| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 grudnia 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych

Na podstawie art. 17 § 2, art. 18 § 2, art. 22 § 6, art. 48 § 4, art. 67 § 3 i art. 75 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. Nr 240, poz. 2069 oraz z 2003 r. Nr 152, poz. 1487) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„W sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez będących nierezydentami podatników tego podatku, właściwi miejscowo są ustaleni według miejsca prowadzenia tej działalności, następujący naczelnicy urzędów skarbowych:”;

2) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. 1. W sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez będących nierezydentami podatników tego podatku, właściwi miejscowo są ustaleni według miejsca prowadzenia tej działalności, następujący naczelnicy urzędów skarbowych:

1) w województwie dolnośląskim – Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu;

2) w województwie kujawsko-pomorskim – Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy;

3) w województwie lubelskim – Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie;

4) w województwie lubuskim – Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze;

5) w województwie łódzkim – Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi;

6) w województwie małopolskim – Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie;

7) w województwie mazowieckim – Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie;

8) w województwie opolskim – Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu;

9) w województwie podkarpackim – Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie;

10) w województwie podlaskim – Naczelnik Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku;

11) w województwie pomorskim – Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku;

12) w województwie śląskim – Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu;

13) w województwie świętokrzyskim – Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach;

14) w województwie warmińsko-mazurskim – Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie;

15) w województwie wielkopolskim – Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu;

16) w województwie zachodniopomorskim – Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

2. W przypadku uzyskiwania przez podatników, o których mowa w ust. 1, dochodów:

1) z tytułu wywozu ładunków i pasażerów, przyjętych do przewozu w polskich portach morskich – właściwy miejscowo jest naczelnik urzędu skarbowego wymieniony w ust. 1, ustalony według adresu siedziby Agencji Morskiej;

2) innych niż wymienione w ust. 1 lub w pkt 1 – właściwi miejscowo są naczelnicy urzędów skarbowych wymienieni w ust. 1, ustaleni ze względu na miejsce uzyskania przychodu, albo jeżeli pobór podatku następuje za pośrednictwem płatnika, ze względu na adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli płatnik jest osobą fizyczną.

3. Jeżeli podatnik, o którym mowa w ust. 1, prowadzi działalność na terenie więcej niż jednego województwa lub prowadzi więcej niż jeden z rodzajów działalności wymienionych w ust. 1 i 2 – właściwy miejscowo jest Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2, według:

1) miejsca zamieszkania płatnika lub inkasenta, jeżeli płatnik lub inkasent jest osobą fizyczną;

2) adresu siedziby płatnika lub inkasenta, jeżeli płatnik lub inkasent nie jest osobą fizyczną;

3) miejsca prowadzenia działalności przez płatnika lub inkasenta, jeżeli nie można ustalić właściwości w sposób wskazany w pkt 2.

2. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach odpowiedzialności podatkowej notariuszy będących płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn ustala się według adresu siedziby kancelarii notarialnej.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Minister Finansów: w z. E. Mucha

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »