REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 232 poz. 2334

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 24 grudnia 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, póz. 515, z późn. zm.2') zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 150, póz. 1681 oraz z 2003 r. Nr 110, póz. 1048) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 w ust. 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

,,6) nie więcej niż jednego uczestnika kursu."

2) w § 10 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

,,2) uzyskała pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego ze znajomości przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdem, odpowiednio do rodzaju uprawnień, o jakie się ubiega."

3) w § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

,,2) szkolenie dodatkowe, w przypadku gdy rozszerza posiadany zakres uprawnień egzaminatora."

4) w § 13 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

,,2) uzyskała pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego ze znajomości przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdem, odpowiednio do rodzaju uprawnień, o jakie się ubiega."

5) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Osoby egzaminowane w zakresie prawa jazdy kategorii A lub A1 w czasie egzaminu praktycznego powinny być ubrane w kamizelkę o barwie pomarańczowej z elementami odblaskowymi, posiadającą z tyłu i z przodu oznaczenie „L" według wzoru i wymiarów przewidzianych dla oznakowania pojazdów przeznaczonych do egzaminowania."

6) w § 24 ust. 2-5 otrzymują brzmienie:

„2. Przewodniczący komisji powinien posiadać uprawnienia egzaminatora w zakresie kategorii A, B, C i T lub instruktora nauki jazdy w zakresie kategorii A, B, C i T, wyższe wykształcenie oraz prawo jazdy kategorii A, B, C, D i T, a członkowie komisji, z zastrzeżeniem ust. 3:

1) uprawnienia instruktora w zakresie kategorii A, B, C prawa jazdy - jeden członek,

2) uprawnienia instruktora w zakresie kategorii A, B, C, D, B+E, C+E, D+E i T prawa jazdy - drugi członek,

3) wyższe wykształcenie pedagogiczne - trzeci członek.

3. W przypadku gdy egzamin przeprowadzany jest w stosunku do osoby ubiegającej się o uprawnienie do szkolenia kandydatów na motorniczych, uprawnienia instruktora wymienione w ust. 2 pkt 1 i 2 ogranicza się do zakresu pozwolenia.

4. Okres posiadania uprawnień egzaminatora lub instruktora w zakresie jednej z określonych w ust. 2 kategorii prawa jazdy lub pozwolenia nie może być krótszy niż 5 lat.

5. Egzamin składa się z:

1) części teoretycznej obejmującej:

a) sprawdzenie - w formie pisemnego testu - znajomości wybranych zagadnień z psychologii, programów szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych i metodyki nauczania, przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania i obsługi pojazdu,

b) pokaz przeprowadzenia zajęć teoretycznych

- realizowanej w sali spełniającej wymagania określone w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b), wyposażonej w pomoce naukowe określone w § 3 ust. 1 pkt 4.

2) części praktycznej obejmującej sprawdzenie umiejętności prowadzenia nauczania kandydatów na kierowców lub motorniczych - realizowanej w formie pokazu przeprowadzenia zajęć praktycznych na placu manewrowym."

7) w § 25 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

,,4) dokument poświadczający niekaralność wyrokiem sądu lub orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym,"

8) w § 26:

a) w ust. 3:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) teoretycznej obejmującej sprawdzenie znajomości wybranych zagadnień z przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania i obsługi pojazdu, warunków przeprowadzania egzaminów teoretycznych i praktycznych dla kandydatów na kierowców - realizowanej przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego, z zastrzeżeniem pkt 1a,",

- po pkt 1 dodaje się pkt 1 a w brzmieniu:

„1a) teoretycznej przeprowadzanej w formie pisemnego testu, w przypadku awarii systemu uniemożliwiającej przeprowadzenie egzaminu w sposób, o którym mowa w pkt 1,",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3f w brzmieniu:

„3a. Egzamin teoretyczny przeprowadzany:

1) za pomocą komputerowego urządzenia egzaminacyjnego - polega na wskazaniu przy jego użyciu wszystkich prawidłowych odpowiedzi na wyświetlane w systemie losowym pytania ujęte w banku pytań zapisanych w formie elektronicznej i zatwierdzonych przez przewodniczącego komisji,

2) w formie pisemnego testu - polega na wybraniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi i wpisaniu ich oznaczeń literowych do odpowiednich rubryk imiennego arkusza egzaminacyjnego.

3b. Egzamin teoretyczny obejmuje:

1) 20 pytań - w zakresie kategorii B prawa jazdy,

2) 14 pytań - w zakresie kategorii A, C lub D prawa jazdy.

3c. Każde pytanie zawarte w teście posiada jedną, dwie lub trzy odpowiedzi prawidłowe.

3d. Osoba egzaminowana za prawidłową odpowiedź na pytanie zawarte w teście, w zależności od stopnia trudności tego pytania, może uzyskać maksymalnie trzy punkty. Osoba egzaminowana nie uzyskuje punktów, gdy na pytanie zawarte w teście nie udzieliła odpowiedzi lub udzielona odpowiedź jest nieprawidłowa.

3e. Czas trwania egzaminu teoretycznego ustala się na:

1) 30 minut - dla kategorii B prawa jazdy,

2) 20 minut - dla kategorii A, C lub D prawa jazdy.

3f. Wynik egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba egzaminowana uzyskała co najmniej:

1) 34 z 40 pkt - w zakresie kategorii B prawa jazdy,

2) 23 z 28 pkt - w zakresie kategorii A, C lub D prawa jazdy.",

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4c w brzmieniu:

„4a. Egzamin praktyczny polega na:

1) wykonaniu na placu manewrowym dla kategorii:

a) B, C i D zadań określonych w póz. 1 i 2 tabeli nr 1 załącznika nr 14 do rozporządzenia oraz wybranych przez Komisję dwóch zadań egzaminacyjnych określonych w póz. od 3 do 6 tego załącznika,

b) A zadań określonych w póz. 1, 6 i 7 tabeli, o której mowa w lit. a).

2) dokonaniu oceny prawidłowości wykonanych zadań egzaminacyjnych, przy zastosowaniu kryteriów określonych w tabeli nr 2 załącznika nr 14 do rozporządzenia.

4b. Osoba egzaminowana uzyskuje negatywny wynik egzaminu praktycznego w zakresie określonego rodzaju uprawnienia i egzamin ten ulega przerwaniu, jeżeli:

1) dwukrotnie nieprawidłowo wykona to samo zadanie egzaminacyjne,

2) dwukrotnie nieprawidłowo ustali ocenę wykonanego zadania egzaminacyjnego,

3) w czasie wykonywania zadań egzaminacyjnych dojdzie do zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, spowodowanego przez osobę egzaminowaną.

4c. Osoba uzyskuje pozytywny wynik egzaminu praktycznego w zakresie określonego rodzaju uprawnienia, jeżeli nie zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 4b."

9) w § 27 w ust. 1 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

,,4) dokument poświadczający niekaralność wyrokiem sądu lub orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym,

5) zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie:

a) szkolenia podstawowego,

b) szkolenia dodatkowego, jeżeli rozszerza posiadany zakres uprawnień egzaminatora,"

10) w § 30:

a) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Legitymację instruktora wydaje się na okres wynikający z terminów badań, o których mowa w art. 122 ust. 2 ustawy, określając w niej datę ważności.

6. Datą ważności legitymacji jest data:

1) ustalona przez starostę stosownie do terminów badań, o których mowa w art. 122 ust. 2 ustawy, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,

2) ukończenia przez osobę 57 roku życia, jeżeli data okresu 5-letniego ustalona zgodnie z pkt 1 byłaby późniejsza od tej daty,

3) ukończenia przez osobę 66 roku życia, jeżeli data okresu 2-letniego ustalona zgodnie z pkt 1 byłaby późniejsza od tej daty.",

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Przy przedłużaniu ważności legitymacji instruktora nauki jazdy starosta sprawdza, czy instruktor poddał się w terminie badaniu psychologicznemu określonemu w art. 124 ust. 2 ustawy."

11) w §31:

a) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) B, C lub D i uprawnienia do kierowania pojazdami odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E, D+E - uważa się za posiadającego uprawnienia do egzaminowania odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E, D+E oraz kategorii T,",

b) w ust. 5:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

,,2) na okres wynikający z terminów badań, o których mowa w art. 122 ust. 2 oraz art. 124 ust. 2 ustawy, określając w niej datę ważności, którą jest data:

a) ustalona przez dyrektora ośrodka egzaminowania zgodnie z terminami badań, o których mowa w art. 122 ust. 2 i art. 124 ust. 2 ustawy, z zastrzeżeniem lit. b), c) i d),

b) ukończenia przez osobę 57 roku życia, jeżeli data okresu 5-letniego ustalona zgodnie z lit. a) byłaby późniejsza od tej daty,

c) ukończenia przez osobę 66 roku życia, jeżeli data okresu 2-letniego ustalona zgodnie z lit. a) byłaby późniejsza od tej daty,

d) w przypadku kiedy terminy następnych badań lekarskich i psychologicznych są różne, legitymację wydaje się z terminem ważności wynikającym z badania wcześniejszego."

12) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

13) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

14) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w § 1 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

,,2) posiada wiedzę i umiejętności określone w charakterystyce absolwenta kursu potwierdzone pozytywnym wynikiem z egzaminu wewnętrznego.",

b) w § 8 w ust. 2 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) zasad odnoszących się do rodzaju wykonywanego transportu: osób lub towarów oraz dokumentów wymaganych w krajowym i międzynarodowym przewozie osób i towarów,",

c) w § 9:

- ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu ustala indywidualnie prowadzący nauczanie, zwany dalej „instruktorem", przy czym:

1) liczba godzin dla zajęć teoretycznych nie może być mniejsza niż:

a) 30 godzin w zakresie kategorii A, A1, B, B1, T prawa jazdy lub pozwolenia,

b) 20 godzin w zakresie kategorii C, C+E, D, D+E, C1, C1+E, D1, D1+E, B+E,

2) liczba godzin dla zajęć praktycznych nie może być mniejsza niż:

a) 15 - przy kategorii B+E.

b) 20 - przy kategorii A, A1, C, C1, C1+E, D1+E, T,

c) 25 - przy kategorii C+E lub D+E,

d) 30 - przy kategorii B, B1, D1 lub pozwoleniu,

e) 60 - przy kategorii D,

3) wymogi, o których mowa w pkt 1, nie dotyczą osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii A, B, C lub D, jeżeli posiadają prawo jazdy odpowiednio kategorii A1, B1, C1 lub D1 albo zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy odpowiednio kategorii A1, B1. C1 lub D1.

2. W przypadku gdy osoba rozpoczyna szkolenie:

1) jednocześnie w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy, to określona w ust. 1 pkt 1 liczba godzin zajęć teoretycznych ulega zmniejszeniu o 10 przy każdej kolejnej kategorii,

2) w zakresie kategorii C, C1, D lub D1 prawa jazdy, to określona w ust. 1 pkt 2 liczba godzin zajęć praktycznych ulega:

a) zmniejszeniu o 10 - przy kategorii C1 lub C, jeżeli posiada odpowiednio prawo jazdy kategorii D1 lub D,

b) zmniejszeniu o 20 - przy kategorii D1 lub D, jeżeli posiada prawo jazdy odpowiednio kategorii C1 lub C,

3) w zakresie kategorii A lub B prawa jazdy, to określona w ust. 1 pkt 2 liczba godzin zajęć praktycznych ulega zmniejszeniu o 10, jeżeli osoba posiada prawo jazdy odpowiednio kategorii A1 lubB1.",

- w ust. 4 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

,,2) powinny uwzględniać jazdę poza obszarem zabudowanym lub na drogach o dopuszczalnej prędkości poruszania się powyżej 70 km/h o łącznym czasie nie krótszym niż:

a) 3 godziny, przy kategorii A1, A lub B1,

b) 4 godziny, przy kategorii B, C1, C, T, B+E, C1+E lub D1+E,

c) 10 godzin, przy kategorii D1, D, C+E oraz D+E,

3) powinny być prowadzone łącznie na odcinku nie mniejszym niż 50 km (z wyjątkiem kategorii T) w czasie jednych zajęć, jeżeli dotyczą jazdy, o której mowa w pkt 2.",

- dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Po przeprowadzonym szkoleniu instruktor, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt 2, przeprowadza egzamin wewnętrzny zgodnie z zasadami określonymi dla egzaminu państwowego.",

d) w § 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) 10 godzin, jeżeli osoba podlegająca szkoleniu dodatkowemu trzykrotnie uzyskała negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego,",

e) w § 12 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Instruktor prowadzący zajęcia praktyczne nie może szkolić jednocześnie więcej niż jednej osoby.",

f) załącznik nr 2 do programu szkolenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

15) w załączniku nr 5 do rozporządzenia:

a) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wykładowcami na kursie powinni być właściwi specjaliści, a dodatkowo przy realizacji przedmiotów określonych w tabeli 1:

1) w póz. 4 - powinni posiadać uprawnienia instruktora lub egzaminatora w zakresie objętym nauczaniem oraz wyższe wykształcenie,

2) w póz. 6 - powinni posiadać uprawnienia instruktora w zakresie objętym nauczaniem oraz co najmniej 3-letnią praktykę w kierowaniu ośrodkiem szkolenia kierowców,

3) w póz. 7 - powinni posiadać uprawnienia instruktora w zakresie objętym nauczaniem od co najmniej 4 lat.",

b) tabela nr 1 otrzymuje brzmienie:

 

Poz.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć

teoretycznych

praktycznych

1

2

3

4

1

Psychologia

10

-

2

Metodyka nauczania

50

-

3

Prawo o ruchu drogowym

30

-

4

Technika kierowania i obsługa pojazdu

20

-

5

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

16

-

6

Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia

12

-

7

Pedagogika

4

50*)

8

Razem

142

50*)

 

*) Należy uwzględnić dodatkowo odpowiednią do zakresu nauczania słuchacza kursu liczbę godzin zajęć określoną w tabeli nr 2,

c) tabela nr 2 otrzymuje brzmienie:

 

Poz.

Zakres objęty nauczaniem

Liczba godzin zajęć*)

1

2

3

1

Kat. A, A1 lub B1

10

2

Kat. B, C, C1, D1, T, B+E, C1+E, D1+E, T lub pozwolenie

20

3

Kat. C+E, D+E

15

4

Kat. D

25

 

*) Podane wartości odnoszą się do każdej kategorii prawa jazdy oddzielnie;

16) dodaje się załącznik nr 14 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
1. Legitymacje instruktora nauki jazdy oraz egzaminatora wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują swoją ważność do dnia upływu ich terminu ważności, określonego w tych legitymacjach.

2. Do szkoleń na kandydatów na kierowców i instruktorów nauki jazdy rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Zezwolenia na prowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują swoją ważność.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r., z wyjątkiem § 1 pkt 6, pkt 12-15, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2004 r.

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie S 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 24 grudnia 2003 r. (poz. 2334)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

Tabela 1

 

Poz.

Zadania egzaminacyjne

Kategorie

1

Przygotowanie do jazdy i ruszenie z miejsca

B A C D

2

Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

B C D

3

Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem - wyjazd przodem)

B C D

4

Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem - wyjazd tyłem)

B C D

5

Parkowanie równoległe (wjazd tyłem - wyjazd przodem)

B C D

6

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

A B C D

7

Slalom (jazda po tukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami)

A

 

Tabela 2

 

Poz.

Poz. zadania z tabeli 1

Kryteria

1

1

- dla kategorii A- podparcie motocykla na podpórce, zdjęcie z podpórki i przemieszczenie go na odległość 5 m bez pomocy silnika,

 

 

- dla kategorii D - sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych, wymaganego wyposażenia,

 

 

- właściwe ustawienie lusterek, fotela, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony),

 

 

- upewnienie się o możliwości jazdy,

 

 

- płynne ruszenie

2

2

- pozycja początkowa pojazdu określona w tabeli 1 załącznika nr 5 do instrukcji przeprowadzania egzaminów państwowych,

 

 

- płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu,

 

 

- nienajeżdżanie na linie ograniczające pas (pachołki lub tyczki),

 

 

- zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa w odległości nie większej niż 0,4 m od linii zatrzymania

3

3, 4

- pozycja początkowa pojazdu określona w tabeli 1 załącznika nr 5 do instrukcji przeprowadzania egzaminów państwowych,

 

 

- właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy,

 

 

- w czasie wykonywania zadania pojazd nie może naruszyć obrysem pojazdu linii ograniczających stanowisko (pachołki lub tyczki) - kryterium nie dotyczy wykonania zadania z poz. 4 w zakresie uprawnień na kat. D,

 

 

- płynne wykonanie parkowania,

 

 

- pozycja pojazdu na stanowisku: wewnątrz stanowiska

4

5

- pozycja początkowa pojazdu określona w tabeli 1 załącznika nr 5 do instrukcji przeprowadzania egzaminów państwowych,

 

 

- właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy,

 

 

- w czasie wykonywania zadania pojazd nie może naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki i tyczki) oraz najechać na krawężnik,

 

 

- płynne wykonanie parkowania,

 

 

- pozycja pojazdu na stanowisku: wewnątrz stanowiska

5

6

- przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć

6

7

- 5-krotny przejazd po tukach w kształcie cyfry 8 i 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami bez podpierania się nogami, najeżdżania na linie, potrącania pachołków,

 

 

- upewnienie się o możliwości skręcania

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-12-31
  • Data wejścia w życie: 2004-01-01
  • Data obowiązywania: 2004-01-01
  • Dokument traci ważność: 2006-01-10

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA