w rubryce trzeciej – dane prokurentów i rodzaj prokury:

a) w polu pierwszym – nazwisko,

b) w polu drugim – imiona,

c) w polu trzecim – numer PESEL,

d) w polu czwartym – rodzaj prokury.”;

25) w § 74 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku gdy w podrubryce 1 rubryki 2 albo w rubryce 2 lub 3 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.”;

26) w § 78:

a) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) w rubryce czwartej – informacje o postępowaniu upadłościowym:

a) w polu pierwszym – informacje o ogłoszeniu upadłości, co obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępowanie, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

b) w polu drugim – informacje o zakończeniu postępowania upadłościowego, co obejmuje: sposób zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c) w polu trzecim – określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego, co obejmuje: informacje o prowadzeniu upadłości z możliwością zawarcia układu lub upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika,

d) w polu czwartym – informacje o uchyleniu układu zawartego w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

e) w podrubryce pierwszej – dane syndyka:

– w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON,

– w polu czwartym – numer KRS,

f) w podrubryce drugiej – dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego:

– w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON,

– w polu czwartym – numer KRS,

– w polu piątym – określenie osoby, co obejmuje jedną z następujących funkcji: „zarządca przymusowy”, „nadzorca sądowy”, „zarządca”, „zarządca zagraniczny”, „osoba powołana w toku postępowania upadłościowego do reprezentowania upadłego”,

5) w rubryce piątej – informacje o postępowaniu układowym prowadzonym na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. – Prawo o postępowaniu układowym:

a) w polu pierwszym – informacje o otwarciu postępowania układowego, co obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępowanie, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

b) w polu drugim – informacje o zakończeniu postępowania układowego, co obejmuje: sposób zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c) w polu trzecim – informacje o uchyleniu układu, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,”,

b) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) w rubryce szóstej – informacje o postępowaniu naprawczym:

a) w polu pierwszym – informacje o wszczęciu postępowania naprawczego, co obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępowanie naprawcze, datę wszczęcia postępowania naprawczego, sygnaturę sprawy,

b) w polu drugim – informacje o zakończeniu postępowania naprawczego, co obejmuje: sposób zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c) w polu trzecim – informacje o uchyleniu układu, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy.”;

27) w § 79 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gdy w rubryce 1, 2, 3, 4, 5, 6, w podrubryce 1 rubryki 1, w podrubryce 1 lub w podrubryce 2 rubryki 2, w podrubryce 1 rubryki 3 lub w podrubryce 2 rubryki 4 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.”;

28) w § 80 w pkt 1 dodaje się lit. i w brzmieniu:

„i) w polu dziewiątym – informację, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego,”;

29) § 82 otrzymuje brzmienie:

„§ 82. W dziale drugim rejestru przedsiębiorców dla przedsiębiorstwa zagranicznego wpisuje się:

1) w rubryce pierwszej – dane pełnomocnika uprawnionego do działania w zakresie działalności przedsiębiorstwa zagranicznego:

a) w polu pierwszym – zakres umocowania pełnomocnika,

b) w polu drugim – nazwisko, nazwę lub firmę,

c) w polu trzecim – imiona,

d) w polu czwartym – numer PESEL lub numer REGON,

e) w polu piątym – numer KRS,

2) w rubryce drugiej – dane prokurentów i rodzaj prokury:

a) w polu pierwszym – nazwisko,

b) w polu drugim – imiona,

c) w polu trzecim – numer PESEL,

d) w polu czwartym – rodzaj prokury.”;

30) § 83 otrzymuje brzmienie:

„§ 83. W przypadku gdy w rubryce 1 lub 2 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w rubryce 1 lub 2.”;

31) w § 87:

a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) w rubryce drugiej – informacje o postępowaniu upadłościowym:

a) w polu pierwszym – informacje o ogłoszeniu upadłości, co obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępowanie, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

b) w polu drugim – informacje o zakończeniu postępowania upadłościowego, co obejmuje: sposób zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c) w polu trzecim – określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego, co obejmuje: informacje o prowadzeniu upadłości z możliwością zawarcia układu lub upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika,

d) w polu czwartym – informacje o uchyleniu układu zawartego w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

e) w podrubryce pierwszej – dane syndyka:

– w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON,

– w polu czwartym – numer KRS,

f) w podrubryce drugiej – dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego:

– w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON,

– w polu czwartym – numer KRS,

– w polu piątym – określenie osoby, co obejmuje jedną z następujących funkcji: „zarządca przymusowy”, „nadzorca sądowy”, „zarządca”, „zarządca zagraniczny”, „osoba powołana w toku postępowania upadłościowego do reprezentowania upadłego”,

3) w rubryce trzeciej – informacje o postępowaniu układowym prowadzonym na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. – Prawo o postępowaniu układowym:

a) w polu pierwszym – informacje o otwarciu postępowania układowego, co obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępowanie, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

b) w polu drugim – informacje o zakończeniu postępowania układowego, co obejmuje: sposób zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c) w polu trzecim – informacje o uchyleniu układu, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,”,

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) w rubryce czwartej – informacje o postępowaniu naprawczym:

a) w polu pierwszym – informacje o wszczęciu postępowania naprawczego, co obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępowanie naprawcze, datę wszczęcia postępowania naprawczego, sygnaturę sprawy,

b) w polu drugim – informacje o zakończeniu postępowania naprawczego, co obejmuje: sposób zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c) w polu trzecim – informacje o uchyleniu układu, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy.”;

32) § 88 otrzymuje brzmienie:

„§ 88. W przypadku gdy w rubryce 1, 2, 3, 4, w podrubryce 1 rubryki 1 lub w podrubryce 2 rubryki 2 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.”;

33) w § 89 w pkt 1 dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) w polu szóstym – informację, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego,”;

34) w § 91 w pkt 2 w lit. b w tiret trzecim kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) w rubryce trzeciej – dane prokurentów i rodzaj prokury:

a) w polu pierwszym – nazwisko,

b) w polu drugim – imiona,

c) w polu trzecim – numer PESEL,

d) w polu czwartym – rodzaj prokury.”;

35) § 92 otrzymuje brzmienie:

„§ 92. W przypadku gdy w podrubryce 1 rubryki 1 lub 2 oraz w rubryce 3 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej podrubryce lub rubryce.”;

36) w § 96:

a) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) w rubryce czwartej – informacje o postępowaniu upadłościowym:

a) w polu pierwszym – informacje o ogłoszeniu upadłości, co obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępowanie, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

b) w polu drugim – informacje o zakończeniu postępowania upadłościowego, co obejmuje: sposób zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c) w polu trzecim – określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego, co obejmuje: informacje o prowadzeniu upadłości z możliwością zawarcia układu lub upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika,

d) w polu czwartym – informacje o uchyleniu układu zawartego w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

e) w podrubryce pierwszej – dane syndyka:

– w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON,

– w polu czwartym – numer KRS,

f) w podrubryce drugiej – dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego:

– w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON,

– w polu czwartym – numer KRS,

– w polu piątym – określenie osoby, co obejmuje jedną z następujących funkcji: „zarządca przymusowy”, „nadzorca sądowy”, „zarządca”, „zarządca zagraniczny”, „osoba powołana w toku postępowania upadłościowego do reprezentowania upadłego”,

5) w rubryce piątej – informacje o postępowaniu układowym prowadzonym na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. – Prawo o postępowaniu układowym:

a) w polu pierwszym – informacje o otwarciu postępowania układowego, co obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępowanie, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

b) w polu drugim – informacje o zakończeniu postępowania układowego, co obejmuje: sposób zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c) w polu trzecim – informacje o uchyleniu układu, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,”,

b) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) w rubryce szóstej – informacje o postępowaniu naprawczym:

a) w polu pierwszym – informacje o wszczęciu postępowania naprawczego, co obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępowanie naprawcze, datę wszczęcia postępowania naprawczego, sygnaturę sprawy,

b) w polu drugim – informacje o zakończeniu postępowania naprawczego, co obejmuje: sposób zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c) w polu trzecim – informacje o uchyleniu układu, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy.”;

37) § 97 otrzymuje brzmienie:

„§ 97. W przypadku gdy w rubryce 1, 2, 3, 4, 5, 6, w podrubryce 1 rubryki 1, w podrubryce 1 rubryki 2, w podrubryce 1 lub 2 rubryki 3 lub w podrubryce 2 rubryki 4 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.”;

38) w § 100 w pkt 2 w lit. b w tiret czwartym kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) w rubryce trzeciej – dane prokurentów i rodzaj prokury:

a) w polu pierwszym – nazwisko,

b) w polu drugim – imiona,

c) w polu trzecim – numer PESEL,

d) w polu czwartym – rodzaj prokury.”;

39) § 101 otrzymuje brzmienie:

„§ 101. W przypadku gdy w rubryce 2 lub 3 albo w podrubryce 1 rubryki 1 lub rubryki 2 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.”;

40) w § 105:

a) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) w rubryce piątej – informacje o postępowaniu upadłościowym:

a) w polu pierwszym – informacje o ogłoszeniu upadłości, co obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępowanie, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

b) w polu drugim – informacje o zakończeniu postępowania upadłościowego, co obejmuje: sposób zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c) w polu trzecim – określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego, co obejmuje: informacje o prowadzeniu upadłości z możliwością zawarcia układu lub upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika,

d) w polu czwartym – informacje o uchyleniu układu zawartego w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

e) w podrubryce pierwszej – dane syndyka:

– w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON,

– w polu czwartym – numer KRS,

f) w podrubryce drugiej – dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego:

– w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON,

– w polu czwartym – numer KRS,

– w polu piątym – określenie osoby, co obejmuje jedną z następujących funkcji: „zarządca przymusowy”, „nadzorca sądowy”, „zarządca”, „zarządca zagraniczny”, „osoba powołana w toku postępowania upadłościowego do reprezentowania upadłego”,

6) w rubryce szóstej – informacje o postępowaniu układowym prowadzonym na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. – Prawo o postępowaniu układowym:

a) w polu pierwszym – informacje o otwarciu postępowania układowego, co obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępowanie, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

b) w polu drugim – informacje o zakończeniu postępowania układowego, co obejmuje: sposób zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c) w polu trzecim – informacje o uchyleniu układu, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,”,

b) dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) w rubryce siódmej – informacje o postępowaniu naprawczym:

a) w polu pierwszym – informacje o wszczęciu postępowania naprawczego, co obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępowanie naprawcze, datę wszczęcia postępowania naprawczego, sygnaturę sprawy,

b) w polu drugim – informacje o zakończeniu postępowania naprawczego, co obejmuje: sposób zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c) w polu trzecim – informacje o uchyleniu układu, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy.”;

41) § 106 otrzymuje brzmienie:

„§ 106. W przypadku gdy w rubryce 1, 3, 4, 5, 6, 7, w podrubryce 1 rubryki 1, w podrubryce 1 rubryki 3, w podrubryce 1 lub 2 rubryki 4 lub w podrubryce 2 rubryki 5 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.”;

42) w § 107 w pkt 1 dodaje się lit. i w brzmieniu:

„i) w polu dziewiątym – informację, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego.”;

43) w § 110:

a) w pkt 2 w lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) w polu czwartym – dla podmiotów posiadających status organizacji pożytku publicznego – wzmiankę o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie, oraz ujawnienie, iż jest to sprawozdanie merytoryczne z działalności,”,

b) dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) w rubryce trzeciej – nie dokonuje się wpisów,

4) w rubryce czwartej – przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego:

a) w polu pierwszym – odpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określona rodzajem działalności,

b) w polu drugim – nieodpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określona rodzajem działalności.”;

44) w § 111 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy w rubryce 1 lub 4 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno odpowiednio w rubryce 1 lub 4.”;

45) w § 114 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) w rubryce piątej – informacje o postępowaniu upadłościowym:

a) w polu pierwszym – wzmiankę o ogłoszeniu upadłości zagranicznego przedsiębiorcy lub zagranicznego zakładu ubezpieczeń, wraz ze wskazaniem daty ogłoszenia upadłości oraz osoby syndyka i przedstawiciela upadłego, jeżeli zostali powołani,

b) w polu drugim – wzmiankę o zakończeniu postępowania upadłościowego zagranicznego przedsiębiorcy lub zagranicznego zakładu ubezpieczeń,

c) w polu trzecim – określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego, co obejmuje: informacje o prowadzeniu upadłości z możliwością zawarcia układu lub upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika,

d) w polu czwartym – informacje o uchyleniu układu zawartego w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

e) w podrubryce pierwszej – dane syndyka:

– w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON,

– w polu czwartym – numer KRS,

f) w podrubryce drugiej – dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego:

– w polu pierwszym – nazwisko, nazwę lub firmę,

– w polu drugim – imiona,

– w polu trzecim – numer PESEL lub numer REGON,

– w polu czwartym – numer KRS,

– w polu piątym – określenie osoby, co obejmuje jedną z następujących funkcji:

„zarządca przymusowy”, „nadzorca sądowy”, „zarządca”, „zarządca zagraniczny”, powołana w toku postępowania upadłościowego do reprezentowania upadłego”,

6) w rubryce szóstej – informacje o postępowaniu układowym prowadzonym na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. – Prawo o postępowaniu układowym:

a) w polu pierwszym – informacje o otwarciu postępowania układowego, co obejmuje: nazwę sądu prowadzącego postępowanie, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

b) w polu drugim – informacje o zakończeniu postępowania układowego, co obejmuje: sposób zakończenia, datę zakończenia postępowania,

c) w polu trzecim – informacje o uchyleniu układu, co obejmuje: nazwę sądu, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy.”;

46) po § 114 dodaje się § 1141 i 1142 w brzmieniu:

„§ 1141. 1. W rubryce 5 w polu 3 i 4 oraz w podrubryce 1 wpisuje się odpowiednio informacje o wtórnym postępowaniu upadłościowym i syndyku ustanowionym w takim postępowaniu.

2. W podrubryce 2 rubryki 5 wpisuje się dane osób powołanych we wtórnym postępowaniu upadłościowym lub dane zarządcy zagranicznego ustanowionego w postępowaniu o uznanie zagranicznego postępowania upadłościowego.

§ 1142. W rubryce 6 ujawnia się także informacje o postępowaniu układowym lub innym podobnym postępowaniu, któremu podlega zagraniczny przedsiębiorca lub zagraniczny zakład ubezpieczeń, przy uwzględnieniu odrębności tych postępowań.”;

47) § 115 otrzymuje brzmienie:

„§ 115. W przypadku gdy w rubryce 1, 3, 4, 5, 6, podrubryce 1 rubryki 1, podrubryce 1 rubryki 3 lub podrubryce 2 rubryki 5 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno w odpowiedniej rubryce lub podrubryce.”;

48) w rozdziale 5 tytuł oddziału 1 otrzymuje brzmienie:

„Fundacje, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe oraz podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru na podstawie art. 49a ust. 1 ustawy”;

49) w § 116 w pkt 1:

a) lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) w polu czwartym – dane o wcześniejszej rejestracji, co obejmuje: nazwę rejestru, nazwę sądu prowadzącego rejestr, numer w rejestrze. W przypadku wpisu podmiotu posiadającego status organizacji pożytku publicznego, będącego inną niż podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej, ujawnia się dane o wcześniejszej rejestracji, chociażby dokonywał jej organ inny niż sąd,”;

b) dodaje się lit. e i f w brzmieniu:

„e) w polu piątym – nie dokonuje się wpisów,

f) w polu szóstym – informację, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego,”;

50) po § 116 dodaje się § 1161 w brzmieniu:

„§ 1161. W dziale pierwszym rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej w rubryce 1 w polu 6 nie dokonuje się wpisów dla podmiotów posiadających następujące formy prawne:

1) związki zawodowe rolników indywidualnych,

2) zrzeszenia handlu i usług,

3) zrzeszenia transportu,

4) ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń handlu i usług,

5) ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu,

6) ogólnokrajowe związki międzybranżowe,

7) ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe,

8) związki zawodowe, co obejmuje także ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,

9) związki pracodawców,

10) federacje i konfederacje związków pracodawców.”;

51) § 118 otrzymuje brzmienie:

„§ 118. W dziale drugim rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla fundacji, stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych i zawodowych wpisuje się informacje, o których mowa w § 100 pkt 1 i 2 oraz § 101.”;

52) § 119 otrzymuje brzmienie:

„§ 119. W dziale trzecim rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla fundacji, stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych i zawodowych wpisuje się:

1) w rubryce pierwszej dla fundacji, stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych i zawodowych nie dokonuje się wpisów,

2) w rubryce drugiej dla fundacji, stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych i zawodowych nie dokonuje się wpisów, z wyjątkiem podmiotów posiadających status organizacji pożytku publicznego, dla których wpisuje się:

a) w polu pierwszym – wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego, co obejmuje: okres, za jaki złożono sprawozdanie, i datę jego złożenia,

b) w polu drugim – nie dokonuje się wpisów,

c) w polu trzecim – nie dokonuje się wpisów,

d) w polu czwartym – wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności, co obejmuje: okres, za jaki złożono sprawozdanie, i datę jego złożenia,

3) w rubryce trzeciej:

w polu pierwszym – cel działania organizacji,

4) w rubryce czwartej – przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego:

a) w polu pierwszym – odpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określona rodzajem działalności,

b) w polu drugim – nieodpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określona rodzajem działalności.”;

53) po § 119 dodaje się § 1191 brzmieniu:

„§ 1191. W przypadku gdy w rubryce 2 lub 4 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno odpowiednio w rubryce 2 lub 4.”;

54) w § 123 w pkt 1 dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) w polu piątym – informację, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego,”;

55) § 126 otrzymuje brzmienie:

„§ 126. W dziale trzecim rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla publicznego zakładu opieki zdrowotnej i kolumny transportu sanitarnego wpisuje się:

1) w rubryce pierwszej dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego nie dokonuje się wpisów,

2) w rubryce drugiej dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumn transportu sanitarnego nie dokonuje się wpisów, z wyjątkiem podmiotów posiadających status organizacji pożytku publicznego, dla których wpisuje się:

a) w polu pierwszym – wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego, co obejmuje: okres, za jaki złożono sprawozdanie, i datę jego złożenia,

b) w polu drugim – nie dokonuje się wpisów,

c) w polu trzecim – nie dokonuje się wpisów,

d) w polu czwartym – wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności, co obejmuje: okres, za jaki złożono sprawozdanie, i datę jego złożenia,

3) w rubryce trzeciej:

w polu pierwszym – cel działania organizacji,

4) w rubryce czwartej – przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego:

a) w polu pierwszym – odpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określona rodzajem działalności,

b) w polu drugim – nieodpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określona rodzajem działalności.”;

56) po § 126 dodaje się § 1261 w brzmieniu:

„§ 1261. W przypadku gdy w rubryce 2 lub 4 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno odpowiednio w rubryce 2 lub 4.”;

57) w § 132 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W rubryce 2 w polu 1 w miejscu ujawniania podstawy wpisu ujawnia się:

1) w zakresie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości wobec braku wystarczającego majątku na pokrycie kosztów postępowania ujawnia się także informacje o oddaleniu wniosku wobec faktu, iż majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,

2) w zakresie pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółdzielni, ujawnia się także pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym lub spółdzielni w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze.”;

58) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia.;

59) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
W przypadku gdy w dziale szóstym rejestru przedsiębiorców w rubryce, w której wpisywane są informacje o postępowaniu upadłościowym w podrubryce – dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego do reprezentowania upadłego, znajdują się dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego do reprezentowania upadłego, zamieszczone przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, w polu, w którym wpisuje się określenie osoby, wpisuje się słowa „osoba powołana w toku postępowania upadłościowego do reprezentowania upadłego”.
§ 3.
Dla podmiotu wpisanego do rejestru przed dniem 1 stycznia 2004 r., dla którego tworzy się pola informujące o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego, z dniem 1 stycznia 2004 r. ujawnia się fakt, że nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.
§ 4.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 w zakresie § 151, pkt 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 23, 28, 33, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55 i 59, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535 i Nr 96, poz. 874.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 6, poz. 43, Nr 43, poz. 189, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 54, poz. 349, Nr 117, poz. 751, Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 84, poz. 948, Nr 94, poz. 1037 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 3, poz.18.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1950 r. Nr 38, poz. 349, z 1990 r. Nr 55, poz. 320, z 1996 r. Nr 6, poz. 43 i Nr 43, poz. 189 oraz z 1997 r. Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885.

Załącznik 1. [MAKSYMALNA ILOŚĆ ZNAKÓW PISARSKICH W POSZCZEGÓLNYCH POLACH KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 17 października 2003 r. (poz. 1821)

Załącznik nr 1

MAKSYMALNA ILOŚĆ ZNAKÓW PISARSKICH W POSZCZEGÓLNYCH POLACH KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Pole; ilość znaków:

1. W polach zawierających imię i nazwisko osób fizycznych:

a) imię pierwsze; 24

b) imię drugie; 24

c) nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego; 50

d) drugi człon nazwiska złożonego; 50

2. W polach adresu:

a) kraj; 100

b) miejscowość; 90

c) gmina; 50

d) województwo; 50

e) ulica; 50

f) kod pocztowy; 15

g) poczta; 50

h) numer domu; 10

i) numer lokalu; 10

3. W polu zawierającym:

a) nazwę:

– podmiotu niebędącego osobą fizyczną; 2000

– podmiotu będącego osobą fizyczną; 2000

– podmiotu tworzącego podmiot gospodarczy; 1000

– oddziału podmiotu gospodarczego; 2000

b) czas, na jaki podmiot został utworzony; 100

c) okoliczności powstania podmiotu gospodarczego:

– tekst opisujący powstanie podmiotu gospodarczego; 2000

– numer i data zawiadomienia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o braku zastrzeżeń; uwagi; 100

d) nazwę sądu prowadzącego postępowanie; 1000

4. W polach zawierających kwotę pieniężną (wysokość kwoty):

a) całości; 15

b) dziesiętne (po przecinku); 2

c) waluta; 3

5. W polach zawierających oznaczenie:

a) formy prawnej; 254

b) nazwy organu wydającego akt prawny; 195

c) sygnatury lub inne oznaczenie sprawy; 50

d) numeru w rejestrze, ewidencji (nie dotyczy numerów KRS, REGON i PESEL), decyzji, tytułu wykonawczego wszczęcia egzekucji itp.; 25

6. W polach zawierających dane o wcześniejszej rejestracji podmiotu:

a) nazwa poprzedniego rejestru sądowego, rejestru ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru; 254

b) nazwa sądu prowadzącego poprzedni rejestr sądowy, urzędu gminy prowadzącej ewidencję działalności gospodarczej lub innego organu prowadzącego rejestr; 1000

7. W polach dotyczących wpisów o:

a) wspólnikach będących osobami fizycznymi

– określenie zdolności do czynności prawnych; 100

b) wspólnikach spółek:

– ilość udziałów posiadanych przez wspólnika oraz ich wartość; 1000

– opis wierzytelności; 1000

c) dla przedsiębiorstw zagranicznych

– zakres umocowania pełnomocnika; 250

8. W polach dotyczących emisji akcji:

a) liczba akcji wszystkich emisji; 10

b) nazwa serii akcji; 100

c) liczba akcji w serii; 10

d) rodzaj uprzywilejowania; 100

9. W polach zawierających dane o organach:

a) nazwa organu założycielskiego; 2000

b) nazwa, oznaczenie organu wydającego zezwolenie na działalność; 1000

c) nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu; 200

d) w polach zawierających sposób reprezentacji; 1000

e) nazwa organu nadzoru podmiotu; 200

f) funkcja osoby w organie, oddziale przedsiębiorstwa zagranicznego, zagranicznym zakładzie ubezpieczeń lub kwalifikacje kierownika ZOZ; 200

10. W polach zawierających informacje dotyczące towarzystw ubezpieczeń wzajemnych:

a) oznaczenie zakresu terytorialnego; 200

b) oznaczenie działu ubezpieczeń objętych działalnością; 254

11. W polach zawierających informacje o przedmiocie działalności:

a) numer PKD:

– dział; 2

– grupa;2

– klasa; 2

b) opis przedmiotu działalności; 180

12. W polach zawierających informacje o złożonych dokumentach:

– nazwa typu dokumentu; 254

– oznaczenie okresu, za jaki złożono dokument; 100

13. W polach zawierających dane na temat zaległości:

a) oznaczenie charakteru zaległości; 254

b) nazwa organu prowadzącego egzekucję; 180

c) nazwa organu wystawiającego tytuł wykonawczy; 180

d) nazwa organu wydającego prawomocne orzeczenie o zakończeniu egzekucji; 180

e) określenie sposobu zakończenia egzekucji; 180

14. W polach zawierających informację o podstawie powołania kuratora; 2000

15. W polach zawierających dane o zarządzie komisarycznym lub przymusowym:

a) czas, na jaki został powołany zarząd komisaryczny; 100

b) rodzaj zarządu; 254

16. W polach zawierających informację o postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym:

a) sposób zakończenia postępowania upadłościowego; 230

b) sposób zakończenia postępowania układowego; 230

c) sposób prowadzenia postępowania upadłościowego; 230

d) sposób zakończenia postępowania naprawczego; 230

17. W polach zawierających informacje dla spółek kapitałowych:

– oznaczenie pisma przeznaczonego do ogłoszeń spółki; 100

18. Pola zawierające datę należy wypełnić w formacie: dd.mm.rrrr; 10

19. W pozostałych polach; 2000

20. W polach pozostałych zawierających znaki liczbowe:

– sygnatura sprawy:

* prefiks; 8

* nr kolejny sprawy w roku; 6

* dwie ostatnie cyfry roku; 2

* liczba kontrolna; 3

– liczba określająca część kapitału (procentowo) wpłacona przed zarejestrowaniem; 3

– numer PESEL; 11

– numer KRS; 10

– numer REGON; 9.

Załącznik 2. [RODZAJE PODMIOTÓW WPISYWANYCH DO REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI I PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ]

Załącznik nr 2

RODZAJE PODMIOTÓW WPISYWANYCH DO REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI I PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

1) stowarzyszenia, co obejmuje także ich jednostki terenowe posiadające osobowość prawną,

2) związki stowarzyszeń,

3) fundacje,

4) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

5) kolumny transportu sanitarnego,

6) kółka rolnicze,

7) rolnicze zrzeszenia branżowe,

8) związki rolników, kółek i organizacji rolniczych,

9) związki rolniczych zrzeszeń branżowych,

10) związki zawodowe rolników indywidualnych,

11) cechy rzemieślnicze,

12) izby rzemieślnicze,

13) Związek Rzemiosła Polskiego,

14) zrzeszenia handlu i usług,

15) zrzeszenia transportu,

16) ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń handlu i usług,

17) ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu,

18) inne organizacje przedsiębiorców, co obejmuje organizacje, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 35, poz. 194 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i 770),

19) izby gospodarcze, co obejmuje także Krajową Izbę Gospodarczą,

20) związki zawodowe, co obejmuje także ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,

21) ogólnokrajowe związki międzybranżowe,

22) ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe,

23) związki pracodawców,

24) federacje i konfederacje związków pracodawców,

25) stowarzyszenia kultury fizycznej,

26) związki sportowe,

27) polskie związki sportowe,

28) stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym,

29) inne organizacje społeczne i zawodowe, co obejmuje podmioty, które na mocy przepisów szczególnych podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,

30) nieposiadająca osobowości prawnej organizacja pożytku publicznego,

31) inna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego,

32) kościelna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego,

33) nieposiadająca osobowości prawnej instytucja kościelna będąca organizacją pożytku publicznego.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 31 października 2003 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wasilewski

Aplikant adwokacki w Izbie Warszawskiej. Absolwent Wydziału Prawa EWSPiA w Warszawie, uczelni afiliowanej przy instytucie nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk utworzonej we współpracy ze Zrzeszeniem Prawników Polskich oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Prawa w Rzymie.


Zostań ekspertem portalu Infor.pl »