reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 23 grudnia 2003 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamówień na realizację ze środków funduszu wypadkowego świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych

Na podstawie art. 23a ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 760 i Nr 223, poz. 2217) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb udzielania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej „Zakładem”, zamówień na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych, na które ubezpieczony został skierowany przez lekarza orzecznika na wniosek lekarza prowadzącego, nierefundowanych na podstawie odrębnych przepisów, zwanych dalej „świadczeniami”.
§ 2.
1. Zakład udziela zamówienia na realizację świadczeń placówkom medycznym wybranym w drodze konkursu ofert.

2. Zakład przeprowadza konkurs ofert, uwzględniając zasadę równego traktowania placówek medycznych ubiegających się o zamówienie, w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.

§ 3.
1. Zakład publikuje ogłoszenie o konkursie ofert na realizację świadczeń w dwóch dziennikach o zasięgu krajowym oraz zamieszcza je na stronie internetowej Zakładu.

2. Zakład może dodatkowo podać do publicznej wiadomości ogłoszenie o konkursie ofert w inny sposób, w szczególności przez publikację w lokalnym dzienniku prasowym.

§ 4.
Ustalając termin podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o konkursie ofert, Zakład uwzględnia przewidywane potrzeby udzielania świadczeń oraz upływ terminu ważności umów zawartych z placówkami medycznymi na ich realizację.
§ 5.
1. Ogłoszenie o konkursie ofert zawiera:

1) nazwę i adres jednostki organizacyjnej Zakładu przeprowadzającej konkurs ofert;

2) przedmiot konkursu ofert oraz jego wartość;

3) wskazanie miejsca i terminu składania i otwierania ofert;

4) informację o możliwości zwrócenia się oferenta do Zakładu o wyjaśnienie treści postanowień zawartych w ogłoszeniu oraz o możliwości otrzymania materiałów dotyczących konkursu ofert;

5) informację o prawie do przesunięcia terminu składania ofert.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 pkt 4, zawierają:

1) formularz oferty;

2) formularz umowy na realizację świadczeń;

3) informację o szczegółowych warunkach konkursu ofert;

4) wskazanie okresu, na jaki zostanie zawarta umowa na prowadzenie świadczeń;

5) informację o obowiązku złożenia oferty na udostępnionym formularzu oferty;

6) informację o obowiązku załączenia do oferty następujących aktualnych dokumentów:

a) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

b) zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,

c) zaświadczenia właściwego organu podatkowego oraz właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej Zakładu, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne,

d) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

7) informacje określające wymagania dla placówek medycznych, dotyczące:

a) lokalizacji placówki medycznej,

b) specjalistycznej kadry lekarskiej i pielęgniarskiej,

c) wyposażenia w aparaturę leczniczą i diagnostyczną;

8) informację o możliwości i terminie składania protestów dotyczących rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 6.
1. Ofertę podpisują osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta.

2. Ofertę składa się, pod rygorem odrzucenia, w zamkniętej kopercie na udostępnionym formularzu, w miejscu i w czasie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert.

3. Ofertę rozpatruje się w ciągu 20 dni od upływu terminu określonego do jej złożenia.

§ 7.
Konkurs ofert rozpoczyna się otwarciem ofert w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert i trwa do dnia ogłoszenia jego wyniku, chyba że postępowanie konkursowe zostanie unieważnione w trybie określonym w § 13 lub nastąpi powtórzenie czynności konkursowych w przypadkach określonych w § 12 ust. 4.
§ 8.
1. Konkurs ofert przeprowadza komisja konkursowa.

2. Zakład powołuje komisję konkursową w składzie co najmniej 5 członków i wyznacza spośród nich przewodniczącego.

3. Członkiem komisji konkursowej nie mogą być osoby, które:

1) są podmiotem ubiegającym się o zawarcie umowy, pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z takim podmiotem, jego przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo członkami organów osób prawnych biorących udział w postępowaniu;

2) pozostają z podmiotem ubiegającym się o zawarcie umowy w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności, lub w takim stosunku pozostaje ich małżonek.

4. Członkowie komisji konkursowej po otwarciu ofert składają oświadczenie, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w ust. 3.

5. Wyłączenia członka komisji konkursowej i powołania nowego Zakład dokonuje z urzędu lub na wniosek członka komisji konkursowej lub oferenta.

6. Komisja konkursowa rozwiązuje się z dniem rozstrzygnięcia konkursu ofert albo z dniem jego unieważnienia.

§ 9.
1. Komisja konkursowa:

1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu ofert oraz liczbę otrzymanych ofert;

2) odrzuca oferty złożone po wyznaczonym terminie;

3) otwiera koperty lub paczki z ofertami i ustala, które z ofert spełniają warunki, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 6 i 7 oraz w § 6 ust. 1 i 2, sporządzając ich wykaz;

4) odrzuca oferty nieodpowiadające wymaganiom, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 6 i 7 oraz w § 6 ust. 1 i 2, sporządzając ich wykaz;

5) dokonuje oceny ofert;

6) dokonuje wyboru takiej liczby ofert, aby zamówienie zostało zrealizowane w całości lub po ocenie ofert stwierdza, że zgłoszone oferty nie pozwalają zrealizować zamówienia w całości.

2. Przy ocenie ofert komisja konkursowa kieruje się:

1) wysokością stawki kosztu świadczeń stomatologicznych lub w zakresie szczepień;

2) wymaganiami, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 7.

3. Jeżeli do konkursu ofert została zgłoszona tylko jedna ważna oferta, komisja konkursowa może ją przyjąć, jeżeli spełnia wszystkie wymagania Zakładu.

4. W toku postępowania komisja konkursowa może żądać dostarczenia dokumentów potwierdzających dane i inne informacje zawarte w ofercie.

5. Komisja konkursowa dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert spośród ofert, które spełniły wymagania dla placówek medycznych, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 7. Oferty te umieszcza się na liście w kolejności od najniższej do najwyższej oceny.

6. Wybór może być dokonywany do wyczerpania przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy ostatnie miejsce przed wyczerpaniem przedmiotu zamówienia zajmują dwie lub więcej ofert o tej samej ocenie, wybór placówki medycznej jest dokonywany z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów przyjętych przez komisję konkursową, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia.

§ 10.
Komisja konkursowa sporządza protokół przebiegu konkursu ofert, który zawiera w szczególności:

1) oznaczenie miejsca i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia konkursu ofert;

2) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;

3) liczbę zgłoszonych ofert;

4) wykaz ofert odpowiadających warunkom określonym w § 5 ust. 2 pkt 6 i 7 oraz w § 6 ust. 1 i 2;

5) wykaz ofert nieodpowiadających wymaganiom, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 6 i 7 oraz w § 6 ust. 1 i 2, wraz z uzasadnieniem;

6) wykaz wybranych ofert najkorzystniejszych dla Zakładu lub stwierdzenie, że żadna z ofert nie została wybrana, wraz z uzasadnieniem, bądź stwierdzenie, że zgłoszone oferty nie pozwalają zrealizować zamówienia w całości;

7) ewentualne odrębne stanowisko członka komisji konkursowej;

8) wzmiankę o odczytaniu protokołu;

9) podpisy członków komisji konkursowej.

§ 11.
Przewodniczący komisji konkursowej niezwłocznie zawiadamia na piśmie oferentów o rozstrzygnięciu konkursu ofert i jego wyniku.
§ 12.
1. Oferent może złożyć do Zakładu umotywowany pisemny protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu ofert w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o jego rozstrzygnięciu.

2. Pisemny protest należy złożyć osobiście albo przesłać w formie przesyłki kurierskiej za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

3. Zakład rozpoznaje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.

4. W przypadku uwzględnienia protestu Zakład ponownie przeprowadza czynności, których dotyczył protest.

5. O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu a także o ewentualnie powtarzanych czynnościach w wyniku uwzględnienia protestu, Zakład zawiadamia niezwłocznie w formie pisemnej wszystkich oferentów.

6. Protest nie przysługuje w przypadku unieważnienia konkursu ofert.

§ 13.
1. Zakład unieważnia konkurs ofert, jeżeli:

1) nie wpłynęła żadna oferta;

2) wszystkie oferty zostały odrzucone;

3) w postępowaniu komisji konkursowej stwierdzono naruszenie prawa, mogące mieć wpływ na wynik postępowania.

2. Zakład może unieważnić konkurs ofert, jeżeli złożone oferty nie pozwalają zrealizować zamówienia w całości.

3. O unieważnieniu konkursu ofert z przyczyn wymienionych w ust.1 pkt 2 i 3 oraz w ust. 2 Zakład zawiadamia niezwłocznie w formie pisemnej wszystkich oferentów.

4. W przypadku unieważnienia konkursu ofert Zakład ogłasza niezwłocznie nowy konkurs ofert.

§ 14.
1. Zakład zawiera umowy o realizację świadczeń z placówkami medycznymi, które zostały wybrane przez komisję konkursową.

2. Umowę o realizację świadczeń zawiera się nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od upływu terminu do składania protestów, a w przypadku złożenia protestu – od jego rozstrzygnięcia, z uwzględnieniem § 12 ust. 4.

3. Umowa o realizację świadczeń może być zawarta na okres nie dłuższy niż 3 lata.

4. Umowa o realizację świadczeń może być rozwiązana przez każdą ze stron:

1) za trzymiesięcznym wypowiedzeniem albo

2) bez wypowiedzenia – w przypadku zdarzeń spowodowanych siłą wyższą lub niedotrzymaniem warunków umowy przez drugą stronę.

§ 15.
Umowa o realizację świadczeń zawiera w szczególności:

1) zobowiązanie placówki medycznej do wykonania świadczenia z zakresu stomatologii z udzieleniem gwarancji na wykonane świadczenie lub szczepień ochronnych;

2) zobowiązanie placówki medycznej do przekazania Zakładowi w określonym terminie faktury VAT wraz z potwierdzeniem na skierowaniu wykonania usługi;

3) zobowiązanie placówki medycznej do umożliwienia zbadania przez Zakład prawidłowości realizacji świadczeń;

4) klauzulę o możliwościach jej rozwiązania.

§ 16.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: w z. J. Piechota

 

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama