REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 232 poz. 2324

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 grudnia 2003 r.

w sprawie wysokości i sposobu przyznawania dodatku kontrolerskiego pracownikom podległym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Dodatek kontrolerski przyznaje się pracownikom urzędów skarbowych wykonującym, jako podstawowe zadanie o charakterze ciągłym, kontrolę podatkową poza siedzibą urzędu skarbowego.

2. Dodatek kontrolerski przyznaje się również pracownikom wykonującym kontrolę podatkową poza siedzibą urzędu skarbowego za czynności przygotowawcze oraz opracowanie dokumentacji przeprowadzonej kontroli.

3. Dodatek kontrolerski może być przyznany kierownikowi komórki kontroli podatkowej, jeżeli wykonuje osobiście kontrolę podatkową oraz czynności przygotowawcze i opracowanie dokumentacji, o których mowa w ust. 2, w wymiarze co najmniej 20 % czasu pracy w kwartale.

4. Dodatek kontrolerski może być przyznany również pracownikom, dla których kontrola podatkowa nie stanowi podstawowego zadania o charakterze ciągłym, jeżeli na zlecenie naczelnika urzędu skarbowego wykonują kontrolę podatkową oraz czynności przygotowawcze i opracowanie dokumentacji, o których mowa w ust. 2, w danym miesiącu, w wymiarze co najmniej 25 % czasu pracy.

§ 2.
1. Stawki dodatku kontrolerskiego ustala się w wysokości:

1) 10%,

2) 15%,

3) 20 %,

4) 25 %,

5) 30 %,

6) 35 %,

7) 40 %,

8) 45 %,

9) 50 %

– zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego pracownika, zaokrąglając do pełnych złotych.

2. Przy przyznaniu stawki dodatku kontrolerskiego należy brać pod uwagę:

1) rodzaj, stopień złożoności i uciążliwości wykonywanej pracy;

2) wyniki i osiągnięcia w pracy kontrolerskiej;

3) kwalifikacje pracownika;

4) stanowisko zajmowane przez pracownika.

3. Pracownikom, o których mowa w § 1 ust. 1, przyznaje się stawkę dodatku kontrolerskiego na okres roku kalendarzowego.

4. Stawka dodatku kontrolerskiego może być podwyższona w ciągu roku.

5. Stawkę dodatku kontrolerskiego dla pracowników, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4, ustala się, uwzględniając liczbę dni roboczych odpowiednio w miesiącu lub kwartale i liczbę dni przeznaczonych na kontrolę podatkową.

§ 3.
Pracownikom, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4, dodatek kontrolerski wypłacany jest w miesiącu następnym po przedstawieniu rozliczenia czasu kontroli.
§ 4.
Dodatek kontrolerski przyznaje naczelnik urzędu skarbowego.
§ 5.
1. Pracownik traci uprawnienia do dodatku kontrolerskiego, jeżeli przestanie spełniać warunki, o których mowa w § 1 ust. 1.

2. Pracownikowi może być obniżona stawka dodatku kontrolerskiego w przypadku:

1) ukarania karą dyscyplinarną;

2) nieobecności w pracy przekraczającej 3 miesiące;

3) osiągania niezadowalających wyników w pracy kontrolerskiej.

3. Utrata uprawnienia lub obniżenie stawki dodatku kontrolerskiego następuje po upływie miesiąca, w którym nastąpiło zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.3)

Minister Finansów: w z. E. Mucha

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 89, poz. 804 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 73 Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1996 r. w sprawie przyznania dodatku kontrolerskiego pracownikom podległym Ministrowi Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 24, poz. 125 oraz z 1999 r. Nr 7, poz. 29), które traci moc z dniem 31 grudnia 2003 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-12-31
  • Data wejścia w życie: 2004-01-01
  • Data obowiązywania: 2004-12-13
  • Dokument traci ważność: 2011-01-27

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA