REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 232 poz. 2327

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 grudnia 2003 r.

w sprawie sposobu podziału kosztów operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Operator świadczący powszechne usługi pocztowe dokonuje podziału kosztów w sposób umożliwiający wyliczenie kosztów jednostkowych usług lub zbiorczo dla grup usług, o których mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe, zwanej dalej „ustawą”.
§ 2.
1. Podziału kosztów na poszczególne usługi pocztowe lub grupy usług pocztowych dokonuje się w następujący sposób:

1) koszty związane wyłącznie z jedną usługą lub grupą usług przyporządkowuje się bezpośrednio do tej usługi lub grupy usług na podstawie dowodów księgowych;

2) koszty związane bezpośrednio z kilkoma usługami przyporządkowuje się do każdej z usług lub grupy usług na podstawie analizy wartości czynników powodujących powstanie kosztów w ramach określonej usługi lub grupy usług;

3) w przypadku gdy przyporządkowanie w sposób bezpośredni nie jest możliwe, koszty związane z kilkoma usługami przyporządkowuje się do każdej z usług lub grupy usług, na podstawie ich związku z określoną grupą kosztów bezpośrednio związanych z tą usługą lub grupą usług;

4) w przypadku gdy przyporządkowanie w sposób bezpośredni lub pośredni nie jest możliwe, pozostałe koszty przyporządkowuje się do każdej z usług lub grupy usług na podstawie ogólnego wskaźnika, obliczonego jako stosunek kosztów przyporządkowanych bezpośrednio i pośrednio do danej usługi lub grupy usług do łącznych kosztów przyporządkowanych do wszystkich usług i grup usług.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, obejmują uzasadnione:

1) koszty wytworzenia,

2) koszty sprzedaży,

3) koszty ogólnego zarządu,

4) koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania określonej usługi pocztowej lub grupy usług pocztowych i związanych z nimi różnic kursowych, pomniejszone o przychody z tytułu tych różnic kursowych

– ponoszone przy uwzględnieniu obowiązków wynikających z art. 46 ustawy.

3. Wartości czynników, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są ustalane na podstawie danych z ksiąg rachunkowych, dokumentów i zbiorów danych operatora, w tym także danych statystycznych pochodzących z badań wyrywkowych oraz algorytmów opartych na tych danych.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Minister Finansów: w z. E. Mucha

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje transpozycji dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty i poprawy jakości usług (Dz. Urz. WE L 015, 21.01.1998) zmienionej dyrektywą 2002/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w zakresie dalszego otwarcia na konkurencję wspólnotowych usług pocztowych (Dz. Urz. WE L 176, 05.07.2002).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-12-31
  • Data wejścia w życie: 2004-01-01
  • Data obowiązywania: 2004-01-01
  • Dokument traci ważność: 2014-01-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA