reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 23 grudnia 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe

Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 98, poz. 485 oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 435) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 maja 1998 r. w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe (Dz. U. Nr 59, poz. 378, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Rozporządzenie traci moc z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej."

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 3, poz. 27 i Nr 16, poz. 151, z 2000 r. Nr 9, poz. 124, z 2001 r. Nr 20, poz. 241, z 2002 r. Nr 16, poz. 152 oraz z 2003 r. Nr 30, poz. 251.

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW ROLNYCH PRZYWOŻONYCH Z ZAGRANICY, NA KTÓRE MOGĄ BYĆ NAŁOŻONE OPŁATY CELNE PODATKOWE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 grudnia 2003 r. (poz. 2307)

WYKAZ TOWARÓW ROLNYCH PRZYWOŻONYCH Z ZAGRANICY, NA KTÓRE MOGĄ BYĆ NAŁOŻONE OPŁATY CELNE PODATKOWE

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0102

Bydło żywe:

0102 90

– Pozostałe:

 

– – Gatunki domowe:

0102 90 05 0

– – – O masie nieprzekraczajacej 80 kg

 

– – – O masie przekraczającej 80 kg, ale nieprzekraczajacej 160 kg:

0102 90 21 0

– – – – Do uboju

0102 90 29 0

– – – – Pozostałe

 

– – – O masie przekraczającej 300 kg:

 

– – – – Krowy:

0102 90 61 0

– – – – – Do uboju

0102 90 69 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – – Pozostałe:

0102 90 71 0

– – – – – Do uboju

0102 90 79 0

– – – – – Pozostałe

0103

Trzoda chlewna żywa:

 

– Pozostałe:

0103 91

– – O masie mniejszej niż 50 kg:

0103 91 10 0

– – – Gatunki domowe

0103 92

– – O masie 50 kg lub większej:

 

– – – Gatunki domowe:

0103 92 11 0

– – – – Maciory mające prosiaki co najmniej raz. o masie nie mniejszej niż 160 kg

0103 92 19 0

– – – – Pozostałe

0104

Owce i kozy, żywe:

0104 10

– Owce:

 

– – Pozostałe:

0104 10 30 0

– – – Jagnięta (do jednego roku życia)

0104 10 80 0

– – – Pozostałe

0104 20

– Kozy:

0104 20 90 0

– – Pozostałe

0105

Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki:

 

– O masie nieprzekraczajacej 185 g:

0105 11

– – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus:

 

– – – Pisklęta płci żeńskiej pochodzące z hodowli w drugim i trzecim pokoleniu:

0105 11 11 0

– – – – Nioski

0105 11 19 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Pozostałe:

0105 11 91 0

– – – – Nioski

0105 11 99 0

– – – – Pozostałe

0105 12 00 0

– – Indyki

0105 19

– – Pozostałe:

0105 19 20 0

– – – Gęsi

0105 19 90 0

– – – Kaczki i perliczki

 

– Pozostałe:

0105 92 00 0

– – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus. o masie nie większej niż 2000 g

0105 93 00 0

– – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus. o masie większej niż 2000 g

0105 99

– – Pozostałe:

0105 99 10 0

– – – Kaczki

0105 99 20 0

– – – Gęsi

0105 99 30 0

– – – Indyki

0105 99 50 0

– – – Perliczki

0201

Mięso z bydła, świeże lub schłodzone:

0201 10 00 0

– Tusze i półtusze

0201 20

– Pozostałe kawałki mięsa z kośćmi:

0201 20 20 0

– – Ćwierci "kompensowane"

0201 20 30 0

– – Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone

0201 20 50 0

– – Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone

0201 20 90 0

– – Pozostałe

0201 30 00 0

– Bez kości

0202

Mięso z bydła, zamrożone:

0202 10 00 0

– Tusze i półtusze

0202 20

– Pozostałe kawałki mięsa z kośćmi:

0202 20 10 0

– – Ćwierci "kompensowane"

0202 20 30 0

– – Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone

0202 20 50 0

– – Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone

0202 20 90 0

– – Pozostałe

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0202 30

– Bez kości:

0202 30 10 0

– – Ćwierci przednie całe lub pokrojone na maksymalnie pięć części, a każda ćwiartka stanowi pojedynczy blok; ćwierci "kompensowane" w dwóch blokach, z których jeden zawiera ćwierć przednią całą lub pokrojoną na maksymalnie pięć kawałków, a drugi ćwierć tylną, z wyłączeniem polędwicy, w jednym kawałku

0202 30 50 0

– – Rostbef, antrykot i szponder, kawałki

0202 30 90 0

– – Pozostałe

0203

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone:

 

– Świeże lub schłodzone:

0203 11

– – Tusze i półtusze:

0203 11 10 0

– – – Ze świń domowych

0203 12

– – Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi:

 

– – – Ze świń domowych:

0203 12 11 0

– – – – Szynki i ich kawałki

0203 12 19 0

– – – – Łopatki i ich kawałki

0203 19

– – Pozostałe:

 

– – – Ze świń domowych:

0203 19 11 0

– – – – Przodki i ich kawałki

0203 19 13 0

– – – – Schaby i ich kawałki, z kośćmi

0203 19 15 0

– – – – Boczek i jego kawałki

 

– – – – Pozostałe:

0203 19 55 0

– – – – – Bez kości

0203 19 59 0

– – – – – Pozostałe

 

– Zamrożone:

0203 21

– – Tusze i półtusze:

0203 21 10 0

– – – Ze świń domowych

0203 22

– – Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi:

 

– – – Ze świń domowych:

0203 22 11 0

– – – – Szynki i ich kawałki

0203 22 19 0

– – – – Łopatki i ich kawałki

0203 29

– – Pozostałe:

 

– – – Ze świń domowych:

0203 29 11 0

– – – – Przodki i ich kawałki

0203 29 13 0

– – – – Schaby i ich kawałki, z kośćmi

0203 29 15 0

– – – – Boczek i jego kawałki

 

– – – – Pozostałe:

0203 29 55 0

– – – – – Bez kości

0203 29 59 0

– – – – – Pozostałe

0207

Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone:

 

– Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus:

0207 11

– – Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone:

0207 11 10 0

– – – Oskubane i bez jelit, z głowami i łapami, znane jako "kurczaki 83%”

0207 11 30 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70%"

0207 11 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kurczaki 65%" lub inaczej zgłaszane

0207 12

– – Niecięte na kawałki, zamrożone:

0207 12 10 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70%"

0207 12 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, i bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kurczaki 65%" lub inaczej zgłaszane

0207 13

– – Kawałki i podroby, świeże lub schłodzone:

 

– – – Kawałki:

0207 13 10 0

– – – – Bez kości

 

– – – – Z kośćmi:

0207 13 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

0207 13 30 0

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

0207 13 40 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

0207 13 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

0207 13 60 0

– – – – – Nogi i ich kawałki

0207 13 70 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

0207 13 91 0

– – – – Wątróbki

0207 13 99 0

– – – – Pozostałe

0207 14

– – Kawałki i podroby, zamrożone:

 

– – – Kawałki:

0207 14 10 0

– – – – Bez kości

 

– – – – Z kośćmi:

0207 14 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

0207 14 30 0

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0207 14 40 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

0207 14 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

0207 14 60 0

– – – – – Nogi i ich kawałki

0207 14 70 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

0207 14 91 0

– – – – Wątróbki

0207 14 99 0

– – – – Pozostałe

 

– Z indyków:

0207 24

– – Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone:

0207 24 10 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "indyki 80%"

0207 24 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap i bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako 'indyki 73%" lub inaczej zgłaszane

0207 25

– – Niecięte na kawałki, zamrożone:

0207 25 10 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "indyki 80%"

0207 25 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "indyki 73%" lub inaczej zgłaszane

0207 26

– – Kawałki i podroby, świeże lub schłodzone;

 

– – – Kawałki:

0207 26 10 0

– – – – Bez kości

 

– – – – Z kośćmi:

0207 26 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

0207 26 30 0

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

0207 26 40 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

0207 26 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

 

– – – – – Nogi i ich kawałki:

0207 26 60 0

– – – – – – Podudzia i ich kawałki

0207 26 70 0

– – – – – – Pozostałe

0207 26 80 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

0207 26 91 0

– – – – Wątróbki

0207 26 99 0

– – – – Pozostałe

0207 27

– – Kawałki i podroby, zamrożone:

 

– – – Kawałki:

0207 27 10 0

– – – – Bez kości

 

– – – – Z kośćmi:

0207 27 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

0207 27 30 0

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

0207 27 40 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

0207 27 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

 

– – – – – Nogi i ich kawałki:

0207 27 60 0

– – – – – – Podudzia i ich kawałki

0207 27 70 0

– – – – – – Pozostałe

0207 27 80 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

0207 27 91 0

– – – – Wątróbki

0207 27 99 0

– – – – Pozostałe

 

– Z kaczek, gęsi lub perliczek:

0207 32

– – Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone:

 

– – – Z kaczek:

0207 32 11 0

– – – – Oskubane, bez krwi i jelit, ale niewypatroszone, z głowami i łapami, znane jako "kaczki 85%"

0207 32 15 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap. ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kaczki 70%"

0207 32 19 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kaczki 63%" lub inaczej zgłaszane

 

– – – Z gęsi:

0207 32 51 0

– – – – Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapami, znane jako "gęsi 82%"

0207 32 59 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75%" lub inaczej zgłaszane

0207 32 90 0

– – – Z perliczek

0207 33

– – Niecięte na kawałki, zamrożone:

 

– – – Z kaczek:

0207 33 11 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kaczki 70%"

0207 33 19 0

– – – – Oskubane i wypatroszone bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kaczki 63%" lub inaczej zgłaszane

 

– – – Z gęsi:

0207 33 51 0

– – – – Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapami, znane jako "gęsi 82%"

0207 33 59 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75%" lub inaczej zgłaszane

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0207 33 90 0

– – – Z perliczek

0207 34

– – Wątróbki otłuszczone, świeże lub schłodzone:

0207 34 10 0

– – – Z gęsi

0207 34 90 0

– – – Z kaczek

0207 35

– – Pozostałe, świeże lub schłodzone:

 

– – – Kawałki:

 

– – – – Bez kości:

0207 35 11 0

– – – – –Z gęsi

0207 35 15 0

– – – – – Z kaczek i perliczek

 

– – – – Z kośćmi:

 

– – – – – Połówki lub ćwiartki:

0207 35 21 0

– – – – – – Z kaczek

0207 35 23 0

– – – – – – Z gęsi

0207 35 25 0

– – – – – – Z perliczek

0207 35 31 0

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

0207 35 41 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

 

– – – – – Piersi i ich kawałki:

0207 35 51 0

– – – – – – Z gęsi

0207 35 53 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

 

– – – – – Nogi i ich kawałki:

0207 35 61 0

– – – – – – Z gęsi

0207 35 63 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

0207 35 71 0

– – – – – Tusze gęsie lub kacze

0207 35 79 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

0207 35 91 0

– – – – Wątróbki drobiowe, inne niż wątróbki otłuszczone

0207 35 99 0

– – – – Pozostałe

0207 36

– – Pozostałe, zamrożone:

 

– – – Kawałki:

 

– – – – Bez kości:

0207 36 11 0

– – – – – Z gęsi

0207 36 15 0

– – – – – Z kaczek i perliczek

 

– – – – Z kośćmi:

 

– – – – – Połówki lub ćwiartki:

0207 36 21 0

– – – – – – Z kaczek

0207 36 23 0

– – – – – – Z gęsi

0207 36 25 0

– – – – – – Z perliczek

0207 36 31 0

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

0207 36 41 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

 

– – – – – Piersi i ich kawałki;

0207 36 51 0

– – – – –– Z gęsi

0207 36 53 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

 

– – – – – Nogi i ich kawałki:

0207 36 61 0

– – – – – – Z gęsi

0207 36 63 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

0207 36 71 0

– – – – – Tusze gęsie lub kacze

0207 36 79 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

 

– – – – Wątróbki:

0207 36 81 0

– – – – – Wątróbki gęsie, otłuszczone

0207 36 85 0

– – – – – Wątróbki kacze, otłuszczone

0207 36 89 0

– – – – – Pozostałe

0207 36 90 0

– – – – Pozostałe

0401

Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego:

0401 10

– O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1% masy:

0401 10 10 0

– – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

0401 10 90 0

– – Pozostałe

0401 20

– O zawartości tłuszczu przekraczającej 1% masy, ale nieprzekraczającej 6% masy:

 

– – Nieprzekraczającej 3% masy:

0401 20 11 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

0401 20 19 0

– – – Pozostałe

 

– – Przekraczającej 3% masy:

0401 20 91 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

0401 20 99 0

– – – Pozostałe

0401 30

– O zawartości tłuszczu przekraczającej 6% masy:

 

– – Nieprzekraczającej 21% masy:

0401 30 11 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

0401 30 19 0

– – – Pozostałe

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

 

– – Przekraczającej 21% masy, ale nieprzekraczającej 45% masy:

0401 30 31 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

0401 30 39 0

– – – Pozostałe

– – Przekraczającej 45% masy:

0401 30 91 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

0401 30 99 0

– – – Pozostałe

0402

Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

0402 10

– W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5% masy:

 

– – Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego:

0402 10 11 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 10 19 0

– – – Pozostałe

 

– – Pozostałe:

0402 10 91 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 10 99 0

– – – Pozostałe

 

– W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5% masy:

0402 21

– – Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego:

 

– – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 27% masy:

0402 21 11

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg:

0402 21 11 1

– – – – – Dla niemowląt

0402 21 11 9

– – – – – Pozostałe

 

– – – – Pozostałe:

0402 21 17

– – – – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 11% masy:

0402 21 17 1

– – – – – – Dla niemowląt

0402 21 17 9

– – – – – – Pozostałe

0402 21 19

– – – – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 11% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy:

0402 21 19 1

– – – – – – Dla niemowląt

0402 21 19 9

– – – – – – Pozostałe

 

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 27% masy:

0402 21 91

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg:

0402 21 91 1

– – – – – Dla niemowląt

0402 21 91 9

– – – – – Pozostałe

0402 21 99

– – – – Pozostałe:

0402 21 99 1

– – – – – Dla niemowląt

0402 21 99 9

– – – – – Pozostałe

0402 29

– – Pozostałe:

 

– – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 27% masy:

0402 29 11 0

– – – – Mleko specjalne dla niemowląt, w hermetycznie zamkniętych pojemnikach, o zawartości netto nieprzekraczającej 500 g i o zawartości tłuszczu przekraczającej 10% masy

 

– – – – Pozostałe:

0402 29 15 0

– – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 29 19 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 27% masy:

0402 29 91 0

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 29 99 0

– – – – Pozostałe

 

– Pozostałe:

0402 91

– – Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego:

 

– – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 8% masy:

0402 91 11 0

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 91 19 0

– – – – Pozostałe

 

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 8% masy, ale nieprzekraczającej 10% masy:

0402 91 31 0

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 91 39 0

– – – – Pozostałe

 

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 10% masy, ale nieprzekraczającej 45% masy:

0402 91 51 0

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 91 59 0

– – – – Pozostałe

 

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 45% masy:

0402 91 91 0

. . . . VV bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 91 99 0

– – – – Pozostałe

0402 99

– – Pozostałe:

 

– – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 9,5% masy:

0402 99 11 0

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 99 19 0

– – – – Pozostałe

 

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 9,5% masy, ale nieprzekraczającej 45% masy:

0402 99 31 0

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 99 39 0

– – – – Pozostałe

 

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 45% masy:

0402 99 91 0

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 99 99 0

– – – – Pozostałe

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru, lub innego środka słodzącego, lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao:

0403 10

– Jogurt:

 

– – Niearomatyzowany ani niezawierający dodatku owoców, orzechów lub kakao:

 

– – – Niezawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu:

0403 10 11 0

– – – – Nieprzekraczającej 3% masy

0403 10 13 0

– – – – Przekraczającej 3% masy, ale nieprzekraczającej 6% masy

0403 10 19 0

– – – – Przekraczającej 6% masy

 

– – – Pozostały, o zawartości tłuszczu:

0403 10 31 0

– – – – Nieprzekraczającej 3% masy

0403 10 33 0

– – – – Przekraczającej 3% masy, ale nieprzekraczającej 6% masy

0403 10 39 0

– – – – Przekraczającej 6% masy

 

– – Aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao:

 

– – – W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego:

0403 10 51 0

– – – – Nieprzekraczającej 1,5% masy

0403 10 53 0

– – – – Przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy

0403 10 59 0

– – – – Przekraczającej 27% masy

 

– – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego:

0403 10 91 0

– – – – Nieprzekraczającej 3% masy

0403 10 93 0

– – – – Przekraczającej 3% masy, ale nieprzekraczającej 6% masy

0403 10 99 0

– – – – Przekraczającej 6% masy

0403 90

– Pozostałe:

 

– – Niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao:

 

– – – W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci:

 

– – – – Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu:

0403 90 11 0

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5% masy

0403 90 13 0

– – – – Przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy

0403 90 19 0

– – – – – Przekraczającej 27% masy

 

– – – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu:

0403 90 31 0

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5% masy

0403 90 33 0

– – – – – Przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy

0403 90 39 0

– – – – – Przekraczającej 27% masy

 

– – – Pozostałe:

 

– – – – Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu:

0403 90 51 0

– – – – – Nieprzekraczającej 3% masy

0403 90 53 0

– – – – – Przekraczającej 3% masy. ale nieprzekraczającej 6% masy

0403 90 59 0

– – – – – Przekraczającej 6% masy

 

– – – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu:

0403 90 61 0

– – – – – Nieprzekraczającej 3% masy

0403 90 63 0

– – – – – Przekraczającej 3% masy, ale nieprzekraczającej 6% masy

0403 90 69 0

– – – – – Przekraczającej 6% masy

 

– – Aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao:

 

– – – W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego:

0403 90 71 0

– – – – Nieprzekraczającej 1,5% masy

0403 90 73 0

– – – – Przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy

0403 90 79 0

– – – – Przekraczającej 27% masy

 

– – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego:

0403 90 91 0

– – – – Nieprzekraczającej 3% masy

0403 90 93 0

– – – – Przekraczającej 3% masy, ale nieprzekraczającej 6% masy

0403 90 99 0

– – – – Przekraczającej 6% masy

0405

Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania:

0405 10

– Masło:

 

– – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 85% masy:

 

– – – Masło naturalne:

0405 10 11 0

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

0405 10 19 0

– – – – Pozostałe

0405 10 30 0

– – – Masło odtwarzane

0405 10 50 0

– – – Masło z serwatki

0405 10 90 0

– – Pozostałe

0405 20

– Produkty mleczarskie do smarowania:

0405 20 10 0

– – O zawartości tłuszczu 39% masy i większej, ale mniejszej niż 60% masy

0405 20 30 0

– – O zawartości tłuszczu 60% masy i większej, ale nieprzekraczającej 75% masy

0405 20 90 0

– – O zawartości tłuszczu większej niż 75% masy, ale mniejszej niż 80% masy

0405 90

– Pozostałe:

0405 90 10 0

– – O zawartości tłuszczu 99,3% masy i większej oraz o zawartości wody nieprzekraczającej 0,5% masy

0405 90 90 0

– – Pozostałe

0406

Sery i twarogi:

0406 10

– Ser (niedojrzewający i niewędzony) świeży, w tym ser serwatkowy i twaróg:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0406 10 20 0

– – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 40% masy

0406 10 80 0

– – Pozostały

0406 20

– Ser tarty lub proszkowany, wszystkich rodzajów:

0406 20 10 0

– – Ser ziołowy Glarus (znany jako Schabziger) zrobiony z odtłuszczonego mleka i zmieszany z drobno zmielonymi ziołami

0406 20 90 0

– – Pozostały

0406 30

– Ser przetworzony (ser topiony), inny niż tarty lub proszkowany:

0406 30 10 0

– – Do produkcji którego nie użyto innych serów, jak Emmentaler, Gruyère i Appenzell i który może zawierać jako dodatek ziołowy ser Glarus (znany jako Schabziger); pakowany do sprzedaży detalicznej, o zawartości tłuszczu w suchej masie nieprzekraczającej 56% masy

 

– – Pozostały:

 

– – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 36% masy i o zawartości tłuszczu w suchej masie:

0406 30 31 0

– – – – Nieprzekraczającej 48% masy

0406 30 39 0

– – – – Przekraczającej 48% masy

0406 30 90 0

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 36% masy

0406 40

– Ser z przerostami niebieskiej pleśni:

0406 40 10 0

– – Roquefort

0406 40 50 0

– – Gorgonzola

0406 40 90 0

– – Pozostały

0406 90

– Pozostałe sery:

0406 90 01 0

– – Do przetworzenia (topienia)

 

– – Pozostałe:

 

– – – Emmentaler, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse i Appenzell:

0406 90 02 0

– – – – Sery w całości, w cenie franco granica za 100 kg masy netto przekraczającej 401,85 EUR, ale nieprzekraczającej 430,62 EUR, o zawartości tłuszczu w suchej masie 45% masy lub większej oraz które dojrzewały przez trzy miesiące lub dłużej

0406 90 03 0

– – – – Sery w całości, w cenie franco granica za 100 kg masy netto przekraczającej 430,62 EUR, o zawartości tłuszczu w suchej masie 45% masy lub większej oraz które dojrzewały przez trzy miesiące lub dłużej

0406 90 04 0

– – – – Kawałki pakowane próżniowo lub w gazie obojętnym, ze skórką przynajmniej z jednej strony, o masie netto 1 kg lub większej, ale nieprzekraczającej 5 kg i w cenie franco granica za 100 kg masy netto przekraczającej 430,62 EUR, ale nieprzekraczającej 459,39 EUR, o zawartości tłuszczu w suchej masie 45% masy lub większej oraz które dojrzewały przez trzy miesiące lub dłużej

0406 90 05 0

– – – – Kawałki pakowane próżniowo lub w gazie obojętnym, ze skórką przynajmniej z jednej strony, o masie netto 1 kg lub większej i w cenie franco granica za 100 kg masy netto przekraczającej 459,39 EUR, o zawartości tłuszczu w suchej masie 45% masy lub większej oraz które dojrzewały przez trzy miesiące lub dłużej

0406 90 06 0

– – – – Kawałki bez skórki, o masie netto nie większej niż 450 g i w cenie franco granica za 100 kg masy netto przekraczającej 499,67 EUR, o zawartości tłuszczu w suchej masie 45% masy lub większej oraz które dojrzewały przez trzy miesiące lub dłużej, pakowane próżniowo lub w gazie obojętnym, w opakowaniach, na których znajduje się przynajmniej opis sera, zawartość tłuszczu, odpowiedzialny za pakowanie oraz kraj producenta

 

– – – – Pozostałe:

0406 90 13 0

– – – – – Emmentaler

0406 90 15 0

– – – – – Gruyère, Sbrinz

0406 90 17 0

– – – – – Bergkäse, Appenzell

0406 90 18 0

– – – Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or i Tête de Moine

0406 90 19 0

– – – Ser ziołowy Glarus (znany jako Schabziger) zrobiony z odtłuszczonego mleka i zmieszany z drobno zmielonymi ziołami

0406 90 21 0

– – – Cheddar

0406 90 23 0

– – – Edam

0406 90 25 0

– – – Tilsit

0406 90 27 0

– – – Butterkäse

0406 90 29 0

– – – Kashkaval

 

– – – Feta:

0406 90 31 0

– – – – Z mleka owiec lub mleka bawołów, w pojemnikach zawierających solankę lub w butelkach z owczej lub koziej skóry

0406 90 33 0

– – – – Pozostałe

0406 90 35 0

– – – Kefalo-Tyri

0406 90 37 0

– – – Finlandia

0406 90 39 0

– – – Jalisberg

 

– – – Pozostałe:

0406 90 50 0

– – – – Ser z mleka owiec lub mleka bawołów, w pojemnikach zawierających solankę lub w butelkach z owczej lub koziej skóry

 

– – – – Pozostałe:

 

– – – – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 40% masy i o zawartości wody, w substancji beztłuszczowej:

 

– – – – – – Nieprzekraczającej 47% masy:

0406 90 61 0

– – – – – – – Grana Padano, Permigiano Reggiano

0406 90 63 0

– – – – – –– Fiore Sardo, Pecorino

0406 90 69 0

–– – – – –– Pozostałe

 

– – – – – – Przekraczającej 47% masy, ale nieprzekraczającej 72% masy:

0406 90 73 0

– – – – – – – Provolone

0406 90 75 0

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

0406 90 76 0

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0406 90 78 0

– – – – – – – Gouda

0406 90 79 0

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

0406 90 81 0

– – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

0406 90 82 0

– – – – – Camembert

0406 90 84 0

– – – – – – –Brie

0406 90 85 0

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri

 

– – – – – – – Pozostałe sery, o zawartości wody w substancji beztłuszczowej:

0406 90 86 0

– – – – – – – – Przekraczającej 47% masy, ale nieprzekraczającej 52% masy

0406 90 87 0

– – – – – – – – Przekraczającej 52% masy, ale nieprzekraczającej 62% masy

0406 90 88 0

– – – – – – – – Przekraczającej 62% masy, ale nieprzekraczającej 72% masy

0406 90 93 0

– – – – – – Przekraczającej 72% masy

0406 90 99 0

– – – – – Pozostałe

0407 00

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane:

 

– Drobiu:

 

– – Wylęgowe:

0407 00 11

– – – Indycze lub gęsie:

0407 00 11 1

– – – – Indycze

0407 00 11 9

– – – – Gęsie

0407 00 19 0

– – – Pozostałe

0407 00 30 0

– – Pozostałe

0408

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

 

– Żółtka jaj:

0408 11

– – Suszone:

0408 11 80 0

– – – Pozostałe

0408 19

– – Pozostałe:

 

– – – Pozostałe:

0408 19 81 0

– – – – Ciekłe

0408 19 89 0

– – – – Pozostałe, włącznie z zamrożonymi

 

– Pozostałe:

0408 91

– – Suszone:

0408 91 80 0

– – – Pozostałe

0408 99

– – Pozostałe:

0408 99 80 0

– – – Pozostałe

0409 00 00 0

Miód naturalny

0504 00 00

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone:

0504 00 00 1

– Żołądki drobiowe

0504 00 00 9

– Pozostałe

0603

Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane:

0603 10

– Świeże:

0603 10 10

– – Róże:

0603 10 10 9

– – – Od 1 listopada do 31 maja

0603 10 20

– – Goździki:

0603 10 20 9

– – – Od 1 listopada do 31 maja

0603 10 50

– – Chryzantemy:

0603 10 50 9

– – – Od 1 listopada do 31 maja

0702 00 00

Pomidory, świeże lub schłodzone:

0702 00 00 1

– Od 1 stycznia do 31 marca

0702 00 00 2

– Od 1 do 30 kwietnia

0703

Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone:

0703 10

– Cebula i szalotka:

 

– – Cebula:

0703 10 11 0

– – – Dymka

0703 10 19 0

– – – Pozostałe

0703 10 90 0

– – Szalotka

0704

Kapusta, kalafiory, kalarepa, kapusta włoska i podobne jadalne warzywa kapustne, świeże lub schłodzone:

0704 10 00

– Kalafiory i brokuły głowiaste:

0704 10 00 1

– – Od 1 stycznia do 14 kwietnia

0704 10 00 3

– – Od 15 kwietnia do 31 maja

0704 20 00

– Brukselka:

0704 20 00 1

– – Od 1 stycznia do 31 maja

0704 90

– Pozostałe:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0704 90 10 0

– – Kapusta biała i kapusta czerwona

0704 90 90

– – Pozostałe:

0704 90 90 1

– – – Od 1 stycznia do 31 maja

0705

Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub schłodzone:

 

– Sałata:

0705 11 00

– – Sałata głowiasta:

0705 11 00 1

– – – Od 1 stycznia do 31 marca

0705 11 00 3

– – – Od 1 kwietnia do 30 listopada

0705 19 00 0

– – Pozostała

 

– Cykoria:

0705 21 00 0

– – Cykoria warzywna (cykoria brukselska) (Cichorium intybus var. foliosum)

0705 29 00 0

– – Pozostała

0706

Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub schłodzone:

0706 10 00 0

– Marchew i rzepa

0706 90

– Pozostałe:

0706 90 10 0

– – Selery (korzeniowe lub niemieckie)

0706 90 30 0

– – Chrzan (Cochlearia armoracia)

0706 90 90 0

– – Pozostałe

0707 00

Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone:

0707 00 05

– Ogórki:

0707 00 05 1

– – Od 1 stycznia do końca lutego

0707 00 05 3

– – Od 1 marca do 30 kwietnia

0707 00 90 0

– Korniszony

0710

Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie), zamrożone:

0710 10 00 0

– Ziemniaki

 

– Warzywa strączkowe, nawet łuskane:

0710 21 00 0

– – Groch (Pisum sativum)

0710 22 00 0

– – Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0710 29 00 0

– – Pozostałe

0710 30 00 0

– Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogrodowy

0710 80

– Pozostałe warzywa:

 

– – Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta:

0710 80 51 0

– – – Słodka papryka

0710 80 59 0

– – – Pozostałe

 

– – Grzyby:

0710 80 61 0

– – – Z rodzaju Agaricus

0710 80 69 0

– – – Pozostałe

0710 80 70 0

– – Pomidory

0710 80 85 0

– – Szparagi

0710 80 95 0

– – Pozostałe

0710 90 00 0

– Mieszanki warzyw

0712

Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone:

0712 20 00 0

– Cebula

 

– Grzyby, uszaki (Auricularia spp.), trzęsaki (Tremella spp.) i trufle:

0712 31 00 0

– – Grzyby z rodzaju Agaricus

0712 32 00 0

– – Uszaki (Auricularia spp.)

0712 33 00 0

– – Trzęsaki (Tremella spp.)

0712 39 00 0

– – Pozostałe

0712 90

– Pozostałe warzywa; mieszanki warzyw:

0712 90 05 0

– – Ziemniaki, nawet cięte w kawałki lub plasterki, ale dalej nieprzetworzone

 

– – Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata):

0712 90 11 0

– – – Odmiany do siewu

0712 90 19 0

– – – Pozostałe

0712 90 30 0

– – Pomidory

0712 90 50 0

– – Marchew

0712 90 90 0

– – Pozostałe

0808

Jabłka, gruszki i pigwy, świeże:

0808 10

– Jabłka:

 

– – Pozostałe:

0808 10 20

– – – Odmiany Golden Delicious:

0808 10 20 1

– – – – Od 1 stycznia do 31 marca

0808 10 20 3

– – – – Od 1 kwietnia do 30 czerwca

0808 10 50

– – – Odmiany Granny Smith:

0808 10 50 1

– – – – Od 1 stycznia do 31 marca

0808 10 50 3

– – – – Od 1 kwietnia do 30 czerwca

0808 10 90

– – – Pozostałe:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0808 10 90 1

– – – – Od 1 stycznia do 31 marca

0808 10 90 3

– – – – Od 1 kwietnia do 30 czerwca

0809

Morele, wiśnie, brzoskwinie (włącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże:

0809 20

– Wiśnie i czereśnie:

0809 20 05

– – Wiśnie (Prunus cerasus):

0809 20 05 1

– – – Od 1 stycznia do 31 maja

0809 20 95 0

– – Pozostałe

0809 40

– Śliwki i owoce tarniny:

0809 40 05

– – Śliwki:

0809 40 05 1

– – – Od 1 stycznia do 30 czerwca

0810

Pozostałe owoce, świeże:

0810 10 00

– Truskawki i poziomki:

0810 10 00 1

– – Od 1 stycznia do 30 kwietnia

0810 20

– Maliny, jeżyny, morwy i owoce mieszańców malin z jeżynami:

0810 20 10 0

– – Maliny

0810 20 90 0

– – Pozostałe

0810 30

– Porzeczki czarne, białe lub czerwone i agrest:

0810 30 10 0

– – Porzeczki czarne

0810 30 30 0

– – Porzeczki czerwone

0810 30 90 0

– – Pozostałe

0811

Owoce i orzechy, niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

0811 10

– Truskawki i poziomki:

 

– – Zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

0811 10 11 0

– – – O zawartości cukru przekraczającej 13% masy

0811 10 19 0

– – – Pozostałe

0811 10 90 0

– – Pozostałe

0811 20

– Maliny, jeżyny, morwy, owoce mieszańców malin z jeżynami, porzeczki czarne, białe lub czerwone i agrest:

 

– – Zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

0811 20 11 0

– – – O zawartości cukru przekraczającej 13% masy

0811 20 19 0

– – – Pozostałe

 

– – Pozostałe:

0811 20 31 0

– – – Maliny

0811 20 39 0

– – – Porzeczki czarne

0811 20 51 0

– – – Porzeczki czerwone

0811 20 59 0

– – – Jeżyny i morwy

0811 20 90 0

– – – Pozostałe

0811 90

– Pozostałe:

 

– – Zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

 

– – – O zawartości cukru przekraczającej 13% masy:

0811 90 19 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Pozostałe:

0811 90 39 0

– – – – Pozostałe

 

– – Pozostałe:

0811 90 50 0

– – – Owoce z gatunku Vaccinium myrtillus

0811 90 70 0

– – – Owoce z gatunków Vaccinium myrtilloides i Vaccinium angustifolium

 

– – – Wiśnie i czereśnie:

0811 90 75 0

– – – – Wiśnie (Prunus cerasus)

0811 90 80 0

– – – – Pozostałe

0811 90 95 0

– – – Pozostałe

1001

Pszenica i meslin:

1001 90

– Pozostałe:

1001 90 10 0

– – Orkisz do siewu

 

– – Pozostały orkisz, pszenica zwyczajna i meslin:

1001 90 91

– – – Nasiona pszenicy zwyczajnej i meslin:

1001 90 91 1

– – – – Pszenicy zwyczajnej

1001 90 91 9

– – – – Meslin

1001 90 99 0

– – – Pozostałe

1002 00 00 0

Żyto

1003 00

Jęczmień:

1003 00 10 0

– Nasiona

1003 00 90 0

– Pozostały

1004 00 00 0

Owies

1008

Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża:

1008 10 00 0

–Gryka

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

1008 20 00 0

– Proso

1008 90

– Pozostałe zboża:

1008 90 10 0

– – Pszenżyto (Triticale)

1008 90 90 0

– – Pozostałe

1101 00

Mąka pszenna lub z meslin:

 

– Mąka pszenna:

1101 00 11 0

– – Z pszenicy durum

1101 00 15 0

– – Z pszenicy zwyczajnej i orkisza

1101 00 90 0

– Mąka z meslin

1102

Mąka ze zbóż innych niż pszenica lub meslin:

1102 10 00 0

– Mąka żytnia

1103

Kasze, mączki i granulki, zbożowe:

 

– Kasze i mączki:

1103 11

– – Z pszenicy:

1103 11 10 0

– – – Z pszenicy durum

1103 11 90 0

– – – Z pszenicy zwyczajnej i orkisza

1103 13

– – Z kukurydzy:

1103 13 10 0

– – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5% masy

1103 13 90 0

– – – Pozostałe

1103 19

– – Z pozostałych zbóż:

1103 19 10 0

– – – Z żyta

1103 19 30 0

– – – Z jęczmienia

1103 19 40 0

– – – Z owsa

1103 19 50 0

– – – Z ryżu

1103 19 90 0

– – – Pozostałe

1103 20

– Granulki:

1103 20 10 0

– – Z żyta

1103 20 20 0

– – Z jęczmienia

1103 20 30 0

– – Z owsa

1103 20 40 0

– – Z kukurydzy

1103 20 50 0

– – Z ryżu

1103 20 60 0

– – Z pszenicy

1103 20 90 0

– – Pozostałe

1105

Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki, ziemniaczane:

1105 10 00 0

– Mąka, mączka i proszek

1105 20 00 0

– Płatki i granulki

1107

Słód, nawet palony:

1107 10

– Niepalony:

 

– – Pozostały:

1107 10 99 0

– – – Pozostały

1108

Skrobie; inulina:

 

– Skrobie:

1108 12 00 0

– – Skrobia kukurydziana

1108 13 00 0

– – Skrobia ziemniaczana

1205

Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane:

1205 10

– Nasiona rzepaku lub rzepiku, o niskiej zawartości kwasu erukowego:

1205 10 10 0

– – Do siewu

1205 10 90 0

– – Pozostałe

1205 90 00

– Pozostałe:

1205 90 00 1

– – Do siewu

1205 90 00 9

– – Pozostałe

1209

Nasiona, owoce i zarodniki, w rodzaju stosowanych do siewu:

 

– Nasiona roślin pastewnych:

1209 23

– – Nasiona kostrzewy:

1209 23 11 0

– – – Kostrzewy łąkowej (Festuca pratensis Huds.)

1209 23 15 0

– – – Kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L.}

1209 23 80 0

– – – Pozostałej

1209 24 00 0

– – Nasiona wiechliny łąkowej (Poa pratensis L.)

1209 25

– – Nasiona rajgrasu (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.):

1209 25 10 0

– – – Rajgras włoski (życica wielokwiatowa) (włącznie z rajgrasem westerwoldzkim) (Lolium mulfiflorum Lam.)

1209 25 90 0

– – – Rajgras angielski (życica trwała) (Lolium perenne L.)

12092 60 00

– – Nasiona tymotki

1209 29

– – Pozostałe:

1209 29 10 0

– – – Nasiona wyki; nasiona wiechliny z rodzaju Poa (Poa palustris L., Poa trivialis L.), nasiona kupkówki (Dactylis glomerata L.); nasiona mietlicy (Agroslis)

 

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

 

1209 29 80 0

– – – Pozostałe

 

1210

Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina:

 

1210 10 00 0

– Szyszki chmielowe, niemielone, niesproszkowane ani nie w formie granulek

 

1210 20

– Szyszki chmielowe, mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina:

 

1210 20 10 0

– – Szyszki chmielowe, mielone, sproszkowane lub w formie granulek, z podwyższoną zawartością lupuliny; lupulina

 

1210 20 90 0

– – Pozostałe

 

1302

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i pozostałe śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych:

 

 

– Soki i ekstrakty roślinne:

 

1302 13 00 0

– – Z chmielu

 

1507

Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:

 

1507 10

– Olej surowy, nawet odgumowany:

 

1507 10 10 0

– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

1507 10 90 0

– – Pozostałe

 

1507 90

– Pozostałe:

 

1507 90 10 0

– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

1507 90 90

– – Pozostałe:

 

1507 90 90 1

– – – Konfekcjonowane

 

1507 90 90 9

– – – Pozostałe

 

1512

Olej słonecznikowy, z krokosza balwierskiego i bawełniany oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:

 

 

– Olej słonecznikowy i z krokosza balwierskiego oraz ich frakcje:

 

1512 11

– – Olej surowy:

 

1512 11 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

 

– – – Pozostałe:

 

1512 11 91 0

– – – – Olej słonecznikowy

 

1512 11 99 0

– – – – Olej z krokosza balwierskiego

 

1512 19

– – Pozostałe:

 

1512 19 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

1512 19 90

– – – Pozostałe:

*

1512 19 90 1

– – – – Olej słonecznikowy, konfekcjonowany

*

1512 19 90 2

– – – – Olej słonecznikowy, pozostały

*

1512 19 90 8

– – – – Pozostałe, konfekcjonowane

*

1512 19 90 9

– – – – Pozostałe

 

 

– Olej bawełniany i jego frakcje:

 

1512 21

– – Olej surowy, nawet z którego został usunięty gossypol:

 

1512 21 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

1512 21 90 0

– – – Pozostały

 

1512 29

– – Pozostałe:

 

1512 29 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

1512 29 90 0

– – – Pozostałe

 

1514

Olej rzepakowy, rzepikowy i gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:

 

 

– Olej rzepakowy lub rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego oraz ich frakcje:

 

1514 11

– – Olej surowy:

 

1514 11 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

1514 11 90 0

– – – Pozostały

 

1514 19

– – Pozostałe:

 

1514 19 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

1514 19 90

– – – Pozostałe:

 

1514 19 90 1

– – – – Konfekcjonowane

 

1514 19 90 9

– – – – Pozostałe

 

 

– Pozostałe:

 

1514 91

– – Olej surowy:

 

1514 91 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

1514 91 90 0

– – – Pozostały

 

1514 99

– – Pozostałe:

 

1514 99 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

1514 99 90

– – – Pozostałe:

 

1514 99 90 1

– – – – Konfekcjonowane

 

1514 99 90 9

– – – – Pozostałe

 

1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub wyroby z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje objęte pozycją 1516:

 

1517 10

– Margaryna, z wyłączeniem margaryny płynnej:

 

1517 10 10 0

– – Zawierająca więcej niż 10% masy, ale nie więcej niż 15% masy tłuszczów z mleka

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

1517 10 90 0

– – Pozostała

1517 90

– Pozostałe:

1517 90 10 0

– – Zawierające więcej niż 10% masy, ale nie więcej niż 15% masy tłuszczów z mleka

 

– – Pozostałe:

1517 90 91 0

– – – Oleje roślinne, ciekłe, zmieszane

1517 90 93 0

– – – Jadalne mieszaniny lub preparaty, w rodzaju stosowanych jako preparaty zapobiegające przyleganiu do formy

1517 90 99 0

– – – Pozostałe

1601 00

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów:

1601 00 10 0

– Z wątroby

 

– Pozostałe:

1601 00 91 0

– – Kiełbasy, suche lub do smarowania, niegotowane

1601 00 99 0

– – Pozostałe

1602

Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane:

1602 10 00 0

– Przetwory homogenizowane

1602 20

– Z wątroby (wątróbki) dowolnych zwierząt:

 

– – Z wątróbki gęsiej lub kaczej:

1602 20 11 0

– – – Zawierające 75% masy lub więcej otłuszczonej wątróbki

1602 20 19 0

– – – Pozostałe

1602 20 90 0

– – Pozostałe

 

– Z drobiu objętego pozycją 0105:

1602 31

– – Z indyków:

 

– – – Zawierające 57% masy lub więcej mięsa lub podrobów, drobiowych1:

1602 31 11 0

– – – – Zawierające wyłącznie niegotowane mięso indycze

1602 31 19 0

– – – – Pozostałe

1602 31 30 0

– – – Zawierające 25% masy lub więcej, ale mniej niż 57% masy mięsa lub podrobów, drobiowych1

1602 31 90 0

– – – Pozostałe

1602 32

– – Z drobiu z gatunku Gallus domesticus:

 

– – – Zawierające 57% masy lub więcej mięsa lub podrobów, drobiowych1:

1602 32 11 0

– – – – Niegotowane

1602 32 19 0

– – – – Pozostałe

1602 32 30 0

– – – Zawierające 25% masy lub więcej, ale mniej niż 57% masy mięsa lub podrobów, drobiowych1

1602 32 90 0

– – – Pozostałe

1602 39

– – Pozostałe:

 

– – – Zawierające 57% masy lub więcej mięsa lub podrobów, drobiowych1:

1602 39 21 0

– – – – Niegotowane

1602 39 29 0

– – – – Pozostałe

1602 39 40 0

– – – Zawierające 25% masy lub więcej, ale mniej niż 57% masy mięsa lub podrobów, drobiowych1

1602 39 80 0

– – – Pozostałe

 

– Ze świń:

1602 41

– – Szynki i ich części:

1602 41 10 0

– – – Ze świń domowych

1602 41 90 0

– – – Pozostałe

1602 42

– – Łopatki i ich części:

1602 42 10 0

– – – Ze świń domowych

1602 42 90 0

– – – Pozostałe

1602 49

– – Pozostałe, włącznie z mieszankami:

 

– – – Ze świń domowych:

 

– – – – Zawierające 80% masy lub więcej mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia:

1602 49 11 0

– – – – – Schaby (z wyłączeniem karkowych) i ich części, włącznie z mieszankami schabów lub szynek

1602 49 13 0

– – – – – Karki i ich części, włącznie z mieszankami obojczyków i łopatek

1602 49 15 0

– – – – – Pozostałe mieszanki zawierające szynki, łopatki, schaby lub karki oraz ich części

1602 49 19 0

– – – – – Pozostałe

1602 49 30 0

– – – – Zawierające 40% masy lub więcej, ale mniej niż 80% masy mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia

1602 49 50 0

– – – – Zawierające mniej niż 40% masy mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia

1602 49 90 0

– – – Pozostałe

1602 50

– Z bydła:

1602 50 10 0

– – Niegotowane: mieszanki gotowanego mięsa lub podrobów z niegotowanym mięsem lub podrobami

 

– – Pozostałe:

 

– – – W opakowaniach hermetycznych:

1602 50 31 0

– – – – Wołowina peklowana (corned beef)

1602 50 39 0

– – – – Pozostałe

1602 50 80 0

– – – Pozostałe

1602 90

– Pozostałe, włącznie z przetworami z krwi dowolnych zwierząt:

 

 

1 Przy określaniu procentowej zawartości mięsa drobiowego masa kości jest pomijana.

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

1602 90 10 0

– – Przetwory z krwi dowolnych zwierząt

 

– – Pozostałe:

 

– – – Pozostałe:

1602 90 51 0

– – – – Zawierające mięso lub podroby, ze świń domowych

 

– – – – Pozostałe:

 

– – – – – Zawierające mięso z bydła lub podroby:

1602 90 61 0

– – – – – – Niegotowane; mieszanki gotowanego mięsa lub podrobów z niegotowanym mięsem lub podrobami

1602 90 69 0

– – – – – – Pozostałe

1701

Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej:

 

– Cukier surowy niezawierający dodatku środków aromatyzujących ani barwiących:

1701 12

– – Cukier buraczany:

1701 12 10 0

– – – Do rafinacji

1701 12 90 0

– – – Pozostały

 

– Pozostały:

1701 99

– – Pozostały:

1701 99 10 0

– – – Cukier biały

1702

Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel:

1702 30

– Glukoza i syrop glukozowy, niezawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym mniej niż 20% masy fruktozy:

1702 30 10 0

– – Izoglukoza

 

– – Pozostałe:

 

– – – Zawierające w stanie suchym 99% masy glukozy lub więcej:

1702 30 51 0

– – – – W postaci białego, krystalicznego proszku, nawet aglomerowanego

1702 30 59 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Pozostałe:

1702 30 91 0

– – – – W postaci białego, krystalicznego proszku, nawet aglomerowanego

1702 30 99 0

– – – – Pozostałe

1702 40

– Glukoza i syrop glukozowy, zawierające w stanie suchym co najmniej 20% masy, ale mniej niż 50% masy fruktozy, z wyłączeniem cukru inwertowanego:

1702 40 10 0

– – Izoglukoza

1702 40 90 0

– – Pozostałe

1702 60

– Pozostała fruktoza i syrop fruktozowy, zawierające w stanie suchym więcej niż 50% masy fruktozy, z wyłączeniem cukru inwertowanego:

1702 60 10 0

– – Izoglukoza

1702 60 80 0

– – Syrop inulinowy

1702 60 95 0

– – Pozostałe

1702 90

– Pozostałe, włącznie z cukrem inwertowanym i innymi cukrami oraz mieszankami syropów cukrowych, zawierającymi w stanie suchym 50% masy fruktozy:

1702 90 30 0

– – Izoglukoza

1702 90 50 0

– – Maltodekstryna i syrop maltodekstrynowy

1901

Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

1901 20 00 0

– Mieszaniny i ciasta, do wytworzenia wyrobów piekarniczych objętych pozycją 1905

1901 90

– Pozostałe:

 

– – Ekstrakt słodowy:

1901 90 11 0

– – – O zawartości suchego ekstraktu 90% masy lub większej

1901 90 19 0

– – – Pozostałe

 

– – Pozostałe:

1901 90 91 0

– – – Niezawierające tłuszczu z mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi, lub zawierające mniej niż 1,5% tłuszczu z mleka. 5% sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym) lub izoglukozy, 5% glukozy lub skrobi, z wyłączeniem przetworów spożywczych w postaci proszku z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404

1901 90 99

– – – Pozostałe:

1901 90 99 9

– – – – Pozostałe

1904

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

1904 10

– Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych:

1904 10 10 0

– – Otrzymane z kukurydzy

1904 10 30 0

– – Otrzymane z ryżu

1904 10 90 0

– – Pozostałe

1904 20

– Przetwory spożywcze otrzymane z nieprażonych płatków zbożowych lub z mieszaniny nieprażonych płatków zbożowych i prażonych płatków zbożowych lub zbóż spęcznionych:

1904 20 10 0

– – Preparaty typu Müsli bazujące na nieprażonych płatkach zbożowych

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

 

– – Pozostałe:

1904 20 91 0

– – – Otrzymane z kukurydzy

1904 20 95 0

– – – Otrzymane z ryżu

1904 20 99 0

– – – Pozostałe

1904 30 00 0

– Pszenica spęczniona

1904 90

– Pozostałe:

1904 90 10 0

– – Ryż

1904 90 80 0

– – Pozostałe

2002

Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym:

2002 10

– Pomidory, całe lub w kawałkach:

2002 10 10 0

– – Bez skórek

2002 10 90 0

– – Pozostałe

200290

– Pozostałe:

 

– – O zawartości suchej masy mniejszej niż 12% masy:

2002 90 11

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg:

2002 90 11 1

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg, ale nieprzekraczającej 199 kg

2002 90 11 9

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 199 kg

2002 90 19 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

 

– – O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 12% masy, ale nie większej niż 30% masy:

2002 90 31

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg:

2002 90 31 1

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg, ale nieprzekraczającej 199 kg

2002 90 31 9

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 199 kg

2002 90 39 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

 

– – O zawartości suchej masy większej niż 30% masy:

2002 90 91

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg:

2002 90 91 1

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg, ale nieprzekraczającej 199 kg

2002 90 91 9

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 199 kg

2002 90 99 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

2009

Soki owocowe (wtaczając moszcz winogronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej:

 

– Sok jabłkowy:

2009 71

– – O liczbie Brixa nieprzekraczającej 20:

2009 71 10 0

– – – O wartości przekraczającej 18 EUR za 100 kg masy netto, zawierający dodatek cukru

 

– – – Pozostały:

2009 71 91 0

– – – – Zawierający dodatek cukru

2009 71 99 0

– – – – Niezawierający dodatku cukru

2009 79

– – Pozostały:

 

– – – O liczbie Brixa przekraczającej 67:

2009 79 11 0

– – – – O wartości nieprzekraczającej 22 EUR za 100 kg masy netto

2009 79 19 0

– – – – Pozostały

 

– – – O liczbie Brixa przekraczającej 20. ale nieprzekraczającej 67:

2009 79 30 0

– – – – O wartości przekraczającej 18 EUR za 100 kg masy netto, zawierający dodatek cukru

 

– – – – Pozostały:

2009 79 91 0

– – – – – O zawartości dodatku cukru przekraczającej 30% masy

2009 79 93 0

– – – – – O zawartości dodatku cukru nieprzekraczającej 30% masy

2009 79 99 0

– – – – – Niezawierający dodatku cukru

2106

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

2106 90

– Pozostałe:

 

– – Aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe:

2106 90 30 0

– – – Syropy izoglukozowe

 

– – – Pozostałe:

2106 90 55 0

– – – – Syrop glukozowy i z maltodekstryny

2106 90 59 0

– – – – Pozostałe

 

– – Pozostałe:

2106 90 92 0

– – – Niezawierajace tłuszczów mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi, lub zawierające mniej niż 1,5% masy tłuszczu mleka, 5% masy sacharozy lub izoglukozy, 5% masy glukozy lub skrobi

2106 90 98 0

– – – Pozostałe

2302

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, nawet granulowane:

2302 10

– Kukurydziane:

2302 10 10 0

– – O zawartości skrobi nieprzekraczającej 35% masy

2302 10 90 0

– – Pozostałe

2302 20

– Ryżowe:

2302 20 10 0

– – O zawartości skrobi nieprzekraczającej 35% masy

2302 20 90 0

– – Pozostałe

2302 30

– Pszenne:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

2302 30 10 0

– – W których zawartość skrobi nie przekracza 28% masy, i w których część przechodząca przez sito, o wymiarze oczek 0,2 mm, nie przekracza 10% masy, lub alternatywnie, ta część, która przechodzi przez takie sito, zawiera po spopieleniu 1,5% masy lub więcej popiołu w przeliczeniu na suchy produkt

2302 30 90 0

– – Pozostałe

2302 40

– Z pozostałych zbóż:

2302 40 10 0

– – W których zawartość skrobi nie przekracza 28% masy, i w których część przechodząca przez sito, o wymiarze oczek 0,2 mm, nie przekracza 10% masy, lub alternatywnie, ta część, która przechodzi przez takie sito, zawiera po spopieleniu 1,5% masy lub więcej popiołu w przeliczeniu na suchy produkt

2302 40 90 0

– – Pozostałe

2302 50 00 0

– Z roślin strączkowych

2309

Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt:

2309 10

– Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej:

 

– – Zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny, objęte podpozycjami od 1702 30 51 0 do 1702 30 99 0, 1702 40 90 0, 1702 90 50 0 i 2106 90 55 0 lub produkty mleczne:

 

– – – Zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny:

 

– – – – Niezawierająca skrobi lub zawierająca 10% masy skrobi lub mniej:

2309 10 11 0

– – – – – Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca tych produktów mniej niż 10% masy

2309 10 13 0

– – – – – Zawierająca nie mniej niż 10% masy, ale mniej niż 50% masy produktów mlecznych

2309 10 15 0

– – – – – Zawierająca nie mniej niż 50% masy, ale mniej niż 75% masy produktów mlecznych

2309 10 19 0

– – – – – Zawierająca nie mniej niż 75% masy produktów mlecznych

 

– – – – Zawierająca więcej niż 10% masy, ale nie więcej niż 30% masy skrobi:

2309 10 31 0

– – – – – Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca tych produktów mniej niż 10% masy

2309 10 33 0

– – – – – Zawierająca nie mniej niż 10% masy, ale mniej niż 50% masy produktów mlecznych

2309 10 39 0

– – – – – Zawierająca nie mniej niż 50% masy produktów mlecznych

 

– – – – Zawierająca więcej niż 30% masy skrobi:

2309 10 51 0

– – – – – Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca tych produktów mniej niż 10% masy

2309 10 53 0

– – – – – Zawierająca nie mniej niż 10% masy, ale mniej niż 50% masy produktów mlecznych

2309 10 59 0

– – – – – Zawierająca nie mniej niż 50% masy produków mlecznych

2309 10 70 0

– – – Niezawierająca skrobi, glukozy, syropu glukozowego, maltodekstryny lub syropu z maltodekstryny, ale zawierająca produkty mleczne

2309 10 90 0

– – Pozostała

2309 90

– Pozostałe:

2309 90 10 0

– – Roztwory z ryb lub ssaków morskich

2309 90 20 0

– – Produkty spełniające wymagania określone w uwadze dodatkowej 5 do niniejszego działu

 

– – Pozostałe, włącznie z przedmieszkami:

 

– – – Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny, objęte podpozycjami od 1702 30 51 0 do 1702 30 99 0, 1702 40 90 0, 1702 90 50 0 i 2106 90 55 0 lub produkty mleczne:

 

– – – – Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny:

 

– – – – – Niezawierające skrobi lub zawierające 10% masy skrobi lub mniej:

2309 90 31

– – – – – – Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10% masy:

2309 90 31 1

– – – – – – – Przedmieszki

2309 90 31 9

– – – – – – – Pozostałe

2309 90 33 0

– – – – – – Zawierające nie mniej niż 10% masy, ale mniej niż 50% masy produktów mlecznych

2309 90 35 0

– – – – – – Zawierające nie mniej niż 50% masy. ale mniej niż 75% masy produktów mlecznych

2309 90 39 0

– – – – – – Zawierające nie mniej niż 75% masy produktów mlecznych

 

– – – – – Zawierające więcej niż 10% masy, ale nie więcej niż 30% masy skrobi:

2309 90 41

– – – – – – Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10% masy:

2309 90 41 1

– – – – – – – Przedmieszki

2309 90 41 9

– – – – – – – Pozostałe

2309 90 43 0

– – – – – – Zawierające nie mniej niż 10% masy, ale mniej niż 50% masy produktów mlecznych

2309 90 49 0

– – – – – – Zawierające nie mniej niż 50% masy produktów mlecznych

 

– – – – – Zawierające więcej niż 30% masy skrobi:

2309 90 51

– – – – – – Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10% masy:

2309 90 51 1

– – – – – – – Przedmieszki

2309 90 51 9

– – – – – – – Pozostałe

2309 90 53 0

– – – – – – Zawierające nie mniej niż 10% masy, ale mniej niż 50% masy produktów mlecznych

2309 90 59 0

– – – – – – Zawierające nie mniej niż 50% masy produktów mlecznych

2309 90 70 0

– – – – Niezawierające skrobi, glukozy, syropu glukozowego, maltodekstryny lub syropu z maltodekstryny. ale zawierające produkty mleczne

 

– – – Pozostałe:

2309 90 91 0

– – – – Wysłodki buraczane z dodatkiem melasy

 

– – – – Pozostałe:

2309 90 95

– – – – – Zawierające 49% masy chlorku choliny lub więcej, na bazie organicznej lub nieorganicznej:

2309 90 95 1

– – – – – – Pasze granulowane dla pstrągów

2309 90 95 9

– – – – – – Pozostałe

2309 90 99

– – – – – Pozostałe:

2309 90 99 1

– – – – – – Pasze granulowane dla pstrągów

2309 90 99 3

– – – – – – Przedmieszki

2309 90 99 9

– – – – – – Pozostałe

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

2401

Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe:

2401 10

– Tytoń nieodżyłowany:

 

– – Suszony ogniowo-rurowo typu Virginia i suszony powietrzem na jasny typu Burley (włączając hybrydy Burley); suszony powietrzem na jasny typu Maryland i tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:

2401 10 10 0

– – – Suszony ogniowo-rurowo typu Virginia

2401 10 20 0

– – – Suszony powietrzem na jasny typu Burley (włącznie z jego hybrydami)

2401 10 30 0

– – – Suszony powietrzem na jasny typu Maryland

 

– – – Tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:

2401 10 41 0

– – – – Typu Kentucky

2401 10 49 0

– – – – Pozostały

 

– – Pozostały:

2401 10 50 0

– – – Tytoń suszony powietrzem na jasny

2401 10 60 0

– – – Tytoń typu Oriental suszony na słońcu

2401 10 70 0

– – – Tytoń suszony powietrzem na ciemny

2401 10 80 0

– – – Tytoń suszony ogniowo-rurowo

2401 10 90 0

– – – Pozostały tytoń

2401 20

– Tytoń częściowo lub całkowicie odżyłowany:

 

– – Suszony ogniowo-rurowo typu Virginia i suszony powietrzem na jasny typu Burley (włączając hybrydy Burley); suszony powietrzem na jasny typu Maryland i tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:

2401 20 10 0

– – – Suszony ogniowo-rurowo typu Virginia

2401 20 20 0

– – – Suszony powietrzem na jasny typu Burley (włącznie z jego hybrydami)

2401 20 30 0

– – – Suszony powietrzem na jasny typu Maryland

 

– – – Tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:

2401 20 41 0

– – – – Typu Kentucky

2401 20 49 0

– – – – Pozostały

 

– – Pozostały:

2401 20 50 0

– – – Tytoń suszony powietrzem na jasny

2401 20 60 0

– – – Tytoń typu Oriental suszony na słońcu

2401 20 70 0

– – – Tytoń suszony powietrzem na ciemny

2401 20 80 0

– – – Tytoń suszony ogniowo-rurowo

2401 20 90 0

– – – Pozostały tytoń

2401 30 00 0

– Odpady tytoniu

3502

Albuminy (nawet koncentraty z dwu lub więcej białek serwatki, zawierające w przeliczeniu na suchą substancję więcej niż 80% masy białka serwatki), albuminiany i pozostałe pochodne albumin:

 

– Albumina jaja:

3502 11

– – Suszona:

3502 11 90 0

– – – Pozostała

3505

Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane (na przykład skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub pozostałych skrobiach modyfikowanych:

3505 10

– Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane:

3505 10 10 0

– – Dekstryny

 

– – Pozostałe skrobie modyfikowane:

3505 10 50 0

– – – Skrobie, estryfikowane lub eteryfikowane

3505 10 90 0

– – – Pozostałe

3505 20

– Kleje:

3505 20 10 0

– – Zawierające mniej niż 25% masy skrobi lub dekstryn, lub pozostałych modyfikowanych skrobi

3505 20 30 0

– – Zawierające 25% masy lub więcej, ale mniej niż 55% masy skrobi lub dekstryn, lub pozostałych modyfikowanych skrobi

3505 20 50 0

– – Zawierające 55% masy lub więcej, ale mniej niż 80% masy skrobi lub dekstryn, lub pozostałych modyfikowanych skrobi

3505 20 90 0

– – Zawierające 80% masy lub więcej skrobi lub dekstryn, lub pozostałych modyfikowanych skrobi

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Wiśniewski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama