REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 232 poz. 2329

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 23 grudnia 2003 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamówień na realizację ze środków funduszu wypadkowego świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23a ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 760 i Nr 223, poz. 2217) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb udzielania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej „Zakładem”, zamówień na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych, na które ubezpieczony został skierowany przez lekarza orzecznika na wniosek lekarza prowadzącego, nierefundowanych na podstawie odrębnych przepisów, zwanych dalej „świadczeniami”.
§ 2.
1. Zakład udziela zamówienia na realizację świadczeń placówkom medycznym wybranym w drodze konkursu ofert.

2. Zakład przeprowadza konkurs ofert, uwzględniając zasadę równego traktowania placówek medycznych ubiegających się o zamówienie, w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.

§ 3.
1. Zakład publikuje ogłoszenie o konkursie ofert na realizację świadczeń w dwóch dziennikach o zasięgu krajowym oraz zamieszcza je na stronie internetowej Zakładu.

2. Zakład może dodatkowo podać do publicznej wiadomości ogłoszenie o konkursie ofert w inny sposób, w szczególności przez publikację w lokalnym dzienniku prasowym.

§ 4.
Ustalając termin podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o konkursie ofert, Zakład uwzględnia przewidywane potrzeby udzielania świadczeń oraz upływ terminu ważności umów zawartych z placówkami medycznymi na ich realizację.
§ 5.
1. Ogłoszenie o konkursie ofert zawiera:

1) nazwę i adres jednostki organizacyjnej Zakładu przeprowadzającej konkurs ofert;

2) przedmiot konkursu ofert oraz jego wartość;

3) wskazanie miejsca i terminu składania i otwierania ofert;

4) informację o możliwości zwrócenia się oferenta do Zakładu o wyjaśnienie treści postanowień zawartych w ogłoszeniu oraz o możliwości otrzymania materiałów dotyczących konkursu ofert;

5) informację o prawie do przesunięcia terminu składania ofert.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 pkt 4, zawierają:

1) formularz oferty;

2) formularz umowy na realizację świadczeń;

3) informację o szczegółowych warunkach konkursu ofert;

4) wskazanie okresu, na jaki zostanie zawarta umowa na prowadzenie świadczeń;

5) informację o obowiązku złożenia oferty na udostępnionym formularzu oferty;

6) informację o obowiązku załączenia do oferty następujących aktualnych dokumentów:

a) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

b) zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,

c) zaświadczenia właściwego organu podatkowego oraz właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej Zakładu, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne,

d) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

7) informacje określające wymagania dla placówek medycznych, dotyczące:

a) lokalizacji placówki medycznej,

b) specjalistycznej kadry lekarskiej i pielęgniarskiej,

c) wyposażenia w aparaturę leczniczą i diagnostyczną;

8) informację o możliwości i terminie składania protestów dotyczących rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 6.
1. Ofertę podpisują osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta.

2. Ofertę składa się, pod rygorem odrzucenia, w zamkniętej kopercie na udostępnionym formularzu, w miejscu i w czasie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert.

3. Ofertę rozpatruje się w ciągu 20 dni od upływu terminu określonego do jej złożenia.

§ 7.
Konkurs ofert rozpoczyna się otwarciem ofert w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert i trwa do dnia ogłoszenia jego wyniku, chyba że postępowanie konkursowe zostanie unieważnione w trybie określonym w § 13 lub nastąpi powtórzenie czynności konkursowych w przypadkach określonych w § 12 ust. 4.
§ 8.
1. Konkurs ofert przeprowadza komisja konkursowa.

2. Zakład powołuje komisję konkursową w składzie co najmniej 5 członków i wyznacza spośród nich przewodniczącego.

3. Członkiem komisji konkursowej nie mogą być osoby, które:

1) są podmiotem ubiegającym się o zawarcie umowy, pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z takim podmiotem, jego przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo członkami organów osób prawnych biorących udział w postępowaniu;

2) pozostają z podmiotem ubiegającym się o zawarcie umowy w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności, lub w takim stosunku pozostaje ich małżonek.

4. Członkowie komisji konkursowej po otwarciu ofert składają oświadczenie, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w ust. 3.

5. Wyłączenia członka komisji konkursowej i powołania nowego Zakład dokonuje z urzędu lub na wniosek członka komisji konkursowej lub oferenta.

6. Komisja konkursowa rozwiązuje się z dniem rozstrzygnięcia konkursu ofert albo z dniem jego unieważnienia.

§ 9.
1. Komisja konkursowa:

1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu ofert oraz liczbę otrzymanych ofert;

2) odrzuca oferty złożone po wyznaczonym terminie;

3) otwiera koperty lub paczki z ofertami i ustala, które z ofert spełniają warunki, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 6 i 7 oraz w § 6 ust. 1 i 2, sporządzając ich wykaz;

4) odrzuca oferty nieodpowiadające wymaganiom, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 6 i 7 oraz w § 6 ust. 1 i 2, sporządzając ich wykaz;

5) dokonuje oceny ofert;

6) dokonuje wyboru takiej liczby ofert, aby zamówienie zostało zrealizowane w całości lub po ocenie ofert stwierdza, że zgłoszone oferty nie pozwalają zrealizować zamówienia w całości.

2. Przy ocenie ofert komisja konkursowa kieruje się:

1) wysokością stawki kosztu świadczeń stomatologicznych lub w zakresie szczepień;

2) wymaganiami, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 7.

3. Jeżeli do konkursu ofert została zgłoszona tylko jedna ważna oferta, komisja konkursowa może ją przyjąć, jeżeli spełnia wszystkie wymagania Zakładu.

4. W toku postępowania komisja konkursowa może żądać dostarczenia dokumentów potwierdzających dane i inne informacje zawarte w ofercie.

5. Komisja konkursowa dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert spośród ofert, które spełniły wymagania dla placówek medycznych, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 7. Oferty te umieszcza się na liście w kolejności od najniższej do najwyższej oceny.

6. Wybór może być dokonywany do wyczerpania przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy ostatnie miejsce przed wyczerpaniem przedmiotu zamówienia zajmują dwie lub więcej ofert o tej samej ocenie, wybór placówki medycznej jest dokonywany z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów przyjętych przez komisję konkursową, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia.

§ 10.
Komisja konkursowa sporządza protokół przebiegu konkursu ofert, który zawiera w szczególności:

1) oznaczenie miejsca i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia konkursu ofert;

2) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;

3) liczbę zgłoszonych ofert;

4) wykaz ofert odpowiadających warunkom określonym w § 5 ust. 2 pkt 6 i 7 oraz w § 6 ust. 1 i 2;

5) wykaz ofert nieodpowiadających wymaganiom, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 6 i 7 oraz w § 6 ust. 1 i 2, wraz z uzasadnieniem;

6) wykaz wybranych ofert najkorzystniejszych dla Zakładu lub stwierdzenie, że żadna z ofert nie została wybrana, wraz z uzasadnieniem, bądź stwierdzenie, że zgłoszone oferty nie pozwalają zrealizować zamówienia w całości;

7) ewentualne odrębne stanowisko członka komisji konkursowej;

8) wzmiankę o odczytaniu protokołu;

9) podpisy członków komisji konkursowej.

§ 11.
Przewodniczący komisji konkursowej niezwłocznie zawiadamia na piśmie oferentów o rozstrzygnięciu konkursu ofert i jego wyniku.
§ 12.
1. Oferent może złożyć do Zakładu umotywowany pisemny protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu ofert w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o jego rozstrzygnięciu.

2. Pisemny protest należy złożyć osobiście albo przesłać w formie przesyłki kurierskiej za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

3. Zakład rozpoznaje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.

4. W przypadku uwzględnienia protestu Zakład ponownie przeprowadza czynności, których dotyczył protest.

5. O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu a także o ewentualnie powtarzanych czynnościach w wyniku uwzględnienia protestu, Zakład zawiadamia niezwłocznie w formie pisemnej wszystkich oferentów.

6. Protest nie przysługuje w przypadku unieważnienia konkursu ofert.

§ 13.
1. Zakład unieważnia konkurs ofert, jeżeli:

1) nie wpłynęła żadna oferta;

2) wszystkie oferty zostały odrzucone;

3) w postępowaniu komisji konkursowej stwierdzono naruszenie prawa, mogące mieć wpływ na wynik postępowania.

2. Zakład może unieważnić konkurs ofert, jeżeli złożone oferty nie pozwalają zrealizować zamówienia w całości.

3. O unieważnieniu konkursu ofert z przyczyn wymienionych w ust.1 pkt 2 i 3 oraz w ust. 2 Zakład zawiadamia niezwłocznie w formie pisemnej wszystkich oferentów.

4. W przypadku unieważnienia konkursu ofert Zakład ogłasza niezwłocznie nowy konkurs ofert.

§ 14.
1. Zakład zawiera umowy o realizację świadczeń z placówkami medycznymi, które zostały wybrane przez komisję konkursową.

2. Umowę o realizację świadczeń zawiera się nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od upływu terminu do składania protestów, a w przypadku złożenia protestu – od jego rozstrzygnięcia, z uwzględnieniem § 12 ust. 4.

3. Umowa o realizację świadczeń może być zawarta na okres nie dłuższy niż 3 lata.

4. Umowa o realizację świadczeń może być rozwiązana przez każdą ze stron:

1) za trzymiesięcznym wypowiedzeniem albo

2) bez wypowiedzenia – w przypadku zdarzeń spowodowanych siłą wyższą lub niedotrzymaniem warunków umowy przez drugą stronę.

§ 15.
Umowa o realizację świadczeń zawiera w szczególności:

1) zobowiązanie placówki medycznej do wykonania świadczenia z zakresu stomatologii z udzieleniem gwarancji na wykonane świadczenie lub szczepień ochronnych;

2) zobowiązanie placówki medycznej do przekazania Zakładowi w określonym terminie faktury VAT wraz z potwierdzeniem na skierowaniu wykonania usługi;

3) zobowiązanie placówki medycznej do umożliwienia zbadania przez Zakład prawidłowości realizacji świadczeń;

4) klauzulę o możliwościach jej rozwiązania.

§ 16.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: w z. J. Piechota

 

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA