| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 23 grudnia 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe

Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 98, poz. 485 oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 435) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 4 maja 1998 r. w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe (Dz. U. Nr 59, poz. 378, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Rozporządzenie traci moc z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej."

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 3, poz. 27 i Nr 16, poz. 151, z 2000 r. Nr 9, poz. 124, z 2001 r. Nr 20, poz. 241, z 2002 r. Nr 16, poz. 152 oraz z 2003 r. Nr 30, poz. 251.

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW ROLNYCH PRZYWOŻONYCH Z ZAGRANICY, NA KTÓRE MOGĄ BYĆ NAŁOŻONE OPŁATY CELNE PODATKOWE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 grudnia 2003 r. (poz. 2307)

WYKAZ TOWARÓW ROLNYCH PRZYWOŻONYCH Z ZAGRANICY, NA KTÓRE MOGĄ BYĆ NAŁOŻONE OPŁATY CELNE PODATKOWE

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0102

Bydło żywe:

0102 90

– Pozostałe:

 

– – Gatunki domowe:

0102 90 05 0

– – – O masie nieprzekraczajacej 80 kg

 

– – – O masie przekraczającej 80 kg, ale nieprzekraczajacej 160 kg:

0102 90 21 0

– – – – Do uboju

0102 90 29 0

– – – – Pozostałe

 

– – – O masie przekraczającej 300 kg:

 

– – – – Krowy:

0102 90 61 0

– – – – – Do uboju

0102 90 69 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – – Pozostałe:

0102 90 71 0

– – – – – Do uboju

0102 90 79 0

– – – – – Pozostałe

0103

Trzoda chlewna żywa:

 

– Pozostałe:

0103 91

– – O masie mniejszej niż 50 kg:

0103 91 10 0

– – – Gatunki domowe

0103 92

– – O masie 50 kg lub większej:

 

– – – Gatunki domowe:

0103 92 11 0

– – – – Maciory mające prosiaki co najmniej raz. o masie nie mniejszej niż 160 kg

0103 92 19 0

– – – – Pozostałe

0104

Owce i kozy, żywe:

0104 10

– Owce:

 

– – Pozostałe:

0104 10 30 0

– – – Jagnięta (do jednego roku życia)

0104 10 80 0

– – – Pozostałe

0104 20

– Kozy:

0104 20 90 0

– – Pozostałe

0105

Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki:

 

– O masie nieprzekraczajacej 185 g:

0105 11

– – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus:

 

– – – Pisklęta płci żeńskiej pochodzące z hodowli w drugim i trzecim pokoleniu:

0105 11 11 0

– – – – Nioski

0105 11 19 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Pozostałe:

0105 11 91 0

– – – – Nioski

0105 11 99 0

– – – – Pozostałe

0105 12 00 0

– – Indyki

0105 19

– – Pozostałe:

0105 19 20 0

– – – Gęsi

0105 19 90 0

– – – Kaczki i perliczki

 

– Pozostałe:

0105 92 00 0

– – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus. o masie nie większej niż 2000 g

0105 93 00 0

– – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus. o masie większej niż 2000 g

0105 99

– – Pozostałe:

0105 99 10 0

– – – Kaczki

0105 99 20 0

– – – Gęsi

0105 99 30 0

– – – Indyki

0105 99 50 0

– – – Perliczki

0201

Mięso z bydła, świeże lub schłodzone:

0201 10 00 0

– Tusze i półtusze

0201 20

– Pozostałe kawałki mięsa z kośćmi:

0201 20 20 0

– – Ćwierci "kompensowane"

0201 20 30 0

– – Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone

0201 20 50 0

– – Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone

0201 20 90 0

– – Pozostałe

0201 30 00 0

– Bez kości

0202

Mięso z bydła, zamrożone:

0202 10 00 0

– Tusze i półtusze

0202 20

– Pozostałe kawałki mięsa z kośćmi:

0202 20 10 0

– – Ćwierci "kompensowane"

0202 20 30 0

– – Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone

0202 20 50 0

– – Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone

0202 20 90 0

– – Pozostałe

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0202 30

– Bez kości:

0202 30 10 0

– – Ćwierci przednie całe lub pokrojone na maksymalnie pięć części, a każda ćwiartka stanowi pojedynczy blok; ćwierci "kompensowane" w dwóch blokach, z których jeden zawiera ćwierć przednią całą lub pokrojoną na maksymalnie pięć kawałków, a drugi ćwierć tylną, z wyłączeniem polędwicy, w jednym kawałku

0202 30 50 0

– – Rostbef, antrykot i szponder, kawałki

0202 30 90 0

– – Pozostałe

0203

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone:

 

– Świeże lub schłodzone:

0203 11

– – Tusze i półtusze:

0203 11 10 0

– – – Ze świń domowych

0203 12

– – Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi:

 

– – – Ze świń domowych:

0203 12 11 0

– – – – Szynki i ich kawałki

0203 12 19 0

– – – – Łopatki i ich kawałki

0203 19

– – Pozostałe:

 

– – – Ze świń domowych:

0203 19 11 0

– – – – Przodki i ich kawałki

0203 19 13 0

– – – – Schaby i ich kawałki, z kośćmi

0203 19 15 0

– – – – Boczek i jego kawałki

 

– – – – Pozostałe:

0203 19 55 0

– – – – – Bez kości

0203 19 59 0

– – – – – Pozostałe

 

– Zamrożone:

0203 21

– – Tusze i półtusze:

0203 21 10 0

– – – Ze świń domowych

0203 22

– – Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi:

 

– – – Ze świń domowych:

0203 22 11 0

– – – – Szynki i ich kawałki

0203 22 19 0

– – – – Łopatki i ich kawałki

0203 29

– – Pozostałe:

 

– – – Ze świń domowych:

0203 29 11 0

– – – – Przodki i ich kawałki

0203 29 13 0

– – – – Schaby i ich kawałki, z kośćmi

0203 29 15 0

– – – – Boczek i jego kawałki

 

– – – – Pozostałe:

0203 29 55 0

– – – – – Bez kości

0203 29 59 0

– – – – – Pozostałe

0207

Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone:

 

– Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus:

0207 11

– – Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone:

0207 11 10 0

– – – Oskubane i bez jelit, z głowami i łapami, znane jako "kurczaki 83%”

0207 11 30 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70%"

0207 11 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kurczaki 65%" lub inaczej zgłaszane

0207 12

– – Niecięte na kawałki, zamrożone:

0207 12 10 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70%"

0207 12 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, i bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kurczaki 65%" lub inaczej zgłaszane

0207 13

– – Kawałki i podroby, świeże lub schłodzone:

 

– – – Kawałki:

0207 13 10 0

– – – – Bez kości

 

– – – – Z kośćmi:

0207 13 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

0207 13 30 0

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

0207 13 40 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

0207 13 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

0207 13 60 0

– – – – – Nogi i ich kawałki

0207 13 70 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

0207 13 91 0

– – – – Wątróbki

0207 13 99 0

– – – – Pozostałe

0207 14

– – Kawałki i podroby, zamrożone:

 

– – – Kawałki:

0207 14 10 0

– – – – Bez kości

 

– – – – Z kośćmi:

0207 14 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

0207 14 30 0

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0207 14 40 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

0207 14 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

0207 14 60 0

– – – – – Nogi i ich kawałki

0207 14 70 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

0207 14 91 0

– – – – Wątróbki

0207 14 99 0

– – – – Pozostałe

 

– Z indyków:

0207 24

– – Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone:

0207 24 10 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "indyki 80%"

0207 24 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap i bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako 'indyki 73%" lub inaczej zgłaszane

0207 25

– – Niecięte na kawałki, zamrożone:

0207 25 10 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "indyki 80%"

0207 25 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "indyki 73%" lub inaczej zgłaszane

0207 26

– – Kawałki i podroby, świeże lub schłodzone;

 

– – – Kawałki:

0207 26 10 0

– – – – Bez kości

 

– – – – Z kośćmi:

0207 26 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

0207 26 30 0

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

0207 26 40 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

0207 26 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

 

– – – – – Nogi i ich kawałki:

0207 26 60 0

– – – – – – Podudzia i ich kawałki

0207 26 70 0

– – – – – – Pozostałe

0207 26 80 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

0207 26 91 0

– – – – Wątróbki

0207 26 99 0

– – – – Pozostałe

0207 27

– – Kawałki i podroby, zamrożone:

 

– – – Kawałki:

0207 27 10 0

– – – – Bez kości

 

– – – – Z kośćmi:

0207 27 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

0207 27 30 0

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

0207 27 40 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

0207 27 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

 

– – – – – Nogi i ich kawałki:

0207 27 60 0

– – – – – – Podudzia i ich kawałki

0207 27 70 0

– – – – – – Pozostałe

0207 27 80 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

0207 27 91 0

– – – – Wątróbki

0207 27 99 0

– – – – Pozostałe

 

– Z kaczek, gęsi lub perliczek:

0207 32

– – Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone:

 

– – – Z kaczek:

0207 32 11 0

– – – – Oskubane, bez krwi i jelit, ale niewypatroszone, z głowami i łapami, znane jako "kaczki 85%"

0207 32 15 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap. ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kaczki 70%"

0207 32 19 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kaczki 63%" lub inaczej zgłaszane

 

– – – Z gęsi:

0207 32 51 0

– – – – Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapami, znane jako "gęsi 82%"

0207 32 59 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75%" lub inaczej zgłaszane

0207 32 90 0

– – – Z perliczek

0207 33

– – Niecięte na kawałki, zamrożone:

 

– – – Z kaczek:

0207 33 11 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kaczki 70%"

0207 33 19 0

– – – – Oskubane i wypatroszone bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kaczki 63%" lub inaczej zgłaszane

 

– – – Z gęsi:

0207 33 51 0

– – – – Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapami, znane jako "gęsi 82%"

0207 33 59 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75%" lub inaczej zgłaszane

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0207 33 90 0

– – – Z perliczek

0207 34

– – Wątróbki otłuszczone, świeże lub schłodzone:

0207 34 10 0

– – – Z gęsi

0207 34 90 0

– – – Z kaczek

0207 35

– – Pozostałe, świeże lub schłodzone:

 

– – – Kawałki:

 

– – – – Bez kości:

0207 35 11 0

– – – – –Z gęsi

0207 35 15 0

– – – – – Z kaczek i perliczek

 

– – – – Z kośćmi:

 

– – – – – Połówki lub ćwiartki:

0207 35 21 0

– – – – – – Z kaczek

0207 35 23 0

– – – – – – Z gęsi

0207 35 25 0

– – – – – – Z perliczek

0207 35 31 0

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

0207 35 41 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

 

– – – – – Piersi i ich kawałki:

0207 35 51 0

– – – – – – Z gęsi

0207 35 53 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

 

– – – – – Nogi i ich kawałki:

0207 35 61 0

– – – – – – Z gęsi

0207 35 63 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

0207 35 71 0

– – – – – Tusze gęsie lub kacze

0207 35 79 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

0207 35 91 0

– – – – Wątróbki drobiowe, inne niż wątróbki otłuszczone

0207 35 99 0

– – – – Pozostałe

0207 36

– – Pozostałe, zamrożone:

 

– – – Kawałki:

 

– – – – Bez kości:

0207 36 11 0

– – – – – Z gęsi

0207 36 15 0

– – – – – Z kaczek i perliczek

 

– – – – Z kośćmi:

 

– – – – – Połówki lub ćwiartki:

0207 36 21 0

– – – – – – Z kaczek

0207 36 23 0

– – – – – – Z gęsi

0207 36 25 0

– – – – – – Z perliczek

0207 36 31 0

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

0207 36 41 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

 

– – – – – Piersi i ich kawałki;

0207 36 51 0

– – – – –– Z gęsi

0207 36 53 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

 

– – – – – Nogi i ich kawałki:

0207 36 61 0

– – – – – – Z gęsi

0207 36 63 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

0207 36 71 0

– – – – – Tusze gęsie lub kacze

0207 36 79 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

 

– – – – Wątróbki:

0207 36 81 0

– – – – – Wątróbki gęsie, otłuszczone

0207 36 85 0

– – – – – Wątróbki kacze, otłuszczone

0207 36 89 0

– – – – – Pozostałe

0207 36 90 0

– – – – Pozostałe

0401

Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego:

0401 10

– O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1% masy:

0401 10 10 0

– – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

0401 10 90 0

– – Pozostałe

0401 20

– O zawartości tłuszczu przekraczającej 1% masy, ale nieprzekraczającej 6% masy:

 

– – Nieprzekraczającej 3% masy:

0401 20 11 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

0401 20 19 0

– – – Pozostałe

 

– – Przekraczającej 3% masy:

0401 20 91 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

0401 20 99 0

– – – Pozostałe

0401 30

– O zawartości tłuszczu przekraczającej 6% masy:

 

– – Nieprzekraczającej 21% masy:

0401 30 11 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

0401 30 19 0

– – – Pozostałe

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

 

– – Przekraczającej 21% masy, ale nieprzekraczającej 45% masy:

0401 30 31 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

0401 30 39 0

– – – Pozostałe

– – Przekraczającej 45% masy:

0401 30 91 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

0401 30 99 0

– – – Pozostałe

0402

Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

0402 10

– W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5% masy:

 

– – Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego:

0402 10 11 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 10 19 0

– – – Pozostałe

 

– – Pozostałe:

0402 10 91 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 10 99 0

– – – Pozostałe

 

– W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5% masy:

0402 21

– – Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego:

 

– – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 27% masy:

0402 21 11

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg:

0402 21 11 1

– – – – – Dla niemowląt

0402 21 11 9

– – – – – Pozostałe

 

– – – – Pozostałe:

0402 21 17

– – – – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 11% masy:

0402 21 17 1

– – – – – – Dla niemowląt

0402 21 17 9

– – – – – – Pozostałe

0402 21 19

– – – – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 11% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy:

0402 21 19 1

– – – – – – Dla niemowląt

0402 21 19 9

– – – – – – Pozostałe

 

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 27% masy:

0402 21 91

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg:

0402 21 91 1

– – – – – Dla niemowląt

0402 21 91 9

– – – – – Pozostałe

0402 21 99

– – – – Pozostałe:

0402 21 99 1

– – – – – Dla niemowląt

0402 21 99 9

– – – – – Pozostałe

0402 29

– – Pozostałe:

 

– – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 27% masy:

0402 29 11 0

– – – – Mleko specjalne dla niemowląt, w hermetycznie zamkniętych pojemnikach, o zawartości netto nieprzekraczającej 500 g i o zawartości tłuszczu przekraczającej 10% masy

 

– – – – Pozostałe:

0402 29 15 0

– – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 29 19 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 27% masy:

0402 29 91 0

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 29 99 0

– – – – Pozostałe

 

– Pozostałe:

0402 91

– – Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego:

 

– – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 8% masy:

0402 91 11 0

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 91 19 0

– – – – Pozostałe

 

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 8% masy, ale nieprzekraczającej 10% masy:

0402 91 31 0

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 91 39 0

– – – – Pozostałe

 

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 10% masy, ale nieprzekraczającej 45% masy:

0402 91 51 0

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 91 59 0

– – – – Pozostałe

 

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 45% masy:

0402 91 91 0

. . . . VV bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 91 99 0

– – – – Pozostałe

0402 99

– – Pozostałe:

 

– – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 9,5% masy:

0402 99 11 0

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 99 19 0

– – – – Pozostałe

 

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 9,5% masy, ale nieprzekraczającej 45% masy:

0402 99 31 0

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 99 39 0

– – – – Pozostałe

 

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 45% masy:

0402 99 91 0

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

0402 99 99 0

– – – – Pozostałe

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru, lub innego środka słodzącego, lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao:

0403 10

– Jogurt:

 

– – Niearomatyzowany ani niezawierający dodatku owoców, orzechów lub kakao:

 

– – – Niezawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu:

0403 10 11 0

– – – – Nieprzekraczającej 3% masy

0403 10 13 0

– – – – Przekraczającej 3% masy, ale nieprzekraczającej 6% masy

0403 10 19 0

– – – – Przekraczającej 6% masy

 

– – – Pozostały, o zawartości tłuszczu:

0403 10 31 0

– – – – Nieprzekraczającej 3% masy

0403 10 33 0

– – – – Przekraczającej 3% masy, ale nieprzekraczającej 6% masy

0403 10 39 0

– – – – Przekraczającej 6% masy

 

– – Aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao:

 

– – – W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego:

0403 10 51 0

– – – – Nieprzekraczającej 1,5% masy

0403 10 53 0

– – – – Przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy

0403 10 59 0

– – – – Przekraczającej 27% masy

 

– – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego:

0403 10 91 0

– – – – Nieprzekraczającej 3% masy

0403 10 93 0

– – – – Przekraczającej 3% masy, ale nieprzekraczającej 6% masy

0403 10 99 0

– – – – Przekraczającej 6% masy

0403 90

– Pozostałe:

 

– – Niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao:

 

– – – W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci:

 

– – – – Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu:

0403 90 11 0

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5% masy

0403 90 13 0

– – – – Przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy

0403 90 19 0

– – – – – Przekraczającej 27% masy

 

– – – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu:

0403 90 31 0

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5% masy

0403 90 33 0

– – – – – Przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy

0403 90 39 0

– – – – – Przekraczającej 27% masy

 

– – – Pozostałe:

 

– – – – Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu:

0403 90 51 0

– – – – – Nieprzekraczającej 3% masy

0403 90 53 0

– – – – – Przekraczającej 3% masy. ale nieprzekraczającej 6% masy

0403 90 59 0

– – – – – Przekraczającej 6% masy

 

– – – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu:

0403 90 61 0

– – – – – Nieprzekraczającej 3% masy

0403 90 63 0

– – – – – Przekraczającej 3% masy, ale nieprzekraczającej 6% masy

0403 90 69 0

– – – – – Przekraczającej 6% masy

 

– – Aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao:

 

– – – W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego:

0403 90 71 0

– – – – Nieprzekraczającej 1,5% masy

0403 90 73 0

– – – – Przekraczającej 1,5% masy, ale nieprzekraczającej 27% masy

0403 90 79 0

– – – – Przekraczającej 27% masy

 

– – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego:

0403 90 91 0

– – – – Nieprzekraczającej 3% masy

0403 90 93 0

– – – – Przekraczającej 3% masy, ale nieprzekraczającej 6% masy

0403 90 99 0

– – – – Przekraczającej 6% masy

0405

Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania:

0405 10

– Masło:

 

– – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 85% masy:

 

– – – Masło naturalne:

0405 10 11 0

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

0405 10 19 0

– – – – Pozostałe

0405 10 30 0

– – – Masło odtwarzane

0405 10 50 0

– – – Masło z serwatki

0405 10 90 0

– – Pozostałe

0405 20

– Produkty mleczarskie do smarowania:

0405 20 10 0

– – O zawartości tłuszczu 39% masy i większej, ale mniejszej niż 60% masy

0405 20 30 0

– – O zawartości tłuszczu 60% masy i większej, ale nieprzekraczającej 75% masy

0405 20 90 0

– – O zawartości tłuszczu większej niż 75% masy, ale mniejszej niż 80% masy

0405 90

– Pozostałe:

0405 90 10 0

– – O zawartości tłuszczu 99,3% masy i większej oraz o zawartości wody nieprzekraczającej 0,5% masy

0405 90 90 0

– – Pozostałe

0406

Sery i twarogi:

0406 10

– Ser (niedojrzewający i niewędzony) świeży, w tym ser serwatkowy i twaróg:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0406 10 20 0

– – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 40% masy

0406 10 80 0

– – Pozostały

0406 20

– Ser tarty lub proszkowany, wszystkich rodzajów:

0406 20 10 0

– – Ser ziołowy Glarus (znany jako Schabziger) zrobiony z odtłuszczonego mleka i zmieszany z drobno zmielonymi ziołami

0406 20 90 0

– – Pozostały

0406 30

– Ser przetworzony (ser topiony), inny niż tarty lub proszkowany:

0406 30 10 0

– – Do produkcji którego nie użyto innych serów, jak Emmentaler, Gruyère i Appenzell i który może zawierać jako dodatek ziołowy ser Glarus (znany jako Schabziger); pakowany do sprzedaży detalicznej, o zawartości tłuszczu w suchej masie nieprzekraczającej 56% masy

 

– – Pozostały:

 

– – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 36% masy i o zawartości tłuszczu w suchej masie:

0406 30 31 0

– – – – Nieprzekraczającej 48% masy

0406 30 39 0

– – – – Przekraczającej 48% masy

0406 30 90 0

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 36% masy

0406 40

– Ser z przerostami niebieskiej pleśni:

0406 40 10 0

– – Roquefort

0406 40 50 0

– – Gorgonzola

0406 40 90 0

– – Pozostały

0406 90

– Pozostałe sery:

0406 90 01 0

– – Do przetworzenia (topienia)

 

– – Pozostałe:

 

– – – Emmentaler, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse i Appenzell:

0406 90 02 0

– – – – Sery w całości, w cenie franco granica za 100 kg masy netto przekraczającej 401,85 EUR, ale nieprzekraczającej 430,62 EUR, o zawartości tłuszczu w suchej masie 45% masy lub większej oraz które dojrzewały przez trzy miesiące lub dłużej

0406 90 03 0

– – – – Sery w całości, w cenie franco granica za 100 kg masy netto przekraczającej 430,62 EUR, o zawartości tłuszczu w suchej masie 45% masy lub większej oraz które dojrzewały przez trzy miesiące lub dłużej

0406 90 04 0

– – – – Kawałki pakowane próżniowo lub w gazie obojętnym, ze skórką przynajmniej z jednej strony, o masie netto 1 kg lub większej, ale nieprzekraczającej 5 kg i w cenie franco granica za 100 kg masy netto przekraczającej 430,62 EUR, ale nieprzekraczającej 459,39 EUR, o zawartości tłuszczu w suchej masie 45% masy lub większej oraz które dojrzewały przez trzy miesiące lub dłużej

0406 90 05 0

– – – – Kawałki pakowane próżniowo lub w gazie obojętnym, ze skórką przynajmniej z jednej strony, o masie netto 1 kg lub większej i w cenie franco granica za 100 kg masy netto przekraczającej 459,39 EUR, o zawartości tłuszczu w suchej masie 45% masy lub większej oraz które dojrzewały przez trzy miesiące lub dłużej

0406 90 06 0

– – – – Kawałki bez skórki, o masie netto nie większej niż 450 g i w cenie franco granica za 100 kg masy netto przekraczającej 499,67 EUR, o zawartości tłuszczu w suchej masie 45% masy lub większej oraz które dojrzewały przez trzy miesiące lub dłużej, pakowane próżniowo lub w gazie obojętnym, w opakowaniach, na których znajduje się przynajmniej opis sera, zawartość tłuszczu, odpowiedzialny za pakowanie oraz kraj producenta

 

– – – – Pozostałe:

0406 90 13 0

– – – – – Emmentaler

0406 90 15 0

– – – – – Gruyère, Sbrinz

0406 90 17 0

– – – – – Bergkäse, Appenzell

0406 90 18 0

– – – Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or i Tête de Moine

0406 90 19 0

– – – Ser ziołowy Glarus (znany jako Schabziger) zrobiony z odtłuszczonego mleka i zmieszany z drobno zmielonymi ziołami

0406 90 21 0

– – – Cheddar

0406 90 23 0

– – – Edam

0406 90 25 0

– – – Tilsit

0406 90 27 0

– – – Butterkäse

0406 90 29 0

– – – Kashkaval

 

– – – Feta:

0406 90 31 0

– – – – Z mleka owiec lub mleka bawołów, w pojemnikach zawierających solankę lub w butelkach z owczej lub koziej skóry

0406 90 33 0

– – – – Pozostałe

0406 90 35 0

– – – Kefalo-Tyri

0406 90 37 0

– – – Finlandia

0406 90 39 0

– – – Jalisberg

 

– – – Pozostałe:

0406 90 50 0

– – – – Ser z mleka owiec lub mleka bawołów, w pojemnikach zawierających solankę lub w butelkach z owczej lub koziej skóry

 

– – – – Pozostałe:

 

– – – – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 40% masy i o zawartości wody, w substancji beztłuszczowej:

 

– – – – – – Nieprzekraczającej 47% masy:

0406 90 61 0

– – – – – – – Grana Padano, Permigiano Reggiano

0406 90 63 0

– – – – – –– Fiore Sardo, Pecorino

0406 90 69 0

–– – – – –– Pozostałe

 

– – – – – – Przekraczającej 47% masy, ale nieprzekraczającej 72% masy:

0406 90 73 0

– – – – – – – Provolone

0406 90 75 0

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

0406 90 76 0

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0406 90 78 0

– – – – – – – Gouda

0406 90 79 0

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

0406 90 81 0

– – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

0406 90 82 0

– – – – – Camembert

0406 90 84 0

– – – – – – –Brie

0406 90 85 0

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri

 

– – – – – – – Pozostałe sery, o zawartości wody w substancji beztłuszczowej:

0406 90 86 0

– – – – – – – – Przekraczającej 47% masy, ale nieprzekraczającej 52% masy

0406 90 87 0

– – – – – – – – Przekraczającej 52% masy, ale nieprzekraczającej 62% masy

0406 90 88 0

– – – – – – – – Przekraczającej 62% masy, ale nieprzekraczającej 72% masy

0406 90 93 0

– – – – – – Przekraczającej 72% masy

0406 90 99 0

– – – – – Pozostałe

0407 00

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane:

 

– Drobiu:

 

– – Wylęgowe:

0407 00 11

– – – Indycze lub gęsie:

0407 00 11 1

– – – – Indycze

0407 00 11 9

– – – – Gęsie

0407 00 19 0

– – – Pozostałe

0407 00 30 0

– – Pozostałe

0408

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

 

– Żółtka jaj:

0408 11

– – Suszone:

0408 11 80 0

– – – Pozostałe

0408 19

– – Pozostałe:

 

– – – Pozostałe:

0408 19 81 0

– – – – Ciekłe

0408 19 89 0

– – – – Pozostałe, włącznie z zamrożonymi

 

– Pozostałe:

0408 91

– – Suszone:

0408 91 80 0

– – – Pozostałe

0408 99

– – Pozostałe:

0408 99 80 0

– – – Pozostałe

0409 00 00 0

Miód naturalny

0504 00 00

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone:

0504 00 00 1

– Żołądki drobiowe

0504 00 00 9

– Pozostałe

0603

Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane:

0603 10

– Świeże:

0603 10 10

– – Róże:

0603 10 10 9

– – – Od 1 listopada do 31 maja

0603 10 20

– – Goździki:

0603 10 20 9

– – – Od 1 listopada do 31 maja

0603 10 50

– – Chryzantemy:

0603 10 50 9

– – – Od 1 listopada do 31 maja

0702 00 00

Pomidory, świeże lub schłodzone:

0702 00 00 1

– Od 1 stycznia do 31 marca

0702 00 00 2

– Od 1 do 30 kwietnia

0703

Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone:

0703 10

– Cebula i szalotka:

 

– – Cebula:

0703 10 11 0

– – – Dymka

0703 10 19 0

– – – Pozostałe

0703 10 90 0

– – Szalotka

0704

Kapusta, kalafiory, kalarepa, kapusta włoska i podobne jadalne warzywa kapustne, świeże lub schłodzone:

0704 10 00

– Kalafiory i brokuły głowiaste:

0704 10 00 1

– – Od 1 stycznia do 14 kwietnia

0704 10 00 3

– – Od 15 kwietnia do 31 maja

0704 20 00

– Brukselka:

0704 20 00 1

– – Od 1 stycznia do 31 maja

0704 90

– Pozostałe:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0704 90 10 0

– – Kapusta biała i kapusta czerwona

0704 90 90

– – Pozostałe:

0704 90 90 1

– – – Od 1 stycznia do 31 maja

0705

Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub schłodzone:

 

– Sałata:

0705 11 00

– – Sałata głowiasta:

0705 11 00 1

– – – Od 1 stycznia do 31 marca

0705 11 00 3

– – – Od 1 kwietnia do 30 listopada

0705 19 00 0

– – Pozostała

 

– Cykoria:

0705 21 00 0

– – Cykoria warzywna (cykoria brukselska) (Cichorium intybus var. foliosum)

0705 29 00 0

– – Pozostała

0706

Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub schłodzone:

0706 10 00 0

– Marchew i rzepa

0706 90

– Pozostałe:

0706 90 10 0

– – Selery (korzeniowe lub niemieckie)

0706 90 30 0

– – Chrzan (Cochlearia armoracia)

0706 90 90 0

– – Pozostałe

0707 00

Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone:

0707 00 05

– Ogórki:

0707 00 05 1

– – Od 1 stycznia do końca lutego

0707 00 05 3

– – Od 1 marca do 30 kwietnia

0707 00 90 0

– Korniszony

0710

Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie), zamrożone:

0710 10 00 0

– Ziemniaki

 

– Warzywa strączkowe, nawet łuskane:

0710 21 00 0

– – Groch (Pisum sativum)

0710 22 00 0

– – Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0710 29 00 0

– – Pozostałe

0710 30 00 0

– Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogrodowy

0710 80

– Pozostałe warzywa:

 

– – Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta:

0710 80 51 0

– – – Słodka papryka

0710 80 59 0

– – – Pozostałe

 

– – Grzyby:

0710 80 61 0

– – – Z rodzaju Agaricus

0710 80 69 0

– – – Pozostałe

0710 80 70 0

– – Pomidory

0710 80 85 0

– – Szparagi

0710 80 95 0

– – Pozostałe

0710 90 00 0

– Mieszanki warzyw

0712

Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone:

0712 20 00 0

– Cebula

 

– Grzyby, uszaki (Auricularia spp.), trzęsaki (Tremella spp.) i trufle:

0712 31 00 0

– – Grzyby z rodzaju Agaricus

0712 32 00 0

– – Uszaki (Auricularia spp.)

0712 33 00 0

– – Trzęsaki (Tremella spp.)

0712 39 00 0

– – Pozostałe

0712 90

– Pozostałe warzywa; mieszanki warzyw:

0712 90 05 0

– – Ziemniaki, nawet cięte w kawałki lub plasterki, ale dalej nieprzetworzone

 

– – Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata):

0712 90 11 0

– – – Odmiany do siewu

0712 90 19 0

– – – Pozostałe

0712 90 30 0

– – Pomidory

0712 90 50 0

– – Marchew

0712 90 90 0

– – Pozostałe

0808

Jabłka, gruszki i pigwy, świeże:

0808 10

– Jabłka:

 

– – Pozostałe:

0808 10 20

– – – Odmiany Golden Delicious:

0808 10 20 1

– – – – Od 1 stycznia do 31 marca

0808 10 20 3

– – – – Od 1 kwietnia do 30 czerwca

0808 10 50

– – – Odmiany Granny Smith:

0808 10 50 1

– – – – Od 1 stycznia do 31 marca

0808 10 50 3

– – – – Od 1 kwietnia do 30 czerwca

0808 10 90

– – – Pozostałe:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

0808 10 90 1

– – – – Od 1 stycznia do 31 marca

0808 10 90 3

– – – – Od 1 kwietnia do 30 czerwca

0809

Morele, wiśnie, brzoskwinie (włącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże:

0809 20

– Wiśnie i czereśnie:

0809 20 05

– – Wiśnie (Prunus cerasus):

0809 20 05 1

– – – Od 1 stycznia do 31 maja

0809 20 95 0

– – Pozostałe

0809 40

– Śliwki i owoce tarniny:

0809 40 05

– – Śliwki:

0809 40 05 1

– – – Od 1 stycznia do 30 czerwca

0810

Pozostałe owoce, świeże:

0810 10 00

– Truskawki i poziomki:

0810 10 00 1

– – Od 1 stycznia do 30 kwietnia

0810 20

– Maliny, jeżyny, morwy i owoce mieszańców malin z jeżynami:

0810 20 10 0

– – Maliny

0810 20 90 0

– – Pozostałe

0810 30

– Porzeczki czarne, białe lub czerwone i agrest:

0810 30 10 0

– – Porzeczki czarne

0810 30 30 0

– – Porzeczki czerwone

0810 30 90 0

– – Pozostałe

0811

Owoce i orzechy, niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

0811 10

– Truskawki i poziomki:

 

– – Zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

0811 10 11 0

– – – O zawartości cukru przekraczającej 13% masy

0811 10 19 0

– – – Pozostałe

0811 10 90 0

– – Pozostałe

0811 20

– Maliny, jeżyny, morwy, owoce mieszańców malin z jeżynami, porzeczki czarne, białe lub czerwone i agrest:

 

– – Zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

0811 20 11 0

– – – O zawartości cukru przekraczającej 13% masy

0811 20 19 0

– – – Pozostałe

 

– – Pozostałe:

0811 20 31 0

– – – Maliny

0811 20 39 0

– – – Porzeczki czarne

0811 20 51 0

– – – Porzeczki czerwone

0811 20 59 0

– – – Jeżyny i morwy

0811 20 90 0

– – – Pozostałe

0811 90

– Pozostałe:

 

– – Zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:

 

– – – O zawartości cukru przekraczającej 13% masy:

0811 90 19 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Pozostałe:

0811 90 39 0

– – – – Pozostałe

 

– – Pozostałe:

0811 90 50 0

– – – Owoce z gatunku Vaccinium myrtillus

0811 90 70 0

– – – Owoce z gatunków Vaccinium myrtilloides i Vaccinium angustifolium

 

– – – Wiśnie i czereśnie:

0811 90 75 0

– – – – Wiśnie (Prunus cerasus)

0811 90 80 0

– – – – Pozostałe

0811 90 95 0

– – – Pozostałe

1001

Pszenica i meslin:

1001 90

– Pozostałe:

1001 90 10 0

– – Orkisz do siewu

 

– – Pozostały orkisz, pszenica zwyczajna i meslin:

1001 90 91

– – – Nasiona pszenicy zwyczajnej i meslin:

1001 90 91 1

– – – – Pszenicy zwyczajnej

1001 90 91 9

– – – – Meslin

1001 90 99 0

– – – Pozostałe

1002 00 00 0

Żyto

1003 00

Jęczmień:

1003 00 10 0

– Nasiona

1003 00 90 0

– Pozostały

1004 00 00 0

Owies

1008

Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża:

1008 10 00 0

–Gryka

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

1008 20 00 0

– Proso

1008 90

– Pozostałe zboża:

1008 90 10 0

– – Pszenżyto (Triticale)

1008 90 90 0

– – Pozostałe

1101 00

Mąka pszenna lub z meslin:

 

– Mąka pszenna:

1101 00 11 0

– – Z pszenicy durum

1101 00 15 0

– – Z pszenicy zwyczajnej i orkisza

1101 00 90 0

– Mąka z meslin

1102

Mąka ze zbóż innych niż pszenica lub meslin:

1102 10 00 0

– Mąka żytnia

1103

Kasze, mączki i granulki, zbożowe:

 

– Kasze i mączki:

1103 11

– – Z pszenicy:

1103 11 10 0

– – – Z pszenicy durum

1103 11 90 0

– – – Z pszenicy zwyczajnej i orkisza

1103 13

– – Z kukurydzy:

1103 13 10 0

– – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5% masy

1103 13 90 0

– – – Pozostałe

1103 19

– – Z pozostałych zbóż:

1103 19 10 0

– – – Z żyta

1103 19 30 0

– – – Z jęczmienia

1103 19 40 0

– – – Z owsa

1103 19 50 0

– – – Z ryżu

1103 19 90 0

– – – Pozostałe

1103 20

– Granulki:

1103 20 10 0

– – Z żyta

1103 20 20 0

– – Z jęczmienia

1103 20 30 0

– – Z owsa

1103 20 40 0

– – Z kukurydzy

1103 20 50 0

– – Z ryżu

1103 20 60 0

– – Z pszenicy

1103 20 90 0

– – Pozostałe

1105

Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki, ziemniaczane:

1105 10 00 0

– Mąka, mączka i proszek

1105 20 00 0

– Płatki i granulki

1107

Słód, nawet palony:

1107 10

– Niepalony:

 

– – Pozostały:

1107 10 99 0

– – – Pozostały

1108

Skrobie; inulina:

 

– Skrobie:

1108 12 00 0

– – Skrobia kukurydziana

1108 13 00 0

– – Skrobia ziemniaczana

1205

Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane:

1205 10

– Nasiona rzepaku lub rzepiku, o niskiej zawartości kwasu erukowego:

1205 10 10 0

– – Do siewu

1205 10 90 0

– – Pozostałe

1205 90 00

– Pozostałe:

1205 90 00 1

– – Do siewu

1205 90 00 9

– – Pozostałe

1209

Nasiona, owoce i zarodniki, w rodzaju stosowanych do siewu:

 

– Nasiona roślin pastewnych:

1209 23

– – Nasiona kostrzewy:

1209 23 11 0

– – – Kostrzewy łąkowej (Festuca pratensis Huds.)

1209 23 15 0

– – – Kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L.}

1209 23 80 0

– – – Pozostałej

1209 24 00 0

– – Nasiona wiechliny łąkowej (Poa pratensis L.)

1209 25

– – Nasiona rajgrasu (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.):

1209 25 10 0

– – – Rajgras włoski (życica wielokwiatowa) (włącznie z rajgrasem westerwoldzkim) (Lolium mulfiflorum Lam.)

1209 25 90 0

– – – Rajgras angielski (życica trwała) (Lolium perenne L.)

12092 60 00

– – Nasiona tymotki

1209 29

– – Pozostałe:

1209 29 10 0

– – – Nasiona wyki; nasiona wiechliny z rodzaju Poa (Poa palustris L., Poa trivialis L.), nasiona kupkówki (Dactylis glomerata L.); nasiona mietlicy (Agroslis)

 

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

 

1209 29 80 0

– – – Pozostałe

 

1210

Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina:

 

1210 10 00 0

– Szyszki chmielowe, niemielone, niesproszkowane ani nie w formie granulek

 

1210 20

– Szyszki chmielowe, mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina:

 

1210 20 10 0

– – Szyszki chmielowe, mielone, sproszkowane lub w formie granulek, z podwyższoną zawartością lupuliny; lupulina

 

1210 20 90 0

– – Pozostałe

 

1302

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i pozostałe śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych:

 

 

– Soki i ekstrakty roślinne:

 

1302 13 00 0

– – Z chmielu

 

1507

Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:

 

1507 10

– Olej surowy, nawet odgumowany:

 

1507 10 10 0

– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

1507 10 90 0

– – Pozostałe

 

1507 90

– Pozostałe:

 

1507 90 10 0

– – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

1507 90 90

– – Pozostałe:

 

1507 90 90 1

– – – Konfekcjonowane

 

1507 90 90 9

– – – Pozostałe

 

1512

Olej słonecznikowy, z krokosza balwierskiego i bawełniany oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:

 

 

– Olej słonecznikowy i z krokosza balwierskiego oraz ich frakcje:

 

1512 11

– – Olej surowy:

 

1512 11 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

 

– – – Pozostałe:

 

1512 11 91 0

– – – – Olej słonecznikowy

 

1512 11 99 0

– – – – Olej z krokosza balwierskiego

 

1512 19

– – Pozostałe:

 

1512 19 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

1512 19 90

– – – Pozostałe:

*

1512 19 90 1

– – – – Olej słonecznikowy, konfekcjonowany

*

1512 19 90 2

– – – – Olej słonecznikowy, pozostały

*

1512 19 90 8

– – – – Pozostałe, konfekcjonowane

*

1512 19 90 9

– – – – Pozostałe

 

 

– Olej bawełniany i jego frakcje:

 

1512 21

– – Olej surowy, nawet z którego został usunięty gossypol:

 

1512 21 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

1512 21 90 0

– – – Pozostały

 

1512 29

– – Pozostałe:

 

1512 29 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

1512 29 90 0

– – – Pozostałe

 

1514

Olej rzepakowy, rzepikowy i gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:

 

 

– Olej rzepakowy lub rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego oraz ich frakcje:

 

1514 11

– – Olej surowy:

 

1514 11 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

1514 11 90 0

– – – Pozostały

 

1514 19

– – Pozostałe:

 

1514 19 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

1514 19 90

– – – Pozostałe:

 

1514 19 90 1

– – – – Konfekcjonowane

 

1514 19 90 9

– – – – Pozostałe

 

 

– Pozostałe:

 

1514 91

– – Olej surowy:

 

1514 91 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

1514 91 90 0

– – – Pozostały

 

1514 99

– – Pozostałe:

 

1514 99 10 0

– – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

 

1514 99 90

– – – Pozostałe:

 

1514 99 90 1

– – – – Konfekcjonowane

 

1514 99 90 9

– – – – Pozostałe

 

1517

Margaryna; jadalne mieszaniny lub wyroby z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje objęte pozycją 1516:

 

1517 10

– Margaryna, z wyłączeniem margaryny płynnej:

 

1517 10 10 0

– – Zawierająca więcej niż 10% masy, ale nie więcej niż 15% masy tłuszczów z mleka

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

1517 10 90 0

– – Pozostała

1517 90

– Pozostałe:

1517 90 10 0

– – Zawierające więcej niż 10% masy, ale nie więcej niż 15% masy tłuszczów z mleka

 

– – Pozostałe:

1517 90 91 0

– – – Oleje roślinne, ciekłe, zmieszane

1517 90 93 0

– – – Jadalne mieszaniny lub preparaty, w rodzaju stosowanych jako preparaty zapobiegające przyleganiu do formy

1517 90 99 0

– – – Pozostałe

1601 00

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów:

1601 00 10 0

– Z wątroby

 

– Pozostałe:

1601 00 91 0

– – Kiełbasy, suche lub do smarowania, niegotowane

1601 00 99 0

– – Pozostałe

1602

Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane:

1602 10 00 0

– Przetwory homogenizowane

1602 20

– Z wątroby (wątróbki) dowolnych zwierząt:

 

– – Z wątróbki gęsiej lub kaczej:

1602 20 11 0

– – – Zawierające 75% masy lub więcej otłuszczonej wątróbki

1602 20 19 0

– – – Pozostałe

1602 20 90 0

– – Pozostałe

 

– Z drobiu objętego pozycją 0105:

1602 31

– – Z indyków:

 

– – – Zawierające 57% masy lub więcej mięsa lub podrobów, drobiowych1:

1602 31 11 0

– – – – Zawierające wyłącznie niegotowane mięso indycze

1602 31 19 0

– – – – Pozostałe

1602 31 30 0

– – – Zawierające 25% masy lub więcej, ale mniej niż 57% masy mięsa lub podrobów, drobiowych1

1602 31 90 0

– – – Pozostałe

1602 32

– – Z drobiu z gatunku Gallus domesticus:

 

– – – Zawierające 57% masy lub więcej mięsa lub podrobów, drobiowych1:

1602 32 11 0

– – – – Niegotowane

1602 32 19 0

– – – – Pozostałe

1602 32 30 0

– – – Zawierające 25% masy lub więcej, ale mniej niż 57% masy mięsa lub podrobów, drobiowych1

1602 32 90 0

– – – Pozostałe

1602 39

– – Pozostałe:

 

– – – Zawierające 57% masy lub więcej mięsa lub podrobów, drobiowych1:

1602 39 21 0

– – – – Niegotowane

1602 39 29 0

– – – – Pozostałe

1602 39 40 0

– – – Zawierające 25% masy lub więcej, ale mniej niż 57% masy mięsa lub podrobów, drobiowych1

1602 39 80 0

– – – Pozostałe

 

– Ze świń:

1602 41

– – Szynki i ich części:

1602 41 10 0

– – – Ze świń domowych

1602 41 90 0

– – – Pozostałe

1602 42

– – Łopatki i ich części:

1602 42 10 0

– – – Ze świń domowych

1602 42 90 0

– – – Pozostałe

1602 49

– – Pozostałe, włącznie z mieszankami:

 

– – – Ze świń domowych:

 

– – – – Zawierające 80% masy lub więcej mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia:

1602 49 11 0

– – – – – Schaby (z wyłączeniem karkowych) i ich części, włącznie z mieszankami schabów lub szynek

1602 49 13 0

– – – – – Karki i ich części, włącznie z mieszankami obojczyków i łopatek

1602 49 15 0

– – – – – Pozostałe mieszanki zawierające szynki, łopatki, schaby lub karki oraz ich części

1602 49 19 0

– – – – – Pozostałe

1602 49 30 0

– – – – Zawierające 40% masy lub więcej, ale mniej niż 80% masy mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia

1602 49 50 0

– – – – Zawierające mniej niż 40% masy mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia

1602 49 90 0

– – – Pozostałe

1602 50

– Z bydła:

1602 50 10 0

– – Niegotowane: mieszanki gotowanego mięsa lub podrobów z niegotowanym mięsem lub podrobami

 

– – Pozostałe:

 

– – – W opakowaniach hermetycznych:

1602 50 31 0

– – – – Wołowina peklowana (corned beef)

1602 50 39 0

– – – – Pozostałe

1602 50 80 0

– – – Pozostałe

1602 90

– Pozostałe, włącznie z przetworami z krwi dowolnych zwierząt:

 

 

1 Przy określaniu procentowej zawartości mięsa drobiowego masa kości jest pomijana.

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

1602 90 10 0

– – Przetwory z krwi dowolnych zwierząt

 

– – Pozostałe:

 

– – – Pozostałe:

1602 90 51 0

– – – – Zawierające mięso lub podroby, ze świń domowych

 

– – – – Pozostałe:

 

– – – – – Zawierające mięso z bydła lub podroby:

1602 90 61 0

– – – – – – Niegotowane; mieszanki gotowanego mięsa lub podrobów z niegotowanym mięsem lub podrobami

1602 90 69 0

– – – – – – Pozostałe

1701

Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej:

 

– Cukier surowy niezawierający dodatku środków aromatyzujących ani barwiących:

1701 12

– – Cukier buraczany:

1701 12 10 0

– – – Do rafinacji

1701 12 90 0

– – – Pozostały

 

– Pozostały:

1701 99

– – Pozostały:

1701 99 10 0

– – – Cukier biały

1702

Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel:

1702 30

– Glukoza i syrop glukozowy, niezawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym mniej niż 20% masy fruktozy:

1702 30 10 0

– – Izoglukoza

 

– – Pozostałe:

 

– – – Zawierające w stanie suchym 99% masy glukozy lub więcej:

1702 30 51 0

– – – – W postaci białego, krystalicznego proszku, nawet aglomerowanego

1702 30 59 0

– – – – Pozostałe

 

– – – Pozostałe:

1702 30 91 0

– – – – W postaci białego, krystalicznego proszku, nawet aglomerowanego

1702 30 99 0

– – – – Pozostałe

1702 40

– Glukoza i syrop glukozowy, zawierające w stanie suchym co najmniej 20% masy, ale mniej niż 50% masy fruktozy, z wyłączeniem cukru inwertowanego:

1702 40 10 0

– – Izoglukoza

1702 40 90 0

– – Pozostałe

1702 60

– Pozostała fruktoza i syrop fruktozowy, zawierające w stanie suchym więcej niż 50% masy fruktozy, z wyłączeniem cukru inwertowanego:

1702 60 10 0

– – Izoglukoza

1702 60 80 0

– – Syrop inulinowy

1702 60 95 0

– – Pozostałe

1702 90

– Pozostałe, włącznie z cukrem inwertowanym i innymi cukrami oraz mieszankami syropów cukrowych, zawierającymi w stanie suchym 50% masy fruktozy:

1702 90 30 0

– – Izoglukoza

1702 90 50 0

– – Maltodekstryna i syrop maltodekstrynowy

1901

Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

1901 20 00 0

– Mieszaniny i ciasta, do wytworzenia wyrobów piekarniczych objętych pozycją 1905

1901 90

– Pozostałe:

 

– – Ekstrakt słodowy:

1901 90 11 0

– – – O zawartości suchego ekstraktu 90% masy lub większej

1901 90 19 0

– – – Pozostałe

 

– – Pozostałe:

1901 90 91 0

– – – Niezawierające tłuszczu z mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi, lub zawierające mniej niż 1,5% tłuszczu z mleka. 5% sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym) lub izoglukozy, 5% glukozy lub skrobi, z wyłączeniem przetworów spożywczych w postaci proszku z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404

1901 90 99

– – – Pozostałe:

1901 90 99 9

– – – – Pozostałe

1904

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

1904 10

– Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych:

1904 10 10 0

– – Otrzymane z kukurydzy

1904 10 30 0

– – Otrzymane z ryżu

1904 10 90 0

– – Pozostałe

1904 20

– Przetwory spożywcze otrzymane z nieprażonych płatków zbożowych lub z mieszaniny nieprażonych płatków zbożowych i prażonych płatków zbożowych lub zbóż spęcznionych:

1904 20 10 0

– – Preparaty typu Müsli bazujące na nieprażonych płatkach zbożowych

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

 

– – Pozostałe:

1904 20 91 0

– – – Otrzymane z kukurydzy

1904 20 95 0

– – – Otrzymane z ryżu

1904 20 99 0

– – – Pozostałe

1904 30 00 0

– Pszenica spęczniona

1904 90

– Pozostałe:

1904 90 10 0

– – Ryż

1904 90 80 0

– – Pozostałe

2002

Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym:

2002 10

– Pomidory, całe lub w kawałkach:

2002 10 10 0

– – Bez skórek

2002 10 90 0

– – Pozostałe

200290

– Pozostałe:

 

– – O zawartości suchej masy mniejszej niż 12% masy:

2002 90 11

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg:

2002 90 11 1

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg, ale nieprzekraczającej 199 kg

2002 90 11 9

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 199 kg

2002 90 19 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

 

– – O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 12% masy, ale nie większej niż 30% masy:

2002 90 31

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg:

2002 90 31 1

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg, ale nieprzekraczającej 199 kg

2002 90 31 9

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 199 kg

2002 90 39 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

 

– – O zawartości suchej masy większej niż 30% masy:

2002 90 91

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg:

2002 90 91 1

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg, ale nieprzekraczającej 199 kg

2002 90 91 9

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 199 kg

2002 90 99 0

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

2009

Soki owocowe (wtaczając moszcz winogronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej:

 

– Sok jabłkowy:

2009 71

– – O liczbie Brixa nieprzekraczającej 20:

2009 71 10 0

– – – O wartości przekraczającej 18 EUR za 100 kg masy netto, zawierający dodatek cukru

 

– – – Pozostały:

2009 71 91 0

– – – – Zawierający dodatek cukru

2009 71 99 0

– – – – Niezawierający dodatku cukru

2009 79

– – Pozostały:

 

– – – O liczbie Brixa przekraczającej 67:

2009 79 11 0

– – – – O wartości nieprzekraczającej 22 EUR za 100 kg masy netto

2009 79 19 0

– – – – Pozostały

 

– – – O liczbie Brixa przekraczającej 20. ale nieprzekraczającej 67:

2009 79 30 0

– – – – O wartości przekraczającej 18 EUR za 100 kg masy netto, zawierający dodatek cukru

 

– – – – Pozostały:

2009 79 91 0

– – – – – O zawartości dodatku cukru przekraczającej 30% masy

2009 79 93 0

– – – – – O zawartości dodatku cukru nieprzekraczającej 30% masy

2009 79 99 0

– – – – – Niezawierający dodatku cukru

2106

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

2106 90

– Pozostałe:

 

– – Aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe:

2106 90 30 0

– – – Syropy izoglukozowe

 

– – – Pozostałe:

2106 90 55 0

– – – – Syrop glukozowy i z maltodekstryny

2106 90 59 0

– – – – Pozostałe

 

– – Pozostałe:

2106 90 92 0

– – – Niezawierajace tłuszczów mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi, lub zawierające mniej niż 1,5% masy tłuszczu mleka, 5% masy sacharozy lub izoglukozy, 5% masy glukozy lub skrobi

2106 90 98 0

– – – Pozostałe

2302

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, nawet granulowane:

2302 10

– Kukurydziane:

2302 10 10 0

– – O zawartości skrobi nieprzekraczającej 35% masy

2302 10 90 0

– – Pozostałe

2302 20

– Ryżowe:

2302 20 10 0

– – O zawartości skrobi nieprzekraczającej 35% masy

2302 20 90 0

– – Pozostałe

2302 30

– Pszenne:

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

2302 30 10 0

– – W których zawartość skrobi nie przekracza 28% masy, i w których część przechodząca przez sito, o wymiarze oczek 0,2 mm, nie przekracza 10% masy, lub alternatywnie, ta część, która przechodzi przez takie sito, zawiera po spopieleniu 1,5% masy lub więcej popiołu w przeliczeniu na suchy produkt

2302 30 90 0

– – Pozostałe

2302 40

– Z pozostałych zbóż:

2302 40 10 0

– – W których zawartość skrobi nie przekracza 28% masy, i w których część przechodząca przez sito, o wymiarze oczek 0,2 mm, nie przekracza 10% masy, lub alternatywnie, ta część, która przechodzi przez takie sito, zawiera po spopieleniu 1,5% masy lub więcej popiołu w przeliczeniu na suchy produkt

2302 40 90 0

– – Pozostałe

2302 50 00 0

– Z roślin strączkowych

2309

Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt:

2309 10

– Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej:

 

– – Zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny, objęte podpozycjami od 1702 30 51 0 do 1702 30 99 0, 1702 40 90 0, 1702 90 50 0 i 2106 90 55 0 lub produkty mleczne:

 

– – – Zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny:

 

– – – – Niezawierająca skrobi lub zawierająca 10% masy skrobi lub mniej:

2309 10 11 0

– – – – – Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca tych produktów mniej niż 10% masy

2309 10 13 0

– – – – – Zawierająca nie mniej niż 10% masy, ale mniej niż 50% masy produktów mlecznych

2309 10 15 0

– – – – – Zawierająca nie mniej niż 50% masy, ale mniej niż 75% masy produktów mlecznych

2309 10 19 0

– – – – – Zawierająca nie mniej niż 75% masy produktów mlecznych

 

– – – – Zawierająca więcej niż 10% masy, ale nie więcej niż 30% masy skrobi:

2309 10 31 0

– – – – – Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca tych produktów mniej niż 10% masy

2309 10 33 0

– – – – – Zawierająca nie mniej niż 10% masy, ale mniej niż 50% masy produktów mlecznych

2309 10 39 0

– – – – – Zawierająca nie mniej niż 50% masy produktów mlecznych

 

– – – – Zawierająca więcej niż 30% masy skrobi:

2309 10 51 0

– – – – – Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca tych produktów mniej niż 10% masy

2309 10 53 0

– – – – – Zawierająca nie mniej niż 10% masy, ale mniej niż 50% masy produktów mlecznych

2309 10 59 0

– – – – – Zawierająca nie mniej niż 50% masy produków mlecznych

2309 10 70 0

– – – Niezawierająca skrobi, glukozy, syropu glukozowego, maltodekstryny lub syropu z maltodekstryny, ale zawierająca produkty mleczne

2309 10 90 0

– – Pozostała

2309 90

– Pozostałe:

2309 90 10 0

– – Roztwory z ryb lub ssaków morskich

2309 90 20 0

– – Produkty spełniające wymagania określone w uwadze dodatkowej 5 do niniejszego działu

 

– – Pozostałe, włącznie z przedmieszkami:

 

– – – Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny, objęte podpozycjami od 1702 30 51 0 do 1702 30 99 0, 1702 40 90 0, 1702 90 50 0 i 2106 90 55 0 lub produkty mleczne:

 

– – – – Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny:

 

– – – – – Niezawierające skrobi lub zawierające 10% masy skrobi lub mniej:

2309 90 31

– – – – – – Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10% masy:

2309 90 31 1

– – – – – – – Przedmieszki

2309 90 31 9

– – – – – – – Pozostałe

2309 90 33 0

– – – – – – Zawierające nie mniej niż 10% masy, ale mniej niż 50% masy produktów mlecznych

2309 90 35 0

– – – – – – Zawierające nie mniej niż 50% masy. ale mniej niż 75% masy produktów mlecznych

2309 90 39 0

– – – – – – Zawierające nie mniej niż 75% masy produktów mlecznych

 

– – – – – Zawierające więcej niż 10% masy, ale nie więcej niż 30% masy skrobi:

2309 90 41

– – – – – – Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10% masy:

2309 90 41 1

– – – – – – – Przedmieszki

2309 90 41 9

– – – – – – – Pozostałe

2309 90 43 0

– – – – – – Zawierające nie mniej niż 10% masy, ale mniej niż 50% masy produktów mlecznych

2309 90 49 0

– – – – – – Zawierające nie mniej niż 50% masy produktów mlecznych

 

– – – – – Zawierające więcej niż 30% masy skrobi:

2309 90 51

– – – – – – Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10% masy:

2309 90 51 1

– – – – – – – Przedmieszki

2309 90 51 9

– – – – – – – Pozostałe

2309 90 53 0

– – – – – – Zawierające nie mniej niż 10% masy, ale mniej niż 50% masy produktów mlecznych

2309 90 59 0

– – – – – – Zawierające nie mniej niż 50% masy produktów mlecznych

2309 90 70 0

– – – – Niezawierające skrobi, glukozy, syropu glukozowego, maltodekstryny lub syropu z maltodekstryny. ale zawierające produkty mleczne

 

– – – Pozostałe:

2309 90 91 0

– – – – Wysłodki buraczane z dodatkiem melasy

 

– – – – Pozostałe:

2309 90 95

– – – – – Zawierające 49% masy chlorku choliny lub więcej, na bazie organicznej lub nieorganicznej:

2309 90 95 1

– – – – – – Pasze granulowane dla pstrągów

2309 90 95 9

– – – – – – Pozostałe

2309 90 99

– – – – – Pozostałe:

2309 90 99 1

– – – – – – Pasze granulowane dla pstrągów

2309 90 99 3

– – – – – – Przedmieszki

2309 90 99 9

– – – – – – Pozostałe

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

2401

Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe:

2401 10

– Tytoń nieodżyłowany:

 

– – Suszony ogniowo-rurowo typu Virginia i suszony powietrzem na jasny typu Burley (włączając hybrydy Burley); suszony powietrzem na jasny typu Maryland i tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:

2401 10 10 0

– – – Suszony ogniowo-rurowo typu Virginia

2401 10 20 0

– – – Suszony powietrzem na jasny typu Burley (włącznie z jego hybrydami)

2401 10 30 0

– – – Suszony powietrzem na jasny typu Maryland

 

– – – Tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:

2401 10 41 0

– – – – Typu Kentucky

2401 10 49 0

– – – – Pozostały

 

– – Pozostały:

2401 10 50 0

– – – Tytoń suszony powietrzem na jasny

2401 10 60 0

– – – Tytoń typu Oriental suszony na słońcu

2401 10 70 0

– – – Tytoń suszony powietrzem na ciemny

2401 10 80 0

– – – Tytoń suszony ogniowo-rurowo

2401 10 90 0

– – – Pozostały tytoń

2401 20

– Tytoń częściowo lub całkowicie odżyłowany:

 

– – Suszony ogniowo-rurowo typu Virginia i suszony powietrzem na jasny typu Burley (włączając hybrydy Burley); suszony powietrzem na jasny typu Maryland i tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:

2401 20 10 0

– – – Suszony ogniowo-rurowo typu Virginia

2401 20 20 0

– – – Suszony powietrzem na jasny typu Burley (włącznie z jego hybrydami)

2401 20 30 0

– – – Suszony powietrzem na jasny typu Maryland

 

– – – Tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:

2401 20 41 0

– – – – Typu Kentucky

2401 20 49 0

– – – – Pozostały

 

– – Pozostały:

2401 20 50 0

– – – Tytoń suszony powietrzem na jasny

2401 20 60 0

– – – Tytoń typu Oriental suszony na słońcu

2401 20 70 0

– – – Tytoń suszony powietrzem na ciemny

2401 20 80 0

– – – Tytoń suszony ogniowo-rurowo

2401 20 90 0

– – – Pozostały tytoń

2401 30 00 0

– Odpady tytoniu

3502

Albuminy (nawet koncentraty z dwu lub więcej białek serwatki, zawierające w przeliczeniu na suchą substancję więcej niż 80% masy białka serwatki), albuminiany i pozostałe pochodne albumin:

 

– Albumina jaja:

3502 11

– – Suszona:

3502 11 90 0

– – – Pozostała

3505

Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane (na przykład skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub pozostałych skrobiach modyfikowanych:

3505 10

– Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane:

3505 10 10 0

– – Dekstryny

 

– – Pozostałe skrobie modyfikowane:

3505 10 50 0

– – – Skrobie, estryfikowane lub eteryfikowane

3505 10 90 0

– – – Pozostałe

3505 20

– Kleje:

3505 20 10 0

– – Zawierające mniej niż 25% masy skrobi lub dekstryn, lub pozostałych modyfikowanych skrobi

3505 20 30 0

– – Zawierające 25% masy lub więcej, ale mniej niż 55% masy skrobi lub dekstryn, lub pozostałych modyfikowanych skrobi

3505 20 50 0

– – Zawierające 55% masy lub więcej, ale mniej niż 80% masy skrobi lub dekstryn, lub pozostałych modyfikowanych skrobi

3505 20 90 0

– – Zawierające 80% masy lub więcej skrobi lub dekstryn, lub pozostałych modyfikowanych skrobi

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Andersen Tax & Legal

Andersen Tax & Legal w Polsce tworzy zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, najwyższej klasy doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie cen transferowych i outsourcing księgowy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »