REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 232 poz. 2332

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 24 grudnia 2003 r.

w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz warunków ponoszenia kosztów z tym związanych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. W rozkładzie jazdy, z zastrzeżeniem ust. 2, określa się:

1) imię i nazwisko albo nazwę przewoźnika;

2) adres albo siedzibę przewoźnika;

3) nazwę linii komunikacyjnej określającą przystanek początkowy i końcowy oraz co najmniej jeden przystanek pośredni;

4) dzień wejścia w życie rozkładu jazdy;

5) termin ważności rozkładu jazdy;

6) drogę przejazdu, z uwzględnieniem odległości w kilometrach pomiędzy punktami odprawy osób;

7) dni, godziny, minuty odjazdu i przyjazdu środków transportowych albo częstotliwość ich kursowania oraz dokładnie wskazane miejsca tego odjazdu i przyjazdu;

8) rodzaj prowadzonych usług komunikacyjnych, zwłaszcza ekspresowych, pospiesznych, przyspieszonych, zwykłych oraz osobowych, a także środki transportowe objęte częściowo lub całkowicie rezerwacją miejsc lub środki transportowe przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

2. W rozkładzie jazdy przewoźnika wykonującego przewozy na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej określa się w szczególności informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3–5 i 7.

3. Rozkład jazdy, o którym mowa w ust. 1, może określać w szczególności:

1) informację o honorowaniu uprawnień do ulgowych przejazdów, określonych w odrębnych przepisach;

2) kursy środków transportowych, w których przewozi się rzeczy;

3) kursy środków transportowych, w których pierwszeństwo przejazdu przysługuje określonym podróżnym, w szczególności z biletami miesięcznymi;

4) informacje o połączeniach niektórych środków transportowych;

5) inne niezbędne informacje właściwe dla danego środka transportowego, ułatwiające podróżnym korzystanie z tego środka.

4. Termin ważności rozkładu jazdy w transporcie drogowym powinien być zgodny z terminem ważności zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych lub przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z późn. zm.3)).

§ 2.
1. Przewoźnik podaje, z zastrzeżeniem ust. 2, rozkład jazdy do publicznej wiadomości, w formie ogłoszeń wywieszonych na dworcach i przystankach wymienionych w tym rozkładzie jazdy oraz w punktach sprzedaży biletów, co najmniej na 7 dni przed terminem jego obowiązywania. Rozkład jazdy może być ponadto podany do publicznej wiadomości w inny sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności w formie książek, broszur, ulotek, na nośnikach elektronicznych lub w formie informacji telefonicznej.

2. Przewoźnik wykonujący przewozy regularne specjalne w transporcie drogowym podaje rozkład jazdy do publicznej wiadomości w formie ogłoszeń wywieszonych na dworcach i przystankach wymienionych w tym rozkładzie jazdy, co najmniej na 7 dni przed terminem jego obowiązywania.

§ 3.
1. Przewoźnik wykonujący regularny przewóz osób na liniach komunikacyjnych wykraczających poza granice gminy lub miasta, z wyłączeniem komunikacji miejskiej, corocznie aktualizuje informację o treści rozkładu jazdy.

2. Aktualizacja rozkładu jazdy w transporcie drogowym powinna obowiązywać od najbliższej niedzieli po zakończeniu roku szkolnego.

3. Aktualizacja rozkładu jazdy w transporcie kolejowym powinna obowiązywać od niedzieli poprzedzającej dzień 16 grudnia.

§ 4.
Aktualizacja, o której mowa w § 3 ust. 2, polega na:

1) podaniu, na wszystkich przystankach i dworcach autobusowych wymienionych w rozkładzie jazdy, informacji dla podróżnych o terminach i godzinach odjazdów środków transportowych, wraz z innymi informacjami niezbędnymi dla pasażera;

2) pisemnym powiadomieniu organu samorządu terytorialnego wydającego zezwolenie oraz organu właściwego do wyrażenia zgody na wydanie tego zezwolenia, o dalszej realizacji tych przewozów; przewoźnik przesyła kserokopię ważnego zezwolenia wraz z załączonym rozkładem jazdy;

3) podaniu do publicznej wiadomości obowiązującego rozkładu jazdy, w sposób określony w § 2, oraz nieodpłatnym przekazaniu jednego egzemplarza danej publikacji na żądanie organu uprawnionego do wydania zezwolenia.

§ 5.
1. Zmian w treści rozkładu jazdy można dokonywać w każdym czasie, z tym że realizacja zmian w rozkładach jazdy w transporcie drogowym jest dokonywana po uprzednim uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych albo zmiany zezwolenia.

2. Zmiany w treści obowiązującego rozkładu jazdy przewoźnik podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 7 dni przed terminem ich obowiązywania, w sposób określony w § 2.

§ 6.
1. Koszty zamieszczania informacji o obowiązujących rozkładach jazdy lub o ich zmianach na dworcach wymienionych w rozkładzie jazdy przewoźnik ponosi na podstawie umowy zawartej z właścicielem albo zarządcą dworca, przy czym koszty te powinny być ponoszone przez wszystkich przewoźników w wysokości proporcjonalnej do liczby zatrzymań środków transportowych tych przewoźników na przystankach lub powierzchni zajętej na informację.

2. Informację o obowiązujących rozkładach jazdy lub o ich zmianach na przystankach położonych przy drogach publicznych i wymienionych w rozkładzie jazdy przewoźnik zamieszcza nieodpłatnie.

3. Koszty podania do publicznej wiadomości obowiązującego rozkładu jazdy w formie książek, broszur, ulotek lub udostępnianych zainteresowanym na nośnikach elektronicznych lub w formie informacji telefonicznej przewoźnicy ponoszą proporcjonalnie do udziału ich własnego rozkładu jazdy lub innych materiałów podanych do publicznej wiadomości, na podstawie umowy zawartej pomiędzy przewoźnikiem i podającym do publicznej wiadomości obowiązujący rozkład jazdy.

§ 7.
Niedokonanie aktualizacji rozkładu jazdy w terminie określonym w § 3 ust. 2 stanowi podstawę do wszczęcia postępowania o cofnięcia zezwolenia, zgodnie z art. 24 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
§ 8.
Rozkłady jazdy obowiązujące na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do czasu wprowadzenia w nich zmian zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.4)

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1452 i Nr 211, poz. 2049.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Nr 200, poz. 1953 i Nr 211, poz. 2050.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 września 2000 r. w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy, trybu ich uzgadniania i koordynacji oraz warunków ponoszenia kosztów z tym związanych (Dz. U. Nr 82, poz. 933), które na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 1452) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-12-31
  • Data wejścia w życie: 2004-01-01
  • Data obowiązywania: 2004-01-01
  • Dokument traci ważność: 2006-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA